Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"Contabilitate şi audit" № 10, 2007
Главная » Архив журнала » № 10, 2007 » ИНТЕРВЬЮ

Serghei PUŞCUŢA
directorul Serviciului Fiscal de Stat

răspunde la întrebările cititorilor

Domnul Sergiu Puşcuţa, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a oferit cu amabilitate redacţiei noastre un interviu, răspunzînd la întrebările solicitate de cititori.

 

- După cum se ştie, prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 177-XVI din 20 iulie 2007 a fost stabilită o amendă în mărime de 25% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil, care, începînd cu anul 2008, se va aplica în cazul micşorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilii care vor aplica cota zero la impozitul pe venit. În ce direcţii I.F.P.S. planifică să-şi desfăşoare activitatea în vederea explicării contribuabililor a noilor reguli de calculare a venitului impozabil, luînd în consideraţie faptul că determinarea incorectă a bazei impozabile va conduce la aplicarea unei amenzi considerabile?

 

- Mai întîi, aş remarca faptul că Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 a fost completată prin Legea nr. 111-XVI din 27 aprilie 2007 cu capitolul IV „Legalizarea capitalului şi amnistia fiscală". Acesta prevede anularea la toţi contribuabilii a restanţelor aferente impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul de stat reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţă specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, şi neachitate la data punerii în aplicare a Legii nr. 111-XVI din 27 aprilie 2007, adică la 11 mai 2007. De asemenea, a fost stabilită, începînd cu 1 ianuarie 2008, cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice în mărime de 0%. Astfel, contribuabilii sînt stimulaţi în sensul practicării pe viitor a unei activităţi economico-financiare legale, reflectării tuturor veniturilor şi obligaţiilor fiscale care reiese din acestea.

Totodată, astfel de fenomene cum ar fi: evaziunea fiscală, nerespectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi ale altor acte normative, pot fi stopate doar în urma înăspririi metodelor şi procedeelor de combatere a încălcărilor comise. În acest sens, amenda stabilită prin Legea nr.177-XVI din 20 iulie 2007 în mărime de 25% din suma diminuată a venitului impozabil va contribui la educarea contribuabililor în ce priveşte respectarea legislaţiei fiscale şi onorarea obligaţiilor fiscale.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat intenţionează să aducă la cunoştinţa contribuabililor noile reguli de calculare a impozitului pe venit prin intermediul surselor de informare în masă (TV, radio). În plus, vor fi organizate diverse seminare în cadrul cărora vor fi examinate modificările operate în legislaţia fiscală.

Totodată, pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat vor fi plasate informaţiile referitoare la acest subiect.

 

- Cum apreciaţi propunerile unor întreprinzători privind anularea TVA sau micşorarea cotelor acesteia?

 

- După cum se ştie, la moment legislaţia fiscală а Republicii Moldova prevede aplicarea cotei standard a TVA, precum şi a unor cote reduse în mărime de 8% şi 5%. În afară de aceasta, este prevăzută cota zero, în special, pentru livrările la export.

În condiţiile în care taxa pe valoarea adăugată în totalul impozitelor încasate are o pondere considerabilă, adică este un impozit, pe seama căruia se asigură executarea părţii de venituri a bugetului naţional al Republicii Moldova, anularea acesteia ar condiţiona neîndeplinirea părţii de venituri a bugetului, care, la rîndul său, va afecta negativ angajaţii din sfera bugetară, mai cu seamă, din cea socială.

Referitor la unele afirmaţii precum că taxa pe valoarea adăugată este un impozit corupt în toate ţările în care se aplică şi că evidenţa acesteia este destul de anevoioasă vom menţiona următoarele.

Legislaţia fiscală a Republicii Moldova la acest compartiment şi, în special, titlul III din Codul fiscal, în ultimii ani au suferit modificări orientate spre armonizarea cu legislaţia respectivă a Uniunii Europene. Fenomenul corupţiei în procesul administrării TVA, în cea mai mare parte, poate fi legat de restituirea TVA. În Republica Moldova actele normative referitoare la acest aspect au fost supuse revizuirii în vederea asigurării celui mai înalt grad de transparenţă şi reducerii pînă la minimum a condiţiilor necesare pentru a beneficia de restituirea TVA.

În comparaţie cu alte impozite aplicate în republică, pentru subiecţii activităţii de întreprinzător cu statut de plătitor al TVA au fost create condiţii îndreptate spre simplificarea evidenţei acestui impozit. Astfel, în prezent contribuabilii ţin evidenţa TVA în registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, cu prezentarea declaraţiilor TVA - un lucru firesc pentru toate ţările, inclusiv şi cele din UE.

 

- În anul 2008 numărul contribuabililor care vor avea dreptul la restituirea TVA se va extinde. În acest context, mulţi investitori se întreabă: de ce nu va fi restituită TVA aferentă investiţiilor capitale în locuinţe şi mijloacele de transport, precum şi TVA aferentă investiţiilor în municipiile Chişinău şi Bălţi?

 

- Referitor la posibilitatea beneficierii de restituirea TVA aferentă investiţiilor capitale, cu unele excepţii mici, menţionăm că, din punctul de vedere al dezvoltării economice, municipiile Chişinău şi Bălti, în comparaţie cu alte localităţi, se află la un nivel mai avansat. Scopul acordării restituirii TVA unor categorii de solicitanţi constă în atragerea investiţiilor în localităţile rurale ale republicii. În afară de aceasta, restricţia privind neadmiterea restituirea TVA aferentă investiţiilor în locuinţe şi mijloace de transport este condiţionată de intenţia modernizării bazei tehnico-materiale a raioanelor din ţară care este legată nemijlocit de mijloacele care participă la procesul de producţie şi formarea valorii adăugate.

 

- Ce modificări аи intervenit în ultimul timp în modul de sancţionare a neînregistrării în calitate de plătitor de TVA?

 

- Sancţiunile pentru neînregistrarea în termen ca plătitor de TVA, începînd cu 10 august 2007, constituie 10% din volumul de vînzări impozabile. Dacă pînă la data nominalizată sancţiunea a constituit 8 000 lei pentru fiecare lună de activitate fără statut de plătitor al TVA, în prezent mărimea ei se stabileşte în raport cu volumul activităţii întreprinderii.

 

- Care coduri urmează a fi indicate în coloana 10.1 "Cod nomenclator" din factura fiscală: codurile conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova sau codurile interne elaborate de întreprindere?

 

- În conformitate cu Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri şi servicii impozabile cu TVA, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.32 din 13 martie 2002, în coloana 10.1 „Cod nomenclator" din factura fiscală se indică codurile conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova.

 

- Necesitatea indicării în coloana 10.1 "Cod nomenclator" din factura fiscală a codurilor conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova creează pentru agenţii economici incomodităţi majore: însuşi Nomenclatorul cuprinde mii de denumiri de mărfuri; codurile respective includ pînă la 9 simboluri; modificarea sortimentului de mărfuri livrate poate duce la corectarea programului contabil etc. Practic toţi agenţii economici pledează pentru operarea unor modificări în Instrucţiunea nominalizată, ceea ce ar permite indicarea în coloana 10.1 din factura fiscală a codurilor interne sau, pur şi simplu, a numărului criterial (de ordine). Mai ales că modificările prevăzute în Codul fiscal prin Legea nr. 177-XVI din 20 aprilie 2007 prevăd o amendă în mărime de 500 lei pentru fiecare caz de întocmire neadecvată a documentelor primare de evidenţă în scopuri fiscale. Care este viziunea Dvs. asupra acestei probleme?

 

- Considerăm principială respectarea prevederilor Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri şi servicii impozabile cu TVA în privinţa livrărilor de mărfuri pentru care se aplică cote reduse şi cota zero ale TVA, precum şi a mărfurilor supuse accizelor. în aşa mod poate fi exercitat controlul asupra circulaţiei unor astfel de mărfuri. Drept urmare, neindicarea codurilor respective în facturile fiscale care însoţesc livrările de mărfuri la cota standard nu generează careva riscuri de evaziune fiscală şi, respectiv, nu este monitorizată strict de către organele fiscale. Cît priveşte operarea unor modificări în Instrucţiunea menţionată vom interveni cu astfel de propuneri în faţa Ministerului Finanţelor.

 

- Cînd va fi aprobat modul de declarare a preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul a ţigărilor cu filtru de către producători şi importatori?

 

- Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind modul de înregistrare a preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru, precum şi Regulamentul propriu-zis care este prezentat pentru examinare şi avizare ministerelor de resort. Sperăm că în luna noiembrie a.c. modalitatea în cauză va fi aprobată de către Guvernul Republicii Moldova şi adusă la cunoştinţa tuturor subiecţilor activităţii de întreprinzător.

 

- În ce cazuri vînzarea cerealelor importate şi a produselor cerealiere se scuteşte de TVA la livrarea lor pe piaţa internă?

 

- În conformitate cu prevederile art.4 alin.(8) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (în redacţia Legii nr.177-XVI din 20 iulie 2007), scutirea de TVA la comercializarea pe piaţa internă a cerealelor şi produselor cerealiere se aplică doar în cazul în care în calitate de cumpărător figurează întreprinderile de panificaţie, precum şi sectorul zootehnic.

Genul de activitate - fabricarea produselor de panificaţie - nu intră în lista activităţilor licenţiate. Astfel, pentru a determina apartenenţa întreprinderilor respective la cele de panificaţie este suficientă autorizaţia eliberată de Centrul Naţional de Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii. Anume aceasta serveşte drept dovadă a desfăşurării activităţii în domeniul respectiv.

 

- Cînd contabilii din Republica Moldova vor putea depune, ca şi colegii din alte ţări, versiunea electronică a rapoartelor fiscale?

 

- La moment se desfăşoară lucrări de creare a unui Sistem Informaţional Automatizat destinat atît colectării, păstrării şi procesării datelor din dările de seamă fiscale ale persoanelor juridice şi fizice, cît şi prezentării de informaţii în adresa contribuabililor privind starea dărilor de seamă fiscale depuse. Acest Sistem va fi dat în exploatare în luna decembrie 2007. Ca urmare, începînd cu trimestrul I al anului 2008, agenţii economici vor avea posibilitatea de a depune Serviciului Fiscal de Stat declaraţii în formă electronică.

 

- Legea nr. 111-XVI din 27 aprilie 2007 interzice efectuarea controalelor fiscale pentru perioadele de pînă la 1 ianuarie 2007. În legătură cu aceasta pot fi nimicite sau nu documentele care vizează perioadele în cauză?

 

- În general, termenele de păstrare a documentaţiei întreprinderilor sînt prevăzute în capitolul 4 (articolele 211-266) din Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova la 3 decembrie 1997 (cu modificările ulterioare). Cît priveşte Legea nr. 111-XVI din 27 aprilie 2007, ea nu conţine careva prevederi privind termenele de păstrare a documentaţiei întreprinderilor.

Deci, nu se va admite nimicirea documentelor contabile pînă la expirarea termenelor prevăzute în Indicatorul nominalizat care, de cele mai multe ori, constituie 5 sau 10 ani (în funcţie de tipul documentului). Totodată, în acest context, se va ţine cont şi de unele prevederi ale legislaţiei fiscale. Astfel, termenele de prescripţie pentru determinarea şi stingerea obligaţiilor fiscale sînt prevăzute în capitolul 16 al titlului V din Codul fiscal. Potrivit acestuia, obligaţiile fiscale aferente impozitelor, taxelor şi majorărilor de întîrziere pot fi determinate în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii), în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale. Cererea de compensare ori restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei sumelor respective.

Mai mult, potrivit art. 4 alin. (12) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal, pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2007 pot fi efectuate controale la cererea contribuabililor şi/sau în caz de solicitare a restituirii TVA, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus. În astfel de situaţii apare necesitatea efectuării controalelor prin contrapunere la agenţii economici care se află în relaţii de parteneriat, ceea ce este imposibil în cazul cînd întreprinderile nu vor dispune de documentele respective.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.