Сегодня: Воскресение 10 декабря 2023 | EUR: 19.0999 | USD: 17.7310
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 4, 2020
Главная » Архив журнала » № 4, 2020

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii aprilie
Павел ТОСТОГАН
Пульс апреля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Срочная помощь бизнесу от государства

В прошлом месяце произошли небывалые события. Все страны практически отделились от внешнего мира и свернули свою экономическую деятельность. Почти все население находится дома, работают лишь предприятия некоторых отраслей. В такой ситуации бизнесу приходится совсем нелегко с финансовой точки зрения и, плюс ко всему, его участникам приходится решать многие правовые вопросы.

Определенная помощь в этом смысле была предусмотрена в Законе № 56/2020. Он уже был опубликован как вступивший в силу, но из-за обжалования некоторых статей Конституционный суд приостановил его действие и признал неконституционным в связи с несоблюдением некоторых процедур.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила некоторые положения указанного Закона. Предусматривают они предоставление субсидий работодателям и работникам, находящимся в техническом или в обычном простое, отсрочку представления отчета TL 13 некоторыми субъектами, а также возможность ИП возместить фиксированный взнос социального страхования. Комментарии к указанным и другим мерам поддержки бизнеса предоставлены автором данной статьи

Услуги Google Рекламы: какие налоги возникают?

В нынешних экономических реалиях к услугам Google Рекламы прибегают все больше местных предприятий. Учитывая это, автор данной статьи разъясняет, какие налоговые обязательства возникают в случае получения и оплаты таких услуг.

Возможных налогов два – подоходный налог и НДС, которые регламентируются статьями 71 и 111 НК соответственно. При этом НДС будет иметь значение как для плательщиков, так и для неплательщиков НДС. Поэтому на положения раздела III НК следует обратить внимание всем экономическим агентам. С подоходным налогом все сложнее, поскольку статьи НК, регламентирующие ситуации, когда нужно когда не нужно платить налог, во-первых, совершенно одинаковы, а во-вторых – непонятны. Речь идет о статьях 71 и 72 НК, которые якобы разграничивают доходы на полученные в Молдове и вне ее, но которые абсолютно одинаковы. Тут автор советует практикам воспользоваться ответом 29.4.36 из ОБНП

 

Dorel NOROC, Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Contabilitatea şi impozitarea primirii activelor în locaţiune: IFRS versus SNC

Preluarea bunurilor în folosință temporară contra plată este adesea o soluție mai prielnică pentru companii decât cumpărarea sau crearea bunurilor similare. Din cauza finanțării insuficiente, timpului limitat, precum și din alte motive, companiile recurg la astfel de operațiuni care permit rapid, la un preț rezonabil, să obțină în folosință activele necesare. Astfel de operațiuni pot îmbrăca diferite forme juridice, cum ar fi, de exemplu, locațiunea, arenda, leasingul, fiecare având caracteristici specifice.

În prezentul articol se contrapun prevederile actelor normative naționale (SNC) şi cele internaționale (IFRS), care reglementează reflectarea în contabilitatea locatarului a operațiunilor aferente primirii activelor în locațiune. Principalele diferențe dintre tratamentul contabil național și cel internațional, precum și aspectele fiscale sunt ilustrate în baza unui exemplu concret

Svetlana SLOBODEANU
Noul „voal” al carităţii

Republica Moldova, ca şi întreaga omenire, se află într-o situație excepțională, de răsturnare a valorilor obișnuite și de etalare a unor valori noi, veritabile, care vor schimba (şi deja schimbă) viziunile asupra mai multor lucruri. În acest context un aspect important îl reprezintă acţiunile de caritate întreprinse sub diferite forme. De fapt, ca și până acum, în scopuri fiscale acţiunile de caritate urmează a fi grupate în două categorii: donații în scopuri filantropice și de sponsorizare și alte donații.

Anul 2020 este marcat de modificări legate de impozitarea donațiilor, operate în legislația fiscală. Comparativ cu anul 2019, impozitarea donațiilor în scopuri filantropice nu a suportat modificări. Pornind de la această constatare, autorul dezvăluie aspectele de bază referitoare la deducerea unor astfel de donații, confirmarea documentară a donaţiilor, beneficiarii donațiilor, ajustarea veniturilor și cheltuielilor ce țin de donații. Pe de altă parte, în articol sunt comparate normele precedente și actuale (în vigoare din 1 ianuarie 2020) care reglementează impozitarea donațiilor efectuate în folosul persoanelor fizice, dezvăluind aspectele problematice în acest caz

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Cheltuielile suportate de agenţii economici în legătură cu pandemia de coronavirus: abordare contabilă şi fiscală

Trăsătura principală a cheltuielilor cu pandemia este suportarea lor în vederea îndeplinirii unor obligațiuni impuse entității în conformitate cu cerințele legale sau cu deciziile organelor de resort. Astfel, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008, angajatorul este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin de activitatea desfăşurată. Totodată, în contextul situației epidemiologice actuale, MSMPS a intervenit cu recomandări care au drept scop asigurarea securității și protecției sănătății angajaţilor sub toate aspectele, inclusiv prin acordarea echipamentelor de protecție (măști, mănuși etc.).

În prezentul articol sunt dezvăluite aspectele contabile şi fiscale aferente cheltuielilor suportate de agenţii economici in legătură cu pandemia de coronavirus. Potrivit actelor normative în vigoare, pandemia se clasifică ca o situație excepțională, iar conform pct. 3. subpct. 3) din anexa 5 la SNC „Cheltuieli”, cheltuielile legate de prevenirea și/sau lichidarea consecințelor evenimentelor excepționale se includ în componența cheltuielilor excepționale. Cheltuielile suportate de către entități în legătură cu pandemia urmează a fi înregistrate în debitul contului 723 „Cheltuieli excepționale”. Pentru a delimita aceste cheltuieli (cu condiția că ele sunt semnificative pentru entitate) de alte cheltuieli excepționale, autorii articolului consideră relevantă deschiderea în dezvoltarea contului 723 a unui subcont special 7234 „Cheltuieli cu pandemia de coronavirus”

Roman VIERU, Andrei APOSTU
Livrarea la domiciliu în comerţul cu amănuntul: probleme şi soluţii

Situația cu care se confruntă în prezent majoritatea entităţilor autohtone nu este una simplă. În condiţiile în care restricțiile impuse de către autorități limitează deplasarea consumatorilor la producători sau la comercianţi, un rol tot mai important îi revine asigurării cu bunuri și servicii prin livrarea acestora nemijlocit la domiciliul consumatorului.

Evident, procesul de adaptare a mediului de afaceri la noile provocări este însoţit de anumite dificultăți. Dat fiind acest fapt, autorii prezentului articol îşi propun să analizeze cele mai relevante dintre ele și să ofere anumite soluții în acest sens. Principalele dintre acestea ţin de depunerea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ și achitarea taxei pentru unitățile comerciale/de prestări servicii, utilizarea echipamentelor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar, documentul de însoțire a mărfii livrate la domiciliu, returul mărfurilor şi serviciile de livrare a mărfurilor, sancțiunile pentru încălcarea legislației în vigoare

 

ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
Новое в учете выданных/полученных авансов в 2020 году

В данной статье рассмотрены содержание и порядок применения на практике новых положений НСБУ и Общего плана счетов бухгалтерского учета, относящихся к учету и отражению в финансовых отчетах авансов, выданных/полученных для приобретения/поставки активов и услуг. Указанные положения вступили в силу с 1 января 2020 года и, главным образом, касаются классификации выданных авансов, пересчета выданных/полученных авансов в иностранной валюте, раскрытия информации о выданных/полученных авансах в финансовых отчетах. Статья основана на конкретных примерах, иллюстрирующих теоретические аспекты

Комментарии к изменениям в НСБУ «Затраты по займам»

Приказом МФ № 48/2019 в НСБУ «Затраты по займам» был внесен ряд изменений. Основные из них касаются перечня затрат по займам и состава квалифицируемых активов. Соответственно, в данной статье представлены подробные комментарии к положениям о том, что затраты по займам включают курсовые валютные и суммовые разницы, относящиеся к процентам по займам. Не оставлен без внимания и тот факт, что квалифицируемые активы включают не только запасы с длительным периодом времени для создания и подготовки к использованию по назначению, незавершенные нематериальные/долгосрочные материальные активы и инвестиционную недвижимость, но и незавершенные долгосрочные биологические активы и прочие долгосрочные и оборотные активы. По данным конкретного примера осуществлены необходимые расчеты и составлены бухгалтерские проводки

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Елена ЯВОРСКАЯ, Любовь МУРСА
Трудовые отношения в чрезвычайной ситуации

В Республике Молдова введено чрезвычайное положение (ЧП) как минимум на период с 17 марта до 15 мая 2020 года. Поскольку нормальное осуществление экономической деятельности предприятий в таких случаях затруднено, или вовсе невозможно, работодатели сталкиваются с необходимостью сокращения расходов, в т. ч. и на рабочую силу.

На web-странице МЗТСЗ опубликованы рекомендации по возможным вариантам отношений «работодатель-работник» в период ЧП. Эти, а также другие варианты отношений рассмотрены в данной статье с точки зрения, как трудового права, так и учета. В частности, речь идет о действиях работодателей в период чрезвычайного положения, изменений рабочего времени, удаленном выполнении работы, оплачиваемых отпусках и отпусках без сохранения заработной платы и других аспектах

Тудор КАПША
О выплате ежемесячного пособия по безработице в период чрезвычайного положения

В данной статье разъяснен порядок выплаты ежемесячного пособия по безработице в период чрезвычайного положения. Ключевые положения, на которые обращает внимание автор, сводятся к следующему: лица, зарегистрированные в качестве безработных, в том числе вернувшиеся из-за границы, со дня подачи заявления ежемесячно будут получать пособие по безработице в размере 2 775 леев; разница между предоставленной суммой в размере 2 775 леев и рассчитанным размером ежемесячного пособия по безработице финансируется из государственного бюджета и не учитывается при установлении других социальных пособий; после отмены ЧП пособие по безработице будет предоставляться на общих основаниях

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Roman VIERU
Privind obligaţiile fiscale la achitarea dividendelor în avans
Petru GRICIUC
Privind reportarea pierderilor fiscale aferente anului 2018
Privind termenul de achitare a impozitului pe venit în rate pentru anul 2020
Privind impozitarea veniturilor din vânzarea terenurilor de către gospodăriile ţărăneşti
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О необходимости подачи уведомления о начале торговой деятельности посредством Интернета
О необходимости уплаты сбора за объекты торговли независимо от характера продаваемых товаров
Об отсутствии обязательства по подаче уведомления о начале торговой деятельности при оказании спортивных услуг онлайн
Jana GRICIUC
Privind darea de seamă ce urmează a fi prezentată de către gospodăria ţărănească care angajează zilieri
Privind reflectarea în dările de seamă a câştigului de la campania promoţională obţinut de către o întreprindere individuală
Privind întocmirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către organizaţiile necomerciale care nu au avut activitate
Privind posibilitatea producerii bunurilor în cadrul activităţii independente
Privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice nerezidente în cazul donării acţiunilor unei persoane fizice rezidente
Privind înregistrarea la SFS pentru achiziţionarea produselor din fitotehnie/horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Declararea lipsei venitului asigurat în perioada concediului medical

Autorul prezentului articol menţionează că prin HG nr. 685/2019 au fost operate modificări în Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Este vorba, în primul rând, despre completarea pct. 14 cu prevederi care obligă angajatul să depună declarația pe propria răspundere prin care confirmă pierderea integrală, în perioada concediului medical, a venitului asigurat la toate unitățile în care desfășoară activități. Declarația se depune concomitent cu certificatul de concediu medical şi urmează a fi solicitată de către angajator în toate cazurile de stabilire a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Suspendarea activităţii întreprinderii: etapele care urmează a fi parcurse

În legătură cu instituirea în Republica Moldova a stării de urgenţă, apare următoarea întrebare: există sau nu posibilitatea scutirii entităţilor de achitarea impozitelor și taxelor, precum și de prezentarea dărilor de seamă fiscale? În prezentul articol se menţionează că unica soluție legală în acest sens este suspendarea activității entităţii pe o perioadă care nu poate să depăşească 3 ani. Pornind de la această constatare, autorul comentează acţiunile care urmează a fi întreprinse pentru suspendarea activității unei entităţi conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 845/1992 și art. 18 din Legea nr. 220/2007. Pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, entitatea este scutită de prezentarea dărilor de seamă financiare şi fiscale, precum şi de plata taxelor şi impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile imobiliare (dacă entitatea deţine astfel de bunuri). Un astfel de impozit se achită din mijloacele entităţii imediat după expirarea termenului de suspendare a activităţii

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
О налогообложении дарений в неденежной форме медицинским учреждениям

В статье рассматривается ситуация, когда предприятие в условиях чрезвычайного положения безвозмездно передало товары медико-санитарному учреждению (больнице). При приобретении соответствующих товаров сумма НДС была отнесена на вычет.

Применительно к представленной ситуации автор публикации разъясняет следующие аспекты: считается ли данная безвозмездная поставка пожертвованием на благотворительность и спонсорство, как правильно оформить налоговую накладную на передачу товаров, вычитаются ли данные расходы в налоговых целях

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Valentina PANUŞ, Angela LUPU
Obligativitatea întocmirii unor documente

Adesea contabilii se confruntă cu întrebarea dacă este necesară sau nu întocmirea pe suport de hârtie a unor astfel de documente, cum ar fi fișa de inventar de evidență a mijloacelor fixe şi fișa de evidență a exploatării anvelopelor sau a acumulatoarelor.

În acest context, autorii articolului menţionează că în Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special și Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea acestora aprobate prin HG nr. 294/1998 nu se regăsesc cele 2 fișe. Astfel, elaborarea lor este la discreția entității, deoarece, acestea nu confirmă și justifică producerea faptelor economice, ci servesc doar pentru reflectarea operațiunilor efectuate în baza altor documente primare și acumularea informației despre elementele contabile. Totuşi, consideră autorii, utilizarea fişelor nominalizate în cadrul entităţii atestă o bună organizare a contabilității şi administrare a unui sistem rațional de control intern

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Alexandru NEDERIŢA
Aspecte noi privind contabilitatea în organizaţiile necomerciale în anul 2020

În prezentul articol sunt examinate conținutul și modul de aplicare în organizațiile necomerciale a principalelor modificări operate în Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în ONC și Standardele Naționale de Contabilitate. Acestea au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020 și, în principal, se referă la: contabilitatea mijloacelor financiare primite în urma desemnării procentuale; nomenclatorul costurilor care nu se includ în costul de intrare al imobilizărilor necorporale și corporale; contabilizarea şi decontarea valorii anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport; calcularea uzurii OMVSD; recalcularea avansurilor acordate/primite în valută străină; modul de implementare a prevederilor modificate ale Indicațiilor metodice și SNC

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Чрезвычайное положение: как быть с платой за наем?

В период чрезвычайного положения один из наиболее актуальных вопросов – приостанавливаются ли платежи по найму? По мнению автора статьи однозначного ответа на данный вопрос нет. Зависит он от разных обстоятельств: положений каждого договора, результатов переговоров между сторонами, возможности физически попасть в наемное помещение. Поскольку каждый договор найма имеет свои особенности и своих участников, в каждом конкретном случае сюжет будет развиваться по-своему

Финал «туристического» спора

В данной статье рассмотрен случай из судебной практики, связанный с туристической компанией «F-T» SRL. Началась эта история еще в 2017 году, когда по результатам проверки налоговая служба вынесла данному туристическому агенту вердикт о суммах, которые ему нужно заплатить в бюджет. Компания была не согласна с той частью решения, где говорилось о допущенном ею нарушении: проверяющие посчитали, что она должна была зарегистрироваться в качестве плательщика НДС и применили существенные штрафные санкции

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на май 2020 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса