Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 12, 2020
Главная » Архив журнала » № 12, 2020

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii decembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс декабря
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Dorel NOROC
Politica fiscală şi vamală pentru anul 2021

Specificul anului 2020, determinat de situația epidemiologică existentă la nivel național și internațional, a impus noi adaptări ale politicilor publice de natură bugetar-fiscală. Realizarea în acest sens a unor măsuri complexe care rezultă din situația creată și care ar fi direcționate spre susținerea mai multor activităţi economice reprezintă, fără doar şi poate,  o prioritate a organelor de stat.

Politica fiscală și vamală pentru anul 2021 a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 257/2020. Conținutul acesteia este rezultatul consultărilor cu autoritățile publice și asociațiile de business atât la etapa elaborării noilor măsuri de politică fiscală și vamală, cât și ulterior, la etapa de promovare a proiectului legislativ respectiv. În această ordine de idei, în vederea susținerii relansării economice, Legea menţionată propune măsuri menite să contribuie la diminuarea presiunii fiscale, dar și mecanisme noi de subvenționare.

Scopul prezentului articol constă în informarea contribuabililor și a altor persoane interesate despre modificările de natură fiscală și vamală pentru anul 2021, fără a preciza obiectivele urmărite prin acestea

Светлана СЛОБОДЯНУ
Налоговая амортизация основных средств: обсуждаем изменения

Проблема амортизации основных средств по новому методу обсуждается уже не первый год, а в 2020 году она была в центре внимания не только бухгалтеров, но и регулирующих органов. Как показывает практика, основные вопросы на нынешнем этапе касаются не столько самого начисления налоговой амортизации по новому методу, сколько осуществления перехода от старого метода (по категориям собственности) к новому (линейному).

На дату написания настоящей статьи правила начисления налоговой амортизации ОС устанавливались  статьей 261 НК, а также постановлениями Правительства № 704/2019 и № 338/2003. При этом на страницах журнала уже обсуждались важнейшие проблемные аспекты в данной области, обращая на них внимание регулирующих органов. Кроме того, редакция журнала обращалась в Министерство финансов с предложениями по изменению и дополнению Положения о порядке учета и начисления амортизации основных средств в целях налогообложения. В данном контексте следует отметить, что Министерство финансов не осталось равнодушным к запросам бухгалтеров и предложило изменения в указанное Положение.

В данной статье вниманию читателей представлены анализ наиболее значимых из предложенных изменений, а также мнение автора относительно порядка их применения на практике

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Contabilitatea componentelor obiectelor de mijloace fixe care necesită înlocuire periodică

Prin modificările operate în SNC au fost stabilite regulile de contabilizare a componentelor obiectelor de mijloace fixe care necesită înlocuire la intervale regulate de timp. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol sunt examinate unele aspecte specifice operațiunilor cu astfel de componente. Mai exact, autorii oferi răspunsuri la principalele întrebări privind modul nou de contabilizare a operațiunilor menționate și particularitățile fiscale ale acestora în contextul modificărilor care vor fi operate în CF începând cu 01.01.2020

Елена ЯВОРСКАЯ
Впервые начисляем налоговую амортизацию по новому методу

Частота внесения изменений в  правила налогообложения в последнее время просто удивляет – практически каждый день привносит что-то новое. Вот и в отношении налоговой амортизации в конце года был преподнесен неожиданный сюрприз: в проекте налоговой политики на 2021 год повторно появилась «отступная» норма, позволяющая все же опционально применять старый метод амортизации, т.е. согласно ПП № 289/2007.

Следует отметить, что переход на новый метод амортизации процесс достаточно трудоемкий, а многие предприятия его уже осуществили. Вот таким предприятиям и адресована данная статья, в которой автор разъясняет, как впервые начислить налоговую амортизацию ОС согласно положениям ст. 261 НК и ПП № 704/2019

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об исправлении ошибок, выявленных при сверке расчетов с таможенными органами
Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Privind documentarea şi contabilizarea materialelor beneficiarului utilizate de către antreprenor pentru reparaţia obiectelor de mijloace fixe
Roman VIERU
Cine are dreptul la restituirea TVA în cadrul contractului de societate civilă
Eliberarea facturilor fiscale cu seria şi diapazonul de numere care nu au fost atribuite în modul stabilit se sancţionează
Cum se impozitează veniturile din prestarea serviciilor de către o persoană fizică cu dublă cetăţenie
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
Налоговая накладная на передачу вклада в простое товарищество
Начисление акциза при передаче подакцизного товара на ответственное хранение
О праве на выбор общего режима налогообложения в 2021 году
Геннадий БЕЖАН
Обязательство по НДС не возникает при оплате приобретенной у нерезидента лицензии после отмены льготы по НДС на авторские права
Petru GRICIUC
Deducem cheltuielile aferente procurării activelor în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii angajaţilor
Înstrăinarea mărfurilor de către persoana fizică prin intermediul site-urilor specializate urmează a fi impozitată şi declarată
Veniturile din transmiterea în locaţiune pot fi incluse în componenţa obiectului impunerii cu impozitul unic
Deducem sau nu cheltuielile aferente deservirii clienţilor în perioada de aşteptare
Jana GRICIUC
Determinăm obligaţiile fiscale ale persoanei fizice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiei produselor din fitotehnie şi/sau horticultură
Venitul sub formă de dobânzi bancare se include în obiectul impunerii la entităţile care aplică regimul IVAO
Persoana fizică care a obţinut venit cu titlu de moştenire la depăşirea sumei de 360 000 de lei nu prezintă Declaraţia CET 18
Deducem depăşirea limitei aferente transportării organizate a angajaţilor
Determinăm obligaţiile fiscale ale nerezidentului care activează printr-o reprezentanţă permanentă şi achită dobânzi unei persoane fizice nerezidente
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О порядке применения сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при наличии нескольких объектов налогообложения
Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг уплачивается нанимателем АЗС
Liudmila MIŢOVA (GROPA)
Determinăm obiectul impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Valeriu SEVERIN
Care sunt cazurile în care contribuabilul este obligat să înlocuiască echipamentele de casă şi de control
În cazul pierderii lizibilităţii rapoartelor Z entitatea poate fi sancţionată
Care este procedura de amânare/anulare a controlului fiscal
În care circumstanţe producătorii agricoli pot fi supuşi controlului fiscal
Apar sau nu obligaţii fiscale privind impozitul pe avere pentru anul 2020 în cazul bunurilor imobiliare procurate după 01.11.2020
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Particularităţile declarării contribuţiilor de asigurări sociale în anul 2021

De la 01.01.2021, după cum se ştie, obligaţia de achitare a contribuţiilor de ASSO pentru asigurarea socială a angajaţilor o vor avea doar angajatorii. În acest context, autorul prezentului articol dezvăluie modificările operate în Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999, particularităţile întocmirii Dării de seamă IPC21, noile prevederi ale Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate. În baza unui exemplu concret, este examinat modul de determinare şi declarare a contribuţiilor de ASSO aferente veniturilor calculate în luna decembrie 2020, dar achitate în luna ianuarie 2021

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Александр НЕДЕРИЦА
Новое Методическое пособие по составлению финансовых отчетов: практические рекомендации по применению

Министерство финансов утвердило новое Методическое пособие по составлению финансовых отчетов. Оно разработано на основе Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017, НСБУ, Общего плана счетов бухгалтерского учета  и других нормативных актов по бухгалтерскому учету.

В данной статье рассмотрены содержание и порядок применения положений Методического пособия, касающихся образца учетных политик, бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям, порядка заполнения новых основных форм финансовых отчетов, структуры и порядка составления пояснительной записки к финансовым отчетам

О порядке списания добавочного капитала, отраженного в финансовых отчетах за 2019 год
О списании отсроченных активов и обязательств по подоходному налогу
О списании затрат по ремонту основных средств, отраженных в балансе за 2019 год в составе расходов будущих периодов
О порядке и периодичности пересчета дебиторской задолженности и обязательств в иностранной валюте
УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД
Alexandru NEDERIŢA
Particularităţile formării politicilor contabile pe anul 2021

În prezentul articol sunt dezvăluite particularitățile formării politicilor contabile ale entităţilor pe anul 2021. Totodată, este prezentat un model al acestora, elaborat în conformitate cu cerințele Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, prevederile modificate ale SNC, Planului general de conturi contabile și ale altor reglementări contabile naționale, precum și ale noului Ghid metodologic de întocmire a situațiilor financiare. Ca și pentru perioadele de gestiune precedente, regulile principale privind formarea politicilor contabile sunt reglementate de SNC „Politici contabile

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Светлана СЛОБОДЯНУ
Документирование и вычет расходов на топливо у получателя транспортных услуг
Andrei JIZDAN
Magazinele online: unităţi comerciale virtuale sau reale?

Pandemia de coronavirus are multiple efecte negative asupra economiei mondiale, în general, și asupra schimburilor comerciale, în particular. Într-o viziune optimistă, aceasta a accelerat procesul de digitalizare a relațiilor economice tradiționale, mai ales în cazul activităților de comerț. Altfel spus, magazinele online s-au dezvoltat foarte rapid, iar numărul lor a crescut considerabil.

Răspândirea magazinelor online a generat o serie de întrebări de ordin fiscal, juridic și contabil. Întrucât răspunsuri la ele nu se regăsesc expres în legislația autohtonă, autorul prezentului articol îşi propune să identifice unele soluții referitoare la următoarele: magazinul online este un „subiect” virtual sau totuși urmează a fi „atașat/legat” de o locație fizică; care sunt locațiile de care pot fi „atașate/legate” magazinele online; la care adresă urmează să fie înregistrată notificarea de comerț, subdiviziunea și echipamentul de casă și de control, dacă magazinul online nu dispune de o adresă concretă, fiind plasat în mediul virtual

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Штатное расписание в вопросах и ответах
Mihai POPOVICI
Privind modul de determinare a indemnizaţiei unice pentru decesul angajatului în urma unui accident de muncă
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОТ РЕДАКЦИИ
Баланс рабочего времени на 2021 год
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на январь 2021 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса