Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 7, 2019
Главная » Архив журнала » № 7, 2019

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii iulie
Павел ТОСТОГАН
Пульс июля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Alexandru NEDERIŢA
Comentarii privind modificările de bază operate în Planul general de conturi contabile

La 28 iunie 2019, Ministerul Finanțelor a aprobat modificările la Planul general de conturi contabile (PGCC), care vor intra în vigoare începând de la 1 ianuarie 2020. Operarea acestora a fost condiționată de necesitatea asigurării concordanței dintre PGCC și prevederile modificate ale SNC, precum  și a acumulării informațiilor pentru calcularea corectă a indicatorilor din noile formate de situații financiare.

Sub aspect general, în PGCC au fost operate următoarele modificări principale: introducerea unor conturi sintetice noi; eliminarea unor conturi sintetice existente; modificarea denumirilor și a codurilor anumitor conturi sintetice; revizuirea (modificarea, completarea, eliminarea) nomenclatorului subconturilor la unele conturi sintetice.

În prezentul articol sunt înserate comentarii la modificările operate în PGCC

 

Елена ЯВОРСКАЯ
Что неладно с е-фактурой?

Налоговая накладная по количеству превращений и особенностей применения лидирует среди других документов. Напомним: форма и способ заполнения налоговой накладной были обновлены в конце 2017 года одновременно с отменой накладной, в этом году внедрена обязанность использования е-фактуры фирмами, включенными в группу риска, а с 1 июля текущего года такая обязанность появилась и у поставщиков товаров или услуг по контрактам на государственные закупки.

Перейти к выписке электронной налоговой накладной в рамках госзакупок первоначально планировалось с начала 2019 года, но обязательство отложили на полгода. А 1 июля 2019 г. в Парламенте появилась законодательная инициатива о переносе обязательства на один год. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что отложить выписку е-фактуры необходимо из-за сложностей электронного документирования поставок продуктов питания в школы и детские сады, что задерживает отгрузку скоропортящихся продуктов. Экономическим агентам требуется дополнительное время для адаптации программ учета к автоматизированной системе «e-Factura» – до 1 июля 2020 года. Причина, приведенная в законопроекте, существенна, но она далеко не единственная. Отсрочка на год необходима, чтобы понять и устранить все недостатки и нестыковки процедуры электронного документирования.

Указанные, а также другие проблемы, связанные с применением е-фактуры, рассмотрены в данной статье

 

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Particularităţile contabilizării veniturilor conform IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienţii“

Una din cele mai semnificative modificări prevăzute de Standardul Internaţional de Raportate Financiară 15 „Venituri din contractele cu clienţii” vizează cea de a patra etapă din modelul de recunoaştere a veniturilor. Este vorba despre alocarea preţului tranzacţiei la obligaţiile de executare, adică despre repartizarea valorii contractuale totale între părţile componente ale contractului cu clientul. În cazul în care un contract conţine câteva obligaţii de executare, atunci, potrivit prevederilor pct. 73–74 din IFRS 15, entitatea alocă preţul tranzacţiei pentru fiecare obligaţie de executare sau, altfel spus, pentru fiecare bun sau serviciu distinct promis spre transferare clientului.

Alocarea preţului tranzacţiei la obligaţiile de executare nu prezintă dificultăţi, dacă preţurile individuale de vânzare sunt observabile, adică atunci când entitatea vinde astfel de bunuri sau servicii separat în circumstanţe similare şi către clienţi similari. Situaţia se complică dacă, potrivit condiţiilor contractuale, se prevede acordarea reducerilor sau contraprestaţiei variabile.

Recomandările autorilor în privinţa celor expuse mai sus sunt înserate în prezentul articol

 

Victoria BELOUS, Alexandr EZBICEAC
Donaţia între persoane fizice – consecinţe fiscale

Potrivit art. 1198 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 (în continuare CC), prin contractul de donaţie o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părţi (donatar).

Părţile pot conveni ca efectele donaţiei să fie condiţionate de îndeplinirea unei sarcini sau de realizarea unui scop. Acesta din urmă poate fi şi de utilitate publică. În astfel de cazuri, în conformitate cu art. 1204 din CC, va constitui donaţie numai partea excedentară cheltuielilor de executare a sarcinii sau de atingere a scopului.

În prezentul articol, în contextul unor situaţii concrete, autorii explică consecinţele fiscale ale efectuării donaţiilor, atât pentru persoana care donează, cât şi pentru persoana care primeşte donaţia

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
Ставка НДС на продукты питания, поставляемые столовой при предприятии
НДС по расходам, рефактурируемым неплательщиком налога
Дата поставки и дата выписки в обобщающей ТСУ налоговой накладной
Регистрация в ГЭРНН обобщающей налоговой накладной, выписанной на основании ТСУ
Продажа товаров, полученных по ТСУ
Parascovia CEBOTARENCO
Cu privire la deducerea impozitului pe venit achitat de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi
Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО
Водитель такси уходит в неоплачиваемый отпуск: следует ли уплачивать подоходный налог, взносы ОГСС и взносы ОМС?
Jana GRICIUC
Impozitarea salariului achitat restant din perioada fiscală 2018
Reţinerea impozitului la sursa de plată în cazul în care sunt doi proprietari ai imobilului procurat
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind modul de corectare a erorilor din notele de informare IALS 14 şi IALS 18
Privind obligaţiile fiscale la comercializarea autoturismelor de către persoana fizică cu achitarea în rate
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Исчисление, уплата и декларирование Ассоциацией совладельцев в кондоминиуме налога на недвижимое имущество
О субъекте налогообложения по жилому дому, период строительства которого превысил три года, а степень готовности составляет 50 %
Исчисление налога на недвижимое имущество по сданному в эксплуатацию дому при постепенной продаже квартир
Налог на недвижимое имущество по гаражам, расположенным в жилом доме
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
Modificări operate în Informaţia IRM 19

Conform prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999 (în continuare – Legea nr. 489/1999), angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, sunt obligaţi să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei şi modului aprobat de Ministerul Finanţelor (MF). Astfel, prin Ordinul MF nr. 33/2019 au fost aprobate formularul tipizat Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (forma IRM 19) (în continuare – Informaţia IRM 19) şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acesteia. Formularul iniţial al acestei informaţii presupunea posibilitatea de prezentare doar a dării de seamă primare, ceea ce nu permitea contribuabililor să efectueze careva corectări în cazul depistării erorilor în dările de seamă prezentate anterior.

În vederea excluderii dificultăţilor menţionate, prin Ordinul MF nr. 98/2019 au fost operate modificări în preambulul Informaţiei IRM 19. Concomitent, prin ordinul menţionat au fost operate modificări şi în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Informaţiei IRM 19.

Comentarii pe marginea modificărilor menţionate sunt înserate în prezentul articol

 

Ольга ГРИНЕВИЧ
Об отчетах, подлежащих представлению индивидуальным предприятием, которое на определенный период стало работодателем
Об условиях оказания собственникам земель льгот по медицинскому страхованию
Елена ЯВОРСКАЯ
Восстановленный работник имеет право на страховой стаж

Споры по восстановлению уволенного работника часто встречаются в судебной практике. Не секрет, что обычно в них выигрывает работник, и в основном потому, что действия работодателя по увольнению часто бывают неточными или неполными.

Одним из требований истца в спорах по незаконному увольнению является получение денег за все время вынужденного «простоя». И поскольку это требование основано на нормах Трудового кодекса, судом оно удовлетворяется. При этом возникает вопрос о том, облагается ли полученная сумма взносами ОГСС, ведь от этого зависит появление права на включение периода вынужденного отсутствия на работе в страховой стаж. Вопрос несложный, тем не менее существуют разногласия: некоторые специалисты считают, что взносы не исчисляются, а значит, восстановленный работник не имеет права на страховой стаж.

В данной статье автор обосновывает свою точку зрения по указанному вопросу

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Consecinţele fiscale legate de produsele alimentare expirate

În activitatea curentă a comercianţilor problema produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat (în continuare – produse expirate) este actuală atât sub aspectul respectării normelor de comercializare a produselor alimentare, cât şi al tratamentului fiscal corect al operaţiunilor aferente acestora, care se consideră neconforme reglementărilor aplicate în domeniul alimentar. Această problemă devine şi mai acută în cazul comercianţilor care vând produse care au un termen foarte restrâns de valabilitate: produse lactate, carne şi mezeluri, produse de patiserie şi/sau preparate culinare, fructe/legume proaspete etc.

În acest articol autorul şi-a propus să demonstreze, prin prisma normelor fiscale în vigoare, că constatarea şi lichidarea ulterioară a produselor expirate nu generează obligaţii fiscale suplimentare pentru comercianţi

 

В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ
Valentina PANUŞ, Angela LUPU
Documentarea imobilizărilor corporale: reglementări şi recomandări

Conform art. 11 alin. (4) şi (7) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 (în continuare – Legea contabilităţii), entitatea elaborează şi utilizează de sine stătător formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, care trebuie să conţină anumite elemente obligatorii. Suplimentar, documentele primare pot conţine şi alte elemente, în funcţie de prevederile actelor normative şi necesităţile informaţionale ale entităţii. 

Pentru documentarea faptelor economice legate de imobilizările corporale, autorii recomandă, după caz, crearea comisiilor specializate (de exemplu, comisii de revizuire a duratelor de utilizare, comisii de urmărire a reclasificării, de evaluare a valorii, de depreciere, de casare, de inventariere etc.) în care pot fi incluse persoane cu abilităţi şi competenţe tehnice (tehnicieni, ingineri etc.). Componenţa comisiilor se va prezenta spre aprobare conducătorului entităţii la finele anului precedent şi va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie al anului de gestiune.

Totodată, în articol este prezentat un model general şi succint de întocmire a documentelor primare pentru operaţiunile cu imobilizările corporale, cum ar fi recunoaşterea şi evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale, reparaţia imobilizărilor corporale, reclasificarea, descompletarea, dezmembrarea imobilizărilor corporale, deprecierea imobilizărilor corporale, reevaluarea imobilizărilor corporale, mişcarea internă a imobilizărilor corporale, derecunoaşterea (lichidarea, vânzarea, transmiterea etc.) imobilizărilor corporale. Entităţile, după caz, pot adapta modelele de documente primare propuse în articol

 

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Татьяна ПРИСАКАР
Административные расходы в некоммерческих организациях

Действующим законодательством установлены строгие требования к административным расходам некоммерческих организаций. Поэтому особое внимание такие организации должны уделять планированию и учету административных расходов в составе общих расходов. Игнорирование соответствующих требований может привести к непризнанию части расходов в налоговых целях и к применению штрафных санкций.

Учитывая вышесказанное, данная статья посвящена особенностям формирования и учета административных расходов в НКО

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Заем в новой редакции Гражданского кодекса

С 1 марта текущего года вступили в силу дополнения и изменения в Гражданский кодекс (далее – ГК), касающиеся правил предоставления займов. Некоторые специалисты считают, что положения ГК в новой редакции запрещают заключение договоров беспроцентного займа, в которых одна из сторон сделки – юридическое лицо.

В данной статье автор рассматривает, что же изменилось на самом деле в ГК в отношении займов

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
Взыскание недостачи с работника при отсутствии договора о полной материальной ответственности
Ежегодный отпуск совместителя с неполным рабочим временем и расчет компенсации за неиспользованный отпуск при его увольнении
Tudor CAPŞA
Cu privire la condiţiile de plată a sporului pentru vechime în muncă în cadrul întreprinderii
Любовь МУРСА
Государственная инспекция труда проверяет предприятия по новым правилам (Продолжение. Начало см. в №6 журнала)
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на август 2019 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса