Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 7, 2017
Главная » Архив журнала » № 7, 2017

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii iulie
Павел ТОСТОГАН
Пульс июля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Ghenadie NEGARĂ
Restructurarea datoriilor: aspecte contabile şi fiscale

Puţini antreprenori nu au întîlnit dificultăţi în onorarea obligaţiilor contractuale la timp, acestea fiind cauzate de întîrzierea încasărilor, nerealizarea programului de vînzări, deciziile manageriale eronate etc. În aceste condiţii, întreprinderile care înregistrează un grad înalt de îndatorare caută soluţii de plată tradiţionale, prin contractare de împrumuturi, sau mai puţin tradiţionale, însă destul de originale.

În prezentul articol este propus tratamentul contabil şi fiscal al unor modele de restructurare a datoriilor: darea în plată; remiterea de datorie; stingerea obligaţiei prin novaţie

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Светлана СЛОБОДЯНУ
«Законсервированный» ремонт – историческая проблема

Как показывает практика, одной из проблем, не разрешенных на сегодняшний день, является вычет расходов на ремонт собственности, находящейся на консервации. Необходимость возврата к данному вопросу связана с тем, что Письмо Министерства финансов № 26-08/4-10/1/2432-703 от 24.06.2017 г., по мнению автора, не разъясняет исчерпывающе ситуацию относительно вычета/невычета таких расходов.

С учетом вышесказанного, в статье рассмотрены возможные подходы к вычету расходов на ремонт законсервированной собственности

 

 

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Елена ЯВОРСКАЯ
Особенности учета птицы и продукции на птицефермах

Особенностью учета на птицефермах, в отличие от других отраслей животноводства, является учет птицы – основного производственного актива, и полученной продукции – яиц, мяса и молодняка. Другие аспекты учета (учет основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, заработной платы и др.) схожи с учетом в других производственных отраслях.

Принимая во внимание вышесказанное, в настоящей статье обозначены особенности учета птицы и полученной на птицефермах продукции

 

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Виктория БЕЛОУС
Санкции за наличие излишка/недостатка денежных средств в лотке ККМ

Согласно лит. с) ч. (2) ст. 8 Налогового кодекса налогоплательщики обязаны, в частности, осуществлять прием наличных денежных средств посредством устройств и систем для регистрации таких операций. При этом они  должны соблюдать утвержденные Правительством положения, включая Перечень видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин.

В данной статье рассмотрены некоторые положения Налогового кодекса и Кодекса Республики Молдова о правонарушениях, касающиеся санкций за необеспечение баланса наличности в контрольно-кассовых машинах

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Privind evaluarea clădirii aflate în gestiune economică la întreprinderea de stat
Privind contabilizarea terenurilor primite anterior fără indicarea valorii în capitalul social al întreprinderii de stat
Privind calcularea amortizării clădirii – un monument de arhitectură şi artă
Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН
Патентообладатель оказывает услуги предприятию – удерживается ли подоходный налог
Подоходный налог при найме офиса постоянным представительством нерезидента у физического лица
Декларирование подоходного налога при реорганизации предприятия путем преобразования
Марина КРАВЧЕНКО
Включаются ли доходы учредителя ИП в Декларацию CET15?
Процентные начисления и освобождения по подоходному налогу
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Незавершенному строительству 12 лет – необходимо ли техническое заключение, подтверждающее степень готовности объекта
Объект введен в эксплуатацию в 2017 году – по какой стоимости исчисляется налог на недвижимое имущество
Памятники реализуются физическим и юридическим лицам – нужно ли платить сбор за объекты торговли
Реализация строительных материалов с автомобилей – уведомление о начале торговой деятельности и уплата сбора за объекты торговли
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Reflectarea contribuţiilor individuale în declaraţiile persoanelor asigurate

Conform art. 5 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016, contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract individual de muncă, de persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări ori prestării de servicii, de persoanele care desfăşoară activitate în funcţii elective sau sînt numite în cadrul autorităţilor executive, de judecători, de procurori, de avocaţi ai poporului este stabilită în mărime de 6 % din salariul lunar şi din celelalte recompense.

 

 

Ольга ГРИНЕВИЧ
о порядке начисления и уплаты пособий по временной нетрудоспособности при профессиональных заболеваниях
об обложении взносами ОГСС и ОМС выходного пособия, выплачиваемого лицу, работающему по совместительству
Елена ЯВОРСКАЯ
Работник уходит в отпуск: как отразить в отчете REV-5 выплачиваемые ему суммы

В данной статье представлены разъяснения автора, касающиеся категории, по которой в отчете REV-5 отражается выплачиваемая работнику сумма (зарплата, отпускные) при уходе его в отпуск, а также отражения в указанном отчете периода продления или переноса отпуска, если во время отпуска работник заболел

НОВЫЙ ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Ghenadie NEGARĂ
Cele 10 „porunci” contabile

În proiectul noii Legi a contabilităţii se regăsesc zece reguli care au o semnificaţie relevantă în contabilitate şi raportarea financiară, numite principii generale. Practic, acestea reprezintă elemente fundamentale pe care se bazează contabilitatea. Este de menţionat că actuala Lege a contabilităţii conţine doar şase principii de bază, definiţiile cărora se regăsesc în SNC.

În prezentul articol sînt dezvăluite deosebirile dintre principiile vechi (actuale) şi cele noi (viitoare) ale contabilităţii, precum şi concordanţa dintre principiile prevăzute de Directiva 34/2013/UE şi principiile incluse în proiectul Legii contabilităţii

 

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Elena IAVORSCAIA
Teoria şi practica determinării aspectelor fiscale aferente relaţiilor cu nerezidenţii

Multe entităţi beneficiază de diverse servicii (marketing, consultanţă, hosting etc.), prestatorii acestora fiind din diferite ţări. În funcţie de tipul serviciului, ţara prestatorului şi alţi factori, aspectul fiscal privind TVA şi impozitul pe venit în astfel de cazuri poate fi diferit.

Pentru o maximă universalitate a răspunsurilor la întrebările privind  aplicarea TVA şi impozitului pe venit în cazul importului de servicii, prezentul articol propune un algoritm de cercetare a criteriilor relevante pentru stabilirea impactului fiscal respectiv. În special, menţionăm explicaţiile pe marginea bazei legislative privind TVA şi impozitul pe venit, precum şi exerciţiul practic referitor la acest domeniu

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Sergiu SELEVESTRU
Iniţierea proceselor de insolvabilitate de către SFS faţă de contribuabilii restanţieri

Administratorii (directorii) şi contabilii întreprinderilor se confruntă, adesea, cu situaţia în care au datorii la bugetul public naţional şi există riscul iniţierii unui proces de insolvabilitate de către Serviciul Fiscal de Stat.

În prezentul articol, în baza exemplelor concrete, sînt propuse explicaţii la acest capitol. Concluzia care rezultă din publicaţie este următoarea: nu în toate cazurile cînd există restanţe faţă de bugetul public naţional SFS este în drept să iniţieze procesul de insolvabilitate faţă de entitate

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Tudor CAPŞA
Privind suplimentele stabilite funcţionarului public pentru cumularea atribuţiilor funcţiei deţinute cu atribuţiile unei funcţii publice temporar vacante
Тудор КАПША
О страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
О перерасчете суммы возмещения ущерба, причиненного работнику трудовым увечьем
Oб исчислении пособия, если в расчетном периоде отсутствует застрахованный доход
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Чек-лист по ежегодным отпускам

В данной статье представлена схема действий кадровой службы и бухгалтерии предприятия при предоставлении (оформлении) отпуска работникам

 

Liuba MURSA
Fiţi întotdeauna pregătiţi!

Controlul inspectorilor de muncă poate fi o adevărată surpriză pentru conducătorii sau persoanele responsabile ale unităţilor.

Prezentul articol familiarizează cititorii cu tipurile de controale pe care poate să le realizeze Inspectoratul de Stat al Muncii în domeniul relaţiilor de muncă, cu sancţiunile care pot fi aplicate inspectorului de muncă conform art. 3502 din Codul contravenţional, cu cele mai solicitate acte în cadrul vizitelor de control efectuate de către inspectorii de muncă. În  final, autorul vine cu recomandări privind acţiunile conducătorului sau persoanei responsabile a entităţii în cazul dezacordului cu încălcările expuse în procesul-verbal întocmit în timpul controlului

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ
Вера ЧИРЕШ
Как составлять формулы в приложении «Google Таблицы»

При осуществлении вычислений в Google Таблицах используются различные формулы и функции. По общему признанию, соответствующие формулы и функции очень эффективны, поскольку предоставляют пользователям возможность работать наравне с разработчиками программного обеспечения, обрабатывать данные и выполнять вычисления по любому желаемому сценарию.

В данной статье рассмотрены основные формулы и функции, использующиеся в приложении «Google Таблицы»

 

ТОНКОСТИ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
В отпуск за границу без проблем

 

В данной статье представлены некоторые советы автора, которыми необходимо руководствоваться выезжающим в отпуск за границу. В частности, они касаются срока действия загранпаспорта и актуальности персональных данных, наличия безвизового режима с выбранной для поездки страной, выезда за границу с долгами по оплате коммунальных услуг и различных штрафов, особых условий въезда в разные страны и др.

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea capitalului propriu

În prezentul articol autorul familiarizează cititorii cu modul de reflectare în contabilitate a capitalului propriu, reglementat prin SNC „Capital propriu şi datorii” şi SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”.

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету собственного капитала

В данной статье автор знакомит читателей с порядком учета собственного капитала, который  регламентируется НСБУ «Собственный капитал и обязательства» и НСБУ «Представление финансовых отчетов»

 

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Об аннулировании регистрации налоговой накладной в ГЭРНН
О применении штрафа за непредставление сведений о подразделениях налогоплательщика
Об эксплуатации ККМ
О декларировании доходов, освобожденных от предварительного удержания подоходного налога
О налогообложении материальной помощи, предоставленной лицам, не являющимся работниками предприятия
О налогообложении дарений в пользу физических лиц
О переносе налоговых убытков при смене режимов налогообложения по подоходному налогу
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на август 2017 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса