Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2017
Главная » Архив журнала » № 1, 2017 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Titlul IV. ACCIZELE

Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 119. Noţiuni

În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:

1) Acciz – impozit de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

2) Certificat de acciz – document eliberat de Serviciul Fiscal de Stat subiectului impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile supuse accizelor.

3) Încăpere de acciz – totalitatea locurilor ce aparţin subiectului impunerii, inclusiv clădirile, încăperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sînt situate separat, determinate în certificatul de acciz, unde mărfurile supuse accizelor se prelucrează şi/sau se fabrică, se expediază (se transportă) de către subiecţii impunerii.

4) Expediere (transportare) – deplasarea, transmiterea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.

5) Informaţie despre expediere (transportare) – înscriere făcută în registrul de evidenţă a producţiei expediate (transportate).

 

Capitolul 2
SUBIECŢII IMPUNERII, OBIECTELE
IMPUNERII ŞI BAZA IMPOZABILĂ

 

Articolul 120. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt:

a) persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;

b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.

 

Articolul 121. Obiectele impunerii şi baza impozabilă

 

(1) Obiecte ale impunerii sînt mărfurile supuse accizelor specificate în anexele la prezentul titlu.

 

(2) Baza impozabilă o constituie:

a) volumul în expresie naturală, dacă cotele accizelor, inclusiv în cazul importului, sînt stabilite în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

b) valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru aceste mărfuri sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art. 1231;

c) valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru mărfurile în cauză sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art. 1231.

 

Capitolul 3
COTELE ACCIZELOR, MODUL DE CALCULARE ŞI TERMENELE DE ACHITARE

 

Articolul 122. Cotele accizelor

 

(1) Cotele accizelor, conform anexelor la prezentul titlu, se stabilesc:

a) în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

b) ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., sau de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luînd în considerare impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A.

Alineatul (2) este abrogat prin Legea nr. 281 din 16.12.2016.

 

Articolul 123. Modul de calculare şi termenele de achitare a accizelor

 

(1) Subiecţii impunerii specificaţi la art.120 lit. a), care expediază (transportă) mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz:

a) calculează accizele pornind de la volumul mărfurilor în expresie naturală sau de la valoarea acestora (în dependenţă de cotă – în sumă absolută sau ad valorem în procente);

b) achită accizele la momentul expedierii (transportării) mărfurilor din încăperea de acciz conform cotelor stabilite în anexa nr. 1 la prezentul titlu.

 

(2) În cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor subiectului impunerii, altor persoane, în cazul însuşirii mărfurilor de către subiectul impunerii sau de către membrii familiei acestuia, precum şi în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din încăperea de acciz, achitarea accizelor se efectuează în modul specificat la alin. (1).

 

(3) Accizele la mărfurile importate se calculează şi se achită de către subiecţii impunerii specificaţi la art.120 lit. b) din prezentul cod pînă la depunerea declaraţiei vamale sau, în cazul prevăzut la art. 124 alin. (12) din Codul vamal, pînă la data prelungirii termenului de plată. În cazul în care pentru importul de mărfuri nu se percepe taxă vamală, mărfurile se consideră importate, ca şi cum ar fi fost supuse taxei vamale, cu respectarea reglementărilor stabilite de legislaţia vamală pentru regimul de import.

Alineatul (4) este abrogat prin Legea nr. 71 din 12.04.2015.

 

(5) Mărfurile supuse accizelor îmbuteliate în ambalaj pentru consum final, cum ar fi votca, lichiorurile şi alte băuturi spirtoase, vermuturile şi alte vinuri din struguri proaspeţi, alte băuturi fermentate de la poziţiile tarifare 2205 şi 220600, divinurile, comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile supuse accizelor îmbuteliate în ambalaj pentru consum final procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu „Timbru de acciz”. Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse accizelor, pînă la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz. Modul de procurare şi de utilizare a „Timbrelor de acciz” este stabilit de către Guvern.

 

(51) Articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz. Marcarea se efectuează în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor pînă la importarea acestora, iar a mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz. Modul şi termenele de procurare, utilizare şi de circulaţie a timbrelor de acciz se stabileşte de Guvern.

 

(6) Nu sînt marcate obligatoriu cu „Timbru de acciz”:

a) vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri;

b) producţia alcoolică cu conţinutul de alcool etilic de pînă la 7% în volum;

c) mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale tranzit, depozit vamal, admitere temporară, magazin duty-free;

d) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi expediate de către producător pentru export;

e) alcoolul etilic nedenaturat (poziţiile tarifare 2207 şi 2208) utilizat în scopuri medicale.

Alineatul (7) este abrogat prin Legea nr. 138 din 17.06.2016.

 

(8) În cazul în care mărfurile supuse accizelor se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, impozitarea (aplicarea timbrelor de acciz) se efectuează pe baza cotelor aprobate, recalculîndu-se volumele în unitatea de măsură dată. În mod similar se efectuează recalcularea accizelor la spirt, în funcţie de conţinutul de alcool absolut.

 

(9) În cazul în care mărfurile supuse accizelor pasibile marcării cu timbru de acciz se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, acestor mărfuri li se aplică un singur timbru de acciz, a cărui valoare se determină la momentul expedierii (transportării), importării mărfurilor în cauză, pornindu-se de la cotele aprobate, recalculate în unitatea de măsură necesară.

 

Articolul 1231. Modul de calculare a accizelor la ţigaretele cu filtru

 

(1) La ţigaretele cu filtru (poziţia tarifară 240220), accizele se calculează ca sumă a accizei determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei stabilite în sumă absolută la volumul în expresie naturală (1 000 bucăţi) la momentul expedierii din încăperea de acciz sau la momentul importării şi a accizei determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei ad valorem în procente stabilite la preţul maxim de vînzare cu amănuntul.

 

(2) Preţul maxim de vînzare cu amănuntul este preţul la care produsul a fost vîndut altor persoane pentru consum final şi care include toate impozitele şi taxele.

 

(3) Preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete cu filtru în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi se înregistrează în modul stabilit de Guvern.

 

(4) Se interzice vînzarea de către alte persoane a ţigaretelor cu filtru pentru care nu au fost stabilite şi declarate preţuri maxime de vînzare cu amănuntul.

 

(5) Se interzice vînzarea de către orice persoană a ţigaretelor cu filtru la un preţ ce depăşeşte preţul maxim de vînzare cu amănuntul.

 

Articolul 124. Înlesniri la plata accizelor

 

(1) Accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.

 

(2) Accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri supuse accizelor:

a) definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern;

b) destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică se stabileşte de Guvern;

Litera c) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

 

(21) În baza principiului reciprocităţii, accizele nu se achită la introducerea şi/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova.

 

(22) Accizele nu se achită pentru  mărfurile consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

 

(3) Accizele nu se achită pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern.

 

(4) Accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, în cazul existenţei documentelor stabilite în art. 125 alin. (4).

 

(41) Accizele nu se achită pentru proprietatea confiscată, proprietatea fără stăpîn, proprietatea trecută în posesia statului cu drept de succesiune şi pentru comori.

 

(5)Accizele nu se achită la plasarea, livrarea de pe teritoriul vamal în magazinele duty-free şi comercializarea de către aceste magazine a mărfurilor supuse accizelor, precum şi la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului.

 

(6) La introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regimul vamal perfecţionare activă, accizul se achită la introducerea acestor mărfuri, cu restituirea ulterioară a sumelor achitate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, în modul stabilit de Guvern.

 

(7) Accizele nu se achită la plasarea mărfurilor supuse accizelor în regimul vamal admiterea temporară.

 

(8) Accizele nu se achită pentru mărfurile autohtone supuse accizelor, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, conform reglementărilor vamale.

 

(9) Suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se restituie la scoaterea acestora de pe teritoriul vamal, la plasarea lor sub destinaţie vamală magazin duty-free, la plasarea lor sub destinaţie vamală zonă liberă, în modul stabilit de Guvern.

 

(10) Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.

 

(101) Nu sînt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate în interiorul zonei economice libere, precum şi livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate de către agenţii economici dintr-o zonă economică liberă în altă zonă economică liberă.

 

(11) Mărfurile supuse accizelor scoase din zona economică liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se supun accizelor.

 

(111) Accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor, importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 100 de euro. În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizele se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.

 

(112) Se scuteşte de accize importul mostrelor de mărfuri cu valoarea în vamă care nu depăşeşte 22 euro pentru un import şi care nu include cheltuielile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie distincte. În cazul în care valoarea mostrelor depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizul se calculează pornind de la valoarea în vamă a mostrelor de mărfuri, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. Pentru a beneficia de scutire, mostrele trebuie să fie de nefolosit prin rupere, perforare sau marcare clară şi permanentă sau prin alte procedee, cu condiţia ca această operaţiune să nu le distrugă caracterul de mostre. Scutirea de acciz nu se aplică produselor alcoolice de la poziţiile tarifare 220300, 2204, 2205, 220600, 2207, 2208, parfumurilor şi apelor de toaletă de la poziţia tarifară 330300, tutunului şi produselor pe bază de tutun de la poziţiile tarifare 2401, 2402, 2403.

Alineatul (12) este abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

(13) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5)–(9) din prezentul articol şi a condiţiilor regimului vamal ales, stabilit de legislaţia vamală a Republicii Moldova, subiectul impunerii şi persoanele specificate la art. 4 alin. (5) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal achită accizele conform cotelor stabilite în anexa nr. 1 la prezentul titlu, o amendă în mărimile prevăzute la art. 261 alin. (2) şi (3) şi o penalitate în mărimea determinată conform art. 228.

 

(14) Se scutesc de accize mijloacele de transport importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:

a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;

b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), clasificate la poziţia tarifară 8703;

c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 870530000;

d) pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, pentru colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.

Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat şi livrat aceste mijloace de transport către beneficiari.

Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate la lit. a)–d).

Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern.

 

(15) Se scuteşte de acciz alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern.

 

(16) Alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.

Nu este scutit de acciz alcoolul etilic nedenaturat utilizat de subiecţii impunerii care desfăşoară în acelaşi timp activitate atît în industria de parfumerie şi cosmetică, cît şi în domeniul producerii şi comercializării produselor alcoolice.

 

(17) Mărfurile de la poziţiile tarifare 280430000 şi 280440000 produse pe teritoriul ţării sînt scutite de plata accizului.

 

(18) Cota accizului se micşorează cu 50% pentru autoturismele cu motor hibrid de la poziţia tarifară 8703.

 

Articolul 125. Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate

 

(1) Subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) mărfurilor finite supuse accizelor din încăperea de acciz. Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din încăperea de acciz şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.

 

(2) Dacă suma accizului achitată la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, depăşeşte suma accizului calculată la mărfurile supuse accizelor expediate din încăperea de acciz, diferenţa se reportează la costuri sau la cheltuieli în perioada fiscală în care a avut loc expedierea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.

 

(21) Suma accizelor achitată la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri nesupuse accizelor se reportează la costuri sau la cheltuieli.

 

(22) Suma accizelor achitată la importul mărfurilor supuse accizelor de la poziţiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210 se restituie ulterior, în modul stabilit de Guvern, agenţilor economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor.

 

(3) În cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, de asemenea, livrează mărfuri supuse accizelor în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import, şi/sau în zonele economice libere, suma accizului achitată anterior pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate ulterior pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin. (4) din prezentul articol.

 

(31) La livrarea mărfurilor supuse accizelor la export prin intermediul poştei, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător nu poate beneficia de dreptul la restituirea sumei accizului.

 

(32) În cazul în care subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, suma accizului achitată la procurarea acestor mărfuri, expediate (transportate) pentru export, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin. (41) din prezentul articol.

 

(4) Pentru a obţine restituirea accizului achitat la mărfurile supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor destinate exportului, subiectul impunerii prezintă Serviciului Fiscal de Stat următoarele documente justificative:

a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, subiectul impunerii (comitentul) prezintă Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision şi contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin;

b) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului), care confirmă încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin.

Litera c) este abrogată prin Legea nr. 138 din 17.06.2016.

 

(41) Pentru a obţine restituirea accizului achitat pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, destinate exportului, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize prezintă Serviciului Fiscal de Stat următoarele documente justificative:

a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, comitentul prezintă Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision şi contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin;

b) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului), care confirmă achitarea de facto către furnizor, de pe contul subiectului care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize (comitentul), a sumei rezultate din procurarea mărfurilor supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova;

b1) factura fiscală aferentă procurării mărfurilor supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, expediate (transportate) pentru export, cu specificarea sumei accizului;

c) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului), care confirmă încasarea de facto, pe contul subiectului care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, a sumei rezultate din vînzarea către partenerul străin a mărfurilor supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova.

Litera d) este abrogată prin Legea nr. 138 din 17.06.2016.

 

(5) Restituirea accizelor conform prezentului articol se efectuează numai subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impunerii, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al subiectului impunerii respectiv.

Se interzice restituirea accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor, inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari.

 

(6) Exportarea mărfurilor de către persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sînt subiecţi ai impunerii se permite fără dreptul la restituirea sumelor accizelor la mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) pentru export.

 

(7) Sumele accizelor achitate de agenţii economici la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110–271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800 se trec în cont dacă mărfurile în cauză sînt utilizate în procesul de producţie în altă calitate decît cea de carburanţi şi combustibili. Prin derogare de la prevederile prezentului articol, în cazul utilizării mărfurilor menţionate în calitate de materie primă pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor, trecerea în cont a sumelor accizelor se efectuează în formă de stingere a restanţelor plătitorului faţă de buget la alte impozite şi taxe, iar în lipsa restanţelor sumele accizelor se transferă la contul bancar al agentului economic în modul stabilit de Guvern.

 

Articolul 1251. Impozitarea stocului de mărfuri supuse accizelor

 

(1) Subiecţii impunerii care importă mărfuri supuse accizelor efectuează inventarierea stocului de mărfuri supuse accizelor (poziţiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403) în termen de 45 de zile calendaristice de la data ultimei modificări de majorare a cotei accizelor.

 

(2) Stocul de mărfuri accizate enumerate la alin. (1) este impozitat cu accize la diferenţa de cote dintre cota modificată şi cota anterioară modificării.

 

(3) Achitarea accizului calculat la stocul de mărfuri accizate conform alin. (2) se efectuează pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea.

 

(4) Declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin. (2) se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.

 

(5) Suma accizului calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor conform prezentului articol este deductibilă şi se raportează la cheltuielile perioadei.

 

Capitolul 4
ÎNREGISTRAREA, ANULAREA ŞI SUSPENDAREA ÎNREGISTRĂRII SUBIECŢILOR IMPUNERII. EVIDENŢA MĂRFURILOR SUPUSE ACCIZELOR CE SE EXPEDIAZĂ (SE TRANSPORTĂ).
DECLARAREA ACHITĂRII ACCIZELOR

 

Articolul 126. Înregistrarea subiecţilor impunerii

 

(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză.

 

(2) În cererea de solicitare a certificatului de acciz (cerere de modelul stabilit de Ministerul Finanţelor), adresată Serviciului Fiscal de Stat, agentul economic indică:

a) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale);

b) proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului;

c) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosită pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în baza contractului de arendă sau de închiriere;

d) formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încăpere de acciz în alta ale unuia şi aceluiaşi agent economic, dacă aceste încăperi se află pe teritorii diferite.

 

(3) La cerere se anexează schema (planul) amplasării blocului administrativ, a secţiei de producţie, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, în limitele stabilite pentru realizarea activităţii de întreprinzător.

 

(4) În cazul în care cererea conţine informaţii verificabile, Serviciul Fiscal de Stat eliberează persoanei care a înaintat cererea, certificatul de acciz şi anexa la acesta care include schema (planul) specificată la alin. (3) din prezentul articol. Persoana menţionată devine subiect al impunerii.

 

(5) Serviciul Fiscal de Stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz în cazul în care consideră că activitatea agentului economic sau încăperea de acciz nu pot fi controlate ori formele şi metodele de control prevăzute la alin. (2) lit. d) din prezentul articol nu asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor.

 

(6) În cazul în care mai mulţi agenţi economici folosesc una şi aceeaşi încăpere de acciz pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, Serviciul Fiscal de Stat este obligat să determine în mod independent subiectul (subiecţii) impunerii responsabil (responsabili) de achitarea accizelor, în modul stabilit de acest serviciu.

 

(7) Subiectul impunerii care preconizează să facă unele schimbări ce trebuie reflectate în certificatul de acciz sau în anexa la el este obligat să adreseze cererea corespunzătoare Serviciului Fiscal de Stat.

 

Articolul 1261. Anularea şi suspendarea înregistrării subiecţilor impunerii

 

(1) În cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc), persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate ca subiecţi ai impunerii cu accize sînt obligate să informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat. Anularea înregistrării ca contribuabil al accizelor se efectuează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

 

(11) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să iniţieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat în termenul stabilit declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a două luni consecutive.

 

(2) Data anulării înregistrării ca subiect al impunerii cu accize se consideră data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat privind anularea înregistrării.

 

(3) În cazul suspendării activităţii subiectului impozabil în conformitate cu legislaţia în vigoare, înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu accize nu se anulează. În cazul expedierii (transportării) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz în perioada de suspendare a activităţii, obligaţiile şi drepturile subiectului impunerii cu accize se restabilesc din momentul scoaterii mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.

 

Articolul 127. Evidenţa mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă). Declararea achitării accizelor

 

(1) Subiectul impunerii este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) pentru fiecare încăpere de acciz. Forma registrului şi informaţia ce trebuie reflectată în acesta sînt stabilite de către Ministerul Finanţelor. Înscrierea în registru se face pînă la expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.

 

(2) Registrul de evidenţă a mărfurilor expediate (transportate) trebuie să se afle într-un loc determinat, accesibil verificării de către persoanele cu funcţii de răspundere autorizate ale Serviciului Fiscal de Stat a înscrierilor, şi să fie prezentat acestor persoane la prima solicitare.

 

(3) Subiecţii impunerii prevăzuţi la art. 120 lit. a) sînt obligaţi să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor pînă la data de 25 a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor. Forma declaraţiei şi modul de completare a acesteia se stabilesc de către Ministerul Finanţelor.

 

(31) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, dar care solicită restituirea accizelor în conformitate cu art. 125 alin. (32), este obligat să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor pînă la data de 25 a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.

 

(4) Declaraţia menţionată la alin. (3) şi (31) se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).

 

Capitolul 5
ADMINISTRAREA ACCIZELOR

 

Articolul 128. Controlul efectuat de Serviciul Fiscal de Stat şi de Serviciul Vamal

 

(1) Persoana cu funcţii de răspundere autorizată a Serviciului Fiscal de Stat este în drept:

a) să intre şi/sau să controleze orice loc, clădire, încăpere (cu excepţia celor folosite exclusiv ca locuinţă), să controleze orice mijloc de transport în încăpere sau pe drum, precum şi mărfurile aflate în ele, să controleze orice dări de seamă, documente, inclusiv de transport, care, la părerea acestei persoane, se folosesc în tranzacţii cu mărfuri pasibile impunerii cu accize. Aceste acţiuni se permit numai în timpul orelor de lucru;

b) să întreprindă acţiunile specificate la lit. a) în afara orelor de lucru ori să controleze încăperile de locuit numai în baza încheierii judecătorului de instrucţie – în cazul în care există bănuieli întemeiate că se admite o încălcare la achitarea accizelor sau că în locul, clădirea, încăperea, mijlocul de transport în cauză se află mărfuri pasibile impunerii cu accize, dar pentru care accizele nu au fost achitate;

c) să sechestreze mărfurile pasibile impunerii cu accize, mijloacele de transport în care au fost depistate mărfuri supuse accizelor şi care se află la dispoziţia sau în folosinţa persoanei juridice sau persoanei fizice, dacă această persoană nu poate prezenta dovezi de achitare a accizelor. În acest caz, persoana cu funcţii de răspundere este obligată să elibereze o înştiinţare scrisă de sechestrare, care trebuie să conţină o descriere detaliată a mărfurilor sau a mijlocului de transport, a locului şi timpului sechestrării. Dacă persoana ale cărei mărfuri sau mijloc de transport au fost sechestrate nu achită accizele în termen de 20 de zile din data sechestrării, accizele se percep prin executare silită, în conformitate cu legislaţia fiscală.

 

(2) Controlul asupra achitării accizelor se efectuează de către organele vamale în conformitate cu prezentul titlu şi cu legislaţia vamală.

 

Anexa nr. 1

Mărfurile supuse accizelor

 

Poziţia
tarifară

Denumirea mărfii

Unitatea
de măsură

Cota accizului

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

160431000

Caviar

valoarea în lei

25%

25%

25%

160432000

Înlocuitori de caviar

valoarea în lei

25%

25%

25%

220300

Bere fabricată din malţ

litru

2,50 lei

2,50 lei

2,50 lei

2205

Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante

litru

12,96 lei

13,61 lei

14,29 lei

220600

Alte băuturi fermentate (hidromel); amestecuri de băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte, cu excepţia cidrului de mere, cidrului de pere

litru

12,96 lei

13,61 lei

14,29 lei

220600310

Cidru de mere şi de pere, spumoase

litru

2,50 lei

2,63 lei

2,76 lei

220600510

Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de maximum 2 l

litru

2,50 lei

2,63 lei

2,76 lei

220600810

Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de peste 2 l

litru

2,50 lei

2,63 lei

2,76 lei

2207

Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică de minimum 80% vol; alcool etilic şi alte distilate denaturate, cu orice tărie alcoolică

litru alcool absolut

90,12 lei

94,63 lei

99,36 lei

2208

Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase

litru alcool absolut

90,12 lei

94,63 lei

99,36 lei

240210000

Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri, care conţin tutun

valoarea în lei

41%

41%

41%

240220

Ţigarete care conţin tutun:

 

 

 

 

– cu filtru

1000 bucăţi/ valoarea în lei

360 lei +
+ 12%, dar nu mai puţin de 480 lei

410 lei +
+12%,

dar nu mai puţin de 540 lei

460 lei +
+12%, dar nu mai

puţin de 610 lei

– fără filtru

1000 bucăţi

120 lei

160 lei

200 lei

240290000

Alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete conţinînd înlocuitori de tutun

valoarea în lei

41%

41%

41%

2403

Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri omogenizate sau reconstituite; extracte şi esenţe de tutun

kilogram

130 lei

136,41 lei

143,17 lei

270710100

Benzoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

270720100

Toluoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

270730100

Xiloli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

270750

Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilează în proporţie de minimum 65% (inclusiv pierderile) la 250o C după metoda ASTM D 86

tona

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

270900100

Condensate de gaz natural

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

271012110-271019290

Uleiuri (distilate) uşoare şi medii

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

271019310-271019480

Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare

tonă

1 926 lei

2 092 lei

2 280 lei

271019510

Păcură destinată a fi supusă unui tratament specific

tonă

409 lei

409 lei

409 lei

271019620- 271019680

Păcură cu un conţinut de sulf

tonă

409 lei

409 lei

409 lei

271020110-271020190

Motorină

tonă

1 926 lei

2 092 lei

2 280 lei

271020310-

271020390

Păcură

tonă

409 lei

409 lei

409 lei

271112

Propan

tonă

2 875 lei

3 124 lei

3 406 lei

271113

Butan

tonă

2 875 lei

3 124 lei

3 406 lei

271114000

Etilenă, propilenă, butilenăşi butadienă

tonă

2 875 lei

3 124 lei

3 406 lei

271119000

Alte lichefiate

tonă

2 875 lei

3 124 lei

3 406 lei

280430000

Azot

tonă

3 006 lei

3 156 lei

3 314 lei

280440000

Oxigen

tonă

3 322 lei

3 488 lei

3 662 lei

290110000

Hidrocarburi aciclice saturate

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

ex.290124000

Buta-1, 3-dienă

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

290129000

Alte hidrocarburi aciclice nesaturate

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

290211000

Ciclohexan

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

290219000

Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice

tona

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

ex.290220000

Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

290230000

Toluen

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

290244000

Amestec de izomeri ai xilenului

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

290290000

Alte hidrocarburi ciclice

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

290511000-290513000

Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol,butan-1-ol)

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

290514

Alţi butanoli

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

290516

Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

ex.290519000

Pentanol (alcool amelic)

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

2909

Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcool-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

330300

Parfumuri şi ape de toaletă

valoarea în lei

30%

30%

30%

381400900

Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

381700500

Achilbenzeni lineari

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

381700800

Alţi achilbenzeni

tonă

4 560 lei

4 961 lei

5 414 lei

ex.430310

Îmbrăcăminte din blană (de nurcă, vulpe polară, vulpe, samur)

valoarea în lei

25%

25%

25%

711311000

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi ale acestora din argint, chiar acoperite, placate sau dublate cu alte metale preţioase

gram

2,59 lei

2,59 lei

2,59 lei

711319000

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi ale acestora din alte metale preţioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale preţioase

gram

39,27 lei

39,27 lei

39,27 lei

711320000

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi ale acestora din metale comune placate sau dublate cu metale preţioase

gram

39,27 lei

39,27 lei

39,27 lei

 

Anexa nr. 2

Cota accizului pentru mijloacele de transport

 

Poziţia

tarifară

Denumirea mărfii

Unitatea de măsură

Cota accizului în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport, lei

de la 0
la 2 ani inclusiv

de la 3
la 4 ani inclusiv

de la 5
la 6 ani inclusiv

de 7 ani

de 8 ani

de 9 ani

de 10 ani

8703

Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tip break şi maşinile de curse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scînteie:

 

 

 

 

 

 

 

 

870321

– – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3

cm3

9,56

10,00

10,23

10,45

11,50

12,19

12,89

870322

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3

cm3

12,23

12,67

12,90

13,12

14,49

15,17

16,33

870323

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3

cm3

18,90

19,34

19,57

19,79

21,62

23,23

24,39

870323

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3

cm3

31,14

31,58

31,81

32,03

35,20

37,03

38,88

870324

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3

cm3

55,60

56,04

56,27

56,49

58,66

58,89

59,13

 

– Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

 

 

 

 

 

 

 

 

870331

– – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3

cm3

12,23

12,67

12,90

13,12

14,49

15,17

16,33

870332

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3

cm3

31,14

31,58

31,81

32,03

35,20

37,03

38,88

870333

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3

cm3

55,60

56,04

56,27

56,49

58,66

58,89

59,13

8703

Autovehicul de epocă

222 400,00

 

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.