Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2010
Главная » Архив журнала » № 1, 2010 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

Parlamentul, prin prezenta lege organică, adoptă titlul IV din Codul fiscal.

 

Articolul 1. Intrarea în vigoare

Titlul IV din Codul fiscal intră în vigoare la 1 ianuarie 2001.

 

Articolul 2. Abrogarea

La data intrării în vigoare a titlului IV din Codul fiscal se abrogă Legea nr. 347-XIII din 27 decembrie 1994 cu privire la accize.

 

Articolul 3. Modificarea actelor normative

Guvernul, în termen de 2 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul IV din Codul fiscal;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul IV din Codul fiscal;

c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului IV din Codul fiscal.

 

Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor, persoanele juridice care desfăşoară activitate în domeniul jocurilor de noroc, începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi pînă la intrarea în vigoare a titlului IV din Codul fiscal, sînt obligate să obţină certificatul de acciz de la organele Serviciului Fiscal de Stat.

(2) Mărfurile supuse accizelor prelucrate sau fabricate în Republica Moldova şi comercializate pînă la 1 ianuarie 2001, precum şi mărfurile supuse accizelor importate în Republica Moldova şi exportate din Republica Moldova pînă la această dată, se supun accizelor în conformitate cu actele normative în vigoare pînă la punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal. Accizele achitate pînă la data de 1 ianuarie 2001 la mărfurile utilizate pentru fabricarea altor mărfuri supuse accizelor urmează a fi trecute în contul accizelor achitate la expedierea (transportarea) ulterioară, în modul prevăzut de titlul IV din Codul fiscal. Accizele achitate pînă la 1 ianuarie 2001 la mărfurile exportate după această dată urmează a fi restituite, în cazul confirmării documentare a exportului lor, în conformitate cu procedura prevăzută la titlul IV din Codul fiscal.

(3) Persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor sînt obligate să inventarieze stocurile de mărfuri (valori) la situaţia existentă la 31 decembrie 2000 şi să prezinte, pînă la 10 ianuarie 2001, organelor Serviciului Fiscal de Stat documentele de inventariere întocmite conform legislaţiei în vigoare.

(4) Persoanele care nu sînt subiecţi ai impunerii, inclusiv întreprinderile comerciale, în adresa cărora persoanele juridice şi fizice expediază (transportă) şi livrează mărfuri supuse accizelor, inclusiv mărfuri importate, fără documente justificative (copia declaraţiei vamale, factura de expediţie a mărfurilor, documentul de plată, alte documente stabilite de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor ce confirmă achitarea accizelor) pentru comercializarea ulterioară ori pentru prelucrarea şi/sau fabricarea ulterioară a altor mărfuri supuse accizelor, pînă în anul 2005:

a) calculează accizele în modul prevăzut la art. 123 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal şi le achită în ziua succesivă celeia în care au fost comercializate mărfurile supuse accizelor, conform cotelor prevăzute în anexa la titlul IV din Codul fiscal;

b) duc o evidenţă separată a mărfurilor supuse accizelor primite pentru comercializare de la persoane juridice şi persoane fizice fără confirmarea documentară a achitării de către acestea a accizelor;

c) prezintă declaraţia privind achitarea accizelor în termenele stabilite pentru subiecţii impunerii la art. 127 alin. (3) din Codul fiscal.

(41) Agenţii economici în adresa cărora persoanele fizice şi juridice livrează articole giuvaiere din metale preţioase şi pietre preţioase supuse accizelor, inclusiv articole importate, fără documente justificative (copia declaraţiei vamale, documentul de plată, alte documente stabilite de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, ce confirmă achitarea accizelor) pentru comercializarea ulterioară:

a) calculează accizele în modul prevăzut la art. 123 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) achită accizele, conform cotelor prevăzute în anexa la titlul IV din Codul fiscal, în ziua următoare celei în care au fost comercializate mărfurile supuse accizelor sau, în cazul în care lipseşte marcajul de stat, pînă la prezentarea mărfurilor pentru marcarea de stat;

c) duc o evidenţă separată a mărfurilor supuse accizelor primite pentru comercializare de la persoane fizice şi juridice fără confirmarea documentară a achitării de către acestea a accizelor;

d) prezintă declaraţia privind achitarea accizelor în termenele stabilite pentru subiecţii impunerii la art. 127 alin. (3) din Codul fiscal.

(42) Comercializarea băuturilor alcoolice tari la preţuri mai mici decît preţurile minime de comercializare a acestora, stabilite în Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, se sancţionează cu amendă în mărime de 10 000 de lei pentru fiecare caz.

(5) Mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) şi livrate de către persoanele juridice şi fizice rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice şi fizice rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sînt supuse accizelor conform cotelor stabilite în anexa la titlul IV al Codului fiscal. Accizele se achită pînă sau la trecerea posturilor vamale interne. Trecerea în cont a accizelor se efectuează conform art. 125 alin. (1) din Codul fiscal. Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern, fără perceperea drepturilor de import de la agenţii economici care declară mărfurile pentru procesul propriu de producere, cu excepţia sumelor încasate pentru efectuarea procedurilor vamale, şi cu încasarea drepturilor de import de la ceilalţi agenţi economici cu restituirea ulterioară a acestora, cu excepţia sumelor încasate pentru efectuarea procedurilor vamale.

(6) Subiecţii impunerii care, la fabricarea în încăperea sa de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora.

(7) Prin derogare de la art. 123 alin. (6) din titlul IV al Codului fiscal, ţigările cu filtru de import se supun marcării obligatorii cu timbre de acciz începînd cu 1 aprilie 2001. Stocurile de ţigări cu filtru importate şi înregistrate conform inventarierii la situaţia din 1 aprilie 2001 se declară organelor fiscale şi pot fi comercializate pînă la 1 iulie 2001 angro şi cu amănuntul fără aplicarea timbrelor de acciz.

(71) Preţul maxim de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru, declarat de producător sau de importator, se imprimă pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) concomitent cu data fabricării.

Preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru o unitate de ambalaj (un pachet de ţigarete cu filtru) se imprimă prin metoda şi în locul stabilite de producător şi include cifra preţului şi denumirea prescurtată a unităţii de plată a Republicii Moldova.

Data fabricării se imprimă prin metoda şi în locul stabilite de producător şi constă din 6 cifre, dintre care primele două indică ziua, următoarele două – luna, iar ultimele două – anul fabricării.

Începînd cu 1 ianuarie 2009, nu se admite importul, producerea, precum şi comercializarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a ţigaretelor cu filtru pe al căror ambalaj (pachet de ţigarete cu filtru) nu este imprimat preţul maxim de vînzare cu amănuntul şi data fabricării. Excepţie fac stocurile de ţigarete cu filtru produse şi/sau importate pînă la 1 ianuarie 2009, a căror comercializare se permite pînă la 1 ianuarie 2010.

Pentru fiecare marcă (denumire) de ţigarete cu filtru produse, achiziţionate de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sau importate, aflate în stoc la situaţia din 1 ianuarie 2009 şi/sau comandate spre livrare în baza contractelor, producătorii autohtoni, cumpărătorii care au achiziţionat ţigarete cu filtru de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar şi importatorii vor prezenta, pînă la 1 martie 2009, la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat o declaraţie separată privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru şi cantitatea aflată în stoc şi/sau comandată spre livrare în baza contractelor. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va publica informaţia respectivă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(8) Se scuteşte de accize lotul de 72 de automobile de marca “Moskvici 2141” R5 “Iuri Dolgoruki”, importat de Întreprinderea de Instruire şi Producţie “Lumintehnica” – S.R.L. a Societăţii Orbilor din Moldova.

(9) Prevederile titlului IV al Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării, prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv.

(10) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Parlamentului                                                                            Dumitru DIACOV

Nr. 1054-XIV. Chişinău, 16 iunie 2000.

______________________________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 1054-XIV din 16.06.2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială.

Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 299-XVI din 21.12.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 5–7, art. 27; nr. 308-XVI din 25.12.08 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 900; nr. 108-XVIII din 17.12.09 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 609.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.