Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 3, 2011
Главная » Архив журнала » № 3, 2011

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
Андрей АПОСТУ, Андрей МАНТЯ
Обсуждение и мнения на forum.contabilitate.md

Данная статья является обзором тем, обсуждавшихся на forum.contabilitate.md в феврале 2011 года

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Alexandru NEDERIŢA, Lilia ANDREEV
Corectarea rezultatelor financiare ale anilor precedenţi: aspecte contabile şi fiscale

În procesul ţinerii contabilităţii şi întocmirii rapoartelor financiare pot fi depistate erori legate de diminuarea şi/sau majorarea veniturilor şi cheltuielilor aferente anilor precedenţi. De cele mai multe ori astfel de erori sînt o consecinţă a comiterii greşelilor matematice, a aplicării incorecte a prevederilor actelor normative, a ignorării sau interpretării eronate a faptelor economice. Conform Planului de conturi contabile, sumele diminuării (majorării) veniturilor şi cheltuielilor sus-menţionate nu afectează veniturile şi cheltuielile perioadei de gestiune curente şi nu se reflectă în Raportul de profit şi pierdere. Ele se înregistrează în Bilanţul contabil ca corecţii ale rezultatelor financiare (profitului/pierderii) ale anilor precedenţi.

Prezentul articol dezvăluie aspectele de bază care trebuie luate în considerare la contabilizarea şi impozitarea rezultatelor anilor precedenţi constatate în anul de gestiune curent
Vasile BUCUR, Iuliana ŢUGULSCHI
Recunoaşterea, transmiterea sau cesiunea ulterioară a elementelor de know-how create de către entitate
În conformitate cu paragraful 5 din S.N.C. 13 "Contabilitatea activelor nemateriale", know-how-urile reprezintă cunoştinţe tehnico-ştiinţifice, tehnologice, comerciale, financiare, organizatorice, de gestiune, biotehnice şi de altă natură acumulate de întreprindere, care constituie secret comercial şi aduc entităţii beneficii economice. Prezentul articol dezvăluie modul de documentare şi reflectare în contabilitate şi raportul financiar a elementelor de know-how create de către entitate. Totodată, în el este abordată problema aplicării prevederilor art. 103 alin. (7) din Codul fiscal privind scutirea de TVA în cazul înstrăinării know-how-urilor create de entitate
Liudmila MIŢOVA (GROPA), Stela GUŢU
Aspecte noi privind defalcările din profitul net obţinut de întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu cotă de participare a statului
Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 110 din 23.02.2011, publicată în prezentul număr al revistei, au fost operate unele modificări în modul de repartizare a profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat. Prezentul articol familiarizează cititorii cu modificările respective
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
о праве на возмещение акциза при поставке на экспорт импортированных подакцизных товаров
о начислении и уплате акциза при поставке подакцизных товаров дипломатическим представительствам
о не указании номенклатурного кода товара в графе 10.1 налоговой накладной при поставках по нулевой ставке
о применении стандартной ставки НДС по поставкам свекловичного сахара из Приднестровья
Игорь СТАВИНСКИЙ
об определении облагаемой НДС базы по лекарствам, импортированным до 1 сентября 2010 года
об освобождении от НДС услуг по перевозке пассажиров из (в) левобережной (ую) части республики
о не отражении в Декларации по НДС временного ввоза и реэкспорта временно ввезенных товаров
о документальном подтверждении вывоза продуктов переработки за пределы таможенной территории Республики Молдова
о наложении штрафа за несвоевременную регистрацию в качестве плательщика НДС при поставке товаров в адрес проектов технической помощи
о возмещении НДС по капитальным инвестициям (затратам), предназначенным для осуществления смешанных или освобожденных поставок
о возмещении сумм НДС, отнесенных на зачет более 6 лет назад
Veronica VRAGALEVA
privind scutirea de TVA la exportul producţiei de carte
privind aplicarea TVA la serviciile de intermediere prestate de asistentul de brokeraj
privind necesitatea eliberării facturii fiscale la transmiterea bunului sechestrat creditorului în contul stingerii datoriei
privind aplicarea TVA în cadrul contractului de societate civilă
Aliona TIMOFEENCO
privind reţinerea la sursa de plată a impozitului pe venit la cota maximă de 18%
privind rezultatul fiscal obţinut de la comercializarea automobilului valoarea de procurare a căruia depăşeşte 200 000 lei
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind aprobarea formularului citaţiei la examinarea contestaţiei contribuabilului de către organul fiscal
privind efectuarea controlului fiscal repetat pentru perioadele supuse anterior controlului fiscal prin metoda verificării totale
Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН
о продаже патентообладателями бутилированной минеральной воды без применения ККМ
о применении ч. (5) ст. 260 НК при освобождении от уплаты подоходного налога согласно положениям лит. а) ч. (2) ст. 49.2 НК
о налоговых обязательствах сторон при списании займа
об ответственности налогоплательщика при отнесении малоценных предметов к основным средствам
о документальном оформлении найма автомобиля у физического лица
Jana CIBOTARU
privind impozitarea venitului persoanei fizice nerezidente în cazul vînzării apartamentului unei persoane juridice rezidente
Жанна ЧИБОТАРУ
об освобождении на подопечного - инвалида с детства
о предоставлении освобождений только по основному месту работы
Людмила АБЛИНА
о применении пункта о.1) статьи 20 НК при продаже земельных участков членами садоводческих товариществ
о порядке перенесения в Декларацию формы СЕТ 08 информации из Приложения №7 к Постановлению Правительства № 10 от 19.01.2010 г.
Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО
о правильности определения расчетной базы для начисления индивидуальных взносов ОГСС на 2011 год
о правильности начисления взносов ОМС в процентном отношении к выплатам патентообладателю - работнику предприятия
Майя КАЦЕЛ
о налоговом режиме при получении наследства от нерезидента
об отсутствии обязательств по подоходному налогу при увеличении уставного капитала за счет чистой прибыли
Irina CEBANIUC, Sergiu SELEVESTRU
privind ordinea de executare a creanţelor creditorilor în cadrul procesului de insolvabilitate
privind scutirea de TVA la comercializarea bunurilor întreprinderii insolvabile
privind obligaţia de a achita TVA la buget de către întreprinderea pentru care a fost confirmat planul de redresare a solvabilităţii debitorului
Liudmila MIŢOVA (GROPA), Stela GUŢU
privind particularităţile calculării impozitului privat în anul 2011
privind neatribuirea serviciilor de transportare a coletelor la serviciile sociale
privind determinarea valorii suprafeţei bunului imobiliar primit în locaţiune
privind obligativitatea calculării şi achitării taxei pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei) în cazul prestării în mun. Chişinău a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare
privind neatribuirea punctelor de colectare a laptelui la unităţile comerciale
privind imposibilitatea comercializării florilor vii în baza patentei de întreprinzător
privind lipsa obiectelor impunerii cu taxa de plasare a publicităţii în cazul folosirii elementelor de design şi arhitectură în exterior, pe faţadele clădirilor
privind unele aspecte de impunere a executorilor judecătoreşti cu impozite pe proprietate
Людмила МИЦОВА (ГРОПА), Стелла ГУЦУ
о субъектах обложения сбором за воду
об исчислении налога на недвижимое имущество от оцененной стоимости, исчисленной кадастровыми органами
об отсутствии обязательств по представлению расчетов при отсутствии обязательств по исчислению, уплате, удержанию налогов и сборов
об исчислении сбора за временное проживание
об уплате налога на недвижимое имущество по незавершенному строительству
об обложении букмекерских контор сбором за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг
о не отнесении пункта, предоставляющего услуги страхования автотранспорта, к объектам дорожного сервиса
Alexei SOCHIRCA
privind modificările operate în Cerinţele tehnice faţă de MCC
privind utilizarea MCC în activitatea magazinelor duty-free
Алексей СОКИРКА
о применении ККМ при продаже рыбы на рынках
Ольга ГРИНЕВИЧ
о соблюдении статьи 149 Трудового кодекса при удержании индивидуальных взносов ОГСС
о социальном и медицинском страховании работников действующего на территории Республики Молдова представительства иностранного предприятия
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Татьяна ГРИНИК
Смешанные поставки и налоговое «бездорожье» (Продолжение. Начало см. в журнале «Contabilitate şi audit» № 2 за 2011 год)

Данная статья является продолжением статьи, опубликованной в журнале «Contabilitate si audit» № 2 за 2011 год. В ней рассматриваются проблемные ситуации, касающиеся применения норм НСБУ 2 и НСБУ 16 в части определения первоначальных затрат:

  • по приобретениям под будущие смешанные поставки,
  • по приобретениям под облагаемые поставки, которые в последующем, после их применения для облагаемых поставок, были использованы под смешанные или освобожденные поставки,
  • по приобретениям под освобожденные поставки, которые в последующем были использованы под облагаемые или смешанные поставки
О переносе потерь капитала на последующие периоды

Части (1) и (2) статьи 39 Налогового кодекса регламентируют норму вычета потерь капитала. Так, налогоплательщикам разрешается вычет потерь капитала только в пределах его прироста. Потери капитала, вычет которых не разрешен в данном налоговом году на основании части (1), рассматриваются как потери капитала, понесенные в следующем году.

Автор раскрывает некоторые разногласия в трактовке применения указанной нормы Налогового кодекса, а именно в толковании части (2) статьи 39 в плане переноса сумм потерь капитала на вычеты следующего года
Ольга ГРИНЕВИЧ
Об обложении взносами ОМС доходов, полученных по гражданским договорам

Проблема двойного обложения взносами ОМС предпринимателей-физических лиц обсуждалась на страницах нашего журнала неоднократно. Для ее разрешения Законом № 186-XVIII от 15 июля 2010 года был изменен пункт 27 приложения 3 к Закону о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования № 1593-XV от 26 декабря 2002 года. Как следствие, в настоящее время выплаты за авторские права или права, вытекающие из гражданских договоров, кроме доходов, полученных по договорам о выполнении работ или оказании услуг. К доходам, полученным по договорам о выполнении работ или оказании услуг, не относятся доходы, полученные на основании соответствующих договоров плательщиками взносов обязательного медицинского страхования, указанными в приложении 2, подтвердившими факт уплаты взносов обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме за соответствующий отчетный год.

Но даже после внесения изменений проблема двойного обложения взносами ОМС некоторых категорий плательщиков осталась и о ней рассуждает автор данной статьи
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Татьяна ГРИНИК
Об отражении в учете предприятий денежных потоков, проходящих через ККМ

Как известно, пункт с) части (2) статьи 8 Налогового кодекса обязывает налогоплательщиков осуществлять наличные денежные расчеты с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью (далее – ККМ), а также обеспечивать сохранность выданных ими контрольных лент в порядке, установленном Правительством, или осуществлять денежные расчеты с использованием POS-терминалов. Кроме того, согласно Постановлению Правительства Республики Молдова № 474 от 28 апреля 1998 г. налогоплательщики, на которых в соответствии с действующим законодательством возложена функция ведения бухгал­терского учета, обязаны осуществлять наличные денежные расчеты с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью.

Автор статьи рассматривает некоторые практические нюансы отражения в учете предприятий денежных потоков, проходящих через ККМ, и в частности применения норм о том, что предприятия должны проводить через ККМ налоговые и не налоговые платежи, «другие платежи» и «взносы»
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на апрель 2011 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на февраль 2011 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса