Сегодня: Субота 2 декабря 2023 | EUR: 19.4099 | USD: 17.7828
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 9, 2020
Главная » Архив журнала » № 9, 2020

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii septembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс сентября
ИНТЕРВЬЮ
Iuri LICHII, directorul adjunct al SFS, răspunde la întrebările cititorilor revistei „Contabilitate şi audit“
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Dorel NOROC
Retrospectiva programelor de susţinere a mediului de afaceri în anul 2020

Începând cu luna aprilie a anului 2020, în contextul situației epidemiologice existente la nivel național, au fost adoptate o serie de măsuri de natură bugetar-fiscală orientate spre susținerea mediului de afaceri. Astfel, prin dispozițiile Comisiei Situații Excepționale, Legea nr. 60/2020 și Legea nr. 69/2020 au fost instituite următoarele programe: Programul de subvenționare a plăților pentru șomaj tehnic și/sau staționare, Programul de subvenționare a dobânzilor şi Programul de rambursare a TVA.

Pe parcursul perioadei de implementare a acestor programe, au fost efectuate o serie de modificări/prelungiri care au avut drept scop creșterea accesibilității agenților economici la măsurile de suport respective.

În prezentul articol autorul analizează evoluția programelor de susținere a mediului de afaceri în vederea atenuării efectelor economice ale situației epidemiologice (COVID-19) și a calamităților naturale, precum și aplicabilitatea în timp a acestora

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете и налогообложении суммовых разниц

Суммовые разницы возникают при осуществлении расчетов в национальной валюте между резидентами Республики Молдова по договорам, заключенным в иностранной валюте/условных единицах. В качестве примера можно привести договоры на право пользования активами, купли-продажи ценностей с оплатой в рассрочку, оказания/получения услуг, предоставления/получения займов,  и др.

Порядок учета и налогообложения суммовых разниц регламентирован положениями НСБУ «Курсовые валютные и суммовые разницы», Общего плана счетов бухгалтерского учета, Налогового кодекса, а также разъяснениями ГНС, размещенными в ОБНП.

В данной статье авторы раскрывают основные аспекты, которые необходимо иметь ввиду при учете и налогообложении суммовых разниц. Кроме того, рассмотрен порядок учета и налогообложения суммовых разниц, возникающих при последующей и предварительной оплате поставленных/приобретенных активов и/или оказанных/полученных услуг. Авторы обращают внимание также на то, что расчеты по договорам, заключенным в иностранной валюте/условных единицах, требуют составления дополнительных расчетов и бухгалтерских проводок, а это увеличивает объем работы бухгалтера. В заключении даны рекомендации о том, как избежать возникновения суммовых разниц

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Comisioanele aferente liniilor de credit (împrumut): modul de contabilizare şi efectele fiscale

Pentru finanțarea activităților sale, entitățile adesea apelează la capitalul atras în baza contractelor de credit și/sau de împrumut. Diversele comisioane achitate creditorilor conform condițiilor contractuale pot atinge sume semnificative. Ca urmare, de corectitudinea contabilizării comisioanelor depinde, în mod direct, atât rezultatul financiar-contabil, cât și venitul impozabil al entității-debitoare.

În prezentul articol, în baza unor exemple, este examinat modul de contabilizare și efectele fiscale ale operațiunilor de calculare şi achitare a comisioanelor aferente linilor de credit (împrumut)

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Учет и налогообложение затрат на ремонт и улучшения здания, взятого внаем

Многие предприятия в своей деятельности используют здания или помещения, взятые внаем на основе договоров имущественного найма. В процессе их использования рано или поздно возникает необходимость проведения ремонтных работ. Иногда ремонт необходимо осуществить непосредственно перед началом использования объекта в процессе предпринимательской деятельности. При этом возникает вопрос, как нанимателю правильно оформить и учесть данные расходы.

В контексте вышесказанного автор данной статьи рассматривает особенности учета и налогообложения операций, связанных с ремонтом и улучшениями здания, взятого внаем. В частности, на конкретном примере раскрыт порядок учета операций по ремонту и улучшению нанятого здания с частичным возмещением затрат в счет платы за наем

Светлана СЛОБОДЯНУ
Нормирование и вычет расходов на топливо для автомобилей с бортовыми компьютерами

В 2020 году Приказ МТДХ об утверждении Норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте № 172/2005 претерпел фундаментально важные изменения. Было уточнено, что сфера его действия ограничивается исчислением расхода топлива для автотранспортных средств без бортовых компьютеров или специальных датчиков расхода топлива. Данные изменения вступили в силу с 8 июня 2020 года и, по сути, с этой даты автотранспортные средства на предприятиях делятся на две категории – оборудованные и не оборудованные бортовыми компьютерами и/или датчиками расхода топлива.

С учетом вышесказанного, автор данной статьи разъясняет как устанавливать нормы и вычитать расходы на топливо для автомобилей, оборудованных бортовыми компьютерами и/или датчиками расхода топлива, а также подлежат ли бортовые компьютеры или датчики, приобретенные отдельно от автотранспортного средства, обязательной метрологической поверке

Елена ЯВОРСКАЯ
Переход на новый метод налоговой амортизации

С 2020 года экономические агенты, обязанные применять амортизацию основных средств в налоговых целях, руководствуются Положением о порядке учета и начисления амортизации основных средств в целях налогообложения, утвержденным ПП № 704/2019. Те, кто опробовал новый метод в прошлом году опционально, в 2020 продолжат начислять амортизацию. Более сложная задача стоит именно перед «новичками»: им предстоит сначала осуществить переход на новый метод.

Данная статья адресована налогоплательщикам, которые в 2019 году применяли старый метод расчета амортизации согласно Закону о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса № 1164/1997. В ней рассмотрены действия бухгалтера в переходный период, а именно как ему рассчитать и занести в новый Реестр учета основных средств амортизационную стоимость каждого основного средства и срок его налоговой амортизации

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Сбор за добычу полезных ископаемых в 2021 году

В результате изменений и дополнений, внесенных Законом № 60/2020 в Налоговый кодекс, с 1 января 2021 года меняется порядок применения сбора за добычу полезных ископаемых. С учетом этого, в данной статье представлены разъяснения автора, касающиеся субъектов обложения сбором, налогового периода исчисления сбора, бюджетов, в которые уплачивается сбор, представления отчетности по сборам за природные ресурсы

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
НДС при продаже недвижимого имущества не зависит от его кадастровой стоимости
Корректировка вычета НДС при продаже или списании тракторов для сельскохозяйственных работ
Налоговые последствия возврата части авансовой оплаты импортируемых услуг
Право на вычет НДС при продвижении товаров, освобожденных от налога
НДС при передаче внесенного в уставный капитал актива при реорганизации путем присоединения
Вычет НДС, начисленного при посттаможенном контроле
НДС вычитается только при его уплате в бюджет по приобретениям имущества у поставщиков, находящихся в процессе несостоятельности
Igor LAZARI
Se aplică sau nu taxa pentru simbolica locală la indicarea pe ambalaj a mărcii comerciale şi/sau a denumirii entităţii
Валериу СЕВЕРИН
Какие налоговыe обязательства возникают в связи с продвижением товаров на Facebook
Указание кода IBAN и названия банка в электронной налоговой накладной необязательно
Налоговая накладная на сумму начисленной пени за нарушение договорных условий не выписывается
Выписывается или нет налоговая накладная при оказании услуг физическому лицу
Marina BRIHUNEŢ
Despăgubirea primită conform tranzacţiei de împăcare: aspecte contabile şi fiscale
Roman VIERU
Care sunt obligaţiile fiscale ale persoanei fizice în cazul cesionării contractului de leasing financiar
Петру ГРИЧУК
Принимаются ли во внимание документы, не учтенные в ходе проведенного налогового контроля
Об уплате подоходного налога от суммы выплаченных дивидендов при наличии переплаты по подоходному налогу
О пересдаче отчетов IALS 18 и INR 14 при выявлении ошибок прошлых периодов
Расчет льготы работодателя при предоставлении работникам автомобилей в личных целях
Светлана СЛОБОДЯНУ
Действует ли Приказ № 124/2005 при списании шин
Jana GRICIUC
Deducem corect cheltuielilе aferente salariului achitat persoanei detaşate de peste hotare
Reţinem impozitul pe venit la acordarea premiilor în cadrul organizaţiei necomerciale
Se reţine sau nu impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile în folosul unei companii nerezidente
Deducem corect cheltuielile aferente primelor de asigurare facultativă acordate angajatului la detaşarea peste hotare
Întocmim Darea de seamă IPC 18 la procurarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de la o persoană fizică
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О порядке уплаты налога на недвижимое имущество, приобретенное на территории Приднестровья
Mihai POPOVICI
Se recalculează sau nu indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani
Angajatorul este obligat să propună funcţiile vacante angajaţilor care urmează a fi concediaţi
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Prezentăm sau nu documentele contabile la solicitarea organului de poliţie

În prezentul articol este examinată situaţia în care o entitate a primit de la secţia de poliție scrisoarea prin care se solicită prezentarea copiilor autentificate ale documentelor de constituire, rapoartelor financiare, actelor de control fiscal, extraselor din unele conturi contabile, listei angajaților şi a informaţiei privind salariile calculate şi achitate.

În contextul celor menţionate mai sus, autorul articolului explică care vor fi acțiunile entităţii în această situaţie pentru ca drepturile sale să nu fie încălcate și să nu fie comise abuzuri în detrimentul intereselor sale

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Геннадий НЕГАРЭ
Применение НДС в строительстве: нерешенные проблемы

В последнее время дискуссии по поводу расчета и вычета НДС в некоторых отраслях экономики немного поутихли, но в строительстве проблемы, поднятые экспертами, особенно по вычету НДС, остались нерешенными. Более того, с вступлением в силу с марта 2019 года модернизированного Гражданского кодекса наряду с так и не решенным вопросом правильного вычета НДС в строительстве появился еще один вопрос – определение момента поставки недвижимого имущества.

В данной статье проанализированы нерешенные проблемы вычета НДС и определения момента поставки имущества, которые могут возникнуть, например, при строительстве жилого здания с коммерческими площадями, предназначенными для продажи на основании договоров купли-продажи строящегося недвижимого имущества. Именно такой договор, по мнению автора, наглядно свидетельствует о наличии проблем в области применения НДС

Svetlana SLOBODEANU
Rezultatul fiscal al contribuţiilor cu active la capitalul agentului economic: studiem problema

De mai mult timp, contribuabilii sunt cunoscuți cu faptul că, în conformitate cu art. 55 din CF, contribuțiile cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui nu sunt supuse impozitării. Este vorba despre neimpozitarea venitului obținut din operațiunile de depunere a activelor în capitalul social al altei entități.

Pentru persoana care a contribuit cu active, baza valorică a titlului de proprietate este egală cu baza valorică ajustată a activelor transmise ca contribuție.

În anii precedenți, efectul acestei facilități pentru contribuabilii care practică activitate de întreprinzător era simțit în timp, în particular, în momentul înstrăinării acestor titluri de proprietate. Este de menţionat că, până în anul 2019 inclusiv, acțiunile/cotele de participație în capitalul social al altor entități au constituit active de capital și pentru agenții economici. Din 1 ianuarie 2020, reglementările speciale cu privire la activele de capital se referă doar la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător.

În acest articol sunt examinate normele actuale cu privire la impozitarea cu impozitul pe venit a depunerilor în capitalul social al altor subiecți și este analizat efectul diferențelor temporare generate de aceste tranzacții prin prisma a două tipuri de active depuse: contribuții cu active imobilizate nefolosite în activitatea de întreprinzător de către entitatea-investitor şi contribuții cu active imobilizate folosite în activitatea de întreprinzător de către entitatea-investitor (mijloace fixe)

ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Aspecte noi privind contabilitatea veniturilor (sfârşit, începutul vezi în nr. 8/2020)

Prezentul articol (începutul acestuia a fost publicat în numărul precedent al revistei) elucidează aspectele ce ţin de evidențierea în componența veniturilor din dobânzi a veniturilor aferente dobânzilor obținute de la părțile afiliate; componența anumitor grupe de venituri; prezentarea informațiilor privind veniturile în situațiile financiare

Aspecte noi privind contabilitatea cheltuielilor

În prezentul articol sunt examinate conţinutul şi modul de aplicare a noilor prevederi aferente contabilităţii şi prezentării în situaţiile financiare a cheltuielilor. Prevederile în cauză rezultă din modificările operate în SNC și Planul general de conturi şi, în principal, se referă la: contabilitatea cheltuielilor aferente ajustărilor de valoare nefavorabile privind investițiile financiare pe termen lung și curente, evidențierea în componența cheltuielilor sub formă de dobânzi a cheltuielilor privind dobânzile aferente părților afiliate, componența anumitor grupe de cheltuieli, aplicarea metodei de determinare a cheltuielilor privind impozitul pe venit, prezentarea informațiilor privind cheltuielile în situațiile financiare

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Суды по косвенному методу

Косвенный метод, как известно, используется налоговой службой для примерного расчета налогов предприятия, на основании найденной ею дополнительной информации (ст. 225 НК). По закону данный метод применяется, если бухгалтерский учет либо отсутствует, либо ведется ненадлежащим образом, что мешает определить правильность налогов. Другая ситуация, когда могут быть применены косвенные методы, – налогоплательщик не представляет инспекторам учетную документацию, полностью или даже частично (ст. 189 НК).

Ситуация, когда налоговая служба доначисляет налоги косвенными методами, пренеприятная. Получается, что дополнительные налоги тяжелым бременем ложатся на плечи налогоплательщиков непонятно из-за чего.

В контексте вышесказанного, в данной статье рассмотрены контраргументы налогоплательщиков в различных ситуациях

АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ ИНФОРМИРУЕТ
Gheorghe MOVILEANU
Lista de interdicţie a operatorilor economici: cadrul legal şi modul de aplicare

O modalitate de sancționare a participanților la procedurile de achiziții publice care fie nu și-au onorat, fie și-au onorat necorespunzător obligațiile contractuale este includerea acestora în Lista de interdicție a operatorilor economici. Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015, Lista dată este un document oficial administrat de către Agenția Achiziții Publice pentru a limita, pe o perioadă de 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achiziții publice.

În prezentul articol sunt oferite explicaţii privind cadrul şi modul de aplicare a Listei menţionate

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на октябрь 2020 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса