Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 11, 2017
Главная » Архив журнала » № 11, 2017

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii noiembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс ноября
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Новые «ракурсы» рефактурирования и возврата

Одновременно с изменением правил выписки налоговых накладных и заполнения Декларации по НДС не только возникли новые связанные с этим вопросы, но и «всплыли» старые, нерешенные проблемы по рефактурированию и возврату. Им посвящена настоящая статья.

В частности, автор предлагает решения  некоторых проблем, касающихся  рефактурирования: неплательщики НДС выписывают налоговые накладные на рефактурирование с указанием НДС, хотя положения  раздела III НК на них не распространяется; при рефактурировании неоднозначен порядок заполнения стр. 7 «Переадресовки»; налоговые накладные на рефактурирование от неплательщиков НДС отражаются получателем – плательщиком НДС в приложении 1 к Декларации по НДС, но до внесения соответствующих изменений в НК спорным остается его право на зачет НДС по ним. Кроме того, так как  на сегодняшний день  порядок документирования возврата товаров не регламентирован должным образом, для читателей будут полезными  рекомендации автора в данной области.

 

Parascovia CEBOTARENCO
Noua modalitate de declarare a impozitului pe venit şi a plăţilor obligatorii calculate din salarii şi alte venituri

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126/2017, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018, a fost aprobat formularul tipizat al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC 18). Formularul nominalizat va înlocui cinci dări de seamă fiscale/declaraţii care, actualmente, se prezintă diferitor instituţii şi  în diferite termene.

În  articol este dezvăluită corelaţia dintre formularele dărilor de seamă/declaraţiilor existente la moment şi compartimentele Dării de seamă IPC 18, se conţin recomandări privind informaţiile care urmează a fi reflectate în fiecare tabel (compartiment) din forma IPC 18, inclusiv în ceea ce priveşte declararea veniturilor impozabile conform codurilor noi ale surselor de venit.

 

Elena IAVORSCAIA
Scurt eseu despre prorată, destinat începătorilor

Calculul proratei este o preocupare permanentă a contabililor care ţin evidenţa  atît a livrărilor impozabile cu TVA, cît şi a celor scutite de TVA. Alţi contabili pot fi interesaţi de prorată doar în cazul apariţiei unor livrări scutite de TVA nesistematice, de o singură dată. Şi dacă astfel de livrări totuşi au loc, calculul proratei pare a fi complicat şi greu de explicat.

Conştientizînd acest fapt, autorul articolului prezintă o sinteză succintă de întrebări şi răspunsuri pentru cei care nu sînt familiarizaţi cu prorata, şi anume: în cadrul căror operaţiuni apare necesitatea calculării proratei, cum se reflectă rezultatul aplicării proratei lunare şi ajustările respective în contabilitate şi în declaraţia privind TVA, cum se reflectă ajustările respective   la aplicarea proratei anuale, se admite sau nu neaplicarea proratei în cazul efectuării doar a unei livrări scutite de TVA etc.

 

Татьяна ТУНГУСКОВА
Питание работников: альтернативные варианты

После вступления в силу Закона о талонах на питание № 166/2017 многие наверняка задумались о юридических и бухгалтерских аспектах его реализации. По сути своей, талоны на питание – это дополнительный элемент оплаты труда, освобожденный от налогообложения. Работодатели могут применять талоны, прежде всего, для увеличения доходов работников без увеличения взносов ОГСС и ОМС, придания работе на предприятии большей привлекательности, легализации серых зарплат.

В данной статье автором представлен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов организации  питания работников, а именно: в соответствии с  Постановлением Правительства № 114/2014 и согласно положениям  Закона  № 166/2017.

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
Может ли покупатель выделять НДС в налоговой накладной на возврат
Отражать ли стоимость покупок без НДС в графе 12 Декларации по НДС
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете и налогообложении восстановленных по решению судебной инстанции обязательств, ранее списанных в связи с истечением срока исковой давности
Об учете и налогообложении добровольно восстановленных ранее списанных просроченных обязательств по полученным авансам
Марина КРАВЧЕНКО
Исчисляется ли сбор на благоустройство территорий за учредителей ООО?
Предприятие участвует в выставках и ярмарках: нужно ли регистрировать подразделение?
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind impozitarea veniturilor din darea în arendă a terenurilor, achitate în natură
Privind sancţiunile pentru reţinerea impozitului pe venit în mărime majorată
Privind deducerea cheltuielilor de asigurare a automobilelor
Nerezidentul prestează servicii prin intermediul reţelei Internet: apare oare obligaţia de reţinere a impozitului pe venit?
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Выращенные яблоки реализуются с применением ККМ: есть ли объект торговли
Выездная торговля зимними автошинами с грузовиков: уведомление и уплата сбора за объект торговли
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind aplicarea procedurilor de sigilare şi desigilare în cazul instituirii posturilor fiscale

În luna curentă, la o entitate a fost instituit un post fiscal. La finele fiecărei zile de lucru, depozitul entităţii este sigilat de către funcţionarii fiscali responsabili de activitatea postului  şi desigilat în fiecare dimineaţă a zilei următoare. În depozitul entităţii îşi păstrează mărfurile  şi alte entităţi care consideră neîntemeiată sigilarea depozitului, deoarece accesul  la mărfurile care le aparţin este limitat, deşi în cadrul lor nu au fost instituite posturi fiscale.

În contextul celor expuse mai sus, autorii publicaţiei dezvăluie  prevederile legislaţiei fiscale în vigoare la acest capitol.

 

Cum poate nerezidentul să-şi restituie impozitul pe venit reţinut în plus?

Pe parcursul anului 2016, din plăţile efectuate în folosul unui nerezident a fost reţinut impozitul  pe venit. Ulterior, nerezidentul a prezentat certificatul de rezidenţă şi s-a constatat că Republica Moldova are încheiată cu ţara de rezidenţă a acestuia Convenţia pentru evitarea dublei impuneri. Altfel spus, din sumele achitate nerezidentului nu trebuia reţinut impozitul  pe venit.

Autorii publicaţiei prezintă explicaţii privind modalitatea de restituire a impozitului pe venit reţinut în plus şi  documentele care  urmează a fi prezentate de către nerezident în situaţia dată.

 

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ольга ГРИНЕВИЧ
О значении отметки «С первого дня» на листке о медицинском отпуске

Работница одного из предприятий в течение 10 дней находилась в стационаре с угрозой прерывания беременности, после чего представила больничный лист с отметкой «с первого дня». На предприятии она проработала всего 15 дней, устроившись сразу после увольнения с прежнего места работы. Ее страховой стаж составляет 7 лет.

Применительно к представленной ситуации автор разъясняет, составит ли размер выплачиваемого работнице пособия по временной нетрудоспособности 100 % среднемесячного застрахованного дохода или нет.

 

Об ограничении размера пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Автор публикации, принимая во внимание новые требования Положения о порядке назначения и выплаты пособий семьям с детьми, утвержденного Постановлением Правительства № 1478/2002, разъясняет, ограничивается или нет в настоящее время основа для исчисления пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Елена ЯВОРСКАЯ
Как оценить излишки при инвентаризации запасов

В результате проведенной в магазине инвентаризации были выявлены как недостача, так и излишки и пересортица. Согласно действующим правилам, недостачу списывают по балансовой стоимости, а излишки приходуются по справедливой стоимости.

Применительно к представленной ситуации  автор излагает свою точку зрения по следующим вопросам: что является справедливой стоимостью излишков – продажная цена товара за вычетом НДС или закупочная цена товара; искажается ли средняя себестоимость единицы товара при отражении излишков по продажной цене, если учет запасов осуществляется по средневзвешенному методу; если излишки следует оприходовать по продажной цене, то почему  в случае пересортицы заcчитывается балансовая стоимость излишка.

 

Petru GRICIUC, Roman VIERU
Sancţiunile fiscale aplicabile ca urmare a instituirii postului fiscal

Printre atribuţiile  SFS, stabilite în art. 133 alin. (2) pct. 13) şi 14) din Codul fiscal, figurează efectuarea vizitelor fiscale, instituirea posturilor fiscale, efectuarea controlului fiscal, examinarea cazurilor de încălcare fiscală şi aplicarea sancţiunilor fiscale. Postul fiscal se instituie de către SFS în scopul prevenirii şi depistării cazurilor de încălcare fiscală, inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligaţiilor fiscale, precum şi în scopul exercitării altor atribuţii de administrare fiscală.

În prezentul articol autorii dezvăluie sancţiunile fiscale care pot fi aplicate în cazul instituirii posturilor fiscale faţă de contribuabilii care aplică regimul general de impozitare. Acestea vizează   neprezentarea documentelor aferente procurărilor de mărfuri, deteriorarea sau ruperea sigiliului aplicat de funcţionarul fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal, solicitarea restituirii TVA în baza procurărilor de mărfuri despre care nu a fost înştiinţat funcţionarul fiscal respectiv. Un loc aparte în articol îi este rezervat estimării  obligaţiilor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale.

 

Ольга ГРИНЕВИЧ
Обязаны ли предприятия одновременно с выплатой заработной платы перечислять соответствующие ей взносы ОГСС?

Как известно, до 2014 года включительно в законах о бюджете государственного социального страхования на каждый  год содержались положения, согласно которым финансовые учреждения были обязаны осуществлять контроль за перечислением плательщиками денежных средств в БГСС одновременно с выдачей  средств для выплаты заработной платы. Начиная  с 2015 года законы о БГСС  таких положений не содержат.

Учитывая вышесказанное, автор публикации излагает свою точку зрения относительно юридических эффектов  отсутствия соответствующих положений в законодательных  актах.

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Victoria BELOUS
Despre modificările în domeniul licenţierii

La 27 octombrie 2017, a intrat în vigoare Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 185/2017. Prin adoptarea acestei Legi s-a urmărit  scopul simplificării procedurii de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, iar unul din aspectele de reglementare a activităţii care a suferit modificări esenţiale este domeniul licenţierii.

În prezentul articol este propusă o sinteză a  celor mai importante modificări aferente licenţierii, acestea fiind determinate de abrogarea Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451/2001 şi includerea bazelor juridice ale licenţierii în Republica Moldova, începînd cu data nominalizată, în Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160/2011.

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
ООО: проблемы, возникающие у участников

Одной из наиболее популярных форм предпринимательства в нашей стране является общество с ограниченной ответственностью (далее — ООО). Деятельность ООО регулируется Гражданским кодексом и Законом № 135/2007, причем некоторые их нормы противоречат друг другу, а по отдельным аспектам нормы не установлены ни в одном из них.

С момента создания ООО у его участников могут возникать различные проблемы: с администратором – по поводу управления фирмой, с партнерами – по поводу стратегии фирмы, с самим обществом – по имущественным вопросам, с покупателями долей участия – по способу вхождения в бизнес. Да и с кредиторами, государственными органами, отделившимися предприятиями возможны разногласия.

В первой части данной статьи (продолжение следует) рассмотрены некоторые из проблем, возникающих у участников ООО с администратором и с соучастниками.

 

Vadim MÎŢU
Aplicarea sancţiunilor pentru neprezentarea de către contribuabil a informaţiei despre sediu şi subdiviziunile acestuia

În Republica Moldova, deşi practica judiciară nu este un izvor de drept, invocarea în cadrul examinării unui dosar a hotărîrilor judecătoreşti pronunţate anterior pe cazuri similare poate influenţa substanţial cursul examinării cauzei şi decizia care va fi luată de instanţă.

În prezentul articol sînt examinate cazuri din practica judiciară relevante la subiectul descris. Acestea vizează situaţii în care faţă de contribuabili au fost aplicate sancţiuni pentru neprezentarea informaţiei despre sediu şi subdiviziuni. În acest context, vă reamintim că pentru neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea SFS a unor informaţii neveridice despre sediu sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui, în conformitate cu art. 255 din CF, se aplică sancţiuni în mărime de 4 000 lei. Sînt pasibile de amendă subdiviziunile care corespund noţiunii indicate la art. 5 pct. 29) din CF. Mai mult decît atît, pentru prezentarea informaţiei neveridice despre sediul contribuabilului sau al subdiviziunilor acestuia, SFS este în drept să aplice măsura de constrîngere prevăzută la art. 113 alin. (2) lit. c) din CF, şi anume, să anuleze de sine stătător înregistrarea acestuia ca plătitor de TVA.

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Liuba MURSA
Privind trecerea unităţii la sistemul netarifar de salarizare

Autorul prezentei publicaţii familiarizează cititorii cu modificările operate în legislaţie referitor la sistemul netarifar de salarizare, precum şi cu modul de aplicare a acestui sistem în cadrul entităţilor.

 

Тудор КАПША
О штатном расписании, персональном допуске к рабочему месту и приказах о приеме на работу

Автор публикации, учитывая последние изменения в трудовом законодательстве, разъясняет, следует или нет представлять территориальной инспекции труда утвержденное штатное расписание на 2018 год, выдаются ли работникам персональные разрешения на допуск к рабочему месту, обязаны или нет работодатели издавать приказы о приеме на работу.

 

О правовых гарантиях в случае реорганизации

В публикации представлены разъяснения, касающиеся правовых гарантий для работников в случаях реорганизации предприятий.

 

Tudor CAPŞA
Privind concedierea colaboratorului companiei care deţine statutul de pensionar pentru limită de vîrstă

Autorul publicaţiei explică modul de eliberare din funcţie a angajaţilor care au atins vîrsta de pensionare, familiarizează cititorii cu plăţile care se cuvin angajaţilor în legătură cu încetarea contractului individual de muncă.

 

Privind drepturile şi garanţiile salariatului care activează în condiţiile timpului de muncă parţial

Fiica angajatei unei companii a împlinit 7 ani şi a mers în clasa I. Dat fiind acest fapt, angajata a decis să lucreze 7 ore pentru a-şi ajuta fiica să se adapteze la condiţiile de şcolarizare.

În publicaţie sînt prezentate explicaţii privind drepturile şi garanţiile de muncă de care beneficiază angajata respectivă.

 

ОХРАНА ТРУДА
Любовь МУРСА
Обязательные медицинские осмотры: виды, порядок прохождения, ответственность работодателя

Санитарным регламентом по надзору за здоровьем лиц, подверженных воздействию факторов профессионального риска, утвержденным Постановлением Правительства № 1025/2016, предусмотрена обязанность прохождения работниками медицинских осмотров в зависимости от факторов профессионального риска на рабочем месте, а для работодателей установлена обязанность организации и финансирования таких осмотров, независимо от того, является ли предприятие государственным или частным.

В данной статье автор разъясняет, проведение каких медицинских осмотров обязаны обеспечить работодатели и как часто они должны быть организованы, а также какие внутренние нормативные акты должны быть на предприятии для выявления факторов профессионального риска на рабочих местах и составления списков лиц, работающих в условиях их негативного воздействия.

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea datoriilor curente

Prezentul articol este o continuare a ciclului de publicaţii cu genericul „Corespondenţa conturilor contabile conform noilor SNC” (acestea pot fi decupate din revistă de către cititori şi păstrate ca o carte separată). Sînt propuse explicaţii ce ţin de particularităţile utilizării conturilor contabile destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor curente (faţă de personal privind retribuirea muncii, faţă de personal privind alte operaţiuni, privind asigurările sociale şi medicale, faţă de buget).

 

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету текущих обязательств

Данная статья является продолжением цикла публикаций «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета согласно новым НСБУ» (читатели могут вырезать их из журнала и хранить в виде отдельной книги). В ней представлены разъяснения, касающиеся особенностей применения счетов бухгалтерского учета, предназначенных для обобщения информации о наличии и изменении текущих обязательств (персоналу по оплате труда, персоналу по другим операциям, по социальному и медицинскому страхованию, бюджету).

 

ОПЫТ РАБОТЫ
Вера ЧИРЕШ
Как сравнить две версии одного документа в Microsoft Word

Пользователям Microsoft Word часто приходится сравнивать тексты двух похожих документов. Например, нужно сравнить старую и новую редакции Налогового кодекса или каких - либо законов. Бывает, что договоры дополняются партнерами, и хочется легко и быстро найти внесенные изменения.

В данной статье рассмотрены возможности использования функции сравнения документов на примере Microsoft Word 2007.

 

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
ОБНП глазами бухгалтера
ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Баланс рабочего времени на 2018 год
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на декабрь 2017 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса