Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 6, 2019
Главная » Архив журнала » № 6, 2019

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii iunie
Павел ТОСТОГАН
Пульс июня
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Pavel TOSTOGAN, Vasile BENDERSCHI
Contractul de cesiune de creanţă asupra bunului imobil: aspecte juridice, contabile şi fiscale

Prezentul articol abordează situaţia în care o entitate producătoare de beton comercializează producţia sa unei companii de constricţii. Aceasta din urmă, din lipsă de mijloace financiare, îşi stinge datoriile pentru betonul procurat, oferind apartamente aflate în construcţie (se transmit în baza contractelor de vânzare-cumpărare autentificate notarial). La rândul său, entitatea producătoare de beton cesionează apartamentele respective persoanelor fizice până la darea în exploatare a blocului respectiv.

În contextul situaţiei descrise, autorii oferă răspunsuri la următoarele întrebări: prevederile căror acte legislative şi normative reglementează tranzacţiile descrise; poate oare entitatea producătoare de beton să contabilizeze apartamentele primite doar în baza contractul de vânzare-cumpărare; când trebuie întocmită declaraţia de compensare a datoriilor şi creanţelor reciproce dintre entitatea producătoare de beton şi compania de constricţii: până la darea în exploatare a blocului locativ (la data onorării obligaţiei totale aferente apartamentului procurat) sau după; care sunt aspectele contabile şi fiscale aferente operaţiunilor economice menţionate

 

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
НДС при продаже автотранспортных средств: на что обратить внимание

Хозяйствующие субъекты часто реализуют использованные автомобили по причине неэффективности их дальнейшего применения, повреждения в результате аварий и др.

В данной статье автором даны ответы на некоторые вопросы, связанные с применением НДС в таких ситуациях: обязан ли продавец перевести автомобиль в состав товаров; каковы налоговые последствия продажи автомобиля по стоимости ниже балансовой; как правильно отразить в учете и в налоговых целях недоамортизированную стоимость шин и аккумуляторов, относящихся к проданному автомобилю и учитываемых отдельно

 

Alexandru NEDERIŢA
Aspecte generale privind aplicarea IFRS pe teritoriul Republicii Moldova

În ultimul timp, în unele ediţii periodice, precum şi pe site-urile de contabilitate apar publicaţii care propun o analiză comparativă a prevederilor IFRS şi SNC, precum şi recomandări privind aplicarea acestora în diverse situaţii. Unii specialişti pun la îndoială prevederile SNC care nu corespund cerinţelor IFRS, iar alţii consideră că pentru recunoaşterea şi evaluarea unora şi aceloraşi elemente contabile entitatea poate aplica fie prevederile SNC, fie ale IFRS.

În prezentul articol sunt examinate principalele aspecte aferente aplicării IFRS pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi corelaţiei acestora cu SNC şi alte reglementări contabile naţionale

 

Светлана СЛОБОДЯНУ
Реорганизация путем выделения – бухгалтерские и налоговые аспекты

В процессе своей деятельности предприятия могут быть реорганизованы, т.е. может наблюдаться создание/прекращение существования предприятий либо смена их юридически-правовой формы. При этом, гражданское законодательство допускает различные формы реорганизации юридических лиц.

В настоящей статье автором рассмотрены правовые и налоговые аспекты реорганизации обществ с ограниченной ответственностью путем выделения, а также техника составления разделительного баланса в таких случаях

 

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Практические рекомендации по учету и налогообложению операций по списанию основных средств

При осуществлении предпринимательской деятельности могут возникать операции по списанию объектов основных средств. Как правило, такое списание происходит по причине их непригодности (нецелесообразности) для дальнейшего использования вследствие: полного физического износа; морального устаревания; нарушения нормальных условий эксплуатации; аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных событий; строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения предприятия др.

В данной статье рассмотрены основные вопросы, которые могут возникать на практике при документальном оформлении, отражении в бухгалтерском учете и налогообложении операций по списанию объектов основных средств

 

Елена ЯВОРСКАЯ
Эволюция подарочных сертификатов

Подарочные сертификаты стали обычным явлением в нашей реальности. Все знают, как непросто выбрать подарок, предоставить же право выбора самому имениннику или новобрачному – большое облегчение. Поэтому подарочные сертификаты и прижились, оставив, однако, нерешенными многие вопросы в их отношении. Связано это и с тем, что подарочные сертификаты все чаще покупаются экономическими агентами для передачи сотрудникам, бывают даже подарки в виде сертификатов от имени их эмитента.

В данной статье автор рассматривает классические операции выпуска, продажи и отоваривания сертификатов, а также их покупки юридическими лицами с целью безвозмездной передачи своим работникам

 

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Particularităţile contabilizării veniturilor conform IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienţii“

În ultimii ani, schimbul de bunuri şi servicii se dovedeşte a fi o alternativă simplă şi eficientă pentru modalităţile clasice de a tranzacţiona. Evoluţia pozitivă a unor astfel de schimburi se datorează faptului că partenerii au posibilitatea de a face achiziţii fără a implica transferuri de bani. Scopul acestor schimburi este, în primul rând, economisirea, păstrarea lichidităţilor, diminuarea cheltuielilor.

În prezentul articol (începutul acestuia a fost publicat în numerele 2, 3 şi 5 ale revistei) accentul este pus pe prevederile IFRS 15 care prescriu că, la determinarea preţului tranzacţiei, entitatea trebuie să ia în considerare efectele evaluării contraprestaţiei nemonetare, dacă în contractul încheiat între entitate şi client aceasta există. Pentru a determina preţul tranzacţiei pentru contractele în care un client propune o contravaloare sub o altă formă decât în numerar, entitatea trebuie să evalueze contravaloarea nemonetară (sau promisiunea unei contravalori nemonetare) la valoarea justă.

În baza unor exemple concrete, autorii publicaţiei examinează principalele aspecte ce ţin de recunoaşterea veniturilor în cazul schimbului de bunuri sau servicii

 

Елена АВДЕЕВА
Выписка налоговой накладной в рознице и ее отражение в Декларации по НДС

Своеобразие применения ст. 117 ч. (3) НК заключается в том, что продавец в розничной торговле исполняет обязательство по НДС от розничных продаж, как правило, без выписки налоговых накладных. Но хотя выписка налоговой накладной не обязательна при соблюдении установленных НК условий, покупателям предоставлено право затребовать налоговую накладную без временных ограничений. Инструкция по заполнению налоговой накладной предусматривает, что по требованию покупателя в рознице налоговая накладная может быть оформлена не только в момент покупки.

В данной статье автором рассмотрены возникающие в таких ситуациях вопросы: как выписать, зарегистрировать и задекларировать налоговую накладную, за которой покупатель обратился спустя год; влияют ли ее показатели на данные текущего операционного кассового дня; как вносится такая налоговая накладная в Регистр продаж; каким образом она отражается в Декларации по НДС

 

Andrei JIZDAN
ONC: aspecte fiscale privind cheltuielile de delegare

Indiferent de tipul ONC, în practica contabilă apar dileme legate de următoarea situaţie tipică şi frecvent întâlnită: ONC a primit sub formă de grant mijloace cu destinaţie specială pentru organizarea unor deplasări în străinătate în scopul promovării obiectivelor prevăzute de statutul ONC în cadrul unor expoziţii şi training-uri. În bugetul grantului sunt prevăzute cheltuieli pentru diurne, transport şi cazare etc. atât pentru angajaţii ONC, cât şi pentru alte persoane – reprezentanţi ai membrilor ONC. Lista participanţilor este coordonată şi aprobată de către donator. Mărimea diurnelor şi a cheltuielilor de cazare este stabilită de către donator pentru toţi participanţii la expoziţia din străinătate în limita plafoanelor prevăzute de Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, indiferent de faptul dacă aceştia sunt sau nu angajaţii ONC.

În vederea eliminării dubiilor existente, autorul prezentului articol identifică răspunsurile la următoarele întrebări: sunt oare considerate venituri impozabile plăţile achitate în limita plafoanelor stabilite pentru diurne, transport şi cazare în folosul persoanelor fizice –reprezentanţi ai membrilor ONC, chiar dacă acestea nu sunt angajaţii ONC; urmează oare ONC să efectueze careva reţineri la sursa de plată, iar persoana fizică – beneficiar al acestor plăţi să declare aceste venituri

 

Galina ŞPAC, Marina BRIHUNEŢ
Modul de contabilizare şi impozitare a operaţiunilor cu resursele naturale (sfârşit, începutul vezi în revista „Contabilitate şi audit”, 2019, nr. 4)

În prezent, aspectele contabile şi fiscale aferente operaţiunilor cu resursele naturale nu sunt reglementate suficient. Ca urmare constatăm reflectarea lor neuniformă de către entităţile care activează în ramura respectivă, calcularea greşită a costului de intrare a resurselor naturale, determinarea incorectă a costului resurselor minerale extrase, de la care ulterior urmează a fi calculate taxe conform legislaţiei fiscale etc.

În prezentul articol (începutul acestuia a fost publicat în numărul 4 al revistei) accentul este pus pe contabilitatea şi impozitarea costurilor viitoare pentru recultivarea terenurilor, precum şi pe contabilitatea şi impozitarea costurilor privind recuperarea producţiei agricole în cazul schimbării destinaţiei terenurilor agricole

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Igor STAVINSCHI
Privind scutirea de TVA a aporturilor la capitalul social
Privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere în cazul schimbării regimului vamal din export temporar în export definitiv
Privind momentul eliberării facturii fiscale la prestarea serviciilor turistice
Ghenadie BEJAN
Privind documentarea livrărilor în cadrul achiziţiilor publice
Jana GRICIUC
Consecinţele fiscale ale primirii sumei de bani cu titlu de moştenire de către persoana fizică nerezidentă
Privind acordarea scutirilor aferente impozitului pe venit în cazul concedierii şi reangajării persoanei fizice în aceeaşi lună
Privind beneficierea de scutirea pentru persoana întreţinută în cazul în care persoana întreţinută s-a căsătorit pe parcursul anului
Galina ŞPAC
Unele aspecte privind impozitarea veniturilor nerezidentului
Diferenţele de sumă nu se recunosc la finele perioadei fiscale
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind deducerea cheltuielilor pentru transportul angajaţilor la/de la locul de muncă
Privind plafonul valoric pentru recunoaşterea mijloacelor fixe
Privind deducerea cheltuielilor de cazare neconfirmate documentar
Privind deducerea cheltuielilor de publicitate
Regimul fiscal privind TVA în cazul participării la expoziţii peste hotare
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О возможности корректировки кадастровой стоимости коммерческой недвижимости
Об отсутствии права на скидку за предварительную уплату налога на недвижимость по объектам, не имеющим кадастровой оценки
ГНС располагает сведениями о фактической дате появления или изменения кадастровой оценки объектов недвижимости
О применении оцененной стоимости объекта недвижимости с 1 января года, следующего за годом оценки
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Елена ЯВОРСКАЯ
1 июля – крайний срок для установки POS-терминалов

Ежегодно каждый экономический агент, продающий товары оптом или в розницу либо оказывающий услуги, должен определить, не возникает ли у него обязательство по установке в срок до 1 июля POS-терминал. Такое обязательство предусмотрено в Законе о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992 и зависит от объема продаж. Так, если данный показатель за истекший год превышает 2 млн. леев, предприятию необходимо определить, в каких подразделениях следует разместить POS-терминалы.

В настоящей статье представлены рекомендации автора в данной области

 

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind sancţiunile pentru diminuarea contribuţiilor de ASSO

În prezentul articol sunt oferite explicaţii privind sancţiunile aplicate faţă de o entitate în cadrul căreia, în urma controlului fiscal efectuat prin metoda verificării totale, a fost constatată diminuarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru perioada august – decembrie 2018

Roman VIERU
Privind aplicarea metodelor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale

Prezentul articol abordează situaţia în care o entitate a fost supusă unui control fiscal privind corectitudinea calculării şi achitării impozitului pe venit. În cadrul verificării, s-a constatat că contribuabilul, nefiind înregistrat în calitate de plătitor de TVA, în temeiul art. 541 din CF, pentru perioada fiscală 2018 a aplicat regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzut la capitolul 71 din CF. În urma verificării informaţiei de la ASP, s-a constatat că o parte din veniturile obţinute din vânzarea apartamentelor nu au fost reflectate nici în contabilitate şi nici în Darea de seamă IVAO pentru anul 2018.

În contextul situaţiei descrise, autorii oferă răspunsuri la următoarele întrebări: cum se vor impozita veniturile nedeclarate şi ce sancţiuni riscă contribuabilul în cazul dat

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Elena IAVORSCAIA
Determinarea datei plăţii cu cardul business în scopul executării obligaţiei privind TVA la importul de servicii

Prezentul articol abordează situaţia în care pe data de 17 mai 2019, o companie a procurat o licenţă în valoare de 150 USD şi a primit un invoice de la furnizorul nerezident pentru suma de 150 USD la această dată. Achitarea a avut loc cu cardul business în lei moldoveneşti. Conform extrasului de cont al băncii, data tranzacţiei este 21 mai 2019 (la această dată suma de 150 USD la cursul comercial al băncii din 21 mai 2019 este blocată), iar data finalizării procesării transferului este 24 mai 2019 (data când compania vede că această sumă a fost transferată nerezidentului).

În contextul situaţiei descrise, autorii oferă răspunsuri la următoarele întrebări: la ce dată apare obligaţia privind achitarea TVA şi care este baza impozabilă (suma de 150 USD este recalculată la cursul BNM sau la cursul comercial al băncii?)

 

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Particularităţile raportării perioadelor de muncă şi de incapacitate temporară de muncă

Prin HG nr. 283/2019 au fost operate modificări în Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi în alte regulamente similare. Pe lângă schimbările în modul de stabilire a indemnizaţiilor de asigurări sociale, modificările operate atrag după sine şi unele schimbări în declararea perioadelor de muncă, de incapacitate temporară de muncă şi de aflare în concediu paternal, în modul de declarare a categoriilor persoanelor asigurate.

Luând în considerare cele menţionate mai sus, în prezentul articol sunt dezvăluite cele mai importante aspecte noi de care urmează să se ţină cont la completarea Dării de seamă IPC 18 şi a Informaţiei IRM 19

 

Ольга ГРИНЕВИЧ
О порядке уплаты взносов ОГСС работодателями в области таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров
О порядке возврата излишне выплаченных пособий за счет средств бюджета государственного социального страхования
О выплате пособий по материнству и по воспитанию ребенка в случае, когда жена находится на содержании у застрахованного мужа
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
«Модернизация» подряда и услуг

Изменения в Гражданском кодексе (далее - ГК), вступившие в силу с 1 марта 2019 года, коснулись, в частности, сделок по подряду и оказанию услуг. Глава ГК, посвященная таким сделкам, была существенно дополнена. Основные изменения пришлись на общие положения о подряде и оказании услуг – более детально прописаны обязанности подрядчика и исполнителя. Также в ГК были включены специальные нормы, касающиеся консультационных, медицинских услуг и услуг проектирования.

Учитывая вышесказанное, в статье представлены разъяснения автора в данной области

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
Как оплатить простой работнику, попавшему под сокращение
О некоторых правовых гарантиях для осведомителей по неподкупности
Любовь МУРСА
Государственная инспекция труда проверяет предприятия по новым правилам

Часто работодатели, узнав о включении их предприятий в план проверок Государственной инспекции труда, хватаются за голову и начинают перепроверять свои кадровые документы, пытаясь выяснить, все ли в порядке. Тем более что в декабре 2018 года порядок проведения проверок соблюдения трудового законодательства на предприятиях Республики Молдова существенно изменился.

По мнению автора данной статьи вместо того, чтобы паниковать, работодатели должны разобраться, какие вопросы интересуют ГИТ при внеплановой проверке и плановом контроле, каковы сроки осуществления проверки, насколько внушительны санкции, предусмотренные за выявленные нарушения, и на что в первую очередь нужно обратить внимание

 

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июль 2019 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса