Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 3, 2020
Главная » Архив журнала » № 3, 2020

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii martie
Павел ТОСТОГАН
Пульс марта
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Удержание подоходного налога: предварительное и окончательное

С 1 января 2020 года вступили в силу нововведения по подоходному налогу, который хозяйствующие субъекты обязаны удержать с физических лиц и перечислить в бюджет. Они были предопределены изменениями, внесенными в Налоговый кодекс законами № 122/2019, № 115/2019 и № 171/2019.

В настоящей статье на примере взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и физическими лицами – резидентами Республики Молдова рассмотрены  новшества 2020 года в данной области, случаи предварительного и окончательного удержания подоходного налога, а также особенности отражения удержанного налога в различных отчетах. В заключительной части статьи автор разъясняет, как физические лица должны определять следует ли им декларировать полученные доходы и доплачивать подоходный налог

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Ремонт основных средств при операционном лизинге: новые налоговые правила

Большинство субъектов предпринимательства в своей деятельности сталкивается с операциями по ремонту основных средств, полученных в операционный лизинг. Характер данных операций зависит от предмета договора, субъекта предпринимательства, срока и других договорных условий.

Автор настоящей статьи исходит из того, что в учете затрат на ремонт основных средств, полученных в лизинг, следует руководствоваться требованиями НСБУ: «Договоры лизинга», а при вычете расходов на ремонт основных средств, являющихся предметом операционного лизинга, – нормами ст. 261 НК и ПП № 704/2019. В данном контексте раскрыты содержание и особенности применения ключевых  положений указанных нормативных актов. На конкретном примере рассмотрена наиболее часто встречаемая ситуация, когда расходы на ремонт основных средств несет лизингополучатель

Valentina PANUŞ, Angela LUPU
Impactul stării de urgenţă asupra dezvăluirii informaţiilor în situaţiile financiarempactul stării de urgenţă asupra dezvăluirii informaţiilor în situaţiile financiare

În prezentul articol sunt expuse recomandările autorilor privind informațiile care pot fi incluse în nota explicativă la situaţiile financiare pentru anul 2019. Acestea sunt adresate entităților a căror activitate este/va fi afectată de starea de urgență instituită în legătură cu situația epidemiologică din ţară şi de peste hotare. De rând cu recomandările de ordin general, este propus un model (extras) de notă explicativă al unei entități autohtone care activează în condițiile stării de urgență şi nu a semnat situațiile financiare până la declararea acesteia

Victor SÎRBU, Sandra DOLGHII
Prevederi noi ale legislaţiei în domeniul asigurării angajaţilor cu hrană

În prezentul articol sunt dezvăluite modificările mai importante operate prin Legea nr. 171/2019, de la 1 ianuarie 2020, în domeniul aplicării tichetelor de masă. Este vorba, printre altele, despre scoaterea din circulaţie a tichetelor de masă pe suport de hârtie, despre calcularea de la valoarea tichetelor de masă a contribuțiilor de ASSO etc. Dat fiind faptul că angajatorii pot să acorde angajaților  tichete de masă sau să îi asigure organizat cu hrană, autorii au realizat o analiză comparativă a acestor două opţiuni prin prisma costurilor și beneficiilor

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Contabilizarea reducerilor primite de către cumpărător conform IFRS

Acordarea de reduceri este, probabil, cel mai răspândit instrument de promovare a vânzărilor indiferent de domeniul în care se desfășoară afacerea. În practică, de regulă, se aplică noţiunea generală „reduceri de preț", care cuprinde mai multe tipuri de reduceri: discounturile, rabaturile, remizele, risturnele etc. Pentru entitățile care aplică IFRS, acordarea reducerilor creează adesea anumite probleme, deoarece afectează direct atât valoarea diferitor elemente din situațiile financiare, cât și momentul recunoașterii lor.

Modul de contabilizare a reducerilor de către vânzători, în concordanță cu reglementările IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienții”, a fost dezvăluit în numerele precedente ale revistei. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol sunt examinate particularitățile contabilizării reducerilor primite de către cumpărători, inclusiv modalităţile de determinare a costului de achiziție şi de înregistrare a operațiunilor în contabilitatea entității cumpărătoare în diverse situaţii

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Налог на недвижимость в 2020 году

Применение налога на недвижимое имущество и земельного налога в 2020 году регламентируется положениями двух нормативных актов: раздела VI Налогового кодекса – по оцененному кадастровыми органами недвижимому имуществу и Закона о введении в действие раздела VI Налогового кодекса – по недвижимому имуществу, не имеющему кадастровой оценки.

В данной статье раскрыты положения указанных  нормативных актов в отношении субъектов и объектов налогообложения, порядка исчисления налогов по различным объектам, сроков представления расчета (форма BIJ 17) и уплаты налога на недвижимое имущество

Roman VIERU, Andrei APOSTU
Modul de verificare a decontărilor cu bugetul şi de ajustare a divergenţelor depistate

Legea contabilităţii nr. 287/2017 şi Regulamentul privind inventarierea obligă entităţile să efectueze inventarierea generală a activelor, capitalului propriu şi datoriilor cel puţin o dată pe parcursul perioadei de gestiune, de regulă, la finele acesteia. Potrivit pct. 71 din Regulamentul nominalizat, inventarierii se supun toate tipurile de creanţe şi datorii ale entităţii, inclusiv cele privind decontările cu bugetul.

Evidenţa obligaţiilor faţă de bugetul public naţional este asigurată de SFS prin intermediul SIA „Contul curent al contribuabilului”. Contrapunerea periodică a informaţiilor din contabilitate cu cele reflectate în SIA respectiv permite depistarea la timp a restanţelor şi supraplăţilor, evitarea calculării penalităţilor pentru neachitarea în termen a obligațiilor fiscale, excluderea cazurilor de executare silită a obligaţiilor fiscale şi de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale entităţii etc.

În prezentul articol, prin prisma celor expuse mai sus,  sunt dezvăluite modalităţile de verificare a decontărilor cu bugetul şi de ajustare a divergenţelor depistate

ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
Комментарии к изменениям в НСБУ «Собственный капитал и обязательства»

В данной статье рассмотрены содержание и порядок применения основных изменений, внесенных в НСБУ «Собственный капитал и обязательства» в соответствии с Приказом МФ № 48/2019. При этом   учтены  изменения, внесенные в Общий план счетов бухгалтерского учета Приказом МФ № 100/2019. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2020 года и касаются порядка учета как элементов собственного капитала, так и обязательств. Речь идет об их составе, правилах учета и списания, информации, подлежащей отражению в пояснительной записке к полным финансовым отчетам, и других аспектах

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
Об определении облагаемой стоимости поставки при применении рыночной цены
Обязаны ли предприятия, объявленные несостоятельными, зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС?
О порядке расчета годовой прораты
Как определить превышение порога обязательной регистрации в качестве плательщика НДС при осуществлении поставок по договору лизинга?
Об отсутствии права на возмещение НДС по ранее осуществленным поставкам на экспорт
Jana GRICIUC
Privind impozitarea donaţiilor efectuate în favoarea unei persoane fizice interdependente
Privind folosirea scutirilor de către persoanele angajate prin cumul
Privind impozitarea donaţiilor în formă de mijloace băneşti în folosul persoanelor fizice nerezidente
Privind documentarea scutirilor în cazul modificării datelor din buletinul de identitate
Privind documentarea achiziţionării produselor din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ольга ГРИНЕВИЧ
Предприятие осуществляет добровольное медицинское страхование работников: возникают ли обязательства по взносам ОГСС и взносам ОМС?
О возможности уплаты взносов ОГСС один раз в полгода
О порядке медицинского страхования детей в возрасте до 18 лет
Ghenadie BEJAN
Privind declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă
Privind declararea perioadelor de activitate în baza contractului de prestare a serviciilor
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Privind prelungirea termenului de repatriere a mijloacelor băneşti

În prezenta publicaţie este oferit răspunsul la întrebarea dacă poate fi considerată sau nu încheierea acordului adițional, care prevede prelungirea  termenului de achitare cu 6 luni, drept temei pentru neaplicarea sancțiunilor aferente nerepatrierii mijloacelor bănești în termenele stabilite

Privind posibilitatea întocmirii contractelor de locaţiune între întreprinderea individuală şi fondatorul acesteia

În prezenta publicaţie este oferit răspunsul la întrebarea dacă o persoană fizică, care este unicul fondator al întreprinderii individuale, are sau nu dreptul de a transmite în locațiune întreprinderii respective bunuri imobile. În acest context autorul explică dacă trebuie înregistrat sau nu contractul de locațiune la organul fiscal în conformitate cu art. 901 alin. (34) din CF

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Valentina PANUŞ, Angela LUPU
Reglementarea documentării faptelor economice în cadrul entităţii

Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 stabileşte pentru entităţi anumite cerinţe referitoare la documentele şi registrele contabile. Este de menţionat că, în prezent, entitățile aplică pe larg în activitatea lor documente primare şi registre contabile în formă electronică, utilizarea lor fiind mai puţin costisitoare, mai rapidă și mai eficientă decât a celor pe suport de hârtie. Mai mult ca atât, unele operațiuni economice se perfectează, după caz, doar prin documente electronice.

În contextul celor expuse mai sus, apare necesitatea elaborării unor proceduri interne la nivelul entității, menite să dezvăluie diversele aspecte referitoare la documentarea operaţiunilor economice. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol este propus modelul unui Regulament privind documentarea faptelor economice în cadrul entităţii. Propunerile autorilor poartă un caracter de recomandare şi pot fi aplicate sau ajustate în funcție de specificul activității, necesitățile informaționale proprii ale entității, precum și de reglementările în vigoare

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Veaceslav CIOBANU
Operaţiunile de capital cu titluri de proprietate: aspecte fiscale

Tranzacțiile cu acțiunile şi/sau cotele-părți în capitalul social al unei societăți sunt cele mai răspândite operațiuni cu titluri de proprietate pe piața valorilor mobiliare. Creşterea sau pierderea de capital care rezultă din vânzarea, schimbul sau o altă formă de înstrăinare a unor astfel de active se determină ca diferența dintre suma încasată (venitul obținut) şi baza valorică a activului respectiv. În această relație de calcul, însă, adesea nu este cunoscută baza valorică a cotei-părți (acțiunii) înstrăinate.

În contextul celor expuse mai sus, autorul prezentului articol generalizează practica fiscală cunoscută, identifică incertitudinile fiscale aferente determinării bazei valorice a titlurilor de proprietate prin analiza operațiunilor cu cotele-părți în capitalul social al SRL, formulează propuneri menite să contribuie la perfecţionarea legislației fiscale în acest domeniu

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Любовь МУРСА
Перевод работников на удаленную работу в условиях чрезвычайного положения

МЗТСЗ на своем официальном сайте опубликовало рекомендации по обеспечению социально-экономической защиты, безопасности и здоровья работников в условиях сложившейся в Республике Молдова и за ее пределами эпидемиологической ситуации. С другой стороны, в соответствии с последними распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям в деятельность многих экономических агентов были внесены существенные ограничения. В результате, у работодателей возник вопрос о том, как правильно оформить изменение трудовых отношений в условиях чрезвычайного положения?

Принимая во внимание вышеизложенное, в данной публикации представлены рекомендации автора, касающиеся изменения трудовых отношений, включая способов оплаты труда, и их документального оформления с учетом положений конкретных статей Трудового кодекса

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на апрель 2020 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса