Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 8, 2020
Главная » Архив журнала » № 8, 2020

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii august
Павел ТОСТОГАН
Пульс августа
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Светлана СЛОБОДЯНУ
Некоторые проблемы определения амортизируемой стоимости основных средств в налоговых целях

Все налогоплательщики, применяющие общеустановленный режим налогообложения, в целях начисления налоговой амортизации ОС и прочих долгосрочных активов, используемых в предпринимательской деятельности, в 2020 году должны руководствоваться положениями НК (ст. 261), ПП 704/2019 и № 338/2003. Более того, для многих предприятий нынешний год является первым годом применения «нового» метода начисления налоговой амортизации. Следовательно, они должны «трансформировать» стоимостный базис ОС, определенный на начало года в соответствии с положениями статей 26 и 27 НК, в амортизируемую стоимость согласно ст. 261 НК и ПП № 704/2019. Правила «перехода» изложены в ст. 24 ч. (32) Закона № 1164/1997 и в главе IX ПП № 704/2019, а также раскрыты в статье «Новая налоговая амортизация – как применять? («Contabilitate și audit» № 12/2019).

В данной статье рассмотрены проблемные аспекты определения стоимости ОС в соответствии с новыми правилами. Связаны они, в частности, с различиями между «старым» и «новым» подходами в определении входной стоимости ОС в налоговых целях, с включением в стоимость ОС оценочного резерва, амортизации другого основного средства и начисленных процентов

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Возврат НДС из бюджета: порядок осуществления и учета

Как известно, в целях поддержки предпринимательской деятельности с 1 мая 2020 года действует Программа возмещения НДС. Соответствующие процедуры регламентированы Положением о возмещении НДС предприятиям – плательщикам НДС, которые зарегистрировали суммы НДС, подлежащие вычету в последующем периоде.

В данной статье рассмотрены ключевые аспекты, связанные с возвратом НДС из бюджета, включая действия налогоплательщика и ГНС в таких случаях, а также порядок отражения соответствующих операций в бухгалтерском учете получателя возврата

Igor STAVINSCHI, Marina BRIHUNEŢ
Aspecte contabile şi fiscale privind procurarea şi comercializarea unui teren cu construcţii demolate

În prezentul articol este examinată situaţia în care o entitate, specializată în construcții, a procurat un teren cu garaje, amplasate pe acesta, în vederea construirii unui bloc de locuit multietajat. La pregătirea terenului pentru construcție, garajele au fost demolate de către o entitate specializată. Ulterior, din cauza situației financiare dificile, entitatea a decis să comercializeze terenul unei alte entități.

În contextul celor expuse mai sus, autorii oferă răspunsuri la următoarele întrebări: cum vor fi contabilizate operaţiunile de procurare şi vânzare a terenului cu garajele demolate; care sunt momentele subtile privind aplicarea TVA asupra cărora entitatea trebuie să atragă atenția; cum va fi reflectată vânzarea terenului de către entitate în Declarația VEN12

Елена ЯВОРСКАЯ
И снова об импорте услуг – где проблема?

С 1 января 2020 года были изменены правила налогообложения импорта услуг, но многие вопросы оставались неразрешенными. И хотя в мае в соответствующие правила внесены очередные поправки, они тоже не рассеяли неясности. Более того, возникли новые вопросы, а специалисты разделились на два лагеря – одни считают, что НДС при импорте услуг можно вычитать при наступлении наиболее раннего события – самого импорта, его оплаты или уплаты НДС, другие же уверены, что вычет возможен только в одном случае – когда состоялся сам импорт.

В данной статье представлены комментарии к изменениям в законодательных нормах, регулирующих налогообложение импорта услуг, и изложена точка зрения автора в отношении существующих в данной области проблем

Ghenadie NEGARĂ
Diferenţele de curs valutar la plata dividendelor către nerezident

În prezentul articol este examinată situaţia în care unul dintre asociații SRL reprezintă o companie nerezidentă. Conform deciziei adunării generale a asociaţilor, convocate recent, profitul rămas după impozitare, obținut în anul 2019, a fost distribuit asociaților. Plățile vor fi efectuate asociaţilor prin transfer bancar până la finele anului 2020. Totodată, decizia adunării prevede efectuarea plăţii către asociatul nerezident în euro, la cursul BNM din ziua adoptării deciziei respective.

Autorul publicaţiei explică dacă este corectă sau nu ultima prevedere din decizia de distribuire a profitului, dat fiind faptul că într-o astfel de formulare decizia va genera diferenţe de curs valutar

Dorel NOROC, Marcela DIMA
Pierderile de mărfuri în comerţ: aspecte contabile şi fiscale

Perisabilitatea naturală, reziduurile și deșeurile (în continuare – pierderi de mărfuri) se întâlnesc, practic, la toate etapele activităţii comerciale. În contextul economic actual, generat de criza pandemică, reducerea pierderilor de mărfuri le poate aduce entităţilor avantaje competitive importante. Dat fiind acest fapt, astfel de pierderi sunt permanent în vizorul comercianților, iar minimizarea lor reprezintă pentru aceştia una dintre preocupările de bază.

În prezentul articol sunt oferite răspunsuri la întrebările care apar în comerț cu referinţă la modul de determinare și documentare a pierderilor de mărfuri, precum și la particularitățile contabile și fiscale ale acestora: care sunt cauzele apariției şi posibilităţile de minimizare a perisabilității naturale; prin care documente se perfectează decontarea pierderilor de mărfuri; care este regimul fiscal al TVA aferente pierderilor de mărfuri; pot fi calificate sau nu ca deşeuri produsele alimentare cu termenul de valabilitate expirat și se permit acestea sau nu la deduceri în scopuri fiscale; care este modalitatea de stabilire a normelor pierderilor de mărfuri în comerț etc.

Jana GRICIUC, Marina BRIHUNEŢ
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată sau mijloace fixe: aspecte contabile şi fiscale

În prezentul articol este examinată situaţia în care o entitate, a cărei activitate presupune comerțul cu amănuntul, a procurat 200 echipamente de casă şi control (ECC) la prețul unitar de 5 000 lei. Fondatorii entității au propus ca ECC procurate să fie reflectate în componența mijloacelor fixe, stabilind pentru ele o durată de funcționare utilă de 3 ani. Motivul invocat de către aceştia a fost că, în cazul reflectării ECC în componenţa OMVSD, rezultatul financiar din care urmează a fi achitate dividendele se va diminua semnificativ.

În contextul celor expuse, autorii publicaţiei oferă explicaţii pe marginea următoarelor întrebări: cum va contabiliza entitatea ECC procurate şi care este modalitatea de reflectare a tranzacției respective în Declaraţia VEN12

Roman VIERU
Compensaţiile pentru diminuarea impactului calamităţilor naturale asupra recoltei anului 2020

Recent a intrat în vigoare Regulamentul care stabilește modul de acordare a mijloacelor financiare destinate compensării parţiale a cheltuielilor suportate la semănatul și întreținerea culturilor cerealiere din prima grupă afectate de secetă, precum și la întreținerea culturilor horticole afectate de căderile de grindină. Astfel, MADRM, prin intermediul AIPA, urmează să distribuie 100 milioane lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru acordarea compensațiilor în vederea diminuării impactului calamităților naturale asupra recoltei anului 2020.

În contextul celor expuse mai sus, autorul articolului oferă explicaţii pe marginea următoarelor întrebări: cine poate beneficia de compensație; care este modalitatea de confirmare a producerii calamității naturale; care sunt condițiile de acordare a compensației; care este modalitatea de calculare şi de acordare a compensației; cum se contabilizează compensația primită; care este regimul fiscal aferent compensaţiei respective

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
О порядке определения облагаемой стоимости импортируемой услуги при уплате НДС в стране нерезидента
О наличии права на возмещение НДС при приобретении здания у субъекта, находящегося в процессе несостоятельности
О базе применения НДС при продаже основных средств, переведенных в состав товаров
Об отсутствии обязательства по начислению НДС при приобретении почтовых услуг на территории Приднестровья
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Об отсутствии необходимости пересмотра решения по возмещенным ранее суммам НДС при изменении назначения капитальных инвестиций
О порядке применения НДС по товарам, назначение которых на момент приобретения неизвестно
Valeriu SEVERIN
Privind aplicarea la sursa de plată a impozitului pe venitul nerezidentului în lipsa certificatului de rezidenţă fiscală în original
Privind documentele care pot substitui certificatul de rezidenţă fiscală
Privind eliberarea facturii fiscale electronice cu o altă dată decât data întocmirii ei
Privind impozitarea venitului din darea în arendă a terenului agricol
Ghenadie NEGARĂ
Privind crearea provizioanelor pentru cheltuielile aferente auditului
Privind deducerea cotizaţiilor de membru în asociaţiile profesionale
Петру ГРИЧУК
Об отсутствии у супруги права на личное освобождение супруга, проработавшего некоторое время в IT-компании
О порядке отражения в Декларации CET 18 пожертвования, осуществленного физическим лицом в пользу медицинского учреждения
Об отсутствии обязательств по подоходному налогу у субъекта сектора малых и средних предприятий при обнаружении ошибок по расходам прошлых периодов
О порядке отражения в отчетности выплат, осуществленных нерезиденту, при наличии сертификата о резидентстве
Об обязательстве уплаты подоходного налога в рассрочку для вновь созданных предприятий
О налогообложении полученных доходов в виде процентных начислений субъектами сектора малых и средних предприятий
О порядке оценки налогооблагаемого дохода физического лица косвенными методами в контексте изменений, внесенных в статью 226.6 НК
Jana GRICIUC
Privind deductibilitatea cheltuielilor aferente închirierii spaţiilor pentru oficii
Privind lipsa dreptului de subvenţionare a dobânzii în cadrul contractului de leasing
Privind obligaţia fiscală a persoanei fizice în cazul înstrăinării cotei în capitalul social
Privind acordarea scutirii persoanei angajate până la tranziţia entităţii la regimul fiscal al rezidenţilor parcurilor IT
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Исчисление налога на недвижимое имущество в случае временной регистрации вещных прав двух собственников
Налог на недвижимое имущество по объекту, разделенному на два новых объекта
Повышающий коэффициент по сбору за объекты торговли применяется под собственную ответственность налогоплательщика
Mihai POPOVICI
Privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice din vânzarea produselor agricole
Privind calcularea penalităţii pentru neachitarea primei de AOAM de către fondatorii întreprinderilor individuale
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Privind incapacitatea temporară de muncă stabilită de către angajator
Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Елена ЯВОРСКАЯ
О налоговых проверках и их спорном регулировании

До 1 июня 2020 года обычные налоговые проверки были запрещены в связи с пандемией коронавируса. Начиная с указанной даты, запрет был снят, несмотря на  ухудшение статистики по заболеваемости. На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки более остро проявляются старые вопросы, связанные с налоговыми проверками.

В контексте вышесказанного в данной статье представлены комментарии автора применительно к следующим аспектам: законно ли проведение налоговых проверок на предприятиях, не включенных в годовой план проверок, утвержденный ГНС; достаточно ли норм о налоговом контроле в действующем законодательстве; сколько длится налоговая проверка; можно ли корректировать отчеты до начала проверки; допускаются ли контролеры к базам данных; как быть при налоговых проверках, если директор или бухгалтер в отпуске; отвечает ли главный бухгалтер за налоговые ошибки; в каких случаях проводится повторная проверка и др.

ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Aspecte noi privind contabilitatea veniturilor

În prezentul articol sunt examinate conţinutul şi modul de aplicare a noilor prevederi aferente contabilităţii şi prezentării în situaţiile financiare a veniturilor. Aceste prevederi rezultă din modificările operate în SNC și Planul general de conturi contabile şi, în principal, se referă la: ajustarea veniturilor din prestarea serviciilor; contabilitatea veniturilor aferente ajustărilor de valoare favorabile privind investițiile financiare pe termen lung și curente; evidențierea în componența veniturilor din dividende a veniturilor din interesele de participare; evidențierea în componența veniturilor din dobânzi a veniturilor aferente dobânzilor obținute de la părțile afiliate; componența anumitor grupe de venituri; prezentarea informațiilor în situațiile financiare

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Любовь МУРСА
Оформляем трудовые отношения

 

В процессе трудоустройства возникает немало вопросов, связанных с  соблюдением  норм и положений  трудового законодательства. Казалось бы, прием на работу очередного работника  не составляет особого труда. Однако зачастую это делается бессистемно,  в результате  допускаются  ошибки  и  недочеты.

В данной статье пошагово рассмотрен   порядок  оформления  приема  на работу работников: от ознакомления лица, принимаемого на работу, с условиями его будущей деятельности до представления Информации об установлении социальных и медицинских прав, связанных с трудовыми отношениями (форма IRM 19)

Tudor CAPŞA
Privind necesitatea aprobării statelor de personal ale entităţii
Privind transferul temporar al angajatului în altă funcţie din cadrul entităţii
Privind aplicarea la solicitarea angajatului a programului flexibil de muncă
Privind compensarea cu timpul liber a muncii suplimentare
Privind concedierea angajatului-pensionar pentru limită de vârstă
АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ ИНФОРМИРУЕТ
Privind raportarea achiziţiilor publice în condiţiile pandemiei de coronavirus (COVID-19)
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на сентябрь 2020 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса