Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 4, 2019
Главная » Архив журнала » № 4, 2019

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii aprilie
Павел ТОСТОГАН
Пульс апреля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Dorel NOROC
Tratamentul fiscal al TVA pentru operaţiunile de reparaţie, în funcţie de locul livrării serviciilor

În contextul normelor prevăzute la art. 93 pct. 9) şi 11) din CF, prezentul articol dezvăluie tratamentului fiscal al TVA pentru operaţiunile de reparaţie a unui mijloc fix în cazurile în care serviciile respective sunt prestate de către o companie nerezidentă: în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, în baza unui contract de garanţie, cu condiţia reintroducerii bunului reparat; în afara teritoriului Republicii Moldova, în baza unui contract de prestări servicii, cu condiţia reintroducerii bunului reparat; pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în baza unui contract de garanţie; pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în baza unui contract de prestări servicii

 

Елена ЯВОРСКАЯ
Каноны первичного документа

Первичный документ – это начало начал бухгалтерского учета, первый этап бухгалтерского цикла. Функции первичного документа многогранны: от доказательства права собственности до эффективнейшего инструмента контроля.

Фундаментальные правила применения первичных документов заложены в Законе о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017. Условно эти правила можно разделить на три канона о первичном документе: юридические аспекты; форма, или образ первичного документа; материальное воплощение, или носитель первичного документа.

В результате деятельности накапливаются внушительные объемы первичных документов, и многих волнует вопрос: что с ними делать?

Обо всем этом идет речь в данной статье

Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Subvenţionarea creării locurilor de muncă: aspecte contabile şi fiscale

În conformitate cu legislaţia în vigoare, entităţile pot beneficia de subvenţii pentru crearea locurilor de muncă. În prezentul articol sunt examinate principalele întrebări care apar în activitatea practică la contabilizarea şi impozitarea unor astfel de subvenţii, şi anume: care entităţi pot solicita şi beneficia de subvenţii; care este mărimea subvenţiei şi modalitatea de calculare a acesteia; care este procedura de acordare a subvenţiilor; în ce scopuri pot fi utilizate subvenţiile primite; care este modul de contabilizare a subvenţiilor; în ce situaţii se efectuează rezoluţiunea contractului de subvenţionare şi ce măsuri trebuie să întreprindă entitatea în astfel de cazuri; cum trebuie contabilizate operaţiunile de restituire a subvenţiilor; care este modul de impozitare a subvenţiilor

 

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Субсидирование рабочих мест для безработных и лиц с ограниченными возможностями: особенности предоставления, учета и налогообложения

В данной статье (ее начало опубликовано в журнале «Contabilitate şi audit» № 3/2019) рассмотрены особенности учета и налогообложения операций с субсидиями для создания и адаптации рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями (далее - субсидии). В частности, авторами представлены разъяснения применительно к следующим вопросам: какими нормативными актами необходимо руководствоваться при получении, использовании и возврате субсидий; какие субъекты могут получать субсидии и каким условиям они должны соответствовать; что подразумевается под созданием и адаптацией рабочих мест для безработных с ограниченными возможностями; какие действия необходимо предпринять для получения субсидий; каков размер и порядок выплаты субсидий; в каких случаях субсидии подлежат возврату; каков порядок налогообложения и учета субсидий

 

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Stingerea datoriei faţă de asociatul SRL prin majorarea capitalului social

Prin art. III pct. 2 din Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 272/2018 a fost modificat conținutul art. 114 alin. (3) din Codul civil (în continuare – CC), ceea ce a schimbat radical situația aferentă posibilității de stingere a datoriilor SRL faţă de asociatul său prin majorarea părții sociale a acestuia în capitalul social al SRL. Astfel, pentru asociaţii SRL devine posibilă depunerea creanţelor în calitate de aport la capitalul social al societăţii. Din punctul de vedere al asociatului, creanţa reprezintă dreptul de a pretinde la o prestaţie, adică de a cere o contracompensaţie din partea SRL. Totodată, în viziunea SRL, valoarea acestei creanţe este o obligaţie, adică o datorie faţă de asociatul respectiv.

În practica economică datoriile SRL deseori se formează în urma primirii împrumuturilor de la asociat şi calculării dobânzilor conform clauzelor contractului de împrumut. În condiţiile insuficienţei numerarului pentru restituirea împrumuturilor şi plata dobânzilor, ambele părţi pot găsi de cuviinţă să stingă datoriile respective prin convertirea lor în partea socială a asociatului respectiv.

În prezentul articol, în baza unui exemplu concret, este ilustrat modul de efectuare a convertirii menţionate, inclusiv în partea ce ţine de particularităţile perfectării documentare, modul de contabilizare şi consecinţele fiscale

 

Galina ŞPAC, Marina BRIHUNEŢ
Modul de contabilizare şi impozitare a operaţiunilor cu resursele naturale

În prezent, aspectele contabile şi fiscale aferente operaţiunilor cu resursele naturale nu sunt reglementate suficient. Ca urmare constatăm reflectarea lor neuniformă de către entităţile care activează în ramura respectivă, calcularea greşită a costului de intrare a resurselor naturale, determinarea incorectă a costului resurselor minerale extrase, de la care ulterior urmează a fi calculate taxe conform legislaţiei fiscale, şi completarea eronată a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12).

Scopul prezentului articol este examinarea dificultăţilor legate de aplicarea prevederilor art. 29 din CF şi a pct. 56 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător. Accentul se pune pe particularităţile contabilităţii şi impozitării costurilor legate de extracţia resurselor naturale, fiind vorba, în special, de costurile care apar în cazul extracţiei deschise. Astfel de operaţiuni de extracţie sunt mult mai complexe, cuprinzând, totodată, şi operaţiunile de extracţie închisă

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
Сохранение моратория на проверки при корректировках прошлых периодов в Декларации по НДС
Налоговые последствия передачи внаем основного средства, внесенного в уставный капитал с применением льготы по НДС
Условный коэффициент не пересчитывается при признании долга покупателя безнадежным
Стоимость безнадежного долга не учитывается при расчете условного коэффициента
Обязательства по НДС отсутствуют при приобретении недвижимости в Приднестровье
Распространение рекламных материалов в рамках оказываемых рекламных услуг не подпадает под действие ст. 95 ч. (2) лит. с) НК
Елена ЯВОРСКАЯ
На какие активы и от какой стоимости начисляется НДС при аннулировании статуса плательщика НДС
Последняя Декларация по НДС при аннулировании статуса плательщика НДС
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind prezentarea dării de seamă IPC 18 cu zero
Se includ oare dividendele achitate în avans în declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit?
Privind deducerea cheltuielilor pentru studii
Persoana aflată la întreţinere înstrăinează un apartament: cum se determină obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit?
Roman VIERU
Privind aplicarea termenelor de prescripţie la restituirea TVA din buget
Alexandru NEDERIŢA
Privind documentarea şi contabilizarea în ONC a diferenţelor dintre cursul oficial al BNM şi cursul de vânzare/cumpărare a valutei străine
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Sancţiunile pentru încălcarea modului de declarare a obligaţiilor fiscale

Printre obligaţiile principale ale contribuabilului, enumerate în art. 8 alin. (2) din CF, se regăsesc prezentarea dărilor de seamă fiscale şi achitarea la buget, la timp şi integral, a sumelor calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate. Neîndeplinirea acestor obligaţii atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute de titlul V din CF şi de art. 3011 din Codul contravenţional nr. 218/2008.

În prezentul articol sunt sistematizate sancţiunile ce se aplică pentru încălcarea prevederilor legislaţiei care reglementează modul de declarare a obligaţiilor fiscale şi înserate comentarii pe marginea acestora

 

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind prezentarea dărilor de seamă corectate pe durata sistării controlului fiscal
În ce cazuri contribuabilul pierde dreptul la reducerea amenzii cu 50 %?
Privind sancţiunile pentru neprezentarea documentelor în cadrul controlului fiscal
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Клара СОРОЧАН
О представлении отчета IPC 18 после налоговой проверки

По результатам налоговой проверки за период 2017−2018 гг., проведенной с применением косвенных методов, некоторым работникам предприятия была доначислена заработная плата. Соответственно, от пересчитанных сумм были исчислены взносы ОГСС.

Применительно к представленной ситуации автором данной статьи даны ответы на следующие вопросы: подлежат ли доначисленные суммы отражению в отчете IPC 18; если да, то задекларировать следует только сумму взносов, относящуюся к доначисленной заработной плате, или сумму, исчисленную от общей суммы заработной платы, включая ту ее часть, которая была задекларирована первоначально; подлежит ли декларированию информация по всем работникам предприятия или только по тем из них, которым была доначислена заработная плата

 

Ольга ГРИНЕВИЧ
О порядке исчисления пособия по временной нетрудоспособности при отсутствии справки о доходах с прежнего места работы
О порядке применения санкций за занижение обязательств перед БГСС
О порядке социального и медицинского страхования лица, приостановившего ИТД на 6 месяцев
О включении в основу для исчисления пособий социального страхования вознаграждений по итогам работы за год
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Лилия КАУШ - ЦАПУ
Закрытие резервов: появляется ли налогооблагаемый доход

В последнее время в профессиональной среде все чаще обсуждается вопрос, касающийся налоговых аспектов операций по закрытию резервов, ранее созданных за счет текущих расходов/затрат, вычет которых не был разрешен при заполнении Декларации о подоходном налоге (форма VEN 12). Речь идет о резервах на оплату отпусков, на ремонт основных средств, на списание безнадежных долгов и о других резервах, которые предприятие может создавать в соответствии со своими учетными политиками.

Вопросы, в частности, касаются влияния порядка отражения таких операций в бухгалтерском учете на обязательства по подоходному налогу. Следует ли в случае закрытия или уменьшения ранее созданных резервов с признанием доходов в финансовом учете осуществлять какие-либо корректировки в Декларации о подоходном налоге? Имеет ли значение, когда предприятие приняло решение уменьшить или закрыть ранее созданный резерв – в году создания или же в следующем периоде?

Ответы на данные, а также на другие вопросы представлены автором статьи, принимая во внимание действующие законодательные положения. Кроме того, оценены последствия их разного толкования при осуществлении налоговых проверок

 

Светлана СЛОБОДЯНУ
Неденежные займы: особенности учета и налогообложения

Кредитование частного сектора в какой-либо из законных форм его осуществления является важной составляющей экономической жизни любой страны. Учитывая это, а также то, что в 2019 году гражданское законодательство (в т. ч. и в части заемных операций) претерпело изменения, которые вступили в силу 1 марта текущего года, в данной статье освещены ключевые аспекты отражения в бухгалтерском учете и налогообложения операций по предоставлению займов в натуральной форме. В частности, автор подчеркивает, что предоставление взаймы активов является поставкой, облагаемой НДС, а оценка стоимости поставки активов в качестве займа должна производиться по рыночной стоимости. Особое место в статье отведено предоставлению взаймы продукции собственного производства и особенностям документирования и отражения таких операций в бухгалтерском учете

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
О порядке приостановления индивидуального трудового договора во время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы
Об условиях оплаты дня отставки работника
Tudor CAPŞA
Privind categoriile de salariaţi care beneficiază de dreptul la plata zilelor de sărbătoare nelucrătoare
Елена АВДЕЕВА
Отпуск в начале мая: как оформить и когда выплатить отпускные

В данной статье представлены разъяснения, касающиеся следующих вопросов: можно ли по заявлению менеджера службы сбыта предоставить ему отпуск с 27 апреля по 6 мая текущего года; допустимо ли начало отпуска с выходного дня; как рассчитать и когда выплатить отпускные, если работник запрашивает отпуск на 2 дня – 2 и 3 мая

 

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на май 2019 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса