Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"Contabilitate şi audit" № 2, 2022
Главная » Архив журнала » № 2, 2022 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii februarie

Serviciul Fiscal de Stat are o nouă structură

 

La 1 ianuarie 2022 a fost pusă în aplicare o nouă structură a SFS1. Dintre principalele modificări efectuate menţionăm următoarele:

lichidarea a patru direcţii generale administrare fiscală (mun. Chişinău, Nord, Centru, Sud) şi crearea Direcţiei generale deservire fiscală. Astfel, au fost centralizate atribuţiile de deservire fiscală, iar în activitatea sa noua subdiviziune se va axa pe procesul de consultare a contribuabililor;

crearea Direcţiei generale control prin comasarea Direcţiei generale control operativ şi a Direcţiei generale control post operaţional.

 

A intrat în vigoare noul Clasificator al ocupaţiilor

Prin Ordinul MMPS nr. 11/20212 a fost aprobat un nou Clasificator al ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), care corespunde standardelor internaţionale şi europene din acest domeniu. Clasificatorul stabileşte denumirile ocupaţiilor (funcţiilor şi profesiilor) şi clasificarea lor pe grupe, în funcţie de nivelul de competenţe/abilităţi necesare pentru a practica ocupaţiile respective şi alte criterii. El este obligatoriu pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în cazurile în care se cere indicarea ocupaţiei.

În vederea asigurării tranziţiei de la Clasificatorul CORM 006-14 la Clasificatorul CORM 006-2021, ambele clasificatoare vor fi utilizate în paralel până la data de 30 iunie 2022.

 

Codul fiscal va fi modificat

Parlamentul a examinat în prima lectură3 proiectul de lege prin care în art. 231 alin. (4) din CF va fi majorat pragul financiar care defineşte încălcările fiscale nesemnificative. Astfel, nu vor fi aplicate amenzi pentru încălcările fiscale dacă suma impozitelor şi a taxelor nedeclarate şi/sau neachitate este de până la 5 000 de lei pentru antreprenori şi de până la 500 de lei pentru cetăţeni.

Un alt proiect de lege4 propus spre examinare Parlamentului prevede operarea de modificări nu doar în CF, ci şi în Legea contabilităţii şi raportării financiare. Principalele dintre acestea rezidă în următoarele:

bonurile de casă (bonurile fiscale) emise de ECC vor fi acceptate şi în calitate de documente confirmative pentru deducerea cheltuielilor în cazul efectuării plăţii prin intermediul cardului bancar corporativ, iar cele în formă fizică (pe hârtie) vor fi echivalate cu cele în formă electronică;

va fi majorată limita de venituri care pot fi obţinute anual de către persoanele care aplică regimul fiscal de activitate economică independentă (de la 600  mii de lei până la 1,2 milioane de lei), cu condiţia că cel puţin 90 % din tranzacţii se efectuează în format electronic.

 

Noi cerinţe privind înregistrarea ECC

Începând cu 1 ianuarie 2022, este sistată5 înregistrarea în Registrul de evidenţă a echipamentelor de casă şi de control a modelelor care nu corespund Cerinţelor tehnice, aprobate prin Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/02-2020. Excepţie face înregistrarea/reînregistrarea ECC în cadrul aceleiaşi entităţi la schimbarea adresei juridice, trecerea dintr-o unitate structurală în alta. Modificarea cerinţelor faţă de ECC a fost necesară în vederea implementării Sistemului Informaţional „Monitorizarea electronică a vânzărilor” care presupune transmiterea în timp real către SFS a datelor despre tranzacţiile de comerţ şi prestări servicii.

Prin deciziile SFS6 primele modele de tip nou ale ECC (TREMOL M20 şi TREMOL S25) au fost incluse în Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control7. Atenţionăm şi asupra modificărilor operate8 în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 632/2020.

 

CNAS vine în ajutorul plătitorilor de contribuţii

Prin Ordinul CNAS nr. 16-A/2022 au fost aprobate Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 20229.

Totodată, CNAS precizează unele aspecte aferente declarării în darea de seamă IPC 21 a indemnizaţiilor şi compensaţiilor acordate de către angajatori în perioada pandemiei10, având în vedere modificările11 operate în HG nr. 316/2021.

 

Unele dări de seamă privind impozitul pe venit vor fi modificate

Pentru consultări publice Ministerul Finanţelor a propus proiectul de ordin12 prin care vor fi operate modificări în formularele tipizate ale dărilor de seamă ONG 17, SIMM 20, DAJ 17 şi DASS 19, precum şi în modul de completare a acestora.

Astfel, în formularul tipizat ONG 17 rubrica „Categoria contribuabilului” se completează cu categoriile A1 „Asociaţia de coproprietari în condominiu” şi F1 „Asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii”. În anexa 1D la declaraţia dată se va reflecta utilizarea sumelor primite în urma desemnării procentuale conform destinaţiei pe tipuri de cheltuieli. Aceasta urmează a fi completată după expirarea perioadei de utilizare (2 ani) a sumelor respective.

Totodată, rândul 2 din formularul tipizat SIMM 20 va fi denumit „Venituri neimpozabile”, iar începând cu perioada fiscală de raportare 2022 nu se vor completa rândurile 2.1 – 2.8.

Atenţionăm şi asupra faptului că Ministerul Finanţelor a iniţiat elaborarea proiectelor de modificare a ordinelor prin care au fost aprobate formularul tipizat al Declaraţiei VEN  1213 şi formularul tipizat al Declaraţiei CET 1814.

 

Noi reglementări privind angajarea zilierilor pentru muncile agricole

Parlamentul urmează să examineze proiectul de lege15 prin care vor fi operate modificări legate de angajarea muncitorilor necalificaţi pentru muncile agricole sezoniere şi/sau ocazionale. Astfel, principalele modificări preconizate în Legea nr. 22/201816 prevăd următoarele:

- extinderea de la 90 de zile la 120 de zile a termenului în care zilierii pot exercita activităţi pentru acelaşi beneficiar;

- acordarea persoanelor înregistrate cu statut de şomer a dreptului de a exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional, fără ca acestea să fie scoase de la evidenţă ca şomeri;

- excluderea obligaţiei zilierului de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale obligatorii şi în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Se propune, de asemenea, modificarea în CF a cotei impozitului pe venit pentru zilieri, aceasta constituind 7 % din venitul impozabil, aşa cum este prevăzută actualmente pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier).2 Publicat în MO nr. 6-16/14.01.2022.

 

5 Vezi Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă şi de control (în continuare – CIECC) nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021.

 

6 Vezi deciziile SFS nr. 1/2022 şi nr. 2/2022 (MO nr. 39/05.02.2022).

 

7 Acesta poate fi accesat pe portalul mev.sfs.md şi pe portalul guvernamental al datelor deschise www.date.gov.md.

 

8 Vezi Ordinul SFS nr. 50/2022 (MO nr. 39/05.02.2022).

 

9 MO nr. 34-38/04.02.2022.

 

10 Vezi p. 119.

 

11 Vezi HG nr. 61/2022 (p. 117).

 

16 Legea privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri nr. 22/2018.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.