Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"Contabilitate şi audit" № 6, 2018
Главная » Архив журнала » № 6, 2018 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii iunie

Aspecte noi privind restituirea TVA

 

A fost modificat şi completat Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată1.

În Regulamentul nominalizat în redacţie nouă sunt stabilite regulile de calculare a sumei TVA spre restituire, în funcţie de perioada în care a avut loc livrarea sau a fost efectuată investiţia care oferă dreptul de restituire a TVA. Astfel, dacă investiţia sau livrarea a fost efectuată până la 01.01.2018, atunci la calcularea sumei TVA care urmează a fi restituită se vor aplica prevederile Codului fiscal în vigoare până la data nominalizată, adică urmează a fi restituită doar suma TVA achitată prin intermediul contului bancar. Începând cu data de 01.01.2018, această restricţie se aplică numai în cazul restituirii TVA aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale în cadrul parteneriatului public-privat de interes naţional şi investiţiilor (cheltuielilor) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului. În alte situaţii, modalitatea de achitare către furnizorii de mărfuri şi servicii (în numerar sau prin virament) nu influenţează mărimea sumei TVA spre restituire.

Este de menţionat că, potrivit redacţiei precedente a Regulamentului, la calcularea sumei TVA spre restituire se aplicau normele în vigoare la momentul solicitării acesteia, indiferent de perioadele fiscale pentru care se solicita restituirea.

 

Privind scutirea de TVA a mijloacelor fixe incluse în capitalul social

Au devenit mai lejere condiţiile beneficierii de scutirea de TVA aferentă mijloacelor fixe incluse în capitalul statutar (social)2. Astfel, conform completării operate în pct. 4 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 145/2014, cerinţa privind calcularea amortizării mijloacelor fixe facilitate se consideră îndeplinită în cazul în care raportarea amortizării la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate se efectuează cel puţin într-o perioadă fiscală pe parcursul a trei ani de la momentul beneficierii de facilităţile fiscale. Totuşi, nu este clar care perioadă fiscală se are în vedere: perioada aferentă TVA (luna) sau perioada aferentă impozitului pe venit (anul). Sperăm că în timpul apropiat vor fi oferite explicaţiile respective.

Au fost aduse în concordanţă cu prevederile Codului fiscal normele Regulamentului nominalizat în ceea ce priveşte interzicerea deducerii sumei TVA achitate pentru mijloacele fixe înstrăinate până la expirarea perioadei de trei ani. În afară de aceasta, s-a stabilit că în astfel de cazuri este necesară prezentarea Declaraţiei privind TVA.

 

Aspecte noi privind asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale

De acum înainte, sechestrarea, ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiilor fiscale, poate fi aplicată nu doar în privinţa mijloacelor băneşti aflate în conturile bancare, ci şi a mijloacelor băneşti care vor fi încasate în viitor3. În afară de aceasta, s-a stabilit că, în cazul în care a fost aplicat sechestru pe mijloacele băneşti aflate în conturile bancare, la solicitarea contribuabilului şi cu acordul scris al SFS, instituţia financiară va transfera mijloacele băneşti asupra cărora se pune sechestru în contul stingerii obligaţiei fiscale.

 

Privind termenele de achitare a amenzii în jumătate

Potrivit art. 34 alin. (3) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008, contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

Examinând sesizarea în care se contestă constituţionalitatea sintagmei „din momentul stabilirii ei”, Curtea Constituţională (CC) a declarat-o neconstituţională4. Mai mult, CC a stabilit că, până la modificarea Codului contravenţional de către Parlament, termenul de 72 de ore de achitare a amenzii în jumătate va curge din momentul în care contravenientului i se aduce la cunoştinţă actul cu privire la stabilirea amenzii.

 

Aspecte noi privind aplicarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Începând cu 15.09.2018, vor intra în vigoare modificările şi completările operate în HG nr. 294/1998, care reglementează modul de aplicare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special5. Nemijlocit la întreprinderi se referă următoarele dintre acestea:

denumirea formularului „Act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente” după cuvântul „locaţiune” a fost completată cu textul„/arendă”, iar formularele disponibile pot fi utilizate de entităţi până la epuizarea deplină a stocurilor proprii şi a stocurilor SFS;

sunt excluse unele cerinţe tehnice faţă de Registrul de evidenţă a formularelor cu regim special (de exemplu, în ceea ce priveşte numerotarea paginilor, broşurarea, semnarea şi sigilarea etc.), precum şi se oferă posibilitatea întocmirii acestuia în formă electronică. În afară de aceasta, păstrarea formularelor cu regim special se va efectua de către persoanele responsabile de asigurarea integrităţii acestora. În acest caz, normele de păstrare a mijloacelor băneşti nu se vor mai aplica asupra formularelor cu regim special;

formularele tipizate ale delegaţiilor se vor elibera de către SFS. Registrul de evidenţă a delegaţiilor poate fi întocmit şi în formă electronică.

 

În atenţia persoanelor fizice care practică activitate independentă

Persoanele fizice care practică activitate independentă nu vor putea utiliza în calitate de formulare tipizate de documente primare cu regim special actele de achiziţie a mărfurilor la procurarea bunurilor materiale de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător6. În locul actelor nominalizate se va întocmi Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente7.

 

Privind angajarea salariaţilor pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări

Convenţia colectivă (nivel naţional) încheiată între Guvern, Patronate şi Sindicate recomandă tuturor unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare8, să încheie contractele individuale de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări doar în cazul în care stabilirea unui termen exact pentru finalizarea lucrării nu este posibilă. În acest caz, pentru perfectarea documentară a relaţiilor cu persoanele angajate pe perioada îndeplinirii unei anumite lucrări se recomandă utilizarea modelelor Contractului individual de muncă şi Actului de recepţionare a lucrării, aprobate prin Convenţia nominalizată.

 

Impozitul pe bunurile imobiliare – a sosit perioada achitării şi prezentării dărilor de seamă

Formularul dării de seamă privind impozitul pe bunurile imobiliare (forma BIJ 17) a rămas fără modificări. Aceasta urmează a fi prezentată până la 25 iulie 2018. Dacă după 30 iunie 2018 în cadrul întreprinderii vor apărea noi obiecte ale impunerii, darea de seamă suplimentară se va depune până la 25 martie 2019. Termenele de achitare sunt aceleaşi – 15 august şi 15 octombrie, în părţi egale. Persoanele care vor reuşi să achite impozitul până la 2 iulie 2018 pot beneficia de reducere în mărime de 15 %. Este de menţionat că reducerea nu se acordă pentru clădirile şi construcţiile neevaluate, impozitul aferent cărora se calculează de la valoarea contabilă9.1 Vezi p. 101.

 

2 HG nr. 505/2018 (MO nr. 176–180/01.06.2018).

 

3 Ordinul SFS nr. 284 /2018 (MO nr. 176–180/01.06.2018).

 

4 Decizia CC nr. 7/2018 (MO nr. 176–180/01.06.2018).

 

5 Vezi p. 119.

 

6 Ordinul SFS nr. 310/2018 (MO nr. 195–209/15.06.2018).

 

7 Anexa nr. 7 la Ordinul MF nr. 2/2017 (MO nr. 9–18/13.01.2017).

 

8 Vezi p. 115.

 

9 Vezi p. 18.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.