Сегодня: Четверг 5 октября 2023 | EUR: 19.1420 | USD: 18.2270
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 7, 2018
Главная » Архив журнала » № 7, 2018

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii iulie
Павел ТОСТОГАН
Пульс июля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Метаморфозы налоговой накладной

В прошлом году, как известно, была проведена реформа налоговой накладной. Основные из ее нововведений заключаются в том, что неплательщики НДС стали выписывать налоговые накладные, появился новый термин «Non livrare» и т.д.

В данной статье автором представлены рекомендации по заполнению налоговой накладной в различных ситуациях, учитывая тип операции, требующей выписки накладной, статус субъектов, их выписывающих, облагаемость поставки НДС, а также другие факторы

Вера БАЧУ, Владимир МЕЛЬНИК
Особенности организации работы с талонами на питание на торговых предприятиях и предприятиях общественного питания

Работодатели уже выдали своим работникам первые талоны на питание (как в бумажной форме, так и на электронном носителе). Поэтому в данной статье рассмотрены особенности организации работы с такими талонами с точки зрения предприятий торговли и общественного питания (соответствующие особенности с точки зрения работодателей были изложены в майском номере журнала). Кроме того, авторами даны ответы на некоторые вопросы, которые уже возникли или могут возникнуть на указанных предприятиях в ближайшее время 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Эдуард СЫРБУ
Вычет НДС при отсрочке уплаты таможенных платежей
Нарушены ли условия использования льготы, если ввезенные в качестве вклада в уставный капитал станки проработали по назначению только три месяца
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind determinarea sumei TVA spre restituire, în funcţie de modalitatea de achitare a TVA la efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale
Privind neaplicarea sancţiunilor pentru încălcările fiscale comise ca urmare a explicaţiilor oferite în cadrul vizitei fiscale
Privind regimul fiscal al veniturilor din arendă şi dobânzi, obţinute de cetăţenii străini rezidenţi ai Republicii Moldova peste hotare
Dorel NOROC
Privind determinarea impozitului pe venit la repartizarea profitului contrar cotelor de participaţie în capitalul social
Privind lipsa obiectului impunerii cu IVAO la vânzarea terenurilor deţinute pentru creşterea valorii lor
Victoria BELOUS
Privind termenul de prescripţie în cazul tragerii la răspundere penală pentru evaziune fiscală
Privind impozitarea veniturilor obţinute de persoana fizică de la darea în locaţiune a bunurilor mobile
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Procedura urmăririi de către SFS a datoriei debitoare a contribuabilului restanţier

Una din modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale stabilite de Codul fiscal este urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabililor restanţieri. Astfel de datorii includ obligaţiile persoanelor terţe de a plăti contribuabililor restanţieri o anumită sumă de bani sau de a le transmite anumite bunuri.

În prezentul articol autorul explică procedura urmăririi de către SFS a datoriilor debitoare ale contribuabililor restanţieri în conformitate cu prevederile Codului fiscal

 

Ridicarea de către SFS a mijloacelor băneşti în numerar de la contribuabil

Ridicarea de către SFS a mijloacelor băneşti în numerar de la contribuabili se efectuează în baza hotărârii cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale. Mai mult, conform art. 198 alin. (1) din CF, executarea silită a obligaţiei fiscale prin ridicarea de mijloace băneşti în numerar este aplicată faţă de contribuabilii care corespund noţiunii specificate în art. 5 pct. 2) din CF.

În prezentul articol autorul explică acţiunile contribuabililor şi funcţionarilor fiscali în cazul în care SFS recurge la ridicarea numerarului.

Atenţionăm asupra faptului că dacă contribuabilii nu sunt de acord cu acţiunile SFS privind ridicarea mijloacelor băneşti în numerar, aceştia le pot contesta în termen de 10 zile lucrătoare de la data ridicării

 

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
O nouă categorie în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate

Potrivit prevederilor art. 90 din Codul muncii, în cazul restabilirii la locul de muncă a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu, angajatorul este obligat să repare prejudiciul cauzat acestuia. Respectiv, prin ordinul CNAS nr. 86-A/2018 în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate a fost inclusă o nouă categorie, şi anume categoria 168 „Persoană restabilită la serviciu în baza hotărârii instanţei de judecată”.

În prezentul articol autorul explică necesitatea introducerii noii categorii în Clasificatorul menţionat şi particularităţile reflectării informaţiilor aferente acestei categorii în Darea de seamă IPC 18

 

Ольга ГРИНЕВИЧ
О праве лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и работающего неполный рабочий день, на пособие по уходу за больным ребенком
Исчислять ли взносы ОГСС и ОМС из сумм, выплачиваемых студентам за выполненные ими работы во время прохождения практики
Об условиях заключения индивидуального страхового договора
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Primirea dreptului de folosinţă temporară a activului ca aport la majorarea capitalului social

La capitalul social al societăţii comerciale pot fi depuse, în calitate de aport, orice bunuri aflate în circuitul civil, inclusiv drepturile patrimoniale. Aceasta rezultă din prevederile actelor legislative în vigoare care clasifică aporturile la capitalul social în aporturi monetare (în numerar) şi aporturi nemonetare. Mai mult, în practică se întâlnesc cazuri în care asociaţii depun la majorarea capitalului social drepturile patrimoniale sub formă de transmitere în folosinţă temporară a bunurilor în baza contractului de locaţiune, leasing sau arendă.

În contextul celor expuse mai sus, autorii prezentului articol oferă explicaţii pe marginea următoarelor întrebări: ce documente trebuie să fie întocmite în astfel de cazuri, este necesară sau nu întocmirea lunară a actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente, care este modul de contabilizare şi de impozitare a operaţiunilor în cauză

 

Veaceslav CIOBANU
Locul livrării serviciilor din perspectiva TVA – practica internaţională

Începând cu 1 ianuarie 2018, art. 111 „Locul livrării serviciilor ” din CF a fost expus în redacţie nouă. Modificările operate sunt conforme practicii europene în acest sens. Acest fapt este important în vederea asigurării unei abordări unice la nivel internaţional privind determinarea locului livrării serviciilor pentru a fi impozitate cu TVA, ce va evita dubla impozitare în ţara furnizorului şi în ţara beneficiarului, sau, dimpotrivă, pentru a exclude situaţia în care serviciile respective nu se impozitează nici într-o ţară.

Scopul urmărit de către autorul acestui articol este de a atrage (în baza unor exemple concrete) atenţia asupra incertitudinilor existente la determinarea locului livrării serviciilor, precum şi de a populariza practica fiscală a ţărilor UE în acest domeniu

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Consideraţii asupra politicilor contabile ale biroului asociat de avocaţi

Deşi avocaţii sunt cunoscuţi că specialişti veritabili în ştiinţele juridice, în materie contabilă aceştia au nevoie de asistenţă specializată. În acest context, este de menţionat că Legea contabilităţii nr. 113/2007 îi obligă pe avocaţi, precum şi birourile înfiinţate de către aceştia să organizeze şi să ţină contabilitatea în conformitate cu prevederile legii specificate şi ale standardelor de contabilitate. Cu toate acestea, la moment lipsesc careva norme contabile mai mult sau mai puţin precise, care ar facilita procesul de organizare şi ţinere a contabilităţii în formaţiunile de avocaţi.

În prezentul articol sunt examinate unele aspecte ale activităţii birourilor asociate de avocaţi şi propuse soluţii care pot face obiectul politicilor contabile ale acestor formaţiuni, în scopul asigurării unui instrumentar legal de soluţionare a chestiunilor de ordin contabil în birourile asociate de avocaţi

 

Дмитрий ПАНТЕЛЕЙЧУК
Невозврат ссуды ломбарду: налоговые последствия

Вопрос о налоговых последствиях невозврата ссуды ломбарду шире, чем может показаться на первый взгляд. Ведь в той же ситуации оказывается и гражданин, заложивший квартиру при получении банковского кредита, и не сумевший по различным обстоятельствам рассчитаться в срок.

Автор данной статьи излагает свою точку зрения по следующим вопросам: правомерно ли говорить о появлении у гражданина налогооблагаемого дохода при невозврате ссуды (кредита), в то время как в сравнении с независимой оценкой ломбарда при выдаче ссуды гражданин понес потери; не пора ли пересмотреть подход к определению облагаемого дохода либо изменить налоговое законодательство, включив выданные ломбардами и непогашенные ссуды в необлагаемый доход; почему не использовать в качестве стоимостного базиса оцененную стоимость предмета залога и др.

 

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Александр ФРЕКЭУЦЯНУ, Вадим КОЖОКАРЬ
Учет затрат по переборке сельскохозяйственной продукции, заложенной на хранение

В ожидании сезонного роста цен или с целью удовлетворения предстоящих внутрихозяйственных нужд многие хозяйства закладывают на хранение овощи, яблоки зимних сортов, а по возможности и столовый виноград. При этом, если предприятия располагают собственными холодильниками с регулируемой газовой средой, потери от хранения являются минимальными, а операции по ручной переборке продукции либо сводятся к минимуму, либо вовсе исключаются. Иначе обстоят дела в случае, когда хозяйства вынуждены хранить плодоовощную продукцию и/или ягоды винограда в подвалах, полуподвалах, погребах и других приспособленных для этого помещениях.

В данной статье на конкретных примерах рассмотрены ключевые аспекты учета затрат по переборке сельскохозяйственной продукции, заложенной на хранение

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Устав ООО – не по шаблону

При открытии ООО партнеры зачастую формально относятся к разработке устава и не всегда знают и понимают его содержание, считая, что он нужен только для регистрации. Более того, органы государственной регистрации настойчиво предлагают участникам свой готовый типовой шаблон устава. Однако данное заблуждение может обернуться серьезными последствиями, ведь устав − это документ, на основании которого будет осуществляться вся дальнейшая деятельность общества.

Учитывая вышесказанное, автор данной статьи разъясняет, какие элементы устава обязательны (например, данные об учредителях, размер уставного капитала, доли учредителей и др.), а какие диспозитивны. Ведь закон дает право устанавливать в уставе определенные правила по усмотрению учредителей и этим правом обязательно нужно воспользоваться

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea cheltuielilor

Prezentul articol este o continuare a ciclului de publicaţii cu genericul „Corespondenţa conturilor contabile conform noilor SNC” (acestea pot fi decupate din revistă de către cititori şi păstrate ca o carte separată). Sunt examinate formulele contabile perfectate la contabilizarea cheltuielilor în diverse situaţii

 

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету расходов

Данная статья является продолжением цикла публикаций «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета согласно новым НСБУ» (читатели могут вырезать их из журнала и хранить в виде отдельной книги). В ней рассмотрены бухгалтерские проводки по учету расходов в различных ситуациях

 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Эдуард СЫРБУ
Об уточнении порядка предоставления льготы по уплате таможенных платежей при ввозе товаров в рамках проектов технической помощи
Изменение юридического адреса и недостоверное таможенное декларирование
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
О правовых гарантиях и денежных выплатах при коллективных увольнениях
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на август 2018 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса