Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"Contabilitate şi audit" № 6, 2013
Главная » Архив журнала » № 6, 2013 » ИНТЕРВЬЮ

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Ion Prisăcaru răspunde la întrebările cititorilor revistei „Contabilitate şi audit“

La 17 mai 2013, în funcţia de şef al IFPS a fost desemnat dl Ion Prisăcaru, care este cunoscut în mediul de afaceri, mai întîi de toate, ca director general al Companiei de audit „Ecofin Audit Service», redactor-şef al revistei „Fin-Consultant», preşedinte al Asociaţiei auditorilor şi consultanţilor în domeniul managementului Republicii Moldova. Începînd cu anul 2001, articolele dumnealui au fost publicate de nenumărate ori în revista „Contabilitate şi audit“.

Propunem cititorilor interviul cu dl Ion Prisăcaru în care au fost vizate unele din întrebările parvenite în adresa redacţiei.

 

ÎNTREBARE: Domnule Prisăcaru, pînă la desemnarea Dvs. în funcţie, procedura de eliberare a formularelor facturilor fiscale şi a altor documente cu regim special a fost birocratizată excesiv. Este îmbucurător faptul că Dvs. aţi întreprins măsuri orientate spre simplificarea acesteia.

 

Într-adevăr, a fost semnat un ordin, conform căruia agenţii economici pot procura formularele documentelor cu regim special, cu excepţia facturilor fiscale, în cantitatea necesară, fără depunerea prealabilă a comenzii. Ei achită cantitatea solicitată de facturi şi le primesc în baza procurii, aşa cum a fost pînă în februarie 2013.

În ce priveşte formularele facturilor fiscale situaţia este mai complicată. Anterior, din categoria contribuabililor credibili făceau parte numai 10% din contribuabili. Personal, sînt dispus să cred că marea majoritate a contribuabililor sînt credibili. Dacă vom analiza rezultatele controalelor, vom constata că doar 2,2% din contribuabili pot fi incluşi în categoria celor cu risc sporit, iar 97,8% din aceştia sînt credibili.

Din aceste considerente, după anumite criterii de evaluare a riscului de evaziune fiscală, a fost întocmită o listă a contribuabililor care merită încredere. Lor li se eliberează facturi fiscale fără restricţii. Ceilalţi contribuabili vor primi formulare de facturi fiscale după efectuarea unei verificări suplimentare în decursul a 5 zile lucrătoare de la data depunerii comenzii.

Pe lîngă aceasta, începînd cu 1 iulie 2013, agenţii economici vor putea să comande formulare tipizate şi să se programeze pentru a le primi în regim on-line.

 

ÎNTREBARE: Respectarea termenelor stabilite pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale (RGEFF) prezintă anumite dificultăţi. Vor fi majorate termenele de înregistrare a facturilor fiscale în RGEFF?

 

Pentru a mări termenele în vigoare de înregistrare a facturilor fiscale în RGEFF, este necesar să se opereze modificări în Codul fiscal. În acest context, menţionez că deja a fost elaborat un proiect de lege care va soluţiona o altă problemă a contribuabililor, şi anume pierderea dreptului la trecerea în cont a TVA în cazul cînd furnizorul nu a înregistrat factura fiscală în termenul stabilit. Conform acestui proiect, cumpărătorul, pentru a-şi păstra dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă facturilor fiscale, care nu au fost înregistrate în RGEFF la timp de către furnizor, va fi obligat să expedieze la SFS o scrisoare (în format electronic sau pe hîrtie), comunicînd despre acest fapt în decurs de 24 ore de la expirarea termenului de înregistrare a facturii fiscale în RGEFF. Noi vom examina din ce cauză furnizorul nu a înregistrat factura fiscală în termenele stabilite şi vom lua decizia privind aplicarea sau neaplicarea amenzilor.

 

ÎNTREBARE: După cum se ştie, în statele UE doar circa 3% din agenţii economici sînt supuşi controalelor fiscale la faţa locului. Ce planificaţi în vederea reformării sistemului controlului fiscal în Republica Moldova?

 

Sînt de acord, problemele perfecţionării managementului controlului fiscal merită o atenţie deosebită. Statistica arată că în urma unui control în buget se încasează în medie 800 de lei. Cu alte cuvinte, controlul actual nu este eficient şi nu recuperează costurile aferente efectuării acestuia.

Vom începe de la planificarea controlului şi monitorizarea întreprinderilor. În aparatul SFS există Direcţia de planificare şi analiză a controalelor fiscale. Dispunem şi de un soft care permite monitorizarea controalelor. Acesta ne va da posibilitatea să urmărim cine efectuează controlul la fiecare întreprindere, dacă se respectă sau nu termenul executării controlului. Deciziile pe marginea actelor de control vor fi luate fără implicarea colaboratorilor SFS care au participat la efectuarea controlului, ceea ce va exclude conflictul de interese.

Am dat indicaţii să se revizuiască radical metodologia efectuării controlului fiscal. Acesta trebuie să fie efectuat pe capitolele bilanţului contabil, dar nu după tipurile de impozite. În acest mod, după cum se ştie, se efectuează auditul. Adică metoda, pe care vreau s-o implementez, este deja aprobată. Vor fi elaborate procedurile şi documentele de lucru corespunzătoare. În documentul de lucru se vor specifica, de exemplu, toate tipurile de intrări ale activelor existente la întreprindere: imobilizările necorporale şi corporale, SMM etc. Alături de acestea se va reflecta sursa de intrare a activului: importat, procurat de la un rezident, creat la întreprindere sau donat. Inspectorul va trebui doar să bifeze poziţia corespunzătoare. Se va verifica, dacă valoarea de intrare a activelor imobilizate, materialelor, mărfurilor, producţiei a fost determinată corect. Doar de aceasta depinde mărimea cheltuielilor ulterioare ale contribuabilului. Dar, mai întîi de toate, trebuie să se verifice contractele, declaraţiile vamale, invoice-urile etc.

Ieşirea activului, de asemenea, trebuie analizată: obiectul poate fi amortizat integral sau nu, poate fi donat, ceea ce influenţează asupra impozitării. Adică orice fapt economic, de regulă, are consecinţe fiscale. Dacă nu imediat, atunci în viitor. În unele cazuri consecinţele vizează impozitul pe bunurile imobiliare, în alte cazuri – impozitul pe venit etc.

 

ÎNTREBARE: Sînteţi de acord cu faptul că încălcările admise de contribuabili trebuie apreciate ţinînd cont de esenţialitatea lor?

 

Da, este necesar să se determine pragul de semnificaţie pentru încălcările comise de fiecare contribuabil în parte. Acest lucru, de asemenea, va fi preluat din practica de audit. Ce înseamnă pragul de semnificaţie pentru agentul economic? Este vorba despre nivelul în limitele căruia erorile, chiar şi cele depistate în timpul controlului, se consideră neesenţiale şi agentul economic devine deţinător al Certificatului de încredere care îi acordă dreptul să fie scutit de controale fiscale pe parcursul a doi ani. Totodată, contabilului i se va înmîna Diploma de merit din partea Serviciului Fiscal, iar conducătorului agentului economic i se va expedia o recomandare privind remunerarea suplimentară a contabilului.

Actualmente, sarcina principală a colaboratorilor SFS este de a nu deranja contribuabilii credibili, despre care ştim că sînt înregistraţi, îşi declară şi achită obligaţiile faţă de buget etc.

Nu exclud faptul că vom implementa şi „teoria constrîngerii“. Aceasta poate fi aplicată faţă de întreprinderi, dar şi în cadrul Serviciului Fiscal faţă de colaboratori.

Nu este un secret că în fiecare localitate sînt, de exemplu, magazine care funcţionează oficial, iar alături activează magazine neautorizate. În afară de magazine, sînt baruri, spălătorii auto neautorizate etc. Doar „scoaterea din umbră” a neplătitorilor îi va disciplina pe toţi contribuabilii. SFS îşi va concentra atenţia asupra agenţilor economici care ignoră legea, practicînd activitate de întreprinzător ilegală, creînd astfel o concurenţă neloială pentru agenţii economici oneşti. Identificarea acestora şi aducerea lor pe făgaşul legal, cu achitarea impozitelor corespunzătoare, va constitui indicatorul de bază al eficienţei activităţii organelor fiscale teritoriale.

 

ÎNTREBARE: Pentru unele impozite finele perioadei fiscale coincide cu termenul de prezentare a dării de seamă. Recent au fost aprobate noile formulare ale dărilor de seamă privind impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar (BIJ-13 şi FUNJ-13). Însă termenele de prezentare a acestor dări de seamă au rămas aceleaşi. Practic, pentru operaţiunile efectuate la 30 iunie darea de seamă trebuie prezentată în aceeaşi zi. Contribuabilii nu pot să prezinte dări de seamă veridice, fără a-şi întrerupe activitatea în ultimele 2 săptămîni. Desigur, întotdeauna există posibilitatea prezentării dării de seamă corectate, dar de ce contribuabilii trebuie forţaţi să declare incorect obligaţiile sale? Aceasta se referă şi la darea de seamă TFD 13. Este posibilă transferarea termenului de prezentare a dărilor de seamă BIJ-13 şi FUNJ-13 pînă la 31 iulie a anului de gestiune, iar a dării de seamă TFD 13 – pînă la 31 ianuarie a anului care urmează după cel de gestiune?

 

Propunerile referitoare la modificarea termenului de prezentare a dărilor de seamă privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova au fost deja formulate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Termenele de prezentare a acestor dări de seamă vor fi modificate începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2014. Pentru perioada fiscală 2013 termenele de prezentare a dărilor de seamă specificate rămîn fără schimbări.

 

ÎNTREBARE: Domnule Prisăcaru, cum consideraţi, în decursul cărei perioade de timp poate fi aplicată sancţiunea pentru încălcările repetate conform art. 254 din Codul fiscal?

 

– Consider că sancţiunea pentru comiterea repetată a încălcărilor, prevăzute de art. 254 alin. (1), (2) şi (21) din Codul fiscal, trebuie să se aplice în decursul anului calendaristic în care sancţiunea a fost aplicată pentru prima dată. Chiar dacă la aplicarea articolului în cauză vor apărea îndoieli referitoare la perioada concretă în care poate fi fixată o încălcare repetată, potrivit art. 11 din Codul fiscal, acestea se vor interpreta în favoarea contribuabililor.

 

ÎNTREBARE: Cînd se va finaliza procesul de modernizare a contului personal al contribuabilului şi contribuabilii vor avea acces la conturile personale pe site-ul Serviciului Fiscal?

 

În prezent se efectuează lucrări de testare a produsului informatic în scopul ajustării lui la necesităţile practice, sînt selectaţi contribuabilii cu ajutorul cărora se testează serviciul dat. Începînd cu 1 septembrie 2013, acest serviciu va fi accesibil tuturor contribuabililor.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.