Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2017
Главная » Архив журнала » № 1, 2017 » ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (extras)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul II
REGLEMENTĂRI PRIVIND CALCULUL ŞI PLATA CONTRIBUŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII ŞI ASPECTE SPECIFICE ALE VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

 

Art. 3. – Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate se prezintă în anexa nr. 3.

Art. 4. – Din tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii prevăzut pentru angajatorii din agricultură specificaţi la pct. 1.5 din anexa nr. 3, cota de 6 % la fondul de salarizare şi la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat.

Art. 5. – Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract individual de muncă, de persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, de persoanele care desfăşoară activitate în funcţii elective sau sînt numite în cadrul autorităţilor executive, de judecători, de procurori, de avocaţi ai poporului se stabileşte în mărime de 6 % din salariul lunar şi din celelalte recompense.

Art. 6. – (1) Categoriile de persoane care nu sînt menţionate în anexa nr. 3 pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 7 512 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1 920 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi ajutorului de deces.

(2) Persoanele fizice pot fi asigurate cu începere din anul 1999, iar persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – cu începere din anul 2009, pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind pentru fiecare an contribuţia de asigurări sociale de stat în mărimea prevăzută la alin. (1), ceea ce le acordă dreptul la prestaţiile sociale corespunzătoare specificate la alin. (1).

(3) În cazul rezilierii contractului menţionat la alin. (1) şi (2), contribuţiile de asigurări sociale de stat achitate nu se restituie. Perioada de asigurare, conform contractului menţionat la alin. (1) şi (2), se valorifică la stabilirea drepturilor de asigurare socială indicate în prezentul articol.

Art. 7. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sînt obligaţi să transfere, în mărimea cuvenită, în modul şi în termenele stabilite la anexa nr. 3, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense.

(2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată din momentul încasării acesteia la contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat.

(3) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parţial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile individuale ale persoanelor asigurate, proporţional cu sumele calculate pentru asigurarea socială a fiecărei persoane.

Art. 8. – Tipurile de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, se prezintă în anexa nr. 4.

Art. 9. – Tipurile de drepturi şi de venituri din care, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se prezintă în anexa nr. 5.

Art. 10. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat sînt obligaţi să prezinte, în modul şi în termenele stabilite la anexa nr. 3, structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în termen de 10 zile de la termenul-limită de prezentare a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, o informaţie în modul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

(2) Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1 % din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calcularea majorărilor de întîrziere pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

(3) Majorări de întîrziere (penalităţi) nu se vor calcula plătitorilor în cazul în care:

a) au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de la data achitării şi pînă la data transferului efectiv, în limitele sumei achitate;

b) au depus la organele fiscale cerere pentru compensarea datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat din contul restituirii T.V.A. sau al accizelor – pentru perioada de la data înregistrării cererii şi pînă la data transferului efectiv;

c) organele fiscale au luat la evidenţă specială obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat;

d) au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, bugetul unităţilor administrativ-teritoriale şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală) la contul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de la data intrării documentelor la organul respectiv şi pînă la data transferului efectiv.

(4) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele stabilite la pct. 1.5 din anexa nr. 3 a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2017 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2017.

(5) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul.

(6) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prin prezentarea unei declaraţii ce conţine informaţii ori date neveridice, precum şi neachitarea contribuţiilor se sancţionează cu o amendă de 5 % din suma cu care a fost diminuat cuantumul.

(7) Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi altor recompense la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se sancţionează cu o amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense.

(8) Cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se estimează prin metode şi din alte surse indirecte, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

(9) Pe lîngă amenda aplicată conform alin. (5), (6) şi (7), de la plătitori se va percepe suma cu care au fost diminuate contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul şi se vor calcula majorări de întîrziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective.

(10) Măsurile prevăzute la alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) se aplică de către angajaţii Serviciului Fiscal de Stat.

(11) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii încasate de către angajaţii Serviciului Fiscal de Stat pentru diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi altor recompense se distribuie pe conturile individuale ale persoanelor asigurate. Informaţia cu privire la descifrarea sumelor recalculate se prezintă structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislaiei, cu excepţia sumelor specificate la alin. (8).

Art. 11. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate şi neachitate majorări de întîrziere (penalităţi) pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi nu au datorii la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi la amenzi pot beneficia, la solicitare, de eşalonarea stingerii majorărilor de întîrziere (penalităţilor) pe parcursul anului bugetar în curs cu condiţia că transferă integral şi în termen suma obligaţiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Modificarea termenului de stingere a obligaţiilor se efectuează în baza acordului încheiat între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi plătitor.

(3) Procedura de încheiere, de intrare în vigoare, de acţiune şi de reziliere a acordului de eşalonare a stingerii majorărilor de întîrziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se stipulează în regulamentul aprobat de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

(4) În cazul în care plătitorul de contribuţii nu îndeplineşte condiţiile acordului, Casa Naţională de Asigurări Sociale are dreptul să suspende acţiunea acordului pînă la expirarea termenului.

Art. 14. – (1) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se calculează şi se plătesc la locul de muncă de bază conform prevederilor Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

(2) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă finanţate de la bugetul asigurărilor sociale de stat se plătesc din contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, cu excepţia celor plătite de angajatorii specificaţi la alin. (3).

(3) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă finanţate de la bugetul asigurărilor sociale de stat, plătite de angajatorii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiilor, se restituie acestora potrivit modului stabilit de Guvern.

(4) Indemnizaţiile viagere sportivilor de performanţă, ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului se plătesc de Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

(5) Prestaţiile sociale acordate şomerilor prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi se plătesc prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contracte cu agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prezintă lunar Casei Naţionale de Asigurări Sociale informaţie privind sumele necesare pentru plata prestaţiilor sociale acordate şomerilor şi trimestrial, anual prezintă darea de seamă privind executarea ajutorului de şomaj şi a prestaţiilor sociale pentru şomeri.

(6) Prestaţiile sociale acordate persoanelor aflate în instituţiile penitenciare şi îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se plătesc prin intermediul instituţiilor penitenciare. Instituţiile penitenciare vor încheia, în acest sens, contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

(7) Prestaţiile sociale, cu excepţia celor indicate la alin. (1), (4), (5) şi (6), acordate persoanelor îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se plătesc conform listelor electronice şi/sau dispoziţiilor de plată prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia, în acest sens, contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Art. 15. – (1) Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a salariaţilor prin tratament balneosanatorial în instituţii specializate se finanţează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Organizarea recuperării sănătăţii salariaţilor prin tratament balneosanatorial se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor şi a patronatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

(3) Organizarea recuperării sănătăţii prin tratament balneosanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale, conform Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, precum şi a cetăţenilor care au avut de suferit în urma catastrofei de la Cernobîl, conform Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

(4) Organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

(5) Achiziţionarea serviciilor pentru recuperarea sănătăţii şi pentru organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor se efectuează conform prevederilor Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.

 

Capitolul III
PRESTAŢII SOCIALE UNICE

 

Art. 22. – Cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, precum şi în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani este de 1 100 de lei.

 

Preşedintele Parlamentului             Andrian CANDU
Nr. 286. Chişinău, 16 decembrie 2016.

 

Anexa nr. 3

Categoriile de plătitori, tarifele şi termenele de declarare şi de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat

 

1. Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate se stabilesc după cum urmează:

 

Categoriile de plătitori şi de asiguraţi

Tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi baza de calcul

Termenul de virare

Tipurile prestaţiilor sociale asigurate

1.1. Angajatorul, persoana juridică sau fizică, asimilată angajatorului:

- pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la pct. 1.2, 1.3 şi 1.5;

- pentru cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale, indiferent de sursa de finanţare a activităţilor, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

- pentru persoanele care desfăşoară activitate în funcţii elective ori sînt numite în cadrul autorităţilor executive;

- pentru judecători, procurori, Avocaţi ai Poporului.

23 % la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.2. Angajatorul pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii care activează în condiţii speciale de muncă, conform anexei nr. 6

33 % la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.3. Angajatorul pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii care întrunesc condiţiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

23 % la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern

Lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.4. Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei

În conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei

Lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat din venitul asigurat prevăzut de Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei

1.5. Angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activităţile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 20 din 29 decembrie 2009, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii:

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii

 

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

- din mijloacele angajatorului

16 % la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

 

- de la bugetul de stat

6 % la fondul de salarizare şi la alte recompense

 

 

1.6. Persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.5, care se regăsesc în una din situaţiile:

- fondatori ai întreprinderilor individuale;

- notari, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege;

- executori judecătoreşti, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege;

- avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii;

- administratori autorizaţi

7 512 de lei anual pentru asigurare individuală

Lunar, cîte 1/12 din suma anuală, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

Pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare) şi ajutorul de deces

1.7. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.6

7 512 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

La momentul solicitării sau prelungirii patentei

Pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare) şi ajutorul de deces

 

2. În sensul prezentei legi, se consideră recompensă orice sumă, alta decît salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

3. Plătitorii specificaţi în prezenta anexă, cu excepţia celor menţionaţi la pct. 1.7, sînt obligaţi să prezinte declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii după cum urmează:

a) plătitorii specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, precum şi la pct. 1.6, inclusiv pentru persoanele angajate, cu excepţia plătitorilor indicaţi la lit. b) din prezentul punct – lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune;

b) plătitorii specificaţi la pct. 1.6 şi alte categorii de unităţi înregistrate în calitate de plătitori, care, pe tot parcursul anului bugetar, nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie 2018, Forma BASS-AN;

c) declaraţiile Forma BASS şi Forma BASS-AN se prezintă de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat utilizînd metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice sau pe suport de hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe, autentificate cu ştampila plătitorului, a persoanelor abilitate (conducătorul şi contabilul-şef, adjuncţii sau reprezentantul acestuia) cu drept de semnătură;

d) plătitorii care, la situaţia de 1 ianuarie 2017, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă Forma BASS, utilizînd, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice;

e) declaraţiile Forma BASS şi Forma BASS-AN se consideră recepţionate de subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale în cazul în care plătitorul de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de declaraţie cu menţiunea subdiviziunii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale că a primit-o, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;

f) declaraţiile de corectare Forma BASS şi Forma BASSAN pentru perioadele anului de gestiune se prezintă pînă la 25 martie 2018, iar corectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat calculate pentru perioadele anilor anteriori anului de gestiune se efectuează în baza controlului exercitat de către organele abilitate sau a deciziei instanţei de judecată;

g) instrucţiunile privind modul de întocmire şi de prezentare a declaraţiilor Forma BASS şi Forma BASS-AN se emit de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

4. Plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat sînt obligaţi să prezinte declaraţiile Forma BASS şi Forma BASS-AN subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale în care sînt în evidenţă.

5. Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de 6 % din salariu şi din alte recompense, plătită de angajaţii prin contract individual de muncă, de persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, de persoanele care desfăşoară activitate în funcţii elective sau care sînt numite în cadrul autorităţilor executive, de judecători, procurori, de Avocaţii Poporului, se utilizează pentru asigurarea pensiilor de asigurări sociale de stat.

6. Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de 6 %, datorată de asiguraţii angajaţi prin contract individual de muncă, de persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, precum şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii pe care le plăteşte angajatorul se calculează lunar din salariul calculat şi din alte recompense şi se plătesc pînă la data de 25 a lunii imediat următoare celei de gestiune.

7. Pentru perioada de suspendare a activităţii, plătitorul este scutit de prezentarea declaraţiilor şi de virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Aceste prevederi se aplică plătitorilor care au suspendat activitatea în modul stabilit de legislaţie.

8. În caz de iniţiere a procedurii de lichidare a întreprinderii individuale, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se calculează şi se plătesc pînă la data solicitării certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, pe bază de cerere, şi după prezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a declaraţiei persoanei asigurate, în vederea iniţierii procedurii de încetare a activităţii conform modalităţii prevăzute la art. 31 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Întreprinzătorilor individuali care, la data solicitării certificatului, nu au plătit contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi declară pe proprie răspundere că nu au desfăşurat activitate pe perioada neonorării obligaţiilor li se eliberează certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat şi perioadele (lunile) date nu se includ la calcularea stagiului de cotizare.

9. Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta documentele pentru ţinerea evidenţei individuale după cum urmează:

9.1) ancheta persoanei asigurate, pentru persoanele nou-angajate care nu deţin cod personal de asigurări sociale (CPAS) – în cel mult 10 zile de la data angajării;

9.2) declaraţia persoanei asigurate pentru anul 2017, de către plătitorii specificaţi la punctele 1.1–1.5 şi la punctul 1.6 care au persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii – lunar, în mod electronic, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Declaraţiile prezentate prin mijloace electronice fără semnătură electronică se vor prezenta şi pe suport de hîrtie o dată pe an, pînă la 25 martie 2018;

9.3) declaraţia persoanei asigurate de tip „de corectare” pentru perioadele anului de gestiune – pînă la 25 martie 2018, pentru perioadele anterioare anului de gestiune – în termen de pînă la 30 de zile de la data întocmirii actului de control de către instituţia abilitată sau a emiterii deciziei de către instanţa de judecată;

9.4) declaraţia persoanei asigurate de tip „pentru stabilirea drepturilor sociale”, de către plătitorii specificaţi la pct. 1.6 care achită contribuţii în mărimea unei taxe fixe – concomitent cu depunerea cererii pentru stabilirea prestaţiilor sociale;

9.5) declaraţia persoanei asigurate, de către plătitorii specificaţi la pct.1.6 care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii – o dată pe an pe suport de hîrtie, concomitent cu declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

9.6) declaraţia persoanei asigurate pentru persoanele care nu au fost declarate iniţial în perioadele anterioare anului de gestiune se va accepta doar în baza actului de control eliberat de către instituţia abilitată;

9.7) instrucţiunile privind modul de întocmire şi de prezentare a documentelor pentru ţinerea evidenţei individuale se emit de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

10. Plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care, la situaţia de 1 ianuarie 2017, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii vor prezenta declaraţiile persoanelor asigurate pentru anul 2017 utilizînd, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică, cu aplicarea semnăturii electronice.

11. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va prezenta lunar declaraţiile persoanelor asigurate pentru beneficiarii de ajutor de şomaj şi de prestaţii de asigurări sociale în formatul şi în termenele prevăzute de prezenta lege.

12. Perceperea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de la plătitorii specificaţi la pct.1.7 se va efectua după cum urmează:

12.1) inspectoratul fiscal de stat teritorial va elibera patenta de întreprinzător solicitantului numai după confirmarea de către structura teritorială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale a achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pe perioada solicitării patentei;

12.2) perioada pentru care au fost achitate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii de către titularii patentei de întreprinzător şi care depăşeşte anul bugetar curent reprezintă perioada asigurată şi se include în stagiul de cotizare. Perioada dată se valorifică la stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.

 

Anexa nr. 4

Tipuri de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale

 

1. Alocaţie socială de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

2. Alocaţie lunară de stat pentru unele categorii de populaţie.

3. Alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere acordată persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe cu vîrstă de pînă la 18 ani, persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare şi persoanelor cu dizabilităţi severe imobilizate la pat din rîndul persoanelor care au devenit persoane cu dizabilităţi în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl.

4. Alocaţie lunară de stat beneficiarilor de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale, domiciliaţi în comunele Cocieri, Corjova, Coşniţa, Molovata Nouă, Fîrlădeni şi în satele Pîrîta, Copanca, Doroţcaia, Varniţa şi Hagimus, femeilor cu vîrstă cuprinsă între 55 şi 57 de ani şi bărbaţilor cu vîrstă cuprinsă între 60 şi 62 de ani care, la 1 ianuarie 2014, au domiciliul în comunele Cocieri, Corjova, Coşniţa, Molovata Nouă, Fîrlădeni şi în satele Copanca, Doroţcaia, Pîrîta, Varniţa, Hagimus şi nu beneficiază de pensii stabilite de administraţia de la Tiraspol.

5. Alocaţie lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat.

6. Indemnizaţie unică la naşterea copilului.

7. Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5/2 ani, pentru persoanele neasigurate.

8. Bilete de tratament balneosanatorial, compensaţii şi ajutoare materiale pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru colaboratorii structurilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică ori au fost încadraţi într-un grad de dizabilitate:

a) bilete gratuite la instituţiile balneosanatoriale, iar în cazul în care nu există posibilitatea de acordare a biletelor – compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului:

– persoanelor cu dizabilităţi şi participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986–1990;

– colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi;

– copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, născuţi după anul 1986;

b) compensaţie unică pentru prejudiciul adus sănătăţii persoanelor cu dizabilităţi din rîndul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor care au suferit în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare;

c) compensaţie unică pentru familiile care şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl;

d) ajutor material unic anual pentru însănătoşire pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi:

– persoanelor cu dizabilităţi;

– participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986–1987;

– participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1988–1990;

e) ajutor material unic anual pentru copiii care au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl;

f) compensaţie anuală pentru concediul suplimentar (de 14 zile) pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi;

g) compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care să contribuie la eliminarea radionuclizilor din organism.

9. Bilete de tratament balneosanatorial sau compensaţie bănească în locul biletelor, conform Legii nr. 190XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, pentru beneficiarii de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale.

10. Ajutor de deces pentru persoanele neasigurate.

11. Indemnizaţie viageră pentru sportivii de performanţă.

12. Ajutor social.

13. Plăţi periodice capitalizate.

14. Ajutor pentru perioada rece a anului.

15. Suport financiar de stat pentru unii beneficiari de pensii şi de alocaţii sociale.

16. Bilete de odihnă şi întremare a copiilor.

17. Indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină.

 

Anexa nr. 5

 

Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (inclusiv contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii de 6 % din salariu şi din alte drepturi plătite de angajator angajatului) din următoarele drepturi şi venituri:

1) ajutorul material în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, acordat prin hotărîre de Guvern sau prin decizia autorităţii administraţiei publice locale, prin decizia consiliului Fondului republican sau a consiliului fondului local de susţinere socială a populaţiei;

2) ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul de muncă de bază în alte cazuri decît în cele specificate la pct. 1), a cărui mărime nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat anual de Guvern;

3) cheltuielile pentru transportul, hrana angajaţilor şi studiile profesionale/de perfecţionare profesională, suportate şi organizate de angajator în modul stabilit de Guvern;

4) sumele compensatorii (cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, compensarea prejudiciului cauzat angajaţilor prin mutilare sau prin altă vătămare a sănătăţii în procesul muncii), cu excepţia compensaţiei pentru concediul nefolosit în caz de concediere;

5) indemnizaţiile plătite conform art. 24 alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local;

6) sumele de compensare a salariului neachitat în termenul stabilit, acordate conform Hotărîrii Guvernului nr. 535 din 7 mai 2003 privind aprobarea modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia;

7) sumele primite de angajaţii cetăţeni ai Republicii Moldova din realizarea proiectelor de asistenţă tehnică finanţate de donatorii externi în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd scutirea de plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

8) sumele primite de persoanele asigurate pentru asigurările benevole;

9) indemnizaţia de eliberare din serviciu în mărimile indicate la art.186 din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, plătită conform legislaţiei, cu excepţia indemnizaţiei unice acordate potrivit art. 42 alin. (3) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art. 25 alin. (1) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 45 din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, art. 62 alin. (2) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, art. 17 alin. (1) din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi art. 21 alin. (1) din Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

10) indemnizaţia prevăzută în art. 17 alin. (3) din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

11) sumele pentru îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie şi pentru alte mijloace de protecţie individuală, pentru lapte şi hrană curativ-dietetică, sumele pentru plata biletelor în sanatorii, în casele de odihnă şi în instituţiile de întremare pentru copii;

12) sumele ce constituie valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de angajaţi sau de foştii angajaţi la locul de muncă de bază, precum şi sumele ce constituie valoarea premiilor în obiecte şi sumele recompenselor băneşti primite la concursuri şi competiţii;

13) bursele elevilor, studenţilor şi ale persoanelor care urmează studii postuniversitare, înscrise pentru studiile la zi, stabilite conform legislaţiei, precum şi bursele de merit, de studii şi sociale, aşa cum sînt definite de legislaţie, acordate persoanelor care urmează studii postuniversitare;

14) sumele plătite elevilor din şcolile profesionale polivalente, şcolile de meserii, şcolile medii de cultură generală şi din colegii pentru lucrările executate de ei;

15) sumele plătite pentru compensarea cheltuielilor de călătorie, de transport al bunurilor şi de închiriere a locuinţei în caz de transfer sau de trecere în interes de serviciu în altă localitate;

16) retribuirea muncii efectuate în afara orelor de program, virată la bugetul respectiv sau la fondurile de binefacere;

17) indemnizaţia plătită tinerilor specialişti din contul plătitorului de contribuţii pentru concediul acordat după absolvirea instituţiei de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional;

18) indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti la angajare, conform Hotărîrii Guvernului nr. 321 din 20 martie 1998 cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară;

19) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă;

20) toate tipurile de prestaţii sociale plătite beneficiarilor de la bugetele componente ale bugetului public naţional;

21) veniturile din gestionarea proprietăţii (dividende, procente, drepturi la cotele de participare);

22) cîştigurile din obligaţiunile împrumuturilor de stat şi sumele primite la stingerea obligaţiunilor;

23) cîştigurile la loteriile desfăşurate în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern;

24) plăţile compensatorii pentru donarea de sînge conform Hotărîrii Guvernului nr.1240 din 27 octombrie 2006 cu privire la aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente şi consumabile a bolnavilor (maturi şi copii), precum şi a normelor de compensare a donatorilor de sînge şi componente sangvine şi alimentaţia lor;

25) sumele primite de persoanele fizice asigurate sub formă de granturi/ajutoare financiare cu titlu gratuit, acordate de instituţii internaţionale şi naţionale, de organizaţii (fundaţii) internaţionale de binefacere, precum şi de agenţi economici;

26) sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia veniturilor obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau pentru prestarea de servicii;

27) sumele plătite, conform legislaţiei, pentru implementarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare, precum şi pentru dreptul de autor asupra acestor invenţii şi propuneri;

28) ajutorul material acordat de organizaţiile sindicale şi patronale conform regulamentelor lor;

29) compensaţiile şi indemnizaţiile unice pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în primii 3 ani de activitate, acordate conform art. 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 şi art. 134 alin. (5) şi (6) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014;

30) indemnizaţia unică în cazul reducerii capacităţii de muncă sau în cazul decesului lucrătorului în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordată conform art. 18 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008;

31) sumele de compensare a pagubelor suportate de angajaţi în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în temeiul Legii nr. 278-XIV din 11 februarie 1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiilor de serviciu;

32) ajutorul financiar, premiile şi indemnizaţiile obţinute de către sportivi, antrenori şi tehnicieni de la Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv din Republica Moldova, federaţiile şi asociaţiile sportive naţionale şi internaţionale, bursele sportive şi indemnizaţiile acordate loturilor naţionale în vederea pregătirii şi participării la Jocurile Olimpice şi la competiţiile internaţionale oficiale;

33) Premiul Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, ştiinţei şi tehnicii, precum şi premiile elevilor, în mărimile stabilite în actele normative în vigoare, pentru performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orăşeneşti, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaţionale;

34) recompensa acordată membrilor gospodăriilor (familiilor) pentru participarea la sondajele selective efectuate de organele de statistică;

35) compensaţiile sau despăgubirile pentru daunele materiale şi pagubele morale, cu excepţia despăgubirii achitate sub formă de salariu pentru lipsa forţată de la muncă;

36) sumele obţinute de către deţinătorii patentei de întreprinzător în urma executării de lucrări sau prestării de servicii aferente genului de activitate incluse în patenta de întreprinzător.

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 472–477 din 27 decembrie 2016, partea I, art. 957

 

Nota redacţiei. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16.12.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 472–477 din 27.12.2016, art. 955) nu se publică în revista „Contabilitate şi audit”, deoarece prevederile acesteia referitoare la mărimea şi modul de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sînt similare prevederilor legii respective pe anul 2016.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.