Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 3, 2021
Главная » Архив журнала » № 3, 2021

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii martie
Павел ТОСТОГАН
Пульс марта
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Светлана СЛОБОДЯНУ
О налогообложении вкладов в уставный капитал резидента зоны свободного предпринимательства

В данной статье автором представлены разъяснения, касающиеся порядка отражения в учете и определения налогооблагаемого дохода инвестора, являющегося резидентом зоны свободного предпринимательства, от продажи доли участия в уставном капитале другого резидента ЗСП; налоговых последствий соответствующей сделки в случае ее осуществления в 2021 году; возможности применения льготы, предусмотренной в ст. 49 п. b) НК, к доходу от отчуждения доли в уставном капитале резидента ЗСП

Iuliana ŢUGULSCHI
Tratamentul contabil al operaţiunilor de procurare a tehnicii agricole cu achitarea în rate

Sectorul agricol al Republicii Moldova este deosebit de important pentru economia țării, fiind totodată și cel mai vulnerabil datorită incertitudinilor legate de condițiile climaterice. Dat fiind acest fapt, în vederea asigurării unei activităţi durabile, entitățile agricole apelează destul de frecvent la subvențiile acordate de către diverse instituții abilitate din țară sau recurg la procurarea tehnicii și utilajelor agricole cu achitarea în rate.

În prezentul articol autorul examinează principalele aspecte referitoare atât la modalitatea de procurare a tehnicii și utilajelor agricole cu achitarea în rate, cât și la modul de contabilizare a unor astfel de operațiuni în practică. Astfel, sunt oferite explicaţii privind entitățile care pot aplica mecanismul de procurare a tehnicii și utilajelor agricole cu achitarea în rate, condițiile de bază de care trebuie să țină cont beneficiarii potenţiali la procurarea tehnicii și utilajelor agricole, costurile pe care le suportă beneficiarii în decursul perioadei de creditare, modul de contabilizare a tehnicii/utilajelor agricole procurate cu achitarea în rate

Mihai POPOVICI
Restituirea subvenţiei în cazul nerespectării condiţiilor contractului de subvenţionare: aspecte contabile şi fiscale

În prezentul articol este examinată situaţia în care, pentru dezvoltarea unei linii de sortare și ambalare a fructelor, entitatea a primit o subvenție de la AIPA. În urma inspecțiilor post achitare s-a constat că condițiile contractului de subvenționare nu au fost respectate. Ca urmare, entitatea a fost obligată să restituie subvenția primită şi să achite penalitatea aferentă, precum și dobânda de întârziere.

În contextul celor expuse mai sus, în baza unui exemplu, autorul examinează modul de reflectare în contabilitate a operațiunilor respective

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Учет операций по передаче внаем недвижимости, предназначенной для продажи
Dorel NOROC
Restituirea TVA în cazul reparaţiei capitale

Prin Legea nr. 257/2020 a fost extins conţinutul noțiunii investiții (cheltuieli) capitale (art. 93 pct. 18) din CF), astfel încât aceasta cuprinde și reparația capitală. Respectiv, agenții economici plătitori de TVA, care au o depăşire a sumei TVA aferente procurărilor faţă de suma TVA aferentă livrărilor au dreptul la restituirea depăşirii date în limita sumei TVA achitate pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate.

În prezenta publicaţie aplicabilitatea în timp a normei privind dreptul la restituirea TVA este examinată cu referinţă la trei situaţii: reparația capitală este începută și finalizată după 1 ianuarie 2021; reparația capitală este începută și finalizată până la 1 ianuarie 2021; reparația capitală este începută până la 1 ianuarie 2021, dar finalizată după această dată

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Об отчетности по налогу на недвижимое имущество и земельному налогу в 2021 году

Автор данной публикации уточняет налоговые обязательства на 2021 год для лиц, которые в соответствии со ст. 277 НК являются субъектами налогообложения по налогу на недвижимое имущество и/или земельному налогу.

Внимание читателей обращено на то, что Расчет по налогу на недвижимое имущество будет представляться по форме BIJ 17 в новой редакции, утвержденной Приказом ГНC 73/2021. Последний Расчет по предыдущей форме BIJ 17 подлежит представлению до 25 марта 2021 года за объекты налогообложения, возникшие у налогоплательщиков в период с 26 сентября по 31 декабря 2020 года

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
В каких случаях полученный убыток от продажи запасов аффилированным лицам корректируется в налоговых целях
Petru GRICIUC
Deducem cheltuielile aferente tranziţiei la metoda nouă de calcul al amortizării fiscale în cazul alegerii la finele anului 2020 a metodei vechi
Ce regim fiscal vor aplica entităţile nou-create pe parcursul anului 2021
Deducem cheltuielile aferente asigurării imobilelor proprii şi a celor luate în locaţiune
Jana GRICIUC
Privind achitarea impozitului pe venit pentru suma care depăşeşte plafonul stabilit la achiziţionarea produselor din fitotehnie şi/sau horticultură
Privind deducerea cheltuielilor aferente serviciului prestat în luna decembrie 2020
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О порядке расчета налога на недвижимое имущество за объекты, приобретенные до и после 25 сентября 2020 года, с применением ранее 15%-ной скидки
О порядке применения сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при продаже билетов для театральных, спортивных и других развлекательных мероприятий
О порядке применения сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при наличии объектов по сбору черных и цветных металлов
О порядке применения сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при осуществлении торговли посредством мобильных торговых единиц
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Елена ЯВОРСКАЯ
Ограничения наличности

Данная статья посвящена изменениям, внесенным в Закон о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992, как действующим с 1 января 2021 года, так и вступающим в силу с 1 мая нынешнего года. Они касаются, главным образом, способа оплаты между продавцами и покупателями и введенных ограничений.

Основные аспекты, рассмотренные в данной статье, связаны с запретом на платежи наличными между предприятиями в размере, превышающем 10 тыс. леев по одной операции, а в совокупности за месяц – 100 тыс. леев; оплатой посредством терминалов cash-in и терминалов безналичной оплаты; правом получать наличные от физических лиц на сумму более 100 тыс. леев; обязательствами по установке терминалов безналичной оплаты

Veaceslav CIOBANU
Activitatea entităţii nerezidente în Republica Moldova prin prisma modificărilor în legislaţie

La 1 ianuarie 2021 au intrat în vigoare modificările în CF ce ţin de impozitarea activității desfășurate în Republica Moldova de către entitățile nerezidente. Având în vedere faptul că obligațiile fiscale ale entităților nerezidente pentru activitatea desfășurată în ţara noastră diferă în funcţie de statutul fiscal al acestora, este important să se determine corect statutul respectiv.

Statutul fiscal al nerezidentului depinde, în primul rând, de conținutul economic al activității desfășurate și nu de statutul său juridic. Acesta urmează a fi declarat de către entitatea străină pe cont propriu la înregistrarea sa fiscală în Republica Moldova.

Pornind de la cele menţionate mai sus, autorul prezentului articol oferă explicaţii referitoare la conținutul modificărilor operate în CF, statutul juridic şi fiscal al activității entității nerezidente, legătura dintre statutul juridic și statutul fiscal al nerezidentului, obligațiile de raportare financiară ale acestuia

Valeriu SEVERIN
Cum poate fi utilizată supraplata la taxa pentru folosirea drumurilor
Deducem TVA în cazul primirii facturii fiscale cu întârziere
Care este regimul fiscal al cheltuielilor aferente lichidării consecinţelor secetei
Achităm TVA aferentă serviciilor de import achitate în avans
Care este regimul fiscal al cheltuielilor aferente achiziţiei producţiei agricole de la cetăţeni
Care sunt consecinţele fiscale ale acordării împrumuturilor persoanelor angajate prin cumul
În care perioadă fiscală urmează a fi deduse creanţele compromise
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Геннадий БЕЖАН
О влиянии задекларированных взносов ОГСС на пенсии и пособия

Автор данной статьи разъясняет, как отразится на работающих физических лицах тот факт, что начиная с 2021 года с них не удерживаются индивидуальные взносы социального страхования в размере 6 %, а также смогут ли они получать пенсии и другие виды пособий, если не платят взносы в БГСС

Некоторые аспекты, связанные с правом свободных профессионалов, осуществляющих деятельность в сфере правосудия, на пособие по временной нетрудоспособности

Как известно, c 1 января 2021 года свободные профессионалы, осуществляющие деятельность в сфере правосудия, уплачивают взносы социального страхования в фиксированной сумме, предусмотренной законом о бюджете государственного социального страхования в большем размере (24 255 леев в год), и имеют право на все пособия социального страхования.

В контексте вышесказанного автор данной статьи разъясняет, какие виды пособий выплачиваются из собственных средств свободных профессионалов, осуществляющих деятельность в сфере правосудия, и имеют ли они право на пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое из собственных средств с первых месяцев 2021 года

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Alexandru NEDERIŢA
Noile formate de situaţii financiare: conţinutul de bază şi interconexiunea cu conturile contabile (sfârşit, începutul în nr. 2/2021)

În numărul precedent al revistei au fost expuse aspectele generale privind întocmirea noilor formate de situaţii financiare, precum şi modul de calculare a indicatorilor din bilanţ conform prevederilor modificate ale SNC și altor reglementări contabile.

În prezentul articol sunt examinate conţinutul de bază şi interconexiunea cu conturile contabile a indicatorilor din situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar şi nota explicativă la situațiile financiare

Александр НЕДЕРИЦА
О некоторых вопросах составления и представления финансовых отчетов за 2020 год в некоммерческих организациях

В соответствии со ст. 5 ч. (5) Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017 все некоммерческие организации (НКО) обязаны составлять и представлять финансовые отчеты. Финансовые отчеты НКО за 2020 год составляются по тем же формам, что и за предыдущие отчетные периоды. Вместе с тем, при исчислении показателей отчетов необходимо иметь ввиду некоторые изменения.

В данной статье на конкретных примерах рассмотрены основные аспекты, касающиеся учета и отражения в финансовых отчетах операций, связанных с получением и использованием средств процентного отчисления, а также разниц, возникающих при продаже/покупке иностранной валюты; порядка заполнения строки 030 «Профицит (дефицит), относящийся к целевым средствам» Отчета о доходах и расходах НКО; учета и отражения в финансовых отчетах операций, связанных с направлением средств от экономической деятельности на финансирование целевых мероприятий; содержания Пояснительной записки к финансовым отчетам НКО; представления отчетности при отсутствии деятельности в 2020 году; порядка утверждения, подписания и представления финансовых отчетов

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Proprietăţile analitice ale noilor formate de situaţii financiare

Modificările operate în ultimul timp în conținutul situațiilor financiare impun adaptarea modului de analiză a informațiilor financiar-contabile prezentate utilizatorilor într-un format nou. O astfel de adaptare devine, la moment, deosebit de actuală pentru creditori, auditori, investitori potențiali, autorități publice și alți subiecţi interesați în luarea deciziilor pe baza rezultatelor analizei.

În prezentul articol este expus și exemplificat modul de calculare și interpretare a principalilor indicatori economico-financiari, utilizând informațiile din situațiile financiare individuale complete întocmite conform formatului nou. Este vorba despre analiza activelor entității, analiza surselor de finanțare (pasivelor) şi analiza capacității de achitare a datoriilor curente.

În numărul următor al revistei vor fi examinate alte aspecte ale analizei situațiilor financiare

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
О правомерности заключения срочного индивидуального трудового договора

Заключение индивидуального трудового договора (ИТД) на определенный срок удобно для работодателей, поскольку при прекращении трудовых отношений не нужны другие основания для увольнения работников. Причиной этого является и неуверенность работодателей в том, что в пределах испытательного срока, разрешенного Трудовым кодексом, можно проверить способности новых работников.

Заключение срочного ИТД требует от работодателей серьезных оснований. Нарушение правил его составления и оформления может привести к тому, что временно принятый работник окажется в итоге трудоустроенным на постоянной основе.

В контексте вышесказанного данная статья раскрывает основания для заключения срочных ИТД согласно ст. 55 ч. (1) Трудового кодекса, особенности заключения таких договоров, а также срок их действия и условия расторжения

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на апрель 2021 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса