Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 4, 2013
Главная » Архив журнала » № 4, 2013

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Alexandru NEDERIŢA
Aspecte aferente contabilizării şi impozitării dividendelor

În prezentul articol este examinat modul de contabilizare şi impozitare a diferitor operaţiuni legate de repartizarea profitului sub formă de dividende

Лилия КАУШ - ЦАПУ
Об уплате подоходного налога в рассрочку в 2013 году

Данная статья знакомит читателей с особенностями уплаты подоходного налога в рассрочку в различных ситуациях

Ghenadie BEJAN
Onorarea obligaţiilor fiscale de către persoanele fizice – cetăţeni străini nerezidenţi

Articolul explică particularităţile impozitării veniturilor obţinute de către persoanele fizice nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova

Regimul fiscal al veniturilor obţinute sub formă de dobîndă de persoanele fizice

Prezentul articol dezvăluie modul de impozitare a dobînzilor obţinute de către persoanele fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător

Дина ТРОФИМ
Налогообложение дивидендов, полученных в 2013 году из-за рубежа резидентами Республики Молдова

Данная статья раскрывает особенности налогообложения доходов в виде дивидендов, полученных физическими и юридическими лицами из-за рубежа

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Alexandru NEDERIŢA, Lidia FOALEA
privind modul de contabilizare a amenzilor aplicate pentru încălcările fiscale
Георге ТРОЧИН
о вычете НДС по налоговой накладной, зарегистрированной в ГЭРНН с опозданием
о применении НДС при безвозмездной поставке товаров
Gheorghe TROCIN
privind aplicarea TVA la serviciile prestate întreprinderilor amplasate în regiunea din partea stîngă a Nistrului
privind modul de determinare a TVA aferentă mijloacelor fixe în legătură cu anularea înregistrării în calitate de plătitor al TVA
despre reflectarea în anexa la Declaraţia privind TVA a facturilor fiscale eliberate pentru disconturile acordate clienţilor
despre completarea Declaraţiei privind TVA la livrarea mărfurilor în baza aceleiaşi facturi fiscale la diferite cote ale TVA
despre reflectarea facturilor fiscale, neînregistrate în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în anexele la Declaraţia privind TVA
privind modul de completare a facturii fiscale la returnarea zahărului procurat în anul 2012
privind aplicarea TVA la livrarea terenului şi a livezii amplasate pe acesta
Ghenadie BEJAN
privind impozitarea veniturilor din dividendele obţinute în Insulele Virgine
privind achitarea impozitului pe venit din darea în locaţiune a bunului imobil unui titular de patentă de întreprinzător
privind impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice în baza unor contracte de superficie şi servitute
Jana CIBOTARU
privind pierderea dreptului la scutirea pentru persoana întreţinută, care a fost încorporată în armată
privind scutirea personală a persoanei, care pe parcursul perioadei fiscale a fost angajată doar o lună
privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice, care a încheiat contract de locaţiune cu notarul privat
Андрей АПОСТУ
об обязательствах по местным сборам ООО, учрежденного физическими лицами-патентообладателями
о налогообложении недвижимого имущества, не оцененного кадастровыми органами и не зарегистрированного в реестре недвижимого имущества
о сборе за рекламные устройства, расположенные на наружной стене жилого дома, и об их регистрации в качестве подразделений
о ставках земельного налога для участков, занятых токами, ремонтными мастерскими, складами для хранения сельскохозяйственной продукции
о применении ставки сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг к торговой площади магазинов
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Aplicarea amenzilor contravenţionale în cazul săvîrşirii repetate a aceleiaşi contravenţii

Articolul familiarizează cititorii cu modificările operate în Codul contravenţional cu privire la sancţiunile pentru comiterea repetată de către persoana juridică a aceleiaşi contravenţii

Alexei SOCHIRCA
privind elementele obligatorii ale bonului de casă
Алексей СОКИРКА
об органах, контролирующих торговую сферу
о порядке осуществления контроля торговой деятельности
о применении ККМ при оплате ставок в азартных играх банковской карточкой
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Un nou serviciu pentru contabili

Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) a lansat un serviciu nou care permite verificarea codurilor personale de asigurări sociale (CPAS). Acesta poate fi folosit atît de contabili, cît şi de persoanele asigurate ce nu-şi cunosc codul CPAS prin accesarea paginii web a CNAS www.cnas.md. Prezentul articol informează cititorii despre modul de utilizare a serviciului menţionat

Aplicarea plafonului anual la calcularea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii

Plafonul din care se calculează contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. La moment acesta constituie 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţite la 12. Diversele situaţii care pot apărea la aplicarea plafonului sînt explicate în prezentul articol în baza unor exemple concrete

Ольга ГРИНЕВИЧ
об ответственности работодателей за несоблюдение сроков выдачи работникам полисов ОМС
о невключении суммы пособия по материнству в базу для исчисления пособия по уходу за ребенком
о неправомерности установления пособия по уходу за ребенком в размере менее 30% среднемесячного застрахованного дохода в связи с неуплатой работодателем взносов ОГСС
о порядке предоставления отпуска по уходу за ребенком и выплаты пособия лицу, только что окончившему учебное заведение
об обязательной активации полисов ОМС пенсионеров при приеме их на работу
о порядке выплаты пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием
о праве работниц ликвидирующихся предприятий на пособия по уходу за детьми до исполнения им трех лет
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Dina TROFIM
Impozitarea cîştigurilor de la campanii promoţionale – „surprize noi”

Prin Legea nr. 307 din 26 decembrie 2012 au fost operate modificări în Codul fiscal în partea ce ţine de regimul de impozitare a cîştigurilor de la campaniile promoţionale. Autorul prezentului articol analizează unele aspecte privind aplicarea în practică a noilor prevederi

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
Включаются ли доходы ИП в Декларацию СЕТ 08?

Автор данной статьи выносит на обсуждение проблему декларирования доходов физическими лицами-учредителями индивидуальных предприятий, подвергая критике действующий порядок

Татьяна ГРИНИК
Об отсроченных активах и обязательствах по подоходному налогу и двух режимах налогообложения в одном году

Введение для юридических лиц ставки подоходного налога в размере 12% вновь сделало актуальными вопросы влияния временных разниц на величину дохода предприятий. Автор данной статьи излагает свою точку зрения относительно существующих в данной области проблем и пути их решения

ТОНКОСТИ
Тудор ГЛАДИЙ
О налоговых проверках, государственной помощи и защите предприятий от недобросовестной конкуренции

В 2012 году были опубликованы Закон о государственной помощи и Закон о конкуренции. На первый взгляд, тематика данных законов не представляет особого интереса для бухгалтеров, так как не связана непосредственно с Налоговым кодексом и другими нормативными актами, регламентирующими взаимоотношения между налоговыми органами и налогоплательщиками. В действительности, указанные законы пересекаются с Налоговым кодексом и затрагивают деятельность бухгалтеров, предоставляя им даже определенные выгоды. В данной статье представлена информация, которая поможет бухгалтерам и руководителям предприятий избежать ошибок и сопряженных с ними штрафных санкций, а также грамотно выстроить взаимоотношения предприятия с конкурентами

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Елена ЯВОРСКАЯ
Налоговое администрирование: судебная практика

Данная статья посвящена вопросам налогового администрирования, затрагивающим порядок осуществления и результаты налоговых проверок, а также право на уменьшение штрафа и право на приостановление исполнения налогового решения

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Lilia DABIJA, Radu ŢURCANU
Repere legale privind realizarea controlului ulterior prin audit postvămuire

La 25 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind realizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi reverificarea declaraţiilor vamale”. Actul normativ specificat este plasat pe site-ul Serviciului Vamal în directoriul „Transparenţa în procesul decizional”, avînd forma unui proiect de Hotărîre a Guvernului. Cu toate acestea, în final, Serviciul Vamal a expus procedura respectivă prin intermediul unui Ordin, ceea ce este destul de periculos, ţinînd cont de faptul că Serviciul Vamal va putea modifica aceste prevederi, fără o consultare cu alte instituţii şi cu agenţii economici, la libera sa convingere. Articolul dat prezintă o analiză a ordinului menţionat şi scoate în evidenţă riscurile apărute în legătura cu punerea în aplicare a acestuia

Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на май 2013 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на март 2013 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса