Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2013
Главная » Архив журнала » № 1, 2013 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

LEGE pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

Parlamentul adoptă prezenta lege.

 

Articolul 1. Intrarea în vigoare

Titlul III al Codului fiscal intră în vigoare la 1 iulie 1998.

 

Articolul 2. Abrogarea

La data intrării în vigoare a titlului III al Codului fiscal, se abrogă Legea nr. 264-XIII din 8 noiembrie 1994 privind taxa pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 10, art. 96; 1996, nr. 7, art. 70; 1997, nr. 56, art. 509).

 

Articolul 3. Modificarea unor acte normative

 

(1) Preşedintelui Republicii Moldova i se propune să aducă actele sale normative în concordanţă cu titlul III al Codului fiscal.

 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul III al Codului fiscal;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul III al Codului fiscal;

c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului III al Codului fiscal.

 

Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

(1) Relaţiile fiscale apărute pînă la intrarea în vigoare a titlului III al Codului fiscal se reglementează conform Legii nr. 264-XIII din 8 noiembrie 1994 privind taxa pe valoarea adăugată şi conform altor acte normative în vigoare la momentul apariţiei acestor relaţii.

 

(2) În operaţiile de import-export cu alte ţări, la calcularea taxei pe valoarea adăugată, poate fi aplicat criteriul determinat pe baza acordurilor bilaterale încheiate între Republica Moldova şi ţara respectivă, ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova. Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern.

 

(3) Întreprinderile aflate în proces de restructurare şi/sau privatizare ori care urmează a fi restructurate şi/sau privatizate în conformitate cu Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 se impun cu taxa pe valoarea adăugată conform Codului fiscal, ţinîndu-se cont de particularităţile prevăzute de actele legislative ce stabilesc modul lor de restructurare şi/sau privatizate.

 

(4) Prevederile titlului III al Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării, prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv.

 

(5) Pînă la aducerea actelor normative în vigoare, ce reglementează relaţiile privind achitarea taxei pe valoarea adăugată, în concordanţă cu titlul III al Codului fiscal, acestea se aplică în măsura în care nu contravin titlului III al Codului fiscal.

 

(6) Livrarea de mărfuri persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar este supusă T.V.A. conform art. 96 lit. a), lit. b) prima liniuţă, art. 103 şi 104 din titlul III al Codului fiscal. Persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă au sau nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt obligate să treacă prin posturile vamale interne achitînd T.V.A. pînă la sau la momentul trecerii controlului vamal. T.V.A. pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale şi apă se achită de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar la conturile trezoreriale de venituri ale T.V.A. pe mărfurile produse şi comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, la primirea documentelor care confirmă procurarea acestor mărfuri ori concomitent cu achitarea plăţii sau plăţii în avans pentru ele.

Subiectul impunerii cu T.V.A. care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care are relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitate de el pentru mărfurile şi serviciile procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar dacă dispune de documentul de plată ce confirmă achitarea T.V.A. la buget.

Livrarea de mărfuri produse de persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat în condiţiile stabilite de Guvern, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, către persoanele juridice şi fizice subiecţi ai activităţii de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor patentei de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, este supusă controlului vamal obligatoriu la posturile vamale interne, fiind scutită de T.V.A. la prezentarea raportului de expertiză, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, care confirmă obţinerea integrală a mărfurilor pe teritoriul ţării în sensul art. 20 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.

T.V.A. nu se aplică livrărilor de energie electrică achiziţionată şi furnizată reţelelor de distribuţie sau achiziţionată de reţelele de distribuţie, precum şi livrărilor de energie electrică şi de gaze naturale, de servicii de telecomunicaţii, de aprovizionare cu apă şi de canalizare achiziţionate şi păstrate în alt scop decît cel de comercializare ulterioară, efectuate de către persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar către persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.

Livrarea de servicii persoanelor juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, de către persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, se supune T.V.A. conform art. 96 alin. (1) lit. a), art. 101 alin. (4), art. 103 şi 104 din titlul III al Codului fiscal.

 

(7) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi livrările ulterioare ale gazelor naturale efectuate de Societatea pe Acţiuni „Moldova-Gaz” către Societatea cu Răspundere Limitată „Tiraspoltransgaz” care nu are relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.

Alineatele (8), (81), (9) şi (10) sînt abrogate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

(101) Mărfurile livrate şi serviciile prestate în cadrul lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală cu capacitatea de 1600 locuri de detenţie se impozitează cu TVA la cota zero. Subiecţii impozabili care efectuează livrări de mărfuri şi de servicii impozitate cu TVA la cota zero în temeiul prezentului alineat au dreptul la restituirea TVA, în conformitate cu art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă prezintă următoarele documente:

1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;

2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare;

3) facturile fiscale la mărfurile livrate, precum şi la volumele de lucrări executate şi documentele în a căror bază sînt eliberate acestea (actele de îndeplinire a lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală etc.).

TVA achitată la importul mărfurilor destinate lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală se restituie de сătre Serviciul Vamal în termen de 45 de zile, conform nomenclatorului aprobat de Guvern.

 

Alineatele (11) şi (12) sînt abrogate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

(13) Mărfurile şi serviciile destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (F.I.S.M.), potrivit contractelor încheiate între F.I.S.M. şi agenţii economici care efectuează lucrări din sursele F.I.S.M., precum şi potrivit contractelor C.D.D. (Community–Driven Development) încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi agenţii economici, finanţate din sursele F.I.S.M., se vor livra cu aplicarea cotei zero a T.V.A. pînă la finalizarea Proiectului F.I.S.M.

 

(131) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr. MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr. MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS).

 

(132) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul a 102 troleibuze, 3 spălătorii, 1 linie de testare a troleibuzelor şi utilaj pentru repararea anvelopelor, destinate proiectului de modernizare a transportului public din Chişinău, livrate de către OJSC „Belkommunmash” (Republica Belarus) şi S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.” (România) în baza Contractului de furnizare dintre Î.M. „Regia Transport Electric” şi OJSC „Belkommunmash”, în comun cu S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.”, semnat la 3 noiembrie 2010, implementat de Î.M. „Regia Transport Electric” şi de Primăria municipiului Chişinău, finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi de Banca Europeană de Investiţii.

(133) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi/sau la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea sistemului de tratare a apelor reziduale din Nisporeni”, oferite de către Agenţia de Dezvoltare Cehă în baza Memorandumului încheiat între Agenţia de Dezvoltare Cehă şi Primăria oraşului Nisporeni, semnat la 28 aprilie 2010 la Chişinău, implementat de către Primăria oraşului Nisporeni şi Asociaţia „Sduzeni Nisporeni”, care este compusă din „Centrum inovaci a rozvoje o.s. (CIR o.s.)”, „Topol Water s.r.o.” şi „VHS Kubicek s.r.o.”.

Alineatul (14) este exclus prin Legea nr. 108-XVIII din 17.12.2009.

 

(15) Produsele petroliere destinate realizării prin unităţile de comercializare a produselor petroliere, stabilite în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”» pe o perioadă de 8 ani, începînd cu data primei transbordări de produse petroliere prin terminalul petrolier situat în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”:

a) se scutesc de taxa pe valoarea adăugată la introducerea acestora pe restul teritoriului Republicii Moldova din Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”;

b) se scutesc de taxa pe valoarea adăugată la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi prin alte puncte vamale, dar numai în cazul apariţiei situaţiilor de forţă majoră ce vor împiedica introducerea acestora prin Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”;

c) constituie obiecte ale impunerii cu taxa pe valoarea adăugată la livrarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, cu scutirea subiecţilor care au efectuat livrările indicate de vărsare la buget a sumei taxei pe valoarea adăugată calculate în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale.

 

(16) Prevederile alin.(15) lit.c) nu se aplică livrărilor de produse petroliere efectuate către persoanele care practică activitate de import şi/sau comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere.

 

(17) Mărfurile şi serviciile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”» sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată.

 

(18) Se scutesc de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată:

a) mărfurile produse şi serviciile prestate de întreprinderile penitenciarelor, conform listei întreprinderilor aprobată de Guvern;

b) mărfurile produse şi serviciile prestate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, conform listei organizaţiilor/ întreprinderilor aprobată de Guvern.

 

(19) Prevederile alineatului (13) se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2003.

 

(20) La solicitarea importatorilor, Serviciul Vamal va prelungi, în condiţiile art. 126 şi 1271 din Codul vamal al Republicii Moldova, cu cel mult 90 de zile, termenul de plată a T.V.A. la materia primă, cu excepţia mărfurilor (producţiei) menţionate în anexă, la materialele şi articolele de completare importate de agenţii economici producători, precum şi de agenţii economici specializaţi în prestări de servicii în agricultură care dispun de autorizaţie pentru prestarea de servicii la producerea producţiei agricole, eliberată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

 

Alineatul (201) este abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

(202) În perioada de pînă la 31 decembrie 2015 nu se aplică T.V.A. la importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană de la poziţia tarifară ex. 8502 31 000 cu capacitatea generatorului electric mai mare de 1 MW.

 

(21) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Parlamentului              Dumitru MOŢPAN

Nr. 1417-XIII. Chişinău, 17 decembrie 1997.

 

 

Anexă

Mărfurile (producţia) pentru care termenul de plată a taxei pe valoarea adăugată
la import nu poate fi prelungit

 

Codul mărfii

Denumirea mărfii (producţiei)

Mărfurile (producţia) supuse accizelor conform anexei la Titlul IV al Codului fiscal

0201

Carne de bovine, proaspăta sau refrigerată

0202

Carne de bovine congelată

0203

Carne de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

0204

Carne de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

0206

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate

0207

Carne şi organe comestibile ale păsărilor de la poziţia 0105, proaspete, refrigerate sau congelate

0209 00

Slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată

0402

Lapte şi smîntînă din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)

0405 10

Unt

1108 13 000

Fecule de cartofi

1502 00

Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia 1503 00

1701 11

Zahăr brut din trestie de zahăr

 

_______________________

Nota redacţiei. Legea nr. 1417-XIII din 17.12.1997 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială.

Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 177-XVI din 20.07.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126, art. 534; nr. 58-XVI din 20.03.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 69–71, art. 234; nr. 172-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543; nr. 177-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 549; nr. 13-XVI din 03.02.09 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 34–36, art. 93; nr. 112 din 04.06.10 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 110–113, art. 337; nr. 80 din 21.04.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 69, art. 177; nr. 212 din 27.10.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197–202, art. 575; nr. 267 din 23.12.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13–14, art. 32; nr. 62 din 30.03.12 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 64, art. 215; nr. 178 din 11.07.12 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 644.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.