Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"Contabilitate şi audit" № 4, 2011
Главная » Архив журнала » № 4, 2011 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Titlul IV. ACCIZELE

Capitolul 1

DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 119. Noţiuni

 

În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:

1) Acciz – impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

2) Certificat de acciz – document eliberat de organul Serviciului Fiscal de Stat subiectului impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile supuse accizelor.

3) Încăpere de acciz – totalitatea locurilor ce aparţin subiectului impunerii, inclusiv clădirile, încăperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sînt situate separat, determinate în certificatul de acciz, unde mărfurile supuse accizelor se prelucrează şi/sau se fabrică, se expediază (se transportă) de către subiecţii impunerii.

4) Expediere (transportare) – deplasarea, transmiterea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.

5) Informaţie despre expediere (transportare) – înscriere făcută în registrul de evidenţă a producţiei expediate (transportate).

 

Capitolul 2

SUBIECŢII IMPUNERII, OBIECTELE IMPUNERII ŞI BAZA IMPOZABILĂ

 

Articolul 120. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt:

a) persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;

b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia mărfurilor specificate la art. 124 alin. (1) – (3), (5), (7), (8).

 

Articolul 121. Obiectele impunerii şi baza impozabilă

(1) Obiecte ale impunerii sînt mărfurile supuse accizelor specificate în anexa la prezentul titlu.

(2) Baza impozabilă o constituie:

a) volumul în expresie naturală, dacă cotele accizelor, inclusiv în cazul importului, sînt stabilite în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

b) valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru aceste mărfuri sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art. 1231;

c) valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru mărfurile în cauză sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art. 1231.

 

Capitolul 3

COTELE ACCIZELOR, MODUL DE CALCULARE ŞI TERMENELE DE ACHITARE

 

Articolul 122. Cotele accizelor

Cotele accizelor, conform anexei la prezentul titlu, se stabilesc:

a) în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

b) ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., sau de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luînd în considerare impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A.

 

Articolul 123. Modul de calculare şi termenele de achitare a accizelor

(1) Subiecţii impunerii specificaţi la art.120 lit. a), care expediază (transportă) mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz:

a) calculează accizele pornind de la volumul mărfurilor în expresie naturală sau de la valoarea acestora (în dependenţă de cotă – în sumă absolută sau ad valorem în procente);

b) achită accizele la momentul expedierii (transportării) mărfurilor din încăperea de acciz conform cotelor stabilite în anexa la prezentul titlu.

(2) Obligaţia de achitare a accizelor în modul specificat la alin. (1) din prezentul articol rămîne valabilă în cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor subiectului impunerii, altor persoane, în cazul însuşirii mărfurilor de către subiectul impunerii sau de către membrii familiei acestuia, precum şi în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor fără achitarea accizelor din încăperea de acciz.

(3) Accizele la mărfurile importate se calculează şi se achită de către subiecţii impunerii specificaţi la art.120 lit. b) odată cu achitarea taxelor vamale. În cazul în care pentru importul de mărfuri nu se percepe taxă vamală, mărfurile se consideră importate, ca şi cum ar fi fost supuse taxei vamale, cu respectarea reglementărilor stabilite de legislaţia vamală pentru regimul de import.

(4) În cazul exportului de mărfuri supuse accizelor, obligaţia de achitare a accizelor este valabilă pînă la momentul repatrierii valutei şi prezentării documentelor justificative specificate la art. 125 alin. (4). În cazul neprezentării, în termenele stabilite, a documentelor specificate la art. 125 alin. (4), subiectul impunerii achită accizele, amenzile şi penalităţile în mărimea şi în modul prevăzute corespunzător la art. 260 alin. (5) şi art. 228 alin. (2).

(5) Mărfurile supuse accizelor, cum ar fi votca, lichiorurile şi alte băuturi spirtoase, vinurile din struguri, din fructe şi pomuşoare, vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon, divinurile, comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile supuse accizelor procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu „Timbru de acciz. Marca comercială de stat”. Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse accizelor, pînă la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz. Modul de procurare şi de utilizare a „Timbrelor de acciz. Mărcilor comerciale de stat” este stabilit de către Guvern.

(51) Articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz. Marcarea se efectuează în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor pînă la importarea acestora, iar a mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz. Modul de procurare şi de utilizare a timbrelor de acciz se stabileşte de Guvern.

(6) Nu sînt marcate obligatoriu cu „Timbru de acciz. Marca comercială de stat”:

a) vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri;

b) băuturile alcoolice cu conţinutul de alcool etilic de pînă la 7% în volum;

c)  mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale tranzit, depozit vamal, admitere temporară, magazin duty-free;

d) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi expediate de către producător pentru export.

 

Articolul 1231. Modul de calculare a accizelor la ţigaretele cu filtru

(1) La ţigaretele cu filtru (poziţia tarifară 240220), accizele se calculează ca sumă a accizei determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei stabilite în sumă absolută la volumul în expresie naturală (1 000 bucăţi) la momentul expedierii din încăperea de acciz sau la momentul importării şi a accizei determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei ad valorem în procente stabilite la preţul maxim de vînzare cu amănuntul.

(2) Preţul maxim de vînzare cu amănuntul este preţul la care produsul a fost vîndut altor persoane pentru consum final şi care include toate impozitele şi taxele.

(3) Preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete cu filtru în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi se înregistrează în modul stabilit de Guvern.

(4) Se interzice vînzarea de către alte persoane a ţigaretelor cu filtru pentru care nu au fost stabilite şi declarate preţuri maxime de vînzare cu amănuntul.

(5) Se interzice vînzarea de către orice persoană a ţigaretelor cu filtru la un preţ ce depăşeşte preţul maxim de vînzare cu amănuntul.

 

Articolul 124. Înlesniri la plata accizelor

(1) Accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare.

(2) Accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri supuse accizelor:

a) definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern;

b) destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică se stabileşte de Guvern;

c) destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în Republica Moldova, precum şi uzului sau consumului personal al membrilor personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi al membrilor familiei care locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, în modul stabilit de Guvern.

(3) Accizele nu se achită pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern.

(4) Accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, cu condiţia respectării prevederilor art. 123 alin. (4).

(5) Accizele nu se achită la plasarea, livrarea de pe teritoriul vamal în magazinele duty-free şi comercializarea de către aceste magazine a mărfurilor supuse accizelor, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import, precum şi la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului.

(6) La introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regimul vamal perfecţionare activă, accizul se achită la introducerea acestor mărfuri, cu restituirea ulterioară a sumelor achitate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, în modul stabilit de Guvern.

(7) Accizele nu se achită la plasarea mărfurilor supuse accizelor în regimul vamal admiterea temporară.

(8) Accizele nu se achită pentru mărfurile autohtone supuse accizelor, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, conform reglementărilor vamale.

(9) Suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se restituie la scoaterea acestora de pe teritoriul vamal, la plasarea lor sub destinaţie vamală magazin duty-free, la plasarea lor sub destinaţie vamală zonă liberă, în modul stabilit de Guvern.

(10) Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.

(101) Nu sînt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate în interiorul zonei economice libere, precum şi livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate de către agenţii economici dintr-o zonă economică liberă în altă zonă economică liberă.

(11) Mărfurile supuse accizelor scoase din zona economică liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se supun accizelor.

(12) Accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor, importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale, dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 50 de euro. În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizele se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.

(13) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5)–(9) din prezentul articol şi a condiţiilor regimului vamal ales, stabilit de legislaţia vamală a Republicii Moldova, subiectul impunerii şi persoanele specificate la art. 4 alin. (5) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal achită accizele conform cotelor stabilite în anexa la prezentul titlu, o amendă în mărimile prevăzute la art. 261 alin. (2) şi (3) şi o penalitate în mărimea determinată conform art. 228.

 

Articolul 125. Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate

(1) Subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) mărfurilor finite supuse accizelor din încăperea de acciz. Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din încăperea de acciz şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.

(2) Dacă suma accizului achitată la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, depăşeşte suma accizului calculată la mărfurile supuse accizelor expediate din încăperea de acciz, diferenţa se reportează la cheltuieli în perioada fiscală în care a avut loc expedierea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.

(3)  În cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, de asemenea, livrează mărfuri supuse accizelor în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import, şi/sau în zonele economice libere, suma accizului achitată anterior la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) pentru export, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin. (4) din prezentul articol.

(4) Pentru a obţine restituirea accizului achitat la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor destinate exportului, subiectul impunerii prezintă organelor Serviciului Fiscal de Stat următoarele documente justificative:

a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, subiectul impunerii (comitentul) prezintă organului Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision şi contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin;

b) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului), care confirmă încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin;

c) declaraţia vamală a încărcăturii sau copia ei, certificată de conducătorul şi de contabilul-şef ai subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal al Republicii Moldova care a eliberat marfa pentru export.

(5) Suma accizelor se restituie în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor se transferă la contul bancar al agentului economic.

(6) Exportarea mărfurilor de către persoane care nu sînt subiecţi ai impunerii se permite fără dreptul la restituirea sumelor accizelor la mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) pentru export.

 

Capitolul 4

ÎNREGISTRAREA SUBIECŢILOR IMPUNERII. EVIDENŢA MĂRFURILOR SUPUSE ACCIZELOR CE SE EXPEDIAZĂ (SE TRANSPORTĂ). DECLARAREA ACHITĂRII ACCIZELOR

 

Articolul 126. Înregistrarea subiecţilor impunerii

(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau

fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză.

(2) În cererea de solicitare a certificatului de acciz (cerere de modelul stabilit de Guvern), adresată organului Serviciului Fiscal de Stat, agentul economic indică:

a) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale);

b) proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului;

c) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosită pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în baza contractului de arendă sau de închiriere;

d) formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încăpere de acciz în alta ale unuia şi aceluiaşi agent economic, dacă aceste încăperi se află pe teritorii diferite.

(3) La cerere se anexează schema (planul) amplasării blocului administrativ, a secţiei de producţie, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, în limitele stabilite pentru realizarea activităţii de întreprinzător.

(4) În cazul în care cererea conţine informaţii verificabile, organul Serviciului Fiscal de Stat eliberează persoanei care a înaintat cererea, certificatul de acciz şi anexa la acesta care include schema (planul) specificată la alin. (3) din prezentul articol. Persoana menţionată devine subiect al impunerii.

(5) Organul Serviciului Fiscal de Stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz în cazul în care consideră că activitatea agentului economic sau încăperea de acciz nu pot fi controlate ori formele şi metodele de control prevăzute la alin. (2) lit. d) din prezentul articol nu asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor.

(6) În cazul în care mai mulţi agenţi economici folosesc una şi aceeaşi încăpere de acciz pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, organul Serviciului Fiscal de Stat este obligat să determine în mod independent subiectul (subiecţii) impunerii responsabil (responsabili) de achitarea accizelor, în modul stabilit de acest serviciu.

(7) Subiectul impunerii care preconizează să facă unele schimbări ce trebuie reflectate în certificatul de acciz sau în anexa la el este obligat să adreseze cererea corespunzătoare organului Serviciului Fiscal de Stat.

 

Articolul 127. Evidenţa mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă). Declararea achitării accizelor

(1) Subiectul impunerii este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor ce se expediază (se transportă) pentru fiecare încăpere de acciz. Forma registrului şi informaţia ce trebuie reflectată în acesta sînt stabilite de către

Guvern. Înscrierea în registru se face pînă la expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.

(2) Registrul de evidenţă a mărfurilor expediate (transportate) trebuie să se afle într-un loc determinat, accesibil verificării de către persoanele cu funcţii de răspundere autorizate ale Serviciului Fiscal de Stat a înscrierilor, şi să fie prezentat acestor persoane la prima solicitare.

(3) Subiecţii impunerii prevăzuţi la art. 120 lit. a) sînt obligaţi să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor cel tîrziu în ultima zi a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor. Forma declaraţiei şi modul de completare a acesteia se stabilesc de către Guvern.

 

Capitolul 5

ADMINISTRAREA ACCIZELOR

 

Articolul 128. Controlul efectuat de organele fiscale şi organele vamale

(1) Persoana cu funcţii de răspundere autorizată a Serviciului Fiscal de Stat este în drept:

a) să intre şi/sau să controleze orice loc, clădire, încăpere (cu excepţia celor folosite exclusiv ca locuinţă), să controleze orice mijloc de transport în încăpere sau pe drum, precum şi mărfurile aflate în ele, să controleze orice dări de seamă, documente, inclusiv de transport, care, la părerea acestei persoane, se folosesc în tranzacţii cu mărfuri pasibile impunerii cu accize. Aceste acţiuni se permit numai în timpul orelor de lucru;

b) să întreprindă acţiunile specificate la lit. a) în afara orelor de lucru ori să controleze încăperile de locuit numai cu autorizaţia procurorului sau cu înştiinţarea ulterioară a acestuia în termen de 24 de ore – în cazul în care există bănuieli întemeiate că se admite o încălcare la achitarea accizelor sau că în locul, clădirea, încăperea, mijlocul de transport în cauză se află mărfuri pasibile impunerii cu accize, dar pentru care accizele nu au fost achitate;

c) să sechestreze mărfurile pasibile impunerii cu accize, mijloacele de transport în care au fost depistate mărfuri supuse accizelor şi care se află la dispoziţia sau în folosinţa persoanei juridice sau persoanei fizice, dacă această persoană nu poate prezenta dovezi de achitare a accizelor. În acest caz, persoana cu funcţii de răspundere este obligată să elibereze o înştiinţare scrisă de sechestrare, care trebuie să conţină o descriere detaliată a mărfurilor sau a mijlocului de transport, a locului şi timpului sechestrării. Dacă persoana ale cărei mărfuri sau mijloc de transport au fost sechestrate nu achită accizele în termen de 20 de zile din data sechestrării, accizele se percep prin executare silită, în conformitate cu legislaţia fiscală.

(2) Controlul asupra achitării accizelor se efectuează de către organele vamale în conformitate cu prezentul titlu şi cu legislaţia vamală.

 

Anexă

Mărfurile supuse accizelor

 

Poziţia tarifară

Denumirea mărfii

Unitatea de măsură

Cota accizului

1

2

3

4

Poziţia tarifară 0901 este exclusă prin Legea nr. 172-XVI din 10.07.2008.

Poziţia tarifară 160430901 este exclusă prin Legea nr. 177-XVI din 20.07.2007.

160430

Icre (caviar) şi înlocuitori de icre

valoarea în lei

25 %

Poziţiile tarifare 210111 – 210112 sînt excluse prin Legea nr. 172-XVI din 10.07.2008.

220300

Bere fabricată din malţ

litru

1,85 lei

220410

Vinuri efervescente

valoarea în lei

10%, dar nu mai puţin de 2,82 lei/litru

220421

Alte vinuri; must de struguri a cărui fermentaţie a fost sistată prin adaos de alcool, în recipiente cu capacitatea de pînă la 2 litri:

- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de pînă la 13% volum

- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de peste 13% volum

 

valoarea în lei

valoarea în lei

10%, dar nu mai puţin de 1,41 lei/litru

10%, dar nu mai puţin de 1,69 lei/litru

ex.220421101

Vinuri spumoase

valoarea în lei

10%, dar nu mai puţin de 2,82 lei/litru

220429

Alte vinuri; must de struguri, a cărui fermentaţie a fost sistată prin adaos de alcool, în recipiente cu capacitatea de peste 2 litri:

- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de pînă la 13% volum

- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de peste 13% volum

valoarea în lei

valoarea în lei

5%, dar nu mai puţin de0,28 lei/litru

5%, dar nu mai puţin de0,34 lei/litru

220430

Alte musturi de struguri fermentate sau parţial fermentate

valoarea în lei

5%, dar nu mai puţin de 0,28 lei/litru

2205

Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante

valoarea în lei

10%, dar nu mai puţin de 1,69 lei/litru

220600

Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute din suc de pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate, amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte

valoarea în lei

10%, dar nu mai puţin de0,17 lei/litru

22071000

Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool de 80% volum sau mai mult, cu excepţia celui destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică

litru alcool absolut

0,09 lei /% vol/ litru

220720000

Alcool etilic şi alte alcooluri denaturate, de orice concentraţie

litru alcool absolut

0,09 lei/% vol/litru

2208

Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică de pînă la 80% volum, distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice:

- cu o concentraţie alcoolică de pînă la 9% volum

 

 

 

- cu o concentraţie alcoolică de 9% pînă la 25% volum

 

 

- cu o concentraţie alcoolică de peste 25% volum

 

 

valoarea în lei

 

 

 

valoarea în lei

 

 

valoarea în lei

 

 

2%, dar nu mai puţin de 0,14 lei/%
vol/litru alcool absolut

 

30%, dar nu mai puţin de 0,12 lei/%
vol/litru alcool absolut

75%, dar nu mai puţin de 0,67 lei/%
vol/litru alcool absolut

240210000

Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri (ţigări fine), conţinînd tutun

valoarea în lei

25 %

240220

Ţigarete, conţinînd tutun:

– cu filtru

– fără filtru

 

1000 bucăţi

1000 bucăţi

 

10,00 lei + 18%

10,50 lei

240290000

Alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete, conţinînd înlocuitori de tutun

1000 bucăţi

10,80 lei

270710100

Benzoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tona

2 700 lei

270720100

Toluoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tona

2 700 lei

270730100

Xiloli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tona

2 700 lei

270750

Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilă în proporţie de minimum 65% (inclusiv pierderile) la 250 grade C după metoda ASTM D 86

tona

2 700 lei

270900100

Condensat de gaz natural

tona

2 700 lei

271011110 -271019290

Uleiuri (distilate) uşoare şi medii

tona

2 700 lei

271019310 -271019490

Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare

tona

1 125 lei

290110000

Hidrocarburi aciclice saturate

tona

2 700 lei

290124100

Buta-1, 3-dienă

tona

2 700 lei

290129000

Alte hidrocarburi aciclice nesaturate

tona

2 700 lei

290211000

Ciclohexan

tona

2 700 lei

290219

Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice

tona

2 700 lei

ex. 29020000

Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil

tona

2 700 lei

290230000

Toluen

tona

2 700 lei

290244000

Amestec de izomeri ai xilenului

tona

2 700 lei

290290900

Alte hidrocarburi ciclice

tona

2 700 lei

290511000 – 290513000

Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol, butan-1-ol)

tona

2 700 lei

290514

Alţi butanoli

tona

2 700 lei

290516

Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui

tona

2 700 lei

290519 000–290549

Alţi alcooli aciclici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

valoarea în lei

5%

ex. 290519 000

Pentanol (alcool amelic)

tona

2 700 lei

2906

Alcooli ciclici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

valoarea în lei

5%

2909

Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, eter-alcool-fenoli, peroxizi de alcooli, peroxizi de eteri, peroxizi de cetone (cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

tona

2 700 lei

3302

Amestecuri de substanţe odoriferante şi amestecuri (inclusiv soluţiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

valoarea în lei

5%

330300

Parfumuri şi ape de toaletă

valoarea în lei

30%

321210

Folii pentru marcare prin presare la cald

valoarea în lei

5%

321290

Alţi pigmenţi (inclusiv pulberi şi fulgi metalici), dispersaţi într-un mediu neapos, sub formă de lichid sau pastă, de tipul celor utilizaţi pentru fabricarea vopselelor (inclusiv emailuri)

valoarea în lei

5%

Poziţia tarifară 321290900 este exclusă prin Legea nr. 48 din 26.03.2011.

381400900

Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor

tona

2 700 lei

381700500

– Achilbenzeni lineari

tona

2 700 lei

381700800

– Altele

tona

2 700 lei

ex.4303

Îmbrăcăminte din blană (de nurcă, vulpe polară, vulpe, samur)

valoarea în lei

25%

701322

Pahare pentru băut, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb

valoarea în lei

55%

701333

Alte pahare pentru băut, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb

valoarea în lei

55%

701341

Obiecte pentru servicii de masă (altele decît paharele pentru băut) sau pentru bucătărie, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb

valoarea în lei

55%

701391

Alte obiecte din cristal cu plumb

valoarea în lei

55%

ex.701890900

Alte obiecte din cristal cu plumb

valoarea în lei

55%

ex.702000800

Alte articole din cristal cu plumb, altele

valoarea în lei

55%

7113

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi ale acestora, din metale preţioase sau din metale placate sau dublate cu metale preţioase:

- din metale preţioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale preţioase:

 

 

711311000

-- din argint, chiar acoperite, placate sau dublate cu alte metale preţioase

gramul

2,00 lei

711319000

-- din alte metale preţioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale preţioase

gramul

30 lei

711320000

- din metale comune placate sau dublate cu metale preţioase

gramul

30 lei

8519

Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului

valoarea în lei

15%

852110

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică

bucata

11,80 euro

852190000

Alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice

bucata

11,80 euro

ex.852580

Camere de televiziune, aparate fotografice numerice şi alte camere video de înregistrare

bucata

34 euro

ex.852580190

Camere web

valoarea în lei

10%

8527

Aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

valoarea în lei

15%

8703

Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia tarifară 8702), inclusiv maşinile de tipul „breek” şi maşinile de curse:

– Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scînteie:

 

 

870321

-- Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3

cm3

0,34 euro

870322

-- Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3

cm3

0,45 euro

870323

-- Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3,
dar de maximum 2000 cm3

-- Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3,
dar de maximum 3000 cm3

cm3

cm3

0,68 euro

1,13 euro

870324

-- Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3

– Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel):

cm3

3,50 euro

870331

-- Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3

cm3

0,45 euro

870332

-- Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3,
dar de maximum 2500 cm3

cm3

1,13 euro

870333

-- Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3

cm3

3,50 euro

ex. 940510500

Lustre şi alte aparate de iluminat electric de suspendat sau de fixat pe tavan sau pe perete, cu excepţia celor utilizate pentru iluminatul public în spaţii deschise sau de-a lungul drumurilor, din cristal cu plumb

valoarea în lei

55%

ex. 940520500

Lămpi de masă (veioze), lămpi de birou şi lampadare de interior, electrice din cristal cu plumb

valoarea în lei

55%

ex.940550000

Articole neelectrice de iluminat din cristal cu plumb

valoarea în lei

55%

ex.940591

Părţi din cristal cu plumb

valoarea în lei

55%

 

Note:

1. În cazul în care mărfurile supuse accizelor se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, impozitarea (aplicarea timbrelor de acciz sau „Timbrului de acciz. Mărcii comerciale de stat”) se efectuează pe baza cotelor aprobate, recalculîndu-se volumele în unitatea de măsură dată. În mod similar se efectuează recalcularea accizelor la spirt, în funcţie de conţinutul de alcool absolut.

2.  În cazul în care mărfurile supuse accizelor pasibile marcării cu timbru de acciz sau „Timbru de acciz. Marca comercială de stat” se expediază (transportă), importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, acestor mărfuri li se aplică un singur timbru de acciz sau „Timbru de acciz. Marca comercială de stat”, a cărui valoare se determină la momentul expedierii (transportării), importării mărfurilor în cauză, pornindu-se de la cotele aprobate, recalculate în unitatea de măsură necesară.

3. Prin derogare de la prevederile art. 125, suma accizelor vărsată în buget pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 22071000, procurat în scopul utilizării lui în medicină în volumul contingentului anual stabilit de Guvern, se restituie conform Regulamentului aprobat de Guvern.

Punctul 4 este exclus prin Legea nr. 172-XVI din 10.07.2008.

5. Sumele accizelor achitate de agenţii economici la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 – 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, 290519000 – 290549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 381400900, 381700800 se trec în cont dacă mărfurile în cauză sînt utilizate în procesul de producţie în altă calitate decît cea de carburanţi şi combustibili, iar cele de la poziţiile tarifare 271011310, 271011700 şi 271019210 se trec în cont la nivelul agenţilor economici care efectuează alimentarea aeronavelor. Prin derogare de la prevederile art.125 din Codul fiscal, în cazul utilizării mărfurilor menţionate în calitate de materie pentru producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor sau în calitate de combustibil (carburanţi) în aviaţia civilă, trecerea în cont a sumelor accizelor se efectuează în formă de stingere a restanţelor plătitorului faţă de buget la alte impozite şi taxe, iar în lipsa restanţelor sumele accizelor se transferă la contul bancar al agentului economic în modul stabilit de Guvern.

6. Alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 22071000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.

7. Cota accizelor se majorează pentru autoturismele cu termenul de exploatare:

de la 3 la 5 ani cu 0,02 euro pentru fiecare cm3;

de la 5 la 7 ani cu 0,03 euro pentru fiecare cm3.

71. Prin derogare de la poziţiile tarifare 870321– 870324, 870331–870333, suma accizului calculat pentru fiecare autovehicul de epocă de la poziţia tarifară 8703 este de 10 mii euro.

8. Prin cristal cu plumb se înţelege sticla avînd un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.