Сегодня: Воскресение 10 декабря 2023 | EUR: 19.0999 | USD: 17.7310
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 10, 2018
Главная » Архив журнала » № 10, 2018

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii octombrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс октября
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Исправление отчетов в свете последних изменений

Тема корректировки налоговых отчетов всегда вызывала особый интерес у бухгалтеров, а в последнее время внимание к ней многократно возросло в связи с введением моратория на налоговые проверки. К одной из немногих ситуаций, когда иммунитет на мораторий теряется, относится подача после 1 июля 2018 года исправленного налогового отчета за налоговые периоды до 1 января 2018 года.

В данной статье читатели найдут ответы на целый ряд вопросов: что же такое налоговый отчет; какие отчеты, представляемые ГНС, являются налоговыми; исправление налоговых отчетов − это обязанность налогоплательщика или его право др. Кроме того, автором представлены разъяснения, касающиеся общих вопросов исправления отчетов, специфичности исправления отчета IPC-18, взаимосвязи IALS-ов с другими отчетами, уникальных возможностей корректировки отчета TVA-12, исправления неналоговых показателей, хранения и проверки отчетов

Igor STAVINSCHI, Marina BRIHUNEŢ
Excluderea TVA de la deducere şi aplicarea proratei în cazul schimbării destinaţiei utilizării mijloacelor fixe

Prezentul articol elucidează următoarea situaţie. În anul 2012, o entitate a importat cinci tractoare cu scopul de a le utiliza în activitatea de întreprinzător în calitate de mijloace fixe. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare în acea perioadă, a fost achitată TVA de la valoarea în vamă a bunurilor importate şi, respectiv, entitatea a beneficiat de trecerea în cont a TVA. În anul 2018, fondatorii entităţii au hotărât ca trei tractoare să fie vândute şi acestea au înstrăinate câte unul în lunile februarie, aprilie şi august. Totodată, în baza art. 103 din Codul fiscal în redacţia în vigoare la momentul comercializării tractoarelor, acestea au fost scutite de TVA fără drept de deducere.

În contextul celor expuse mai sus autorii explică dacă în situaţia descrisă apare sau nu obligaţia entităţii de a storna TVA atribuită anterior la deducere. Mai mult, cititorii vor găsi răspuns la întrebarea când urma să fie atribuită suma TVA respectivă la costuri sau cheltuieli (în anul 2012 sau în anul 2018) şi de la care valoare a tractoarelor. Sunt prezentate şi recomandări privind contabilizarea sumelor TVA determinate în baza proratei lunare şi definitive

Вера БАЧУ, Владимир МЕЛЬНИК
Регистрация и налогообложение постоянного представительства

Вопросы регистрации и налогообложения постоянного представительства являются, по мнению авторов, одними из наиболее сложных для бухгалтеров. В данной статье представлены разъяснения, касающиеся некоторых ситуаций, когда нерезидент, осуществляя деятельность и присутствуя в Республике Молдова, имеет обязательство по регистрации постоянного представительства и уплате в бюджет Республики Молдова налогов на свою деятельность на территории нашей страны

Marcela DIMA
Aspecte practice privind noile reglementări internaţionale aferente contabilizării vânzărilor de mărfuri cu drept de retur

În practică se întâlnesc stipulări contractuale agreate de către vânzător şi cumpărător prin care, concomitent cu transferul drepturilor şi obligaţiilor asupra bunurilor, clientului i se acordă dreptul de a le returna din diferite motive, cum ar fi: fabricarea produselor necalitative, schimbarea gamei de produse cu una nou-apărută, expirarea termenului contractului etc.

Prezentul articol abordează modul de contabilizare a operaţiunilor aferente vânzărilor cu drept de retur, precum şi a operaţiunilor aferente returului de mărfuri în conformitate cu reglementările cadrului internaţional de raportare financiară prin examinarea principalelor întrebări care au apărut în practică la aplicarea IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienţii” : ce elemente contabile trebuie să recunoască entitatea care aplică reglementările internaţionale de raportare financiară, pentru a contabiliza vânzarea de produse cu drept de retur? cum se determină valoarea venitului pe care vânzătorul îl recunoaşte? cum se estimează valoarea datoriei de rambursare? trebuie oare entitatea să actualizeze evaluarea datoriei de rambursare la finalul fiecărei perioade de raportare pentru modificările aşteptărilor legate de valoarea rambursărilor? ce documente servesc drept bază pentru a reflecta operaţiunile din cadrul vânzării cu drept de retur? cum se documentează operaţiunile aferente returului de bunuri? care este abordarea TVA referitor la tranzacţiile cu drept de retur? care este modul de aplicare a impozitului pe venit la operaţiunile din cadrul vânzărilor cu drept de retur? care este modalitatea de contabilizare a venitului din vânzări, ţinând cont de drepturile de retur pe care le are clientul şi de probabilitatea returnării de către acesta a bunurilor?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
НДС при оказании рекламных услуг нерезиденту через поверенного
Ставка НДС на аванс изменилась: нужен ли перерасчет налога при поставке услуг
Ольга ГОЛБАН
Суммовые разницы и подоходный налог в размере 4 %
О выборе режима налогообложения в зависимости от вида оказываемых услуг
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind consecinţele prezentării Declaraţiei corectate cu privire la impozitul pe venit pe anul 2017
Privind impozitarea plăţilor pentru lucrările executate în perioada august – octombrie 2018
Privind impozitarea dobânzilor achitate pentru anii 2017–2018
Privind impozitarea veniturilor obţinute de către zilieri
Privind sancţiunea pentru neutilizarea MCC
Dorel NOROC
Privind tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime procentuală, aplicate după 1 octombrie 2018
Privind regimul de impozitare cu TVA a mărfurilor distribuite cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Об источниках информации об оцененной стоимости объектов недвижимого имущества
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Roman VIERU
Unele excepţii privind efectuarea controalelor fiscale pentru perioada de activitate de până la 01.01.2018

Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea privind declararea voluntară şi stimularea fiscală nr. 180/2018 organele cu atribuţii de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor şi a altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018. Excepţie constituie controalele efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal (CF), care stabilesc metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice.

În contextul celor menţionate mai sus autorul articolului prezintă explicaţiile de rigoare privind modul de efectuare a controlului fiscal în scopul determinării venitului impozabil estimat, persoanele fizice şi juridice obligate să prezinte SFS gratuit informaţiile necesare în acest scop, sancţiunile aplicate pentru nerespectarea obligaţiilor de prezentare a informaţiilor de către persoanele respective

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Privind declararea în Darea de seamă IPC 18 a sumelor recalculate pentru perioadele precedente
Privind declararea ajutorului material acordat angajatului în perioada aflării în concediu de incapacitate temporară de muncă
Ольга ГРИНЕВИЧ
О начислении пособия по временной нетрудоспособности независимо от момента выплаты заработной платы
О выплате пособий по временной нетрудоспособности по месту работы по совместительству
О реализации права на пособия по материнству в случае, когда документы представляются с некоторыми нарушениями
О порядке начисления пособия по временной нетрудоспособности иностранному гражданину
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Aspecte problematice ale contabilităţii în cabinetul avocatului

Mulţi experţi în contabilitate afirmă că în cabinetul avocatului contabilitatea trebuie organizată şi condusă similar contabilităţii întreprinzătorului individual. Totodată, o bună parte dintre experţi sunt ferm convinşi că, prin analogie cu întreprinzătorul individual, cabinetul avocatului poate aplica şi contabilitatea de angajamente.

Autorul prezentului articol consideră că aceştia au şi, totodată, nu au dreptate în acest sens şi dezvăluie starea de fapt a lucrurilor. În acest scop el invocă prevederile Legii contabilităţii conform cărora cabinetul avocatului cade sub incidenţa normei care permite alegerea bazei de contabilizare, subliniază necesitatea sincronizării normelor contabile cu normele fiscale aplicabile cabinetului avocatului, îşi exprimă propriul punct de vedere asupra utilizării la organizarea şi conducerea contabilităţii în cabinetul avocatului a Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Sergiu SELEVESTRU
Serviciul Fiscal de Stat – organul de constatare a unor infracţiuni prevăzute de Codul penal

Prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281/2016 au fost operate unele modificări în Codul fiscal, potrivit cărora Serviciului Fiscal de Stat ia fost oferit dreptul să constate unele infracţiuni prevăzute de legislaţia penală. Mai mult, prin Legea nr. 49/2018 (în vigoare din 01.10.2018) au fost operate unele completări în Codul de procedură penală nr. 122/2003, care oferă o altă abordare a subiectului menţionat şi, totodată, generează, în opinia autorului, unele neclarităţi la aplicarea lor.

Prezentul articol are drept scop de a informa contabilii şi administratorii (directorii) entităţilor despre acest subiect şi de a analiza legislaţia respectivă, în vederea formării unui comportament onest şi adecvat situaţiei în cazul în care funcţionarii fiscali vor purcede la aplicarea legislaţiei procesual-penale respective

Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Путевые листы для легкового автомобиля

Недавние изменения в законодательстве, касающиеся оформления путевых листов, озадачили бухгалтеров. Речь идет о двух поправках: присвоении с 15.09.2018 путевому листу статуса «Для административных целей» (ПП № 543/2018) и ограничении с 24.09.2018 срока действия путевых листов (ст. I п. 8 Закона № 190/2018).

Автор данной статьи излагает свою точку зрения относительно значимости внесенных изменений и раскрывает возникшие в связи с этим неясные моменты. При этом он ссылается на положения Закона о бухгалтерском учете № 113/2007, Закона о безопасности дорожного движения № 131/2007, Кодекса автомобильного транспорта № 150/2014, других нормативных документов

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU
Repartizarea costurilor indirecte de producţie constante la întreprinderile agricole

Prezentul articol elucidează următoarea situaţie. O gospodărie agricolă dispune de o fermă şi, totodată, cultivă câteva culturi anuale de câmp. Într-un an suma totală a costurilor indirecte de producţie aferente fitotehniei a constituit 360 000 lei. La finele perioadei de gestiune ele au fost repartizate proporţional cu suprafeţele însămânţate, această bază de repartizare fiind stabilită în politicile contabile pentru anul precedent.

În contextul celor menţionate mai sus autorul articolului oferă răspuns la întrebarea, dacă gospodăria agricolă este obligată sau nu să clasifice CIP în variabile şi constante şi să aplice gradul de utilizare a capacităţilor de producţie la repartizarea costurilor constante în modul prevăzut de SNC „Stocuri”

ОПЫТ РАБОТЫ
Инна ГОНЧАРУК, Алла ЗАВИРКИНА, Татьяна ТУНГУСКОВА
Автоматизация бухгалтерского учета: страхи и реальность

Даже в XXI веке иногда бухгалтерский учет ведут вручную. И это при том, что автоматизация учета позволяет освободить бухгалтера от рутинных действий по заполнению бланков отчетов и составлению ведомостей, ускорить оформление накладных и счетов и т.д.

В данной статье бухгалтеры-практики дают советы своим коллегам, решившим автоматизировать учет. При этом каждый из них выражает свою точку зрения относительно преимуществ автоматизации бухгалтерского учета; причин, сдерживающих переход на автоматизированный учет; выбора подходящего программного продукта; этапов внедрения компьютерной программы

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea operaţiunilor cu aplicarea conturilor de gestiune

Prezentul articol este o continuare a ciclului de publicaţii cu genericul „Corespondenţa conturilor contabile conform noilor SNC” (acestea pot fi decupate din revistă de către cititori şi păstrate ca o carte separată). Sunt examinate formulele contabile perfectate în cazul aplicării conturilor 811, 812 şi 821

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету операций с применением управленческих счетов

Данная статья является продолжением цикла публикаций «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета согласно новым НСБУ» (читатели могут вырезать их из журнала и хранить в виде отдельной книги). В ней рассмотрены бухгалтерские проводки, составляемые при использовании счетов 811, 812 и 821

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на ноябрь 2018 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса