Сегодня: Воскресение 10 декабря 2023 | EUR: 19.0999 | USD: 17.7310
 
"Contabilitate şi audit" № 4, 2022
Главная » Архив журнала » № 4, 2022 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii aprilie

Aspecte noi aferente activităţii de audit

 

Prin Decizia Consiliului de supraveghere publică a auditului nr. 05/20221, au fost aprobate Normele privind aplicarea de către entităţile de audit a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Acestea se extind asupra entităţilor de audit care sunt înregistrate în modul stabilit de Legea nr.  271/20172 şi efectuează auditul situaţiilor financiare. Obiectivul acestor norme este de a asista entităţile de audit în respectarea obligaţiunilor legale şi cerinţelor profesionale care rezultă din legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, precum şi în elaborarea Politicii cu privire la prevenirea, depistarea şi raportarea cazurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.

 

CNAS atenţionează asupra erorilor comise în dările de seamă IPC 21

Casa Naţională de Asigurări Sociale a emis un comunicat în care sunt prezentate erorile tipice comise de contribuabili la prezentarea dărilor de seamă IPC 21. Acestea conduc la tergiversarea termenului de stabilire a prestaţiilor de asigurări sociale, precum şi la stabilirea incorectă a cuantumului prestaţiilor.

Comunicatul informativ al CNAS se publică în prezentul număr al revistei3.

 

Au intrat în vigoare noi modificări operate în Codul fiscal

Prin Legea nr. 70/20224, în art. 231 alin. (4) din CF a fost majorat pragul financiar care defineşte încălcările fiscale nesemnificative. Astfel, nu vor fi aplicate amenzi dacă suma impozitelor şi a taxelor nedeclarate şi/sau neachitate va fi de până la 500 de lei pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător şi de până la 5 000 de lei pentru alte categorii de contribuabili (anterior, pragul în cauză a constituit, respectiv, 100 de lei şi 1 000 de lei).

Totodată, potrivit Legii nr. 81/20225, se scutesc de TVA fără drept de deducere producţia de carte şi publicaţiile periodice în formate de hârtie, electronice şi/sau audio, precum şi serviciile conexe utilizate în acest domeniu (în toate cazurile, cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic).

 

Extrasul de cont – document confirmativ pentru restituirea TVA

Prin HG nr. 244/20226, în Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată7 au fost operate modificări la lit. b) din pct. 32 subpct. 2) ce stabileşte documentele de care trebuie să dispună subiecţii impozabili în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate pentru livrări de servicii. Astfel, în lipsa documentelor de plată ce confirmă achitarea serviciilor, vor fi acceptate extrasele de cont.

De modificarea operată vor beneficia, în primul rând, exportatorii de servicii, în special cei din domeniul IT.

 

Au fost operate actualizări în unele SIA

Serviciul Fiscal de Stat informează8 despre actualizarea SIA „e-Factura”, cu includerea următoarelor funcţionalităţi:

■ implementarea posibilităţii de modificare a ciclului de transmitere a facturii fiscale din ciclul lung în ciclul scurt;

■ mărirea fontului pentru textul „Non-livrare” în rândul 7;

■ implementarea posibilităţii de bifare multiplă a facturilor fiscale în statutul ,,La semnarea cumpărătorului”;

■ configurarea funcţionalului de anulare a facturilor fiscale prin API.

Au fost efectuate modificări şi în SIA „Declaraţie electronică”, prin implementarea posibilităţii de a importa automat facturile fiscale din SIA „e-Factura”. Această modificare permite completarea automată a formelor TVA FACT şi TVA LIVR.

 

A fost lansat un nou serviciu electronic

Serviciul Fiscal de Stat informează9 despre lansarea serviciului „Fişa imobilului”. Acesta reprezintă un instrument de informare cu privire la bunurile imobile şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte. Printre funcţionalităţile oferite de noul serviciu se regăsesc:

■ generarea avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului pe avere;

■ vizualizarea sumei impozitului care urmează a fi achitat;

■ imprimarea avizului de plată.

Acest serviciu este accesibil persoanelor deţinătoare de semnătură electronică/mobilă şi poate fi accesat pe portalul www.sfs.md, rubrica Servicii, compartimentul Persoane fizice.

 

Noi criterii de selectare a contribuabililor obligaţi să utilizeze
factura fiscală electronică

Serviciul Fiscal de Stat a prezentat pentru consultări publice10 un proiect de ordin prin care punctul 2 „Criteriile de selectare a agenţilor economici” din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul SFS nr.  645/201811, în baza căruia contribuabilii plătitori de TVA sunt obligaţi să utilizeze factura fiscală electronică, va fi completat cu două criterii noi:

- i) agenţii economici care în ultimele 6  luni au fost monitorizaţi prin prisma postului fiscal şi la momentul selectării posturile fiscale nu mai funcţionează;

- j) agenţii economici al căror fondator/conducător, anterior, pe parcursul a 12  luni din momentul selectării, au deţinut funcţii de fondator/conducător la contribuabilii la care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate.

Potrivit Instrucţiunii, contribuabilii pot fi obligaţi să utilizeze factura fiscală electronică în cazul în care, în urma analizei de risc efectuate, SFS apreciază activitatea lor ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală şi aceştia întrunesc concomitent cel puţin trei din criteriile prevăzute în punctul 2.

 

Responsabilitatea pentru executarea ordinului ilegal îi revine persoanei care l-a emis

A fost publicată Legea nr. 102/202212 prin care sunt operate modificări în Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.  218/2008. Printre altele, acesta este completat cu art. 251 care stabileşte responsabilităţile pentru executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului. Astfel, nu va constitui contravenţie fapta săvârşită de o persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziţii al superiorului care este obligatoriu pentru aceasta, dacă ordinul sau dispoziţia nu este vădit ilegal şi dacă persoana care l-a executat nu a ştiut că ordinul sau dispoziţia este ilegal. Răspunderii contravenţionale pentru fapta săvârşită este supusă persoana care a emis ordinul sau dispoziţia ilegal. Neexecutarea ordinului sau dispoziţiei vădit ilegal exclude răspunderea contravenţională pentru neexecutare şi/sau producerea de daune în legătură cu aceasta.

Atenţionăm că Legea nr. 102/2022 expune art. 295 din Codul contravenţional în redacţie nouă, stabilind sancţiuni mai aspre pentru încălcarea regulilor de ţinere a contabilităţii şi de prezentare a situaţiilor financiare.1 MO nr. 98–105/08.04.2022.

 

2 Legea privind auditul situaţiilor financiare.

 

3 Vezi p. 109.

 

4 Legea pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (MO nr. 106–114/15.04.2022).

 

5 Legea pentru modificarea articolului 103 din Codul fiscal (MO nr. 106–14/15.04.2022).

 

6 MO nr. 106–14/15.04.2022.

 

7 Aprobat prin HG nr. 93/2013.

 

11 Instrucţiunea privind modul de determinare şi aprobare a listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura).

 

12 Legea pentru modificarea unor acte normative (MO nr. 115–117/20.04.2022).
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.