Сегодня: Среда 28 февраля 2024 | EUR: 19.3857 | USD: 17.8554
 
"Contabilitate şi audit" № 3, 2012
Главная » Архив журнала » № 3, 2012 » ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2012 nr. 1 din 3 ianuarie 2012*

Întru executarea prevederilor Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi deciziilor consiliilor locale privind aprobarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2012,

ORDON:

1. Se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2012.

2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr. 54 din 23 mai 2011 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2011, cu modificările ulterioare.

3. Prezentul Ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2012.

 

Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2012

 

I. Dispoziţii generale

 

1. Bugetul public naţional reprezintă un sistem unitar de bugete şi fonduri, ce cuprinde încasările: bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Încasările bugetului de stat includ: încasările la componenta de bază, granturile pentru proiectele finanţate din surse externe, veniturile fondurilor speciale şi mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat, alte plaţi.

Încasările bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale includ: încasările la componenta de bază, granturile pentru proiectele finanţate din surse externe, veniturile fondurilor speciale şi mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, alte plaţi.

Încasările bugetului asigurărilor sociale de stat (în continuare BASS) includ: contribuţii de asigurări sociale şi alte plăţi la BASS în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

Încasările fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare FAOAM) includ: mijloacele obţinute din primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi alte plăţi la FAOAM în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

2. Pentru asigurarea evidenţei încasărilor bugetului public naţional, Ministerul Finanţelor -Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale utilizează Registrul conturilor trezoreriale de încasări, elaborat în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

3. Registrul conturilor trezoreriale de încasări

conţine conturile trezoreriale de încasări ale bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. În cazul modificării actelor legislative şi normative, Ministerul Finanţelor actualizează Registrul conturilor trezoreriale de încasări.

4. Registrul conturilor trezoreriale de încasări

se transmite de către Ministerul Finanţelor: Băncii Naţionale a Moldovei şi băncilor comerciale, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, care ulterior urmează a fi transmis organelor subordonate pentru călăuză în activitate.

5. Conform prevederilor art. 5 alin. (29) şi art. 7 alin. (5) din Titlul I al Codului fiscal, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale, în care se află sediul central, plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul sub-diviziunilor. Astfel, la întocmirea ordinelor de plată în rubrica „codul fiscal al plătitorului” se va indica: codul fiscal al plătitorului/contribuabilului, urmat prin bară „ / “ de codul subdiviziunii pentru care se efectuează plata.

6. La stingerea restanţelor la majorări de întîrziere (penalităţi) la buget, la perfectarea ordinului de plată destinat transferului bugetar, agenţii economici sînt obligaţi să indice în rubrica „destinaţia plăţii” sintagma „inclusiv penalitate” cu indicarea sumei majorării de întîrziere, care urmează a fi stinsă.

7. Responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de plată şi virarea plăţilor la bugetul public naţional sînt plătitorii / contribuabilii.

8. Responsabili de corectitudinea transmiterii documentelor de plată în formă electronică sînt băncile deservente ale plătitorilor.

9. Sumele achitate incorect şi înregistrate în conturile bancare ale Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale, se reflectă la clasificaţia veniturilor bugetare „Încasări neidentificate”, care ulterior se restituie la conturile bancare ale plătitorilor.

 

II. Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetului de stat în anul 2012

 

Începînd cu 1 ianuarie 2012:

10. Conform politicii bugetar-fiscale pentru anul 2012 se introduc accizele la gazele lichefiate, care se vor achita conform datelor bancare prevăzute în punctul 12, cu excepţia contului trezorerial de încasări, care în cazul dat va fi 116 15 20 0130 „Drepturile de import - export achitate în avans”.

11. Se exclud din clasificaţia de venituri bugetare:

- cap.115 §67 „Taxa pentru revitalizarea viticulturii”, obligaţiile fiscale neonorate pînă la 31 decembrie 2011 se vor vira la cap.122 §40 „Alte încasări”;

- cap.122 §10 „Taxa de stat pentru cauzele examinate de Judecătoria Economică”, taxa de stat pentru cauzele examinate în toate instanţele judecătoreşti se vor vira la cap.122 §11 „Taxa de stat pentru cauzele examinate de judecătorii şi alte organe de resort”, conform datelor menţionate în punctul 12;

- cap.115 §40 „Taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale”.

 

III. Încasările la bugetul de stat

(componenta de bază)

 

12. Plăţile ce constituie încasări la componenta de bază a bugetului de stat specificate în Anexa nr. 1 se vor vira conform următoarelor date bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria

de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Contul bancar: 33114001;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor –

Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX.

XXX XX XX XXXX
I II III

                      

I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr. 1);

II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr. 3);

III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM).

13. Contribuabilii înregistraţi în inspectoratele fiscale de stat ale municipiului Chişinău şi Bălţi vor achita impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată (cap. 111 §20), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (cap. 111 §21) şi impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate (cap. 111 §22) indicînd în rubrica „codul fiscal al plătitorului” din ordinul de plată codul fiscal urmat prin bară „ / “ de codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale (vezi prevederile punctului 5).

14. Persoanele fizice vor vira accizele la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) (cap. 115 §15), procurate pe teritoriul Republicii Moldova la contul trezorerial de încasări 115 15 01 0100.

15. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (cap. 115 §44) se va vira după locul reşedinţei de bază a persoanei juridice sau după domiciliul persoanei fizice – posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

16. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise (cap. 115 §45) calculate conform art. 352 din Codul fiscal vor fi transferate de către contribuabili conform prevederilor punctului 12 (cu excepţia prevederilor p. 31 lit. c).

17. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cap. 115 §46) gestionată de Agenţia Naţională Transporturi Auto se va vira de toţi contribuabilii cu indicarea conturilor trezoreriale de încasări conform Anexei nr. 1, iar transportatorii străini nerezidenţi ai Republicii Moldova vor achita taxa nominalizată la contul trezorerial de încasări 115 46 00 0100 (cu excepţia prevederilor p. 31 lit. d).

18. Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto (cap. 115 §48) calculată conform art. 7.2 al Legii nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 privind fondul rutier va fi transferată de către agenţii economici conform prevederilor punctului 12.

19. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate (cap. 115 §55), achitată pentru licenţele eliberate conform art. 8 al Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se va vira în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă.

20. Plata pentru arenda terenurilor cu o altă destinaţie decît cea agricolă (cap. 121 §33) se va vira în dependenţă de localitatea amplasării terenului.

21. Taxa pentru eliberarea paşapoartelor

(cap. 122 §22) se va vira de către toţi contribuabilii la contul trezorerial de încasări 122 22 00 0100.

22. Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol (cap. 122 §50) se vor vira de către contribuabili în dependenţă de localitatea unde este amplasat terenul.

23. Plăţile în Fondul republican de susţinere socială a populaţiei se vor vira după cum urmează: plăţile persoanelor juridice care prestează servicii de telefonie mobilă vor fi transferate de către agenţii economici la cap. 122 §58, iar

plata suplimentară obligatorie de la perfectarea şi eliberarea certificatului de eliberare al automobilului va fi transferată de către ÎS „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” la cap. 122 §59.

24. Conform art. 29 alin. (2) al Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, plata în fondul de risc (cap. 122 §62) se va transfera la contul trezorerial de încasări 122 62 00 0100.

25. Conform Legii nr. 190 din 30 septembrie 2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare Taxa specială pentru asigurarea stabilităţii financiare (cap. 122 §63) va fi transferată de către bănci la contul trezorerial de încasări 122 63 00 0100 pînă la 31 ianuarie 2012, iar Veniturile de la valorificarea activelor BC „Investprivatbank” SA în proces de lichidare (cap. 122 §64) se vor transfera de către lichidatorul “Investprivatbank” la contul trezorerial de încasări 122 64 00 0100.

26. Amenzile aplicate de poliţia rutieră (cap. 123 §02) se vor vira la conturile trezoreriale de încasări conform Anexei nr. 5. Persoanele străine nerezidente ale Republicii Moldova vor achita amenzile la contul trezorerial de încasări 123 02 00 0100.

27. Amenzile pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor auto, a construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor

(cap. 123 §06) aplicate de poliţia rutieră se vor vira la contul trezorerial de încasări, format în conformitate cu prevederile punctului 12.

28. Mijloacele din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică şi mijloacele din vînzarea pachetelor de acţiuni şi/sau părţilor sociale (cap. 211 §01, 211 §03, 211 §05) se virează în conformitate cu prevederile punctului 12 cu excepţia contului trezorerial de încasări, care în cazul dat va avea următoarea structură:

 

XXX XX XX XX
I II III

 

                                                       

I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr. 1);

II parte (2 semne) – codul beneficiarului – inspectoratului fiscal în raza de deservire a căruia se află localitatea, unde este amplasat bunul supus privatizării sau vînzării (Anexa nr. 3);

III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii unde este aplasat bunul supus privatizării sau vînzării conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM).

29. Mijloacele băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului

(cap. 212 §01) se vor vira în dependenţă de localitatea unde este amplasat terenul.

 

IV. Achitarea drepturilor de import-export şi a altor plăţi administrate de organele vamale

 

30. Persoanele juridice şi persoanele fizice, participanţi la activitatea economică externă achită obligaţiile vamale în avans (taxa pe valoarea adăugată, accize, accize la gazul lichefiat importat, taxe vamale, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi a amenzilor aplicate pentru contravenţiile vamale) conform datelor bancare menţionate în punctul 12, cu indicarea contului trezorerial de încasări 116 15 20 0130 „Drepturile de import - export achitate în avans”. Termenele şi modul de achitare a drepturilor de import - export sînt prevăzute în art. 124 şi 125 al Codului vamal al Republicii Moldova.

31. Prin derogare de la prevederile punctului 30, se vor vira la alte conturi trezoreriale de încasări următoarele taxe:

a) plata – garanţie de la drepturile de import-export (cap.116 §10), contul trezorerial de încasări – 116 10 20 0130.

b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (cap.115 §43), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări – 115 43 20 0130.

c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise (cap. 115 §45), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări – 115 45 20 0130;

d) taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cap. 115 §46), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări – 115 46 20 0130;

32. Plata în Fondul Ecologic Naţional pentru importul mărfurilor care în procesul utilizării acestora cauzează poluarea mediului, percepută în conformitate cu prevederile Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, se va vira în conformitate cu prevederile punctului 33, cu excepţia contului trezorerial de încasări, care în cazul dat va fi – 450116103028401.

 

V. Veniturile fondurilor speciale, mijloacelor speciale, proiectelor finanţate din surse externe şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat

 

33. Plăţile în fondurile speciale, plăţile aferente mijloacelor speciale, proiectele finanţate din surse externe şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, se vor vira la următoarele date bancare:

Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat Denumirea instituţiei publice beneficiare;

Codul fiscal: codul fiscal al instituţiei publice;

Contul bancar: 3359502;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat; Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial: XXXX XXX XX XXXX XX

 

XXXX   XXX XX XXXX XX
I
II 
III IV

 

                                                                               

I parte (4 semne) – codul contului de bilanţ al Planului de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor;

II parte (5 semne)1 – capitolul şi paragraful clasificaţiei de venituri bugetare;

III parte (4 semne) – codul titularului fondului

special/codul instituţiei publice de mijloace speciale sau granturi;

IV parte (2 semne) – codul, care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B), codul fondului special/tipului de mijloace speciale, codul donatorului extern.

 

 

VI. Încasările bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

34. Plăţile ce constituie încasări la componenta de bază a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale specificate în Anexa nr. 2 se vor vira conform următoarelor date bancare:

Beneficiar: Denumirea Trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr. 4);

Codul fiscal: 1006601000037;

Contul bancar: conform Anexei nr. 4;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX

 

XXX XX XX XXXX
I II III

 

                                                                                                 

I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr. 2);

II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr. 3);

III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM.

35. Impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale şi alte plăţi, conform Titlului VI „Impozitul pe bunurile imobiliare”, Titlului VII „Taxele locale” şi Titlului VIII „Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi altor acte legislative şi normative, se vor vira integral la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.

36. Contribuabilii, cu excepţia celor înregistraţi în inspectoratele fiscale de stat pe municipiul Chişinău şi Bălţi, vor vira impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată (cap. 111 §20), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (cap. 111 §21) şi impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate (cap. 111 §22), indicînd în rubrica „codul fiscal al plătitorului” din ordinul de plată codul fiscal al plătitorului urmat prin bară „ / “de codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale (vezi prevederile punctului 5).

37. Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul UTA Găgăuzia (cap.115 §01) şi accizele la mărfurile supuse accizelor (cap.115 §10 – §17) se vor vira de contribuabilii înregistraţi în Inspectoratul Fiscal UTA Găgăuzia integral la bugetul central al UTA Găgăuzia (contul bancar al Trezoreriei Teritoriale Comrat este specificat în Anexa nr. 4).

38. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate (cap. 115 §55) achitată pentru licenţele eliberate de autoritatea publică locală UTA Găgăuzia şi plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare (cap. 115 §57) se vor vira în funcţie de localitatea posesorului de licenţă, autorizări şi certificate.

39. Plata pentru arenda terenurilor cu o altă destinaţie decît cea agricolă (cap. 121 §33) se va vira în funcţie de localitatea amplasării terenului.

40. Taxa pentru patenta de întreprinzător, precum şi plata pentru prelungirea termenului de valabilitate a patentei de întreprinzător (cap. 121 §37) se vor vira în funcţie de localitatea posesorului patentei de întreprinzător.

41. Amenzile aplicate de poliţia rutieră (cap. 123 §02), finanţată din contul bugetelor raionale, bugetul municipal Chişinău, bugetul municipal Bălţi şi bugetul central al UTA Găgăuzia, se vor vira conform Anexelor nr. 4 şi nr. 5.

42. Mijloacele din privatizarea şi vînzarea bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi mijloace din vînzarea încăperilor nelocuibile (cap. 211 §01, 211 §02, 211 §03, 211 §05 şi 211 §06) se vor vira respectiv la conturile bugetelor raionale, municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia sau bugetelor locale, în conformitate cu prevederile punctului 34, cu excepţia contului trezorerial de încasări, care în cazul dat va avea următoarea structură:

 

XXX XX XX
XXXX
I II III

 

                                                                             

I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr. 2);

II parte (2 semne) – codul beneficiarului – inspectoratului fiscal în raza de deservire a căruia se află localitatea, unde este amplasat bunul supus privatizării sau vînzării (Anexa nr. 3);

III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii unde este amplasat bunul supus privatizării sau vînzării conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM).

43. Mijloacele băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (cap. 212 §02) se vor vira în funcţie de localitatea unde este amplasat terenul.

44. Plăţile în fondurile speciale, plăţile aferente mijloacelor speciale, proiectelor finanţate din surse externe şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se vor vira la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor – Trezoreriei teritoriale conform următoarelor date bancare:

Beneficiar: MF – Trezoreria teritorială Denumirea instituţiei publice beneficiare;

Codul fiscal: codul fiscal al instituţiei publice;

Contul bancar: conform Anexei nr. 4;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial: XXXX XXX XX XXXX XX

 

XXXX XXX XX XXXX XX
I II III IV

.                                                                                                              

I parte (4 semne) – codul contului de bilanţ al Planului de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor;

II parte (5 semne)* – capitolul şi paragraful clasificaţiei de venituri bugetare;

III parte (4 semne) – codul titularului fondului

special/codul instituţiei publice de mijloace speciale sau granturi;

IV parte (2 semne) – codul, care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B), codul fondului special/tipului de mijloace speciale, codul donatorului extern.

VII. Încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat

45. Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAS), specificate în Anexa nr. 6, se vor vira de contribuabili la următoarele date bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Contul bancar: 331701;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX 85 XXXX.

46. Contul trezorerial de încasări pentru achitarea plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat este format din trei părţi (11 semne), precum urmează:

 

XXX XX
85 XXXX
I II 
III

                                             

I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr. 6); II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr. 3, CNAS); III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM.

 

VIII. Încasările la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

47. Plăţile ce constituie încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare CNAM), specificate în Anexa nr. 7, se vor vira de contribuabili la următoarele date bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Contul bancar: 331891;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor –

Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX 25 XXXX.

48. Contul trezorerial de încasări pentru achitarea plăţilor la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală este format din trei părţi (11 semne), precum urmează:

 

XXX XX
25   XXXX
I
II
  III

 

                                                

I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr. 7); II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr. 3, CNAM); III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM.

 

IX. Stingerea obligaţiilor bugetului public naţional prin compensare, trecerea plăţilor de la un tip de plată la altul şi restituirea plăţilor la conturile curente ale contribuabililor

49. Pentru stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile curente ale contribuabililor, demersurile privind corectarea sau restituirea plăţilor vor fi îndreptate nemijlocit beneficiarilor conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr. 3), respectiv organelor fiscale teritoriale, Serviciului

Vamal, caselor teritoriale de asigurări sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi instituţiilor publice.

50. Controlul şi responsabilitatea pentru corectitudinea de stingere a obligaţiei fiscale/vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la contul contribuabilului, se atribuie: Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, CNAS, CNAM şi instituţiilor publice.

51. Documentele privind stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, trecerea plăţilor de la un tip de plată la altul şi restituirea plăţilor la conturile contribuabililor se vor prezenta de către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări Ministerului Finanţelor – Trezoreriei de Stat şi trezoreriilor teritoriale, pînă la data de 25 decembrie a anului curent.

 

Plăţile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat

52. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat se vor efectua în baza cererilor contribuabililor depuse la organele fiscale teritoriale.

 

Plăţile administrate de către Serviciul Vamal

53. Stingerea obligaţiilor vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către Serviciul Vamal se vor efectua în baza cererilor contribuabililor depuse la Serviciul Vamal.

 

Plăţile administrate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale

54. La stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor în partea ce ţine de contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, se vor aplica suplimentar şi prevederile Legii nr. 489–XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

55. Plăţile administrate de CNAS achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la casele teritoriale de asigurări sociale respective.

56. În cazul stingerii de către contribuabili a datoriilor istorice faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în documentele de plată, în mod obligatoriu, se indică perioada pentru care se achită plata respectivă.

 

Plăţile administrate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină

57. Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia cap. 113 §01, 123 §01, 123 §07, şi 123 §20 care se administrează de către IFPS) achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la CNAM.

 

Plăţile fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice

58. Sumele aferente fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice achitate în plus sau incorect se restituie în baza solicitărilor ce se depun de către plătitori nemijlocit la instituţiile publice, cu anexarea documentelor justificative.

 

X. Reglementări privind transferul de credit şi efectuarea plăţilor în numerar

59. Contribuabilii vor onora obligaţiile faţă de bugetele respective, utilizînd documentele de plată, perfectate conform cerinţelor şi prevederilor:

a. Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 126 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 182–189/647 din 28.09.2010);

b. Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 200 din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 120–123/441 din 04.08.2006);

60. Pentru a asigura corectitudinea încasării plăţilor la bugetul public naţional, băncile comerciale vor asigura controlul corectitudinii întocmirii documentelor de plată în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi legislaţia în vigoare.

61. Băncile comerciale vor asigura controlul corespunderii conturilor trezoreriale de încasări, indicate în documentele de plată – cu

Registrul conturilor trezoreriale de încasări transmis de către Ministerul Finanţelor (vezi p. 4), iar a codurilor fiscale şi denumirilor plătitorilor – cu Registrul fiscal de stat (plasat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe adresa: www.fisc.md).

62. În cazurile cînd la primirea documentelor de plată se vor depista greşeli în datele bancare (contul bancar, codul fiscal, codul subdiviziunii, denumirea plătitorului, contul trezorerial de încasări, destinaţia plăţii), băncile comerciale sînt obligate să remită plătitorului documentele de plată fără executare.

63. Băncile comerciale, conform punctului 5.9 din Regulamentul nr. 375 din 15 decembrie 2005, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, după executarea ordinului incaso în sumă totală sau parţială, vor remite documentele direct emitentului (organele fiscale teritoriale, Serviciul Vamal, casele teritoriale de asigurări sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină).

 

XI. Dispoziţii finale

64. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoştinţa tuturor contribuabililor prin intermediul organelor abilitate cu dreptul de colectare şi administrare a veniturilor bugetului public naţional.

Anexa nr. 1

Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul bancar: 33114001;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX, unde:

XXX XX – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare;

XX – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr. 3);

XXXX – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM

 

Codul capitolului clasificaţiei de venituri bugetare

Codul paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare

Denumirea

1

2

3

111

201

Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată

111

211

Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător

111

221

Impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate.

115

012

Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova

115

04

Impozitul privat

115

102

Accize la materialul vinicol

115

112

Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase

115

122

Accize la vinurile din struguri şi vinurile efervescente

115

132

Accize la bere

115

142

Accize la produsele din tutun

115

152

Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante)

115

162

Accize la benzină şi motorină

115

172

Accize la alte mărfuri

115

434

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

115

44

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

115

454

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise

115

464

Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

115

47

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

115

48

Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto

115

49

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare

115

50

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere

115

555

Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate

115

60

Taxa de înregistrare a asociaţiilor obşteşti şi a mijloacelor mass-media

115

63

Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice

116

104

Plata – garanţie de la drepturile de export-import

116

11

Taxa consulară

116

153

Drepturi de import-export achitate în avans

121

02

Dividende aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni

121

03

Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat (municipale)

121

10

Soldul profitului net al Băncii Naţionale a Moldovei

121

11

Dobînzi la creditele acordate de la bugetul de stat

121

12

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare

121

15

Dobînzi de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile depozitare

121

16

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe

121

31

Arenda pentru resursele naturale

121

33

Plata pentru arenda terenurilor cu o altă destinaţie decît cea agricolă

121

35

Chiria bunurilor proprietate publică

121

36

Alte venituri din proprietate

122

11

Taxa de stat pentru cauzele examinate de judecătorii şi alte organe de resort

122

12

Taxa de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege

122

22

Taxa pentru eliberarea paşapoartelor

122

26

Taxe percepute de poliţia rutieră

122

33

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de deschidere şi prelungire a termenului de activitate a reprezentanţelor, firmelor, băncilor şi organizaţiilor străine

122

39

Venituri de la includerea în tariful la gazele naturale a mijloacelor destinate recuperării mijloacelor utilizate pentru răscumpărarea cambiilor

122

40

Alte încasări

122

50

Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

122

56

Încasări de la investitorii sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie

122

57

Încasări din salariul net al executantului serviciului civil

122

58

Plata persoanelor juridice care prestează servicii de telefonie mobilă

122

59

Plata suplimentară obligatorie de la perfectarea şi eliberarea certificatului de eliberare al automobilului

122

60

Plata suplimentară obligatorie de la cumpărarea valutei străine în casele de schimb valutar

122

61

Taxa pentru dezvoltarea culturilor nucifere

122

62

Plata în fondul de risc

122

63

Taxa specială pentru asigurarea stabilităţii financiare

122

64

Venituri de la valorificarea activelor BC „Investprivatbank” SA în proces de lichidare

123

01

Amenzi şi sancţiuni administrative

123

02

Amenzi aplicate de poliţia rutieră

123

04

Amenzi aplicate de Serviciul Control Financiar şi Revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor

123

05

Amenzi aplicate de Inspecţia de Stat în Construcţii

123

06

Amenzi pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor auto, a construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor

123

07

Amenzi aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat

123

08

Amenzi aplicate de organele Serviciului de Informaţii şi Securitate

123

09

Amenzi aplicate de Curtea de Conturi

123

11

Încasări de la vînzarea averii şi valutei confiscate

123

12

Amenzi pentru nerepatrierea la termen a încasărilor valutare

123

14

Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze administrative şi penale

123

15

Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare

123

17

Amenzi aplicate de centrele de medicină preventivă

123

20

Amenzile contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat

123

21

Amenzile contravenţionale pentru încălcarea termenelor de repatriere a mijloacelor materiale şi a mijloacelor băneşti aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat

211

01

Mijloace din privatizarea bunurilor proprietate publică

211

03

Mijloace din vînzarea bunurilor proprietate publică

211

05

Mijloace din vînzarea pachetelor de acţiuni şi/sau părţilor sociale

211

09

Mijloace din privatizare conform proiectelor individuale

212

01

Mijloace băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului

411

00

Granturi interne

412

01

Granturi externe pentru susţinerea bugetului

Note:

1 – 111 §20 – §22 Pentru contribuabilii înregistraţi în mun. Chişinău şi Bălţi

2 – 115 §01; 115 §10 – §17 – cu excepţia contribuabililor înregistraţi în UTA Găgăuzia, vezi punctul 37

3 – 116 §15 – vezi punctul 30

4 – 116§10 şi 115 §43,45,46 – pentru plăţile administrate de organele vamale, vezi punctul 31

5 – 115 §55 – cu excepţia contribuabililor înregistraţi în UTA Găgăuzia, vezi punctul 38.

 

Anexa nr. 2

Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale

Beneficiar: Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr. 4);

Codul fiscal: 1006601000037;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul bancar: conform Anexei nr. 4;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX, unde:

XXX XX – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare;

XX – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr. 3);

XXXX – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM

 

Codul capitolului clasificaţiei de venituri bugetare

Codul paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare

Denumirea

1

2

3

111

01

Impozitul pe venit din salariu

111

05

Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare

111

09

Alte impozite pe venit

111

201

Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată

111

211

Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător

111

221

Impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate

114

01

Impozit funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

114

02

Impozit funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă

114

03

Impozit funciar încasat de la persoanele fizice

114

06

Impozit funciar pe păşuni şi fineţe

114

07

Impozit funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

114

10

Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

114

11

Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice

114

12

Impozit pe bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială

114

14

Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare

115

012

Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova

115

04

Impozitul privat

115

102

Accize la materialul vinicol

115

112

Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase

115

122

Accize la vinurile din struguri şi vinurile efervescente

115

132

Accize la bere

115

142

Accize la produsele din tutun

115

152

Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante)

115

162

Accize la benzină şi motorină

115

172

Accize la alte mărfuri

115

39

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători

115

41

Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

115

42

Taxa balneară

115

51

Taxa pentru apă

115

53

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior

115

54

Taxa pentru extragerea mineralelor utile

115

552

Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate

115

56

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

115

57

Plăţi pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare

115

60

Taxa de înregistrare a asociaţiilor obşteşti şi a mijloacelor mass-media

121

02

Dividende aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni

121

03

Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat (municipale)

121

12

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare

121

15

Dobînzi de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile depozitare

121

16

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe

121

22

Dobînzi aferente creditelor acordate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi şi bugetul municipal Bălţi la bugetele de nivelul unu

121

31

Arenda pentru resursele naturale

121

32

Plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă

121

33

Plata pentru arenda terenurilor cu o alta destinaţie decît cea agricolă

121

35

Chiria bunurilor proprietate publică

121

36

Alte venituri din proprietate

121

37

Taxa pentru patenta de întreprinzător

122

24

Încasările plaţilor de la persoanele internate în punctele medicale de dezalcoolizare

122

27

Taxa de piaţă

122

28

Taxa pentru amenajarea teritoriului

122

29

Taxa pentru cazare

122

30

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

122

32

Taxa de aplicare a simbolicii locale

122

34

Taxa pentru parcare

122

40

Alte încasări

122

41

Taxa de la posesorii de cîini

122

46

Taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice

122

47

Taxa pentru efectuarea explorărilor geologice

122

48

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiilor obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

122

49

Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

123

01

Amenzi şi sancţiuni administrative

123

02

Amenzi aplicate de poliţia rutieră

123

04

Amenzi aplicate de Serviciul Control Financiar şi Revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor

123

11

Încasări de la vînzarea averii şi valutei confiscate

123

15

Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare

211

01

Mijloace din privatizarea bunurilor proprietate publică

211

02

Mijloace din vînzarea apartamentelor către cetăţeni

211

03

Mijloace din vînzarea bunurilor proprietate publică

211

05

Mijloace din vînzarea pachetelor de acţiuni şi/sau părţilor sociale

211

06

Mijloace din vînzarea încăperilor nelocuibile

212

02

Mijloace băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale

411

00

Granturi interne

412

01

Granturi externe pentru susţinerea bugetului

 

Note:

1 111 §20 – §22 Pentru toţi contribuabilii, cu excepţia contribuabililor înregistraţi în mun. Chişinău şi Bălţi;

2 115 §01; 115 §10 – 115 §17; 115 §55; Numai pentru - beneficiarul Inspectoratului Fiscal de Stat – contribuabilii înregistraţi în UTA Găgăuzia, vezi punctul 37 şi 38

 

Anexa nr. 3

Codurile beneficiarilor conturilor trezoreriale de încasări

 

Codul

Denumirea

1

2

00

Ministerul Finanţelor (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat*)

20

Serviciul Vamal

25

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

85

Casa Naţională de Asigurări Sociale

Organele fiscale

01

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău

12

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi

30

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Anenii-Noi

31

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca

32

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni

34

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cahul

36

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cantemir

38

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călăraşi

40

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Căuşeni

43

Inspectoratul Fiscal de Stat pe U.T.A Găgăuzia

44

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimişlia

48

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni

50

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Donduşeni

52

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Drochia

53

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari

55

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Edineţ

57

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Făleşt

59

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Floreşti

61

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Glodeni

65

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti

67

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni

69

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Leova

71

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Nisporeni

72

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa

74

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei

76

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina

79

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rîşcani

81

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Sîngerei

84

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Soroca

86

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Străşeni

88

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Şoldăneşt

89

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan-Vodă

91

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Taraclia

93

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Teleneşt

95

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni

___________________________________

* În cazul restituirii plăţilor responsabil este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

 

Anexa nr. 4

Conturile bancare ale Ministerului Finanţelor – trezorerii teritoriale pentru încasarea plăţilor la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

 

Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor

Contul bancar al bugetului UAT

1

2

MF-TT Anenii-Noi

226633

MF-TT Basarabeasca

226650

MF-TT Bălţi

226602

MF-TT Briceni

226635

MF-TT Cahul

226610

MF-TT Călăraşi

226646

MF-TT Cantemir

226625

MF-TT Căuşeni

226608

MF-TT Chişinău - bugetul municipiului

226614

MF-TT Ciadîr-Lunga

226628

MF-TT Cimişlia

226637

MF-TT Coşniţa

226653

MF-TT Comrat

226609

MF-TT Criuleni

226629

MF-TT Donduşeni

226634

MF-TT Drochia

226642

MF-TT Edineţ

226604

MF-TT Făleşt

226621

MF-TT Floreşt

226643

MF-TT Glodeni

226622

MF-TT Hînceşt

226607

MF-TT Ialoveni

226631

MF-TT Leova

226638

MF-TT Nisporeni

226647

MF-TT Ocniţa

226636

MF-TT Orhei

226605

MF-TT Rezina

226639

MF-TT Rîşcani

226623

MF-TT Sîngerei

226624

MF-TT Soroca

226611

MF-TT Străşeni

226632

MF-TT Şoldăneşt

226640

MF-TT Ştefan-Vodă

226645

MF-TT Taraclia

226612

MF-TT Teleneşt

226641

MF-TT Ungheni

226606

MF-TT Vulcăneşt

226627

 

Anexa nr. 5

Conturile trezoreriale de încasări pentru virarea amenzilor aplicate de poliţia rutieră

 

Denumirea organelor fiscale

Contul trezorerial pentru virarea amenzilor aplicate de poliţia rutieră

1

2

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău

12302010100

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi

12302120300

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Anenii Noi

12302301001

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca

12302311201

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni

12302321401

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cahul

12302341701

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cantemir

12302362101

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călăraşi

12302382501

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Căuşeni

12302402701

Inspectoratul Fiscal de Stat pe U.T.A Găgăuzia

12302439601

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimişlia

12302442901

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni

12302483101

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Donduşeni

12302503401

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Drochia

12302523601

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari

12302533810

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Edineţ

12302554101

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Făleşt

12302574301

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Floreşt

12302594501

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Glodeni

12302614801

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Hînceşt

12302655301

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni

12302675501

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Leova

12302695701

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Nisporeni

12302716001

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa

12302726201

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei

12302746401

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina

12302766701

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rîşcani

12302797101

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Sîngerei

12302817401

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Soroca

12302847801

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Străşeni

12302868001

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Şoldăneşt

12302888301

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan-Vodă

12302898501

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Taraclia

12302918701

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Teleneşt

12302938901

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni

12302959201

 

Anexa nr. 6

Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul bancar: 331701;

Contul trezorerial de încasări: XXXXX 85 XXXX, unde:

XXX XX – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare;

85 – codul administratorului de venituri (CNAS);

XXXX – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM

 

Codul capitolului clasificaţiei de venituri bugetare

Codul paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare

Denumirea

1

2

3

112

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori

112

021

Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii

112

03

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii individuale, virate de persoanele fizice, proprietari de terenuri agricole

112

05

Contribuţii de asigurări sociale de stat individuale virate de persoanele care au încheiat contract individual

112

06

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de titularii de patentă de întreprinzător

112

11

Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen de către angajatori a contribuţiilor sociale de stat obligatorii

112

12

Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii

121

19

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti ale bugetului asigurărilor sociale de stat la conturile bancare

121

20

Dobînzi de la plasarea mijloacelor excedentului bugetului asigurărilor sociale de stat la conturile depozitare bancare

121

21

Dobînzi de la valorile mobiliare de stat procurate din contul mijloacelor excedentului bugetului asigurărilor sociale de stat

122

40

Alte încasări

123

01

Amenzi şi sancţiuni administrative

123

19

Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat

 

Notă:

1 Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de salariaţii asiguraţi, de către persoane fizice, ce desfăşoară activitate pe cont propriu, virate de avocaţi privaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi mediatori.

 

Anexa nr. 7

Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul bancar: 331891;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX 25 XXXX, unde:

XXX XX – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare;

25 – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (CNAM);

XXXX – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM

Codul capitolului clasificaţiei de venituri bugetare

Codul paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare

Denumirea

1

2

3

113

01

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense, achitate de angajatori şi de angajaţi

113

02

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova

121

23

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală la conturile bancare

121

24

Dobînzi de la depunerea mijloacelor băneşti ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală la conturile depozitare

122

40

Alte încasări

123

01

Amenzi şi sancţiuni administrative

123

07

Amenzi aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat

123

20

Amenzile contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 13–14 din 13 ianuarie 2012, partea. III, art. 511 Pentru transferul mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat în a II parte (5 semne) se va indica 000 00.

 

 

Ministrul finanţelor                     Veaceslav NEGRUŢA

Nr. 1. Chişinău, 3 ianuarie 2012.* Prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 13 din 02.02.2012, publicat în prezentul număr al revistei „Contabilitate şi audit” (pag. 110), în Clasificaţia bugetară au fost operate modificări referitoare la impozitul pe venit din activitatea operaţională, accizele la azot şi oxigen, taxele şi plăţile administrative. Acestea vor fi luate în consideraţie în cazul virării la buget a plăţilor respective. (Nota redacţiei).

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.