Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 5, 2019
Главная » Архив журнала » № 5, 2019

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii mai
Павел ТОСТОГАН
Пульс мая
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Товарно-сопроводительное уведомление – новая опция, оставляющая вопросы

Появления товарно-сопроводительного уведомления (далее - ТСУ) ожидали с 12 декабря 2018 года, когда данный документ был впервые упомянут в НК. Бланк ТСУ и Инструкция по его заполнению утверждены Приказом МФ № 65/2019 и применяются с 1 мая 2019 года. Чуть ранее (1 марта 2019 года) формуляр был включен в перечень бланков строгой отчетности.

Указанный Приказ внес ясность в вопрос о том, в каких случаях можно использовать новый бланк. Дело в том, что спорная ситуация возникла в декабре 2018 года в связи с дополнением статьи 1171 НК новой частью (13) в качестве еще одного исключения из общего правила.

Возможность выписки ТСУ на поставки товаров – это, безусловно, благоприятный момент, помогающий крупным поставщикам товаров оптимизировать документооборот. Однако возникли и новые неясности, разъяснения по которым представлены автором данной статьи: если в течение месяца выписывались ТСУ на одинаковый товар с различной ценой, то как отразить это в налоговой накладной – двумя разными строками или по средней цене; возможен ли и как документируется возврат товара покупателем, получившим его по ТСУ; какую дату поставки укажет поставщик в налоговой накладной – дату выписки первого ТСУ или последнего; под какой правовой режим подпадает товар в период между его передачей по ТСУ и получением налоговой накладной и др.

 

Dorel NOROC, Pavel TOSTOGAN
Diferenţe de curs valutar sau de sumă: analize, argumente şi concluzii

Pe parcursul anilor 2004–2007, unele direcţii de producţie „Apă-Canal” (în continuare – DP „Apă-Canal”) au beneficiat de linia de creditare oferită de către Banca Mondială pentru construcţia şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă. În fiecare caz în parte, a fost încheiat un Acord de credit subsidiar (în continuare – Acord) între Republica Moldova, reprezentată de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Ecologiei, pe de o parte, şi DP „Apă-Canal” respectivă, pe de altă parte. Aspectele operaţionale ce ţin de primirea, utilizarea şi rambursarea creditului sunt dezvăluite în articol

În contextul celor menţionate mai sus, autorii publicaţiei îşi expun opiniile asupra următoarelor subiecte: poate fi calificat Acordul menţionat ca un contract încheiat între rezidenţi sau nu; cum trebuie tratate diferenţele care apar în cadrul operaţiunilor de creditare a DP „Apă-Canal”, exprimate în valută străină: ca diferenţe de curs valutar sau ca diferenţe de sumă; trebuie oare recalculate la data raportării datoriile DP „Apă-Canal” faţă de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, achitate prin intermediul Ministerului Finanţelor, aferente sumei principale a creditului, dobânzii şi, eventual, penalităţilor; ce curs de schimb valutar trebuie aplicat la calcularea dobânzii pe parcursul anului şi care este modul de reflectare a acesteia în contabilitate

 

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете и налогообложении оценочных резервов

В процессе осуществления предпринимательской деятельности любой субъект подвергается определенным рискам, которые могут привести к непредвиденным расходам (убыткам). Для возмещения таких расходов могут быть сформированы оценочные резервы. Порядок учета и налогообложения данных резервов регламентирован НСБУ «Собственный капитал и обязательства» и Налоговым кодексом.

В данной статье рассмотрены основные вопросы, возникающие на практике при учете и налогообложении операций с оценочными резервами: что собой представляют оценочные резервы и для каких целей они могут быть созданы; обязан ли субъект формировать оценочные резервы; каков порядок признания оценочных резервов; каким образом определяется размер оценочных резервов; на основании каких документов оценочные резервы отражаются в бухгалтерском учете; какова периодичность формирования оценочных резервов; за счет каких источников создаются оценочные резервы и для каких целей они используются; каков порядок налогообложения оценочных резервов.

Кроме того, авторами рассмотрен порядок формирования, использования и учета отдельных видов оценочных резервов: по выплате отпускных пособий, для ремонта и обслуживания проданных товаров, по судебным искам, по налогам, по выбытию долгосрочных материальных активов

 

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Particularităţile contabilizării veniturilor conform IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienţii“

Standardele Internaţionale de Contabilitate periodic se reînnoiesc. În particular, de la 01.01.2018, a intrat în vigoare noul Standard Internaţional de Raportare Financiară 15 „Venituri din contractele cu clienţii”.

În prezentul articol (începutul acestuia a fost publicat în numerele 2 şi 3 ale revistei) accentul este pus pe prevederile Standardului nominalizat care prescriu ajustarea preţului tranzacţiei în cazul în care există o componentă de finanţare semnificativă în contractul încheiat între entitate şi client. Se consideră că contractul conţine această componentă dacă termenele de plată convenite de către părţile contractante oferă clientului sau entităţii un beneficiu semnificativ de finanţare a transferului de bunuri sau servicii către client.

În baza unor exemple concrete, autorii publicaţiei examinează principalele aspecte ce ţin de contabilizarea veniturilor din vânzări cu plata amânată şi contabilizarea veniturilor din vânzări cu plata în avans

 

Roman VIERU
Aspecte fiscale privind deducerea şi restituirea TVA la investiţiile capitale

Prezentul articol abordează situaţia în care, în luna octombrie 2018, o întreprindere a importat un utilaj în valoare de 100 000 lei, TVA la import constituind 20 000 lei. În luna mai 2019, întreprinderea a depus o cerere privind restituirea TVA la investiţiile (cheltuielile) capitale în conformitate cu prevederile art. 1011 din CF. Suma indicată în cerere constituie 30 000 lei şi corespunde cu cea indicată în boxa 22 „TVA spre restituire” din Declaraţia privind TVA pentru luna aprilie 2019.

În contextul celor expuse mai sus, autorul explică dacă este în drept întreprinderea să deducă suma TVA achitată la import şi poate oare ea beneficia de restituirea TVA la investiţiile capitale efectuate, în cazurile în care cu ajutorul utilajului respectiv întreprinderea a prestat:

a) servicii cosmetice impozabile la cota TVA de 20 %;

b) servicii medicale scutite de TVA fără drept de deducere;

c) atât servicii medicale scutite de TVA fără drept de deducere, cât şi servicii cosmetice impozabile la cota TVA de 20 %.

Explicaţii de rigoare sunt oferite şi pe marginea cazului în care întreprinderea iniţial, cu ajutorul utilajului importat, a prestat servicii medicale, iar în luna februarie 2019, a transmis utilajul în locaţiune altei întreprinderi

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
О документировании услуг, оказанных нерезиденту
При утрате отходов, приобретенных без права вычета налога, НДС не начисляется
О налогообложении услуг поверенного по поставке товаров, освобожденных от НДС без права вычета
Галина ШПАК
О налогообложении надбавок специалистам, работающим вахтовым методом за рубежом
О документальном подтверждении расходов при выполнении строительных работ за рубежом
Геннадий БЕЖАН
Могут ли органы местного публичного управления устанавливать сбор за объекты торговли по складам, предназначенным только для хранения товаров
Сбор за объект торговли по летней террасе при ресторане
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Poate oare fi aplicat avizul de însoţire a mărfii la transportarea mărfurilor în cadrul entităţii?
Privind obligaţiile fiscale aferente licenţelor pentru aplicaţiile IT procurate de la nerezidenţi
Privind elementele obligatorii ale procesului-verbal cu privire la contravenţie
Privind impozitarea veniturilor asociaţiilor obşteşti
Alexandru NEDERIŢA
Privind contabilizarea în ONC a mijloacelor fixe procurate pe seama împrumuturilor primite
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Елена ЯВОРСКАЯ
Контрольно-кассовые машины: что изменилось?

Летом 2018 года в НК понятие «устройства и системы для регистрации операций с наличными денежными средствами» было заменено понятием «контрольно-кассовое оборудование». Оба понятия, впрочем, включают в себя контрольно-кассовые машины (ККМ) – основной инструмент, регистрирующий движение наличности.

Контрольно-кассовое оборудование (ККО), помимо ККМ, включает в себя и другие информационные системы с функциями ККМ. Поэтому понятие «контрольно-кассовая машина» вполне можно использовать вместо нового «контрольно-кассовое оборудование», тем более что и в самом НК оно по-прежнему используется, и даже чаще чем ККО, а иногда оба понятия применяются в одной и той же статье НК.

С 15.04.2019 года вступили в силу новые нормативные акты, регулирующие применение ККМ. Раньше таких актов было четыре, теперь соответствующие правила сконцентрированы в двух основных: Постановлении Правительства № 141/2019 и Приказе ГНС № 131/2019.

В данной публикации автор разъясняет следующие аспекты: что появилось нового в процессе переноса положений старых нормативных актов в ныне действующие; что не нашло отражения в новых положениях; чего не было и нет, но необходимо практикам для работы. В частности, речь идет о видах ККО, новых требованиях к кассовому чеку, изменениях в правилах использования ККМ, новой форме журнала ККМ, штрафах, связанных с ККМ

Victoria BELOUS
Vizita fiscală versus controlul fiscal

Conform prevederilor art. 129 pct. 111) din CF, vizita fiscală reprezintă un procedeu de asistenţă fiscală care constă în explicarea legislaţiei fiscale şi/sau în stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului. Potrivit pct. 11) din acelaşi articol, controlul fiscal presupune verificarea corectitudinii cu care contribuabilul execută obligaţia fiscală şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi alte acte normative, inclusiv verificarea altor persoane sub aspectul legăturii lor cu activitatea contribuabilului prin metode, forme şi operaţiuni prevăzute de CF. Astfel, având un regim juridic diferit de cel al controlului fiscal, vizita fiscală reprezintă o măsură de promovare a conformării voluntare a contribuabilului la respectarea legislaţiei în vigoare cu scopul prevenirii posibilelor încălcări ale legislaţiei fiscale.

În prezentul articol sunt elucidate modul de efectuare a vizitei fiscale, particularităţile şi condiţiile organizării acesteia. Un loc aparte îi este rezervat prezentării aspectelor care, de regulă, sunt supuse examinării/verificării în cadrul vizitei fiscale/controlului fiscal, precum şi principalelor documente/informaţii solicitate

 

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Клара СОРОЧАН
О порядке декларирования периодов временной нетрудоспособности после 01.07.2019 г.

Согласно изменениям, внесенным в Закон о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289/2004, с 1 июля 2019 года начисление и выплата пособия по временной нетрудоспособности будут осуществляться НКСС, за исключением пособия за первые 5 календарных дней временной нетрудоспособности, которое будет выплачиваться и в дальнейшем работодателем. Пособия по общим заболеваниям, начиная с шестого календарного дня временной нетрудоспособности, по уходу за больным ребенком, а также другие виды пособий (в случае заболевания туберкулезом, СПИДом или онкологическим заболеванием и др.), будут начисляться и выплачиваться НКСС непосредственно получателю застрахованному лицу, соответствующему условиям предоставления пособия.

В связи с вышеизложенным, в данной статье представлены разъяснения, касающиеся нового порядка декларирования работодателем периодов временной нетрудоспособности в отчете IPC 18

 

Olga GRINEVICI
Privind modificările în modul de calculare şi achitare a indemnizaţiilor de asigurări sociale

Prin Legea nr. 311/2018 au fost operate modificări esenţiale în Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289/2004. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol sunt oferite comentarii la modificările operate în modul de calculare şi achitare a indemnizaţiilor de asigurări sociale, care vor intra în vigoare la 01.07.2019. Totodată, cititorii sunt familiarizaţi şi cu modificările preconizate începând cu 1 ianuarie 2020

 

Ольга ГРИНЕВИЧ
О порядке назначения и выплаты не востребованного в срок пособия
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Svetlana SLOBODEANU, Iuliana ŢUGULSCHI
Amortizarea fiscală a mijloacelor fixe: probleme, tendinţe şi aşteptări

În pofida faptului că prin elaborarea şi implementarea noii metode de calculare a amortizării fiscale a mijloacelor fixe s-a urmărit apropierea normelor fiscale de cele contabile, rezultatul acestei inovaţii demonstrează mai multe deosebiri importante care, în mod inevitabil, vor genera diferenţe semnificative dintre suma amortizării contabile şi cea calculată în scopuri fiscale.

În prezentul articol este oferită o analiză comparativă a prevederilor SNC şi a tratamentului fiscal privind mijloacele fixe, sunt examinate unele probleme care apar în practica tranziţiei şi aplicării noii metode de calculare a amortizării mijloacelor fixe. Este vorba, printre altele, despre aspectele ce ţin de: elaborarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe şi activelor nemateriale sau modernizarea celui vechi; mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea versus proprietatea pe care se calculează amortizarea; obiectele total amortizate la data tranziţiei la metoda liniară; deducerea amortizării mijloacelor fixe utilizate parţial pe parcursul anului; tratamentul mijloacelor fixe utilizate o perioadă mai mică de un an; determinarea bazei valorice a mijloacelor fixe subvenţionate etc.

 

Veaceslav CIOBANU
Reprezentanţa permanentă a nerezidentului – practica naţională şi internaţională

Definiţia noţiunii „reprezentanţă permanentă” este prezentată în art. 5 pct. 15) din CF. Din aceasta rezultă că reprezentanţa permanentă este legată de un loc fix de afaceri, bază fixă în Republica Moldova. În lipsa unui astfel de loc, nu poate fi vorba despre existenţa unei reprezentanţe permanente a nerezidentului în Republica Moldova.

Astfel, autorul prezentului articol concluzionează că prestarea serviciilor de consultanţă de către întreprinderea străină prin intermediul internetului, fără prezenţa fizică a acesteia în ţara noastră, nu generează obligațiunea înregistrării unei reprezentanţe permanente a nerezidentului, chiar dacă serviciile sunt acordate într-o perioadă de 12 luni şi depăşesc termenul stipulat la art. 5 pct. 15) lit. d) din CF. Mai mult, cititorii sunt atenţionaţi asupra faptului că experienţa internaţională privind conţinutul noţiunii „reprezentanţă permanentă” este concentrată în Convenţia Model. În aceasta din urmă se regăsesc recomandările organizaţiei internaţionale OCDE privind interpretarea noţiunii date în legislaţiile naţionale, inclusiv în scopul sincronizării legislaţiilor naţionale şi excluderii dublei impuneri

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
О гарантированном минимальном размере заработной платы в реальном секторе
О правомерности введения журнала выдачи расчетных листков
О возможности взыскания с работника части материальной помощи
Tudor CAPŞA
Privind condiţiile legale de reducere a drepturilor salariale ale angajatului
Liuba MURSA
Acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la 3 ani
ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Andrei ROMANCIUC
Însămânţarea şi reînsămânţarea în fitotehnie: aspecte contabile şi fiscale

În prezentul articol este examinată situaţia în care o întreprindere amplasată în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova anual cultivă 5–6 culturi agricole de câmp. Periodic, în cursul primăverii, o parte din semănături sunt distruse în urma calamităţilor naturale (îngheţuri tardive, ploi cu grindină etc.) din care cauză întreprinderea este nevoită să efectueze reînsămânţarea terenurilor accidentate. În legătură cu aceste evenimente, întreprinderea suportă cheltuieli semnificative care sunt trecute cu vederea în literatura contabilă autohtonă, iar în SNC „Particularităţile contabilităţii în agricultură” sunt examinate superficial.

În contextul celor expuse mai sus, autorii articolului explică principalele aspecte contabile şi fiscale ale costurilor legate de însămânţare şi reînsămânţare în fitotehnie – documentele primare, articolele de costuri, componenţa costurilor, consecinţele consumului excedentar de stocuri, criteriile de deducere a cheltuielilor în scopuri fiscale etc.

 

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июнь 2019 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса