Сегодня: Воскресение 10 декабря 2023 | EUR: 19.0999 | USD: 17.7310
 
"Contabilitate şi audit" № 7, 2022
Главная » Архив журнала » № 7, 2022 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii iulie

Modificări în completarea unor declaraţii cu privire la impozitul pe venit

 

A fost publicat Ordinul MF nr. 65/20221 care prevede modificări în formularele/modul de completare a unor declaraţii cu privire la impozitul pe venit (ONG 17, DAJ 17, DASS 19 şi SIMM 20) pentru perioada fiscală de raportare 2022:

se precizează că anexa 1D „Raport financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală” la Declaraţia ONG 172 urmează a fi completată după expirarea perioadei de utilizare a sumelor primite în urma desemnării procentuale (2 ani) şi va reflecta situaţia la data de 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor, pentru întreaga perioadă, cu indicarea sumei utilizate în fiecare an, separat;

■ în formularul dării de seamă SIMM 203, denumirea indicatorului din rândul 2 se va expune în redacţie nouă – „Venituri neimpozabile”, iar rândurile 2.1 – 2.8 în care actualmente se descifrează veniturile neimpozabile nu se vor completa.

 

Noi reglementări privind activitatea zilierilor

A intrat în vigoare Legea nr. 160/20224 prin care au fost operate modificări în unele acte normative. Principalele dintre acestea prevăd:

aplicarea cotei impozitului în mărime de 12 % asupra venitului impozabil al zilierilor, fără aplicarea scutirilor prevăzute în capitolul 4 din titlul II al CF (art. 15 lit. a1) din CF);

obligativitatea entităţilor-beneficiari de lucrări exercitate de către zilieri de a efectua asigurarea socială a acestora prin calcularea contribuţiilor de asigurări sociale cu aplicarea tarifului de 6  % la suma remuneraţiei zilnice (art. 4 pct.  4) lit. b1) şi poziţia 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/19995);

majorarea de la 90 până la 120 a numărului maxim de zile cumulate pe durata unui an calendaristic în care un zilier poate exercita activităţi pentru acelaşi beneficiar. Remuneraţia zilierului nu va fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real calculat pentru o zi de muncă cu durata de 8 ore (art. 4 alin. (6) şi art. 9 alin. (2) din Legea nr. 22/20186).

 

Se preconizează modificări în utilizarea formularului IPC 21

Ministerul Finanţelor a prezentat pentru consultări publice7 proiectul de ordin prin care se operează modificări în Ordinul MF nr. 94/20208. Principalele dintre acestea prevăd:

aprobarea Listei validărilor pentru darea de seamă forma IPC 21 (tabelul nr. 2) (noua anexă nr. 4 la Ordinul nr. 94/2020);

completarea tabelului nr. 2 din formularul tipizat al dării de seamă IPC 21 (anexa nr. 1 la Ordinul nr. 94/2020) cu noul rând 1.7 în care se vor reflecta contribuţiile de asigurări sociale calculate de către beneficiarii de lucrări executate de zilieri, specificaţi în pct. 1.7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform tarifului de 6 %;

completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare a dării de seamă IPC 21 (anexa nr. 2 la Ordinul nr.  94/2020), compartimentul referitor la tabelul nr. 2, cu prevederea privind neadmiterea completării concomitente cu zero a coloanelor  3 şi 4 din tabelul menţionat şi cu indicaţii referitoare la completarea rândului 1.7;

expunerea în redacţie nouă a Clasificatorului categoriei persoanelor asigurate care se utilizează la completarea dării de seamă IPC 21 (anexa nr. 3 la Ordinul nr. 94/2020).

 

Cadrul normativ al activităţilor de filantropie şi sponsorizare a fost revizuit

Parlamentul a aprobat în lectură finală Legea nr. 182/20229 prin care au fost operate modificări în Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr. 1420/2002. Principalele dintre acestea:

extind scopurile activităţilor filantropice (art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1420/2002), concretizează şi completează scopurile activităţilor de sponsorizare. Totodată, nu vor fi sponsorizate programele în domeniul amenajării străzilor, parcurilor şi a altor locuri publice (art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1420/2002);

reglementează relaţiile dintre filantropi/sponsori şi beneficiarii activităţilor de filantropie/sponsorizare, stabilesc lista exhaustivă a beneficiarilor-persoane juridice ai activităţilor menţionate (art. 61 şi 62 din Legea nr. 1420/2002);

abrogă prevederile (art. 7 şi 8, cap. II şi  III din Legea nr. 1420/2002) referitoare la organizaţiile filantropice, acestea încetând să existe ca tip aparte de organizaţii necomerciale10.

 

Unele norme privind întreprinderile mici şi mijlocii vor fi revizuite

Prin proiectul de lege prezentat pentru consultări publice11, Ministerul Economiei propune modificări la Legea nr.  179/201612. Astfel, va fi majorată de două ori mărimea indicatorilor valorici care servesc ca criterii pentru definirea şi clasificarea întreprinderilor mici şi mijlocii:

categoria întreprinderilor mici şi mijlocii va include întreprinderile care realizează o cifră anuală de afaceri sau deţin active totale de până la 100 de milioane de lei (art. 4 alin. (1) lit. b));

întreprinderi micro, mici şi mijlocii se vor considera, respectiv, întreprinderile care realizează o cifră anuală de afaceri sau deţin active totale de până la 18 milioane de lei, 50 de milioane de lei şi 100 de milioane de lei (art. 5 alin. (1) lit. a) c)).

Atenţionăm, de asemenea, că modificările propuse în proiect nu afectează cerinţele Legii nr. 179/2016 privind numărul mediu anual de salariaţi la întreprinderile mici şi mijlocii.

 

Atribuţiile Inspectoratului de Stat al Muncii vor fi extinse

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a prezentat pentru consultări publice13 proiectul de lege prin care se urmăreşte combaterea muncii nedeclarate şi a salariilor în plic. În acest sens, se propune completarea mai multor acte normative cu prevederi noi, inclusiv în ceea ce priveşte atribuţiile ISM:

efectuarea alături de SFS a controlului corectitudinii calculării şi virării la BASS a contribuţiilor de ASSO (noua redacţie a art. 35 alin. (1) din Legea nr.  489/199914);

informarea SFS despre cazurile depistate de muncă nedeclarată sau de achitare a salariului/altor plăţi fără reflectarea în contabilitate, pentru recuperarea plăţilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare (noul alin. (12) al art. 35 din Legea nr.  489/1999);

aplicarea de către inspectorii de muncă a metodelor şi surselor indirecte pentru constatarea cazurilor de achitare a salariului/altor plăţi fără reflectarea în contabilitate (noul art. 113 din Legea nr.  140/200115);

constatarea şi examinarea contravenţiilor legate de utilizarea muncii nedeclarate şi achitarea salariului/altor plăţi fără reflectarea în contabilitate (noul alin. (4) al art. 409 din Codul contravenţional nr. 218/2008).1 Vezi p. 106.

 

2 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale, aprobată prin Ordinul MF nr. 08/2018.

 

3 Darea de seamă privind impozitul pe venit al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul MF nr. 40/2020.

 

4 Vezi p. 107.

 

5 Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

 

6 Legea privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

 

8 Ordinul cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC 21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire a modul de completare a formularului nominalizat.

 

10 Organizaţiilor filantropice constituite la data intrării în vigoare a Legii nr. 182/2022 li se va acorda un termen de 6 luni pentru înregistrarea într-o altă formă juridică de organizare prevăzută de legislaţie.

 

12 Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii.

 

14 Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

 

15 Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.