Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 11, 2019
Главная » Архив журнала » № 11, 2019

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii noiembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс ноября
ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Comentarii privind conţinutul modificărilor de bază operate în SNC „Imobilizări necorporale şi corporale” şi modul de aplicare a acestora

În prezentul articol sunt examinate conținutul și modul de aplicare a modificărilor principale operate în SNC „Imobilizări necorporale și corporale” prin Ordinul MF nr. 48/2019. Acestea au fost elaborate în baza prevederilor Directivei 2013/34/UE din 26.06.2013 şi vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2020. De asemenea, au fost utilizate unele reguli prevăzute în IAS 16 „Imobilizări corporale”, 38 „Imobilizări necorporale” și 40 „Investiții imobiliare”.

Comentariile autorului pe marginea  modificărilor operate vizează regulile generale de recunoaștere, evaluare și contabilizare a tuturor categoriilor de imobilizări, precum şi aspectele noi aferente contabilității imobilizărilor necorporale și imobilizărilor corporale

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела ДИМА
Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Обесценение активов»

В данной статье рассмотрены содержание и порядок применения на практике положений НСБУ «Обесценение активов», измененных в соответствии с п. 8 Приказа МФ № 48/2019. При этом приняты во внимание изменения, внесенные в Общий план счетов бухгалтерского учета Приказом МФ № 100/2019.

Комментарии авторов к изменениям, внесенным в указанный НСБУ, касаются положений вводного и общего характера, правил учета убытка от обесценения, норм, регламентирующих восстановление убытка от обесценения, а также требований по раскрытию информации

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Elena IAVORSCAIA
Rezultatele inventarierii anuale: evidenţă & impozitare

Conceptual, inventarierea constă în determinarea corespunderii situaţiei patrimoniale reale cu înregistrările contabile. Dacă realitatea şi contabilitatea nu se contrazic, în urma inventarierii nu se fac careva înregistrări contabile, iar procedura inventarierii se finalizează cu arhivarea documentelor aferente. În caz contrar, divergenţele constatate generează obligaţia de a fi reflectate în contabilitate.

În prezentul articol autorul examinează monografia contabilă a rezultatelor inventarierii şi consecinţele fiscale ale acestora. Întrucât Codul fiscal prevede mai multe regimuri de impozitare, aplicate agenţilor economici rezidenţi, consecinţele fiscale sunt analizate separat pentru entităţile care aplică regimul standard de impozitare, regimul de impozitare IVAO şi, după caz, regimul de impozitare al rezidenților parcurilor IT

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Расходы на гарантийный ремонт товаров возмещает производитель-нерезидент: учет и налогообложение

Данная статья посвящена ситуации, в которой субъект продает импортируемое оборудование, а поставщик-нерезидент в период гарантийного срока предоставляет покупателям гарантийные обязательства по ремонту и/или замене неисправных запасных частей. Согласно договору право осуществлять ремонт неисправных запасных частей и/или, при необходимости, их замену нерезидент предоставляет субъекту, возмещая понесенные им затраты.

Применительно к представленной ситуации автор публикации разъясняет, как отражаются в бухгалтерском учете операции по осуществлению ремонтных работ субъектом с последующим возмещением производителем-нерезидентом их стоимости, а также имеет ли право субъект при уплате НДС от стоимости запасных частей по гарантии на их вычет в налоговых целях

Александр ЭЗБИЧАК, Елена ЯВОРСКАЯ
Налоговые последствия аннулирования задолженности работника по займу

Данная статья посвящена ситуации, в которой работник взял на своем предприятии заем с условием возврата полной суммы займа через два года. По истечении двух лет у работника не было финансовой возможности погасить заем. Руководство, учитывая ценность работника и хорошее финансовое положение предприятия, решило не взыскивать долг с работника и аннулировать его задолженность, проще говоря – простить долг.

Применительно к представленной ситуации авторы публикации разъясняют налоговые последствия предоставления займа и аннулирования долга по займу для работника и для предприятия, рассматривают возможности оптимизации соответствующих последствий

Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Privind contabilizarea costurilor aferente confecţionării şi instalării firmei întreprinderii

Majoritatea entităţilor, în special cele de comerţ şi prestări servicii, instalează o firmă la intrare sau pe clădirea în care îşi desfăşoară activitatea, atrăgând astfel atenţia cumpărătorilor (clienţilor). Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, firma reprezintă o inscripție executată pe un zid, pe o placă etc., așezată la intrarea unui magazin, a unei întreprinderi etc. și pe care este indicată denumirea, destinația, caracterul acestora; placă, panou cuprinzând această inscripție (adesea însoțită sau încadrată de motive și desene ornamentale, lumini etc.).

În prezentul articol de către autori este dezvăluit modul de contabilizare a operaţiunilor aferente confecţionării (procurării), instalării şi întreţinerii firmei în cazul raportării acesteia la mijloacele fixe şi la obiectele de mică valoare şi scurtă durată

Вера БАЧУ
Для кого проведение аудита в 2019 году является обязательным?

На практике далеко не каждый предприниматель или бухгалтер понимает, что такое аудит, как он проводится и для кого является обязательным. Зачастую предприниматели ждут от аудита проверку, аналогичную налоговой проверке.

Учитывая вышесказанное, в данной статье автор разъясняет, для кого проведение аудита в 2019 году является обязательным, а также другие моменты, связанные с аудитом. При этом он исходит из того, что аудиторская деятельность, аудит – это деятельность по независимой проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности экономических агентов, а целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой отчетности аудируемых лиц

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Павел ТОСТОГАН
Льгота по НДС для сельхозпроизводителей и нарастающее переходящее сальдо по расчетам с бюджетом

Данная статья посвящена ситуации, в которой предприятие занимается выращиванием фруктов и их продажей с применением ставки НДС в размере 8%. При экспорте фруктов НДС возмещается ему также по ставке 8% от объема экспорта. В то же время при приобретении химических средств защиты садов от вредителей, ГСМ, услуг по обработке почвы и т.д. предприятие уплачивает НДС по ставке 20%. Как следствие, на счете 534 ежегодно увеличивается переходящий дебетовый остаток по НДС.

Применительно к представленной ситуации автор публикации разъясняет как быть с разницей в сумме НДС, возникающей в результате использования различных ставок, можно ли отнести ее на урожай текущего года путем включения в расходы периода, а также разрешены ли данные расходы к вычету в целях налогообложения

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Елена ЯВОРСКАЯ
Rent a car в командировке: да разве это прихоть?

В сентябре нынешнего года Государственная налоговая служба высказала свою позицию по поводу налоговых последствий в ситуации, когда сотрудник во время командировки  нанимает автомобиль (ответ 29.2.1.17 из ОБНП). По мнению ГНС, возмещение сотруднику расходов на прокат авто является льготой, предоставленной работодателем, а из соответствующей суммы следует удерживать подоходный налог.

В данной статье автор излагает свою точку зрения по данному вопросу

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
Об определении даты экспорта товаров при исчислении суммы НДС к возмещению
О порядке исчисления единого налога при оказании посреднических услуг
Об определении права на личное освобождение при продаже капитальных активов в 2020 году
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
О порядке списания и учета стоимости автошин, установленных на переданном в имущественный наем транспортном средстве
Об учете неиспользуемого комплекта автошин
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Angajatul nu a informat entitatea despre pierderea dreptului la scutirea pentru persoana întreţinută: cine va suporta consecinţele?
Privind beneficierea de scutirea pentru persoanele întreţinute care sunt cetăţeni ai altui stat
Privind obligaţiile fiscale în cazul vânzării autoturismului în baza procurii
Андрей АПОСТУ
Об исчислении налогооблагаемой базы единого налога
Jana GRICIUC
Privind beneficierea de scutirea suplimentară în cazul în care soţul, pe parcursul anului, a obţinut dreptul la scutirea personală majorată
Privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente instruirii personalului
Privind venitul impozabil din vânzarea materialelor obţinute în urma demolării unei case
Liudmila MIŢOVA (GROPA)
Privind calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului
Елена ЯВОРСКАЯ, Александр ЭЗБИЧАК
Электронная торговля в рамках независимой деятельности
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victor SÎRBU, Oxana ZĂNOAGĂ
Modul de examinare a cazurilor de încălcare fiscală şi de adoptare a deciziei privind acestea

Conform art. 1324 din CF, Serviciul Fiscal de Stat realizează, pe lângă alte funcţii de bază, controlul fiscal, prevenirea şi combaterea încălcărilor fiscale, inclusiv a evaziunii fiscale. În cadrul acţiunilor de exercitare a funcţiilor care le revin, SFS şi funcţionarii fiscali sunt obligaţi, la depistarea unei încălcări fiscale şi neîndeplinirea cerinţelor legale ale funcţionarului fiscal, să emită o decizie privind aplicarea de sancţiuni şi să o remită contribuabilului sau reprezentantului acestuia în termenele prevăzute de legislaţia fiscală.

În contextul celor menţionate mai sus, autorii prezentului articol explică modul de examinare a cazurilor de încălcare fiscală şi de adoptare a deciziilor asupra acestora

 

Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН
О санкциях за ошибки, допущенные при регистрации налоговых накладных в ГЭРНН
О санкциях за непредставление налоговых отчетов
Victoria BELOUS
Privind înregistrarea în calitate de plătitori de TVA a entităţilor care importă servicii

Regula generală, cunoscută de toţi, privind înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor de TVA este cea stabilită la art. 112 alin. (1) din CF. Astfel, subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, specificate la art. 51 din CF, exceptând instituţiile de învăţământ publice, sunt obligaţi să se înregistreze ca contribuabili ai TVA dacă ei, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, au efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art. 95 alin. (2) din CF.

În prezentul articol sunt prezentate explicaţii privind aplicarea normelor expuse în art. 112 alin. (4) din CF care de asemenea obligă  contribuabilii să se înregistreze în calitate de plătitori de TVA. Acestea diferă de cele menţionate mai sus şi vizează entităţile care importă servicii

Privind conlucrarea cu organul fiscal în cadrul controlului fiscal

În cadrul controlului fiscal se verifică corectitudinea executării de către contribuabil a obligaţiilor fiscale, precum şi a altor obligaţii prevăzute de actele normative în vigoare. Totodată, pot fi verificate şi persoanele terţe sub aspectul legăturii acestora cu activitatea contribuabilului. Controlul se desfăşoară, de regulă, la oficiul organului fiscal sau la sediul contribuabilului, dar numai în baza unei decizii scrise a conducerii organului care exercită controlul.

În contextul celor menţionate mai sus, autorul prezentului articol oferă pentru contribuabili recomandări privind conlucrarea acestora cu organul fiscal în cadrul controlului fiscal, astfel încât să se asigure o desfăşurare cât mai eficientă a controlului

 

Roman VIERU
Privind modul de aplicare a sancţiunilor pentru încălcările depistate în cadrul controlului fiscal repetat
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Геннадий БЕЖАН
Декларирование периодов в таблице № 3 отчета IPC 18: на что обратить внимание

Одновременно с изменением законодательных норм, регламентирующих назначение пособий по временной нетрудоспособности, была обновлена Инструкция о порядке заполнения отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования (форма IPC 18). Так, согласно внесенным изменениям, в графах 5 и 6 таблицы № 3 указанного отчета следует отражать даты начала и окончания трудовой деятельности и медицинского отпуска в течение месяца. В этих графах могут отражаться и другие периоды, которые превышают отчетный период, но влияют на назначение социальных пособий, например, периоды нахождения в отпуске по болезни или в ежегодном отпуске.

В контексте вышесказанного автор данной статьи раскрывает ключевые требования к декларированию периодов в таблице № 3 отчета IPC 18

Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО
Обязаны ли ООО, у которых нет работников, представлять отчет IPC 18
Об отражении в информации IRM 19 данных по принятым на работу иностранным гражданам
Parascovia CEBOTARENCO
Privind reţinerile din plăţile achitate membrilor nerezidenţi ai consiliului societăţii
Ольга ГРИНЕВИЧ
Об обложении выходного пособия при увольнении взносами ОГСС и взносами ОМС
ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Vadim COJOCARI, Angela CHIŞLARU
Perisabilitatea naturală la păstrarea produselor vegetale: determinare, contabilizare, impozitare

Fiecare entitate (inclusiv din sectorul agrar) este obligată cel puţin o dată pe an să efectueze inventarierea generală a activelor şi altor elemente contabile. În cazul păstrării produselor vegetale, indiferent de durata acesteia, diferenţele sub formă de plusuri sau lipsuri se stabilesc de către comisia de inventariere prin compararea datelor obţinute în urma cântăririi lotului de produse la depozit cu datele din registrul de evidenţă al magazionerului, care, la rândul său, trebuie să coincidă cu datele din registrul de evidenţă analitică a stocurilor completat în mod manual sau automatizat de către contabil.

Depistarea lipsurilor de produse, însă, nu poate servi drept argument juridic pentru sancţionarea magazionerului cu care este încheiat contract de răspundere materială deplină. Aceasta se explică prin faptul că unele lipsuri de produse agricole, depistate în urma păstrării la depozite, au un caracter obiectiv, sunt inevitabile şi nu depind de disciplina de muncă, buna credinţă şi onestitatea gestionarilor, fiind cunoscute ca perisabilitate naturală.

În contextul celor menţionate mai sus, autorii prezentului articol dezvăluie modul de determinare, contabilizare, impozitare a perisabilităţii naturale în cazul  păstrării produselor vegetale

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Доверенность: новые правила

В связи с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс и вступившими в силу в марте текущего года, у специалистов возникают вопросы, касающиеся оформления  сделок с участием не собственника, а доверенного лица. Например, их интересует, действительно ли отныне доверенность – бессрочный документ и правда ли, что если акт закупки оформлен на доверенное лицо, то именно его, а не собственника, нужно декларировать при удержании налога? Есть и другие вопросы.

В контексте вышесказанного автор данной статьи раскрывает измененные положения гражданского законодательства в отношении доверенности

 

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП за октябрь 2019 года
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на декабрь 2019 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса