Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 5, 2018
Главная » Архив журнала » № 5, 2018

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii mai
Павел ТОСТОГАН
Пульс мая
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Lilia CAUŞ - ŢAPU, Pavel TOSTOGAN
Lichidarea benevolă a SRL: aspecte juridice, contabile şi fiscale

Lichidarea persoanei juridice presupune încetarea activităţii acesteia fără trecerea drepturilor şi obligaţiilor sale pe cale succesorală la alte persoane. Cauzele lichidării pot fi diverse: înregistrarea pierderilor pe parcursul mai multor perioade de gestiune, lipsa perspectivei de dezvoltare a afacerii etc. Indiferent de motivul lichidării, procedura de lichidare este una complexă şi necesită cunoaşterea multiplelor prevederi ale actelor legislative şi normative în vigoare.

În prezentul  articol autorii dezvăluie procesul de lichidare a SRL pe cale benevolă (sub aspect regulator, contabil şi fiscal), precum şi  modul de repartizare a proprietăţii SRL între asociaţi.

 

Елена ЯВОРСКАЯ
Освобождения – общие правила и особые ситуации

Работодатель является «посредником» между государством и работником в случаях, когда он обязан удержать подоходный налог и предоставить освобождения, на которые работник имеет право. Учет освобождений работодателем – достаточно кропотливый процесс,  требующий хорошего знания нормативной базы.

В данной статье, кроме  действующей нормативной базы в отношении освобождений, расскрыты порядок использования  освобождений на нескольких местах работы, неясности с документами на освобождения, техника применения освобождений, нестандартные ситуации применения освобождений, а также исключительные случаи перерасчета  налога  из-за изменений в освобождениях работника

 

Подразделения и все, что с ними связано

Любое предприятие обязано регистрировать свои подразделения. Это можно сделать путем подачи в налоговую службу заявления на бумажном носителе по месту нахождения экономического агента  или посредством электронной  услуги.

В данной статье автором представлены разъяснения отностительно понятия «подразделение»,  сроков декларирования подразделений и возможных  санкций в случае их несоблюдения, особенностей декларирования подразделений – объектов торговли,  количества ККМ и видов деятельности в подразделениях, распределения и уплаты налогов по подразделениям и др.

 

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Avansuri la importul bunurilor: contabilizarea conform SNC şi IFRS

Avansurile acordate furnizorilor străini la efectuarea operaţiunilor de import sunt  destul de frecvente şi, de obicei, de proporţii mari. Respectiv, contabilizarea corectă sau eronată a diferenţelor de curs aferente avansurilor valutare poate afecta semnificativ rezultatul financiar-contabil şi cel impozabil al entităţii  importatoare.

Contabilizarea avansurilor valutare se complică din cauza divergenţelor dintre regulile contabile naţionale şi cele internaţionale,  mai ales în condiţiile modificării  actelor normative în domeniu. În acest context, este necesar de menţionat faptul că de la 01.01.2018 a intrat în vigoare Interpretarea IFRIC 22 „Tranzacţii valutare şi contraprestaţii în avans”.

În prezentul articol sunt examinate principalele divergenţe dintre normele contabile naţionale şi cele internaţionale în privinţa contabilizării avansurilor valutare

 

Marina BRIHUNEŢ
Modalitatea de garantare a stingerii obligaţiei fiscale

În relaţiile juridice dintre entităţi privind onorarea obligaţiilor asumate reciproc, deseori se ajunge la un compromis, părţile fiind „pe picior de egalitate”. Situaţia este cu totul diferită atunci când entitatea urmează să  execute obligaţia fiscală faţă de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) sau ultimul are dreptul la executarea silită a obligaţiilor, în temeiul legii.

În cazul în suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului.

În prezentul articol sunt care contribuabilul nu îşi onorează obligaţiile fiscale, una din măsurile asiguratorii de executare a acesteia, aplicabile de către SFS, este emiterea dispoziţiei privind examinate posibilităţile instituirii fidejusiunii pentru a nu admite suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului de către SFS. În acest sens, autorul răspunde la o serie  de întrebări deosebit de importante pentru contribuabili

 

Татьяна ТУНГУСКОВА
Учет талонов на питание у работодателя

Талоны на питание – новый инструмент стимулирования работников путем предоставления им работодателем индивидуального пособия на питание. После принятия решения об обеспечении работников талонами на питание работодателю следует организовать их учет. Поскольку действующие НСБУ не содержат прямых норм, регламентирующих данный процесс, ориентироваться следует на общие нормы, учитывая  возникающие в связи с талонами правовые отношения.

В данной статье автором представлены разъяснения относительно преимуществ и недостатков электронных и бумажных талонов, порядка расчета заказываемого количества талонов, учета талонов и необходимых при этом документов, бухгалтерских проводок по учету талонов и отражения талонов в налоговой отчетности

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Dorel NOROC
Privind impozitarea tichetelor de masă acordate angajaţilor rezidentului parcului IT
Игорь ЛАЗАРЬ
Корректировать ли НДС при смешанных поставках с использованием ТМЦ, налог по которым полностью вычтен с применением прораты
Alexandru NEDERIŢA
Privind modul de contabilizare a diferenţelor din reevaluarea mijloacelor fixe
Privind decontarea surplusului din reevaluarea mijloacelor fixe
Privind reevaluarea unui obiect de mijloace fixe complet amortizat
Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA
Privind contabilizarea şi impozitarea sumelor retrase din capitalul social aferente majorării acestuia pe seama profitului net al anilor 2010–2011
Acoperirea pierderilor nete ale anilor precedenţi pe seama reducerii capitalului social şi a contribuţiilor suplimentare ale asociaţilor: aspecte contabile şi fiscale
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Persoana fizică vinde un utilaj entităţii: se reţine impozit pe venit la sursa de plată?
Privind documentarea mişcărilor interne de marfă în cadrul entităţii
Privind declararea TVA aferente serviciilor importate
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Александр ЭЗБИЧАК
Налоговый контроль доходов физических лиц

Ежегодно, после завершения кампании по приему деклараций о подоходном налоге от физических лиц, налоговая служба приступает к их обработке и введению в базы данных. В конечном итоге выявляются лица, которые по тем или иным причинам не представили декларации.

В данной статье автором представлены разъяснения, касающиеся последующих действий ГНС в отношении лиц, попавших в «черный» список

 

Victoria BELOUS
Despre obligaţia contribuabililor de a prezenta SFS informaţia privind împrumuturile contractate şi rambursate persoanelor fizice

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, Serviciul Fiscal de Stat  şi funcţionarii fiscali, în cadrul acţiunilor de exercitare a funcţiei, au dreptul să utilizeze metode şi surse directe şi indirecte la estimarea obiectelor impozabile şi la calcularea impozitelor şi taxelor. Mai mult, începând cu data de 01.01.2018, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă, sunt obligate să prezinte SFS informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice.

În prezentul articol autorul propune explicaţii privind împrumuturile la care se referă cerinţa nominalizată, precum şi modul, structura şi termenele de prezentare a informaţiei respective

 

Contestarea actelor administrative emise de SFS în cadrul Consiliului de soluţionare a disputelor

Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 295/2017, începând cu 12 ianuarie 2018, în Codul fiscal au fost introduse noi prevederi care modifică procedura contestării de către contribuabili  a actelor administrative emise de SFS. Principalele dintre aceste prevederi  sunt examinate în prezentul articol

 

Privind sancţiunile pentru nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a Dării de seamă IPC 18

În prezentul articol autorul familiarizează cititorii cu  sancţiunile fiscale aplicate entităţilor şi sancţiunile contravenţionale aplicate persoanelor cu funcţie de răspundere pentru încălcarea modului de întocmire şi de prezentare a Darii de seamă IPC 18

 

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Ce dări de seamă prezintă ÎI care angajează persoane pe parcursul anului?
Privind modul de documentare a achiziţiilor de produse agricole de la persoane fizice
Privind modul de completare a documentelor de plată aferente restanţelor la buget
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Despre declararea informaţiei aferente asigurărilor sociale în tabelul nr. 2 al Dării de seamă IPC 18

Tabelul nr. 2 „Informaţia privind începerea, suspendarea şi desfacerea relaţiilor de muncă” din Darea de seamă IPC 18 se completează de către angajator pentru persoanele angajate sau eliberate pe parcursul lunii de gestiune. Informaţia respectivă este utilizată atât de CNAM în scopul activării sau dezactivării poliţelor de asigurare medicală, cât şi de  CNAS la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale.

În prezentul articol autorul oferă explicaţii referitoare la modul de completare a tabelului nr. 2 al Dării de seamă IPC 18, răspunde la  unele întrebări  parvenite de la contabili în urma prezentării Dării de seamă IPC 18 pe parcursul lunilor ianuarie – aprilie 2018

 

Ştefan CIMBIR
Privind calcularea primelor de AOAM de la suma facilităţilor acordate de patron
Privind modul de asigurare medicală a cetăţenilor străini care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova
Privind calcularea primelor de AOAM din plăţile efectuate cetăţenilor străini pentru trainingurile organizate pe teritoriul Republicii Moldova
Privind asigurarea medicală a cetăţenilor străini care au achitat prima de AOAM în sumă fixă până la angajare
Ольга ГРИНЕВИЧ
О социальном и медицинском страховании работающего обладателя предпринимательского патента, который после получения патента уволился
О пособиях, на которые имеют право лица, заключившие срочные ИТД
О невозможности применения штрафа за нарушение срока выдачи полисов медицинского страхования
ОПЫТ РАБОТЫ
Светлана СЛОБОДЯНУ
Не подтвержденные документально расходы: как найти компромисс между бухгалтерским учетом и налоговыми нормами

В процессе осуществления финансово-экономической деятельности  у многих предприятий возникают расходы, которые не подтверждены документами строгой отчетности. Причины их возникновения могут быть разными, но подход в целях их вычета един – разрешается вычет не подтвержденных документально обычных и необходимых расходов, понесенных налогоплательщиком в течение налогового периода, в размере 0,2 % облагаемого дохода. При этом необходимо иметь ввиду, что даже расходы, не подтвержденные документально, должны быть понесены в рамках предпринимательской деятельности. Если расходы понесены в личных целях либо не связаны с предпринимательской деятельностью, они не могут  вычитаться в налоговых целях.

В данной статье автором  рассмотрены возможности упрощения процесса признания и выявления не подтвержденных документально расходов

 

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Татьяна ПРИСАКАР
Опыт представления новой Декларации о подоходном налоге для НКО: выводы и предложения

Завершился период сдачи годовых отчетов за 2017 год, включая новую  Декларацию о подоходном налоге для некоммерческих организаций (форма ONG17). Утверждение данного формуляра отчета, по мнению автора статьи,  осуществлялось в ускоренном режиме, и, как следствие, у некоммерческих организаций возникли  многочисленные вопросы по его заполнению. Основные из них, а также  другие вопросы, которые ожидают своего разрешения, рассмотрены  в данной статье

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Минимальная зарплата по категориям работников при бестарифной оплате труда в 2017–2018 годах

В данной статье  представлена информация об изменениях минимального размера гарантированной заработной платы, произошедших за последние два года. Кроме того,  автором даны рекомендации по дифференциации зарплаты в зависимости от квалификации, уровня профессиональной подготовки, компетентности работника, а также уровня ответственности и сложности выполняемых работ. По мнению автора, для  определения  принадлежности работников к той или иной квалификационной категории работодатели  за основу  должны принимать Классификатор занятий Республики Молдова

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor în organizaţiile necomerciale

Prezentul articol este o continuare a ciclului de publicaţii cu genericul „Corespondenţa conturilor contabile conform noilor SNC” (acestea pot fi decupate din revistă de către cititori şi păstrate ca o carte separată). Sunt examinate formulele contabile perfectate la  contabilizarea veniturilor  aferente mijloacelor cu destinaţie specială, veniturilor din activitatea economică şi a  altor venituri în organizaţiile necomerciale

 

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету доходов в некоммерческих организациях

Данная статья является продолжением цикла публикаций «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета согласно новым НСБУ» (читатели могут вырезать их из журнала и хранить в виде отдельной книги). В ней рассмотрены бухгалтерские проводки по учету доходов , относящихся к целевым средствам, доходов от экономической деятельности и  других доходов в некоммерческих организациях

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июнь 2018 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса