Сегодня: Субота 2 декабря 2023 | EUR: 19.4099 | USD: 17.7828
 
"Contabilitate şi audit" № 10, 2022
Главная » Архив журнала » № 10, 2022 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii octombrie

Compensarea de către angajator a costurilor serviciilor de îngrijire
a copiilor– facilitate fiscală nouă

 

Parlamentul urmează să examineze proiectul de lege1 prin care unele acte normative vor fi completate cu reglementări privind plăţile în folosul angajaţilor cu scopul compensării costurilor aferente serviciilor alternative de îngrijire a copiilor acestora în vârstă de până la 3 ani (în continuare – plăţi):

se vor califica ca facilităţi impozabile acordate de către angajator plăţile ce depăşesc suma de 2 500 de lei2 (art. 19 lit. a2) din CF);

se vor deduce cheltuielile legate de plăţile ce nu depăşesc suma de 2 500 de lei (art.  24 alin. (26) din CF);

nu se vor calcula contribuţii de ASSO din plăţi (pct. 42 din anexa nr. 3 la Legea nr.  489/19993);

nu se vor calcula prime de AOAM din plăţi (conţinutul modificat al noţiunii „alte recompense4 este prezentat în art. 3 din Legea nr. 1593/20025).

 

Pentru tranzacţiile dintre părţile afiliate se vor aplica preţurile de transfer

 

Parlamentul urmează să examineze proiectul de lege6 care prevede operarea unor completări la titlul V din CF. Acestea, printre altele, stabilesc următoarele:

obligativitatea întocmirii şi prezentării de către contribuabili a dosarului preţurilor de transfer7 (art. 8 lit. l));

dreptul SFS şi al funcţionarilor fiscali de a verifica corectitudinea stabilirii preţului de transfer conform principiului „lungimii braţului”8, de a nu accepta sau de a recalifica tranzacţiile, cu recalcularea obligaţiilor aferente faţă de bugetul public naţional (art. 134 alin. (1) punctele 121) şi 122));

sancţionarea neprezentării, prezentării incomplete sau tardive a dosarului preţului de transfer cu o amendă de la 300  000 la 500 000 de lei, iar a prezentării informaţiei neveridice privind preţurile de transfer – cu o amendă în mărime de la 30 000 la 50 000 de lei pentru fiecare informaţie neveridică, dar nu mai mult de 500 000 de lei (art.  260 alineatele (6) şi (7)).

 

Atenţionăm că procedura de neacceptare sau recalificare a tranzacţiilor de către SFS se va regăsi în noul articol 1891, iar regulile speciale referitoare la determinarea preţurilor de transfer conform principiului „lungimii braţului” – în noul capitol  112 din titlul V al CF.

 

Comentarii la acest subiect sunt expuse în prezentul număr al revistei9.

 

Noi măsuri de susţinere a producătorilor agricoli

 

Parlamentul urmează să examineze proiectul de lege10 prin care se propune instituirea Programului de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli11. Potrivit proiectului, suma cumulativă rambursată pe perioada de aplicare a Programului nu va depăşi suma TVA destinată deducerii pentru perioada fiscală ulterioară, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2021, iar rambursarea TVA se preconizează pentru perioadele începând cu luna aprilie 2022 şi până în luna iunie 2023 inclusiv.

 

Contribuabilii sunt obligaţi să schimbe ora la ceasurile MCC/IF

 

Serviciul Fiscal de Stat reaminteşte contribuabililor12 despre obligativitatea schimbării, până la data de 20 noiembrie 2022, a orei la ceasurile echipamentelor de casă şi de control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale (MCC/IF) în legătură cu trecerea la ora de iarnă13. În caz contrar, MCC/IF vor fi considerate defectate, întrucât una dintre cerinţele privind buna funcţionare a acestora prevede imprimarea pe documente a datei calendaristice curente şi a timpului cu o deviere maximă de 15 minute de la timpul real14.

 

Cadrul normativ al comerţului interior va fi revizuit

 

Ministerul Economiei a prezentat spre consultare publică15 proiectul hotărârii Guvernului prin care vor fi aprobate nouă categorii de regulamente şi reguli în domeniul comerţului interior.

 

Scopul proiectului propus este de a aduce în concordanţă prevederile actelor normative în vigoare cu cele ale Legii cu privire la comerţul interior nr. 231/2010, în special în urma modificărilor operate în aceasta prin Legea nr. 17/202116.

 

Noi reglementări privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă

 

Prin HG nr. 666/202217 au fost operate modificări în Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, care se publică în redacţie nouă în prezentul număr al revistei18.2 Aici şi în continuare este indicată mărimea lunară a acestora per copil per angajat.

 

3 Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

 

4 Acestea vor include orice alte sume decât salariul, plătite de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor prevăzute la art. 19 lit. a2), 20, 89, 90, 901 din CF, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

 

5 Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

 

7 Preţul de transfer reprezintă condiţiile, regulile, metodele stabilite sau impuse de formare a preţurilor în relaţiile comerciale sau financiare între două persoane afiliate, care diferă de cele care ar fi existat între persoane independente.

 

8 Principiul „lungimii braţului” prevede că, în cazul în care condiţiile în relaţiile comerciale sau financiare între persoanele afiliate sunt diferite de cele între persoanele independente, orice venit care s-ar fi acumulat în condiţii obişnuite, pentru una dintre persoane, dar din cauza condiţiilor specifice nu s-a acumulat, poate fi inclus în venitul acelei persoane şi impozitat în modul corespunzător.

 

9 Vezi p. 7.

 

11 Eligibili pentru acest Program vor fi agenţii economici care activează în domeniul agriculturii şi care au suportat pierderi ale producţiei agricole de peste 50 %, pe o suprafaţă de minimum 50 % din totalul terenurilor deţinute în folosinţă şi/sau posesie, ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2022.

 

13 În anul curent, Republica Moldova trece la ora de iarnă la data de 30 octombrie.

 

14 Excepţie în acest sens face devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs.

 

16 Legea pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior.

 

17 Vezi p. 109.

 

18 Acesta a fost aprobat prin HG nr. 108/2005 (vezi p. 95).
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.