Сегодня: Субота 2 декабря 2023 | EUR: 19.4099 | USD: 17.7828
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 9, 2019
Главная » Архив журнала » № 9, 2019

ИНТЕРВЬЮ
Юрий ЛИКИЙ, заместитель директора ГНС, отвечает на вопросы читателей журнала «Contabilitate şi audit»
ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii septembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс сентября
ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы»

Изменения, внесенные в НСБУ «ДНМА», разработаны на основе положений Директивы 2013/34/ЕС о годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и связанных с ними отчетах определенных типов предприятий. Кроме того, были использованы отдельные положения Международных стандартов бухгалтерского учета 16 «Основные средства», 38 «Нематериальные активы» и 40 «Инвестиционная недвижимость». В данной статье рассмотрены содержание и порядок применения на практике измененных положений НСБУ «ДНМА», касающихся всех видов долгосрочных активов. Комментарии к изменениям порядка учета нематериальных активов, долгосрочных материальных активов и инвестиционной недвижимости будут представлены в следующих номерах журнала. При изложении материала приняты во внимание изменения, внесенные в Общий план счетов бухгалтерского учета Приказом МФ № 100/2019

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Пакетные туры: изменился ли учет у турагентов?

С марта текущего года в информационном пространстве обсуждаются изменения  законодательства в области туризма. Выдвигаются различные мнения и версии, порой противоположные.

Общая суть изменений – обеспечение большей степени защиты туристов. Для этого более детально прописаны обязанности лица, предлагающего туры. Добавлены ранее отсутствовавшие нормы по онлайн-бронированию, стандартные формы преддоговорной информации, требования к понятности и удобочитаемости договора, уступка пакетного тура третьему лицу, права туриста при расторжении договора до начала тура и др.

В данной статье автор рассматривает, повлияли ли внесенные изменения на учет и налогообложение в туристических компания

 

Igor STAVINSCHI, Marina BRIHUNEŢ
Decontarea creanţelor şi datoriilor comerciale externe cu termenul de prescripţie expirat: aspecte contabile şi fiscale

În procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător este posibilă apariţia creanţelor şi datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, care se depistează, de regulă, în cadrul inventarierii. În prezentul articol sunt examinate particularităţile contabile şi fiscale ale decontării creanţelor şi datoriilor comerciale externe a căror termen de prescripţie a expirat

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Igor STAVINSCHI
Privind modul de documentare a livrărilor de mărfuri din antrepozitul vamal în ZEL
Privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la livrarea mărfurilor pentru export din ZEL
Privind pierderea dreptului de deducere a TVA aferente mijloacelor fixe aflate în afara ţării, care au fost distruse
Privind aplicarea TVA la livrarea autoturismelor dotate cu echipamente medicale procurate separat
Igor LAZARI
Privind unele aspecte ale ajustării deducerii TVA în cazul schimbării regimului fiscal sau a destinaţiei pentru mărfurile, serviciile procurate anterior
Privind ajustarea deducerii TVA urmare a modificării regimului fiscal sau a destinaţiei utilizării mărfurilor în decursul unui an de la procurarea acestora
Privind ajustarea proratei în anul ulterior celui pentru care a fost aplicată prorata definitivă
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind regimul fiscal al plăţilor efectuate în folosul fondatorului întreprinderii individuale din contul profitului după impozitare
Privind impozitarea veniturilor din dobânzi obţinute de rezidenţi
Privind documentarea penalităţilor calculate conform clauzelor contractuale
Privind responsabilitatea pentru achitarea impozitului pe venit care nu a fost reţinut la sursa de plată
Privind obligaţiile fiscale la vânzarea apartamentului privatizat anterior
Privind obligaţiile fiscale în cazul donaţiei terenurilor agricole
Victoria BELOUS
Privind deducerea plăţii de locaţiune achitate în folosul soţiei contribuabilului
Olga GOLBAN
Consecinţele fiscale ale înregistrării tardive în calitate de plătitor de TVA
Impozitul pe venit reţinut într-un alt stat nu poate fi trecut în cont pentru a micşora obligaţia aferentă impozitului unic
În lipsa obiectului impunerii la sursa de plată nu este necesară prezentarea certificatului de rezidenţă
Posibilitatea de completare a documentului primar „foaia de parcurs” cu date suplimentare
Ольга ГОЛБАН
Доходы от отчуждения долей участия не облагаются IVAO
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете аккумуляторных батарей
О порядке списания автошин, снятых с выбывших транспортных средств
Об учете и налогообложении безвозмездно полученных основных средств
Jana GRICIUC
Asociaţia obştească va reţine impozitul pe venit conform art. 90.1 din CF
Procurarea autoturismului pentru fondatorul unei persoane juridice nu are consecinţe fiscale pentru plătitorul impozitului unic
Privind consecinţele fiscale ale prestării serviciilor de către persoana fizică pensionar
Privind impozitarea şi declararea serviciilor de consultanţă prestate de către persoana fizică nerezidentă
Privind desfăşurarea activităţii independente de către fondatorul întreprinderii individuale
Александр ЭЗБИЧАК
Определение стоимостного базиса унаследованного незавершенного объекта недвижимости
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О декларировании сумм сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при наличии льготы по уплате
Liudmila MIŢOVA (GROPA)
Privind obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile materiale şi impozitul pe avere
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Privind lipsa obligaţiei de repatriere a sumelor aferente creanţelor stinse prin compensare

Autorul publicaţiei argumentează  răspunsul la întrebarea dacă se răsfrânge sau nu obligaţia de repatriere a mijloacelor băneşti provenite din tranzacţii externe asupra creanţelor stinse prin compensare

 

Privind informaţia despre contribuabili pe care SFS o poate comunica mijloacelor mass-media

Autorul publicaţiei comentează dreptul organului fiscal să divulge informaţia din decizia adoptată asupra cazului de încălcare a legislaţiei

 

Estimarea venitului persoanelor fizice prin metode indirecte: prevederi noi

Autorul publicaţiei oferă comentarii privind impactul modificărilor operate recent în CF asupra controalelor efectuate de către organele fiscale prin metode indirecte la persoanele fizice-cetăţeni

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Contabilului despre semnătura facsimil

În practica economică se întâlneşte, destul de frecvent, fenomenul aplicării semnăturii facsimil pe documentele contabile şi de altă natură. Întrucât legislaţia în vigoare nu explică acest fenomen, autorul prezentului articol examinează unele momente de aplicare a acestei semnături. Astfel persoanele responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice vor cunoaşte cele mai importante aspecte ale acestui procedeu, care oferă imediat nu doar avantaje sau soluţii, ci implică şi unele riscuri de ordin juridic

 

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
Entitatea acordă împrumut fără dobândă angajatului: se calculează oare contribuţii de ASSO şi prime de AOAM

Contribuabilii se confruntă adesea cu dificultăţi ce ţin de aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – contribuţii de ASSO) şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (în continuare – prime de AOAM). Din spusele acestora, în multe cazuri este dificilă determinarea bazei de calcul a contribuţiilor şi primelor menţionate, în special, identificarea plăţilor, efectuate în folosul angajaţilor, care pot fi atribuite la categoria „alte recompense”.

În prezentul articol autorul stabileşte dacă este necesară sau nu calcularea contribuţiilor de ASSO şi a primelor de AOAM în situaţia în care angajatorul îi acordă angajatului un împrumut fără dobândă. Drept punct de reper  servesc normele şi reglementările legale în domeniul asigurărilor sociale şi medicale

 

Геннадий БЕЖАН
О новом Классификаторе категории застрахованных лиц

С 05.07.2019 г. вступили в силу изменения в Приказ МФ № 126/2017, которым были утверждены некоторые типовые формуляры, предназначенные для декларирования обязательств по подоходному налогу, взносам ОМС и начисленным взносам ОГСС, а также инструкции о порядке их заполнения. В частности, данный Приказ был дополнен Классификатором категории застрахованных лиц, включающим две новые  категории: 16011 «Лицо, находящееся в учебном отпуске» и 16012 «Лицо, находящееся в дополнительном оплачиваемом отпуске, предоставленном на основании коллективного трудового договора».

Соответствующие комментарии представлены в настоящей статье

 

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Veaceslav CIOBANU
Contracte de societate civilă: incertitudini contabile

Pe parcursul acestui an, au fost publicate modificările la Standardele Naţionale de Contabilitate (în continuare – SNC), care urmează să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020. Se preconizează că, după operarea acestor modificări, SNC vor deveni mai independente în raport cu  IFRS.

Cât de bine a fost realizată această intenţie? În prezentul articol autorul încearcă să răspundă la această întrebare în baza analizei modificărilor la SNC „Părţi afiliate şi contracte de societate civilă” (în continuare – SNC „PA şi CSC”) în partea ce ţine de contractele de societate civilă. Totodată, acesta constată că modificările operate în  SNC „PA şi CSC”, după formă şi după conţinut, sunt atât de nesemnificative şi ţin exclusiv de prezentarea informaţiilor încât generează semne de întrebare în ceea ce priveşte realizarea scopului enunţat

 

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Vadim COJOCARI, Andrei ROMANCIUC
Condiţionarea recoltei de cereale: aspecte contabile şi fiscale (sfârşit, începutul vezi în revista „Contabilitate şi audit”, 2019, nr. 8)

În prezentul articol, la solicitarea cititorilor,  autorii oferă răspunsuri la următoarele întrebări: ce se subînţelege prin condiţionarea recoltei de cereale (mai ales că în actele normative în vigoare o astfel de noţiune nu se întâlneşte); care acte juridice pot fi utile la contabilizarea costurilor legate de condiţionarea cerealelor recoltate sau înregistrarea rezultatelor obţinute şi care documente urmează a fi întocmite cu această ocazie; în ce măsură costurile aferente condiţionării pot influenţa nivelul costului efectiv unitar al boabelor valoroase, deşeurilor utilizabile şi paielor în cazul aplicării diferitor variante de calculaţie

 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Дебиторская задолженность: срок давности

Весной текущего года в Гражданский кодекс (далее – ГК) были внесены изменения относительно сроков давности, в частности тех, которые касаются договорных отношений в бизнесе. Поправкам подверглась практически вся глава II «Исковая давность» раздела IV книги первой ГК.

Некоторые новшества повлияли на договорные отношения в бизнесе и на способы разрешения конфликтов. Для поставщиков как для кредиторов появились новые правила, которые необходимо знать. При заключении сделок в процессе хозяйственной деятельности это позволит применить новые открывшиеся возможности, а также избежать неблагоприятных последствий, связанных с исключением прежних «льгот».

Соответствующие комментарии представлены в настоящей статье

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Готово ли предприятие к проверке в области охраны труда

В декабре 2018 года, как известно, порядок проведения проверок соблюдения трудового законодательства на предприятиях Республики Молдова существенно изменился.

В продолжение статьи, начало которой опубликовано в июньском номере журнала, автор доводит до сведения читателей информацию о компетентных органах, осуществляющих Государственный контроль за соблюдением работодателями нормативных актов по охране здоровья и безопасности труда в зависимости от вида деятельности предприятия, знакомит с изменениями в  порядке проведения проверок соблюдения безопасности труда на предприятиях Республики Молдова, дает рекомендации по подготовке предприятия к предстоящей проверке

 

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП за август 2019 года
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на октябрь 2019 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса