Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 5, 2021
Главная » Архив журнала » № 5, 2021

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii mai
Павел ТОСТОГАН
Пульс мая
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Dorel NOROC
Subvenţionarea locurilor de muncă: subiecţii, modul de determinare şi procedura de acordare a subvenţiilor

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 111/01.05.2021 a fost publicat Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă. Acesta are drept scop susținerea eforturilor depuse de către angajatori în legătură cu încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor care nu au avut venituri salariale în ultimele 12 luni, prin subvenționarea unei părți din cheltuielile aferente salarizării acestor persoane.

În prezentul articol sunt examinate cele mai importante prevederi ale Regulamentului menţionat

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Particularităţi contabile şi fiscale aferente pierderii forţate a proprietăţii

Conform art. 20 lit. (a) din CF, venitul obținut ca despăgubire în baza contractelor de asigurare, primit exclusiv în cazul înlocuirii proprietății pierdute forțat cu o proprietate de acelaşi tip, reprezintă o sursă de venit neimpozabilă. Totodată, în BGPF se menționează, în mod expres, că cheltuielile ce țin de ieșirea forțată a proprietății reprezintă cheltuieli nedeductibile în scopuri fiscale. Dat fiind acest fapt, atât veniturile obținute ca despăgubiri, cât și cheltuielile aferente ieșirii forțate a proprietăţii se ajustează la completarea Declarației VEN12.

Necătând la simplitatea normelor fiscale menționate, în practica entităților apar situaţii problematice în cazul efectuării ajustărilor respective. Întrebarea ce apare frecvent este următoarea: în care perioadă urmează a fi ajustate veniturile – în anul ieșirii forțate a proprietăţii sau în anul primirii despăgubirii, dacă perioadele respective diferă?

În contextul celor expuse, autorii prezentului articol argumentează răspunsurile în funcţie de faptul dacă proprietatea pierdută forțat este sau ne este înlocuită cu o proprietate de acelaşi tip

Светлана СЛОБОДЯНУ
Некоторые аспекты документирования операций по передаче отходов производства на переработку

Защита окружающей среды является одной из обязанностей любого гражданина и любого предпринимателя, как согласно действующему законодательству, так и по этическим нормам. Как следствие, на практике бухгалтеры предприятий часто сталкиваются с определенными затруднениями, связанными с признанием, оценкой, документированием, учетом и налогообложением операций с отходами, возникающими в процессе производства.

В настоящей статье рассмотрены ключевые аспекты документирования операций по передаче отходов производства на переработку с точки зрения предприятий, генерирующих отходы. При этом автор не ставит перед собой  задачу изложения всех тонкостей операций с отдельными видами отходов (например, автомобильными шинами, аккумуляторными батареями, маслами и др.), ограничиваясь общими обязательствами по учету и утилизации отходов

Mihai POPOVICI
Evacuarea unităţilor comerciale staţionare provizorii: aspecte contabile şi fiscale

În ultimul timp, tot mai frecvent sunt evacuate unitățile comerciale staționare provizorii (este vorba, în primul rând, despre gherete) a căror amplasare nu mai corespunde politicii actuale a Primăriei privind asigurarea unei arhitecturi atractive a municipiului Chișinău. Evacuarea se realizează prin dispoziţii ale Primarului general, publicate pe pagina-web a Primăriei. Totodată, agenţii economici-proprietari sunt somaţi să îşi evacueze unitățile comerciale respective.

În practică, evacuarea unităților comerciale poate fi realizată ca evacuare benevolă sau ca evacuare forțată. În cazul evacuării forțate, un aspect important care trebuie avut în vedere ține de statutul proprietarului unității comerciale: proprietarul însuși desfășoară activitatea de comerț sau acesta transmite unitatea comercială în locațiune unui alt agent economic.

În prezentul articol este examinată o situaţie practică complexă, legată de evacuarea forțată a unei unități comerciale (gherete) transmise în locațiune agentului economic care desfășoară activitatea de comerț

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Александр НЕДЕРИЦА
О порядке использования прибыли, полученной от списания дооценки при продаже основных средств
О порядке расчета показателей расходов основной деятельности, сгруппированных по характеру (элементам)
Alexandru NEDERIŢA
Privind contabilizarea şi impozitarea operaţiunilor aferente transmiterii/primirii mijloacelor fixe sub formă de cotă de participaţie în capitalul social
Roman VIERU
Care sunt consecinţele transmiterii în locaţiune a unui mijloc fix persoanei interdependente
Valeriu SEVERIN
Aplicăm TVA la procurarea şi transmiterea către angajaţi a bunurilor destinate consumului personal
Prezentăm informaţia aferentă împrumuturilor primite de la persoane fizice
Calculăm taxa pentru poluarea mediului în cazul importului de mărfuri ambalate în cutii
Corectăm erorile comise la completarea facturii fiscale
Pot fi deduse sau nu cheltuielile aferente studiilor de master ale angajatului
Jana GRICIUC
Venitul din decontarea datoriilor faţă de fosta soţie este obiect al impunerii pentru agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
Privind plăţile de stimulare în formă nemonetară, acordate angajaţilor entităţii rezidente a parcului pentru tehnologia informaţiei
Жанна ГРИЧУК
Компания из Румынии монтирует оборудование в Молдове меньше года: налоговые последствия применения международного договора
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Являются ли объектами налогообложения налогом на недвижимое имущество права собственности на киоски и другие временные строения
Какая дата считается датой оценки конкретного объекта недвижимого имущества
О порядке применения предельной ставки сбора для объектов торговли при наличии складов по торговле нефтепродуктами
Является ли суперфициарий субъектом налогообложения по налогу на недвижимое имущество
О порядке применения базы для исчисления сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг, расположенные на территории мун. Кишинэу
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Unele aspecte privind prezentarea Informaţiei IRM 19

Potrivit art. 5 alin. (1¹) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale        nr. 489/1999, angajatorii sunt obligaţi să prezinte informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale. Aceasta se prezintă în forma şi modului aprobat de Ministerul Finanţelor, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Altfel spus, Informaţia IRM 19 se prezintă atunci când este necesară declararea  unei anumite informaţii despre angajat, cu scopul acordării în termen a prestaţiilor de asigurări sociale sau activării/dezactivării poliţei medicale, şi nu are o perioadă de raportare prestabilită.

În prezentul articol sunt dezvăluite unele particularităţile prezentării Informaţiei IRM 19 la acordarea diferitor tipuri de concedii (de maternitate, pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, paternal, pentru îngrijirea copilului în vârsta de la 3 la 4 ani), precum şi la revenirea din concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Елена ЯВОРСКАЯ
Худая овчинка выделки не стоит, или архаичные нормы для сизифова труда

В данной статье продолжается обсуждение непропорциональных нормы законодательства, которые требуют громоздких оформлений и расчетов для того, чтобы получить незначительный налоговый результат (начало было опубликовано в предыдущем номере журнала). В частности, речь идет о расчете работнику льготы, образовавшейся в результате выдачи ему работодателем займа с процентами, меньшими чем процент, взятый за основу; порядке исчисления средней заработной платы; прочих выплатах работникам; удержании с работника сумм по судебному решению; правилах ведения кассовых операций; оплате работникам тестов COVID-19

Ghenadie NEGARĂ
Contabilizăm operaţiunile aferente procurării biletelor de avion în format electronic

Actualmente, practic orice contabil în activitatea sa cotidiană se întâlneşte cu operaţiuni legate de  deplasările de serviciu ale salariaților, inclusiv în partea ce ţine de perfectarea documentelor primare și de contabilizarea cheltuielilor aferente deplasărilor.

O parte indispensabilă a cheltuielilor de deplasare sunt cele de transport până la locul de destinaţie și de la locul de destinaţie până la locul permanent de muncă. Dacă compensarea cheltuielilor de transport în cazul biletelor de călătorie emise pe suport de hârtie nu generează careva dificultăți în contabilizarea acestora, unele incertitudini au apărut atunci când companiile aeriene a început să aplice pe larg  perfectarea biletelor electronice. În practica autohtonă problema rămâne şi azi deosebit de actuală în lipsa unor reglementării naționale relevante în acest sens.

Având în vedere cele menţionate mai sus, autorul prezentului articol dezvăluie particularităţile contabilizării operaţiunilor aferente procurării biletelor de avion în format electronic

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Veaceslav CIOBANU
Distrugerea parţială a unui bun asigurat: aspecte fiscale

Operaţiunile legate de reflectarea în scopuri fiscale a despăgubirii de asigurare în cazul distrugerii parțiale a unui bun asigurat sunt tratate diferit atât în practica contabilă, cât şi de către organele de reglementare.

Din considerentele menţionate mai sus, în prezentul articol sunt examinate unele aspecte problematice aferente situaţiei descrise. Mai exact, autorul îşi expune propriul punct de vedere asupra impozitării despăgubirii de asigurare, ajustării în scopuri fiscale a bazei valorice ajustate (valorii amortizabile) a mijlocului fix distrus parțial în urma accidentului, deductibilităţii cheltuielilor de reparație compensate pe seama despăgubirii de asigurare şi a sumei TVA aferente pieselor de schimb și costurilor de reparație etc.

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Tatiana CHIRA, Andrei ROMANCIUC
Evidenţa primară a costurilor de bază directe în cultura plantelor de câmp

În cadrul entităţilor agricole din Republica Moldova, cultura plantelor de câmp reunește, de obicei, cultivarea plantelor cerealiere și tehnice. Cultivarea plantelor respective se asociază cu mai multe tipuri de costuri, dintre care mai semnificative sunt costurile cu stocurile de menire agricolă și costurile cu personalul. Mai mult decât atât,, pentru contabilizarea costurilor menționate este necesară întocmirea unui șir de documente primare ale căror specimene nu sunt aprobate.

În legătură cu cele menţionate mai sus, în prezentul articol autorii propun formulare de documente, care corespund prevederilor Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017. Formularele propuse sunt însoţite  de recomandări privind modul de aplicare a lor. Astfel, pentru fiecare formular sunt dezvăluite destinaţia, numărul de exemplare şi particularităţile întocmirii, precum şi etapele prelucrării acestuia în contabilitate

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Что знает суд про НДС?

Судебная практика по налоговым вопросам в последние годы неутешительна. Дело в том, что очень редко налогоплательщикам удается добиться истины. Подборка представленных в данной статье судебных дел убедительно доказывает это. Более того, налогоплательщики должны знать, как можно найти выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
О реализации права работника на отпуск

Ежегодный оплачиваемый отпуск – это гарантированное право на определенное количество дней, предоставляемого ежегодно для отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места работы (должности) всем работающим по индивидуальному трудовому договору, независимо от организационно-правовой формы предприятия.

Автор данной статьи на конкретных примерах рассматривает ключевые аспекты, связанные с реализацией права работников на отпуск. В частности, речь идет о периодах трудовой деятельности, включаемых и не включаемых в отпускной стаж; определении  отпускного стажа при наличии отпуска без сохранения заработной платы; ежегодных дополнительных отпусках и отпусках по отцовству; расчете отпускного стажа при прекращении трудовых отношений; расчете количества неиспользованных дней ежегодного оплачиваемого отпуска

Tudor CAPŞA
Privind declararea zilelor nelucrătoare în diferite perioade de suspendare a activităţii de întreprinzător
Privind plata compensaţiei pentru utilizarea de către salariaţi a mijlocului de transport propriu
Тудор КАПША
О порядке выплаты пособия по отцовству в случае нахождения отца в ежегодном отпуске
Как оформить возвращение работника в неоконченный отпуск по уходу за ребенком
О статусе застрахованных и незастрахованных лиц при назначении и выплате социальных пособий
Об условиях привлечения директора и главного бухгалтера предприятия к полной материальной ответственности
О правовых требованиях при установлении норм управляемости и/или норм численности работников
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июнь 2021 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса