Сегодня: Среда 6 декабря 2023 | EUR: 19.2099 | USD: 17.7574
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 6, 2021
Главная » Архив журнала » № 6, 2021

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii iunie
Павел ТОСТОГАН
Пульс июня
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Alexandru NEDERIŢA, Artur VÎRTOSU
Aspecte practice privind contabilitatea şi impozitarea bunurilor utilizate în scopuri de publicitate şi de promovare a vânzărilor

În revista „Contabilitate și audit”, 2020, nr. 11 au fost expuse particularitățile contabilității și impozitării echipamentelor comerciale transmise cu titlu gratuit altor entități în scopuri de vânzare a bunurilor.

În prezentul articol sunt examinate aspectele contabile și fiscale ale operațiunilor de intrare, de utilizare și de returnare a bunurilor destinate utilizării în scopuri de publicitate și de promovare a vânzărilor, cum ar fi: accesoriile pentru birou (agende, pixuri, calendare, cărți de vizită, registre personalizate); vesela (halbe, pahare, căni, tăvi, tacâmuri etc.); inventarul (umbrele mici, mobilă din plastic, bannere publicitare etc.); vestimentația (tricouri, șepci, geci etc.); alte bunuri (produse finite, flyere, brelocuri, brichete etc.)

Alexandru NEDERIŢA, Mihai POPOVICI
Inventarierea în cazul controlului fiscal: aspecte problematice

În cadrul controalelor desfăşurate la entităţi funcţionarii fiscali solicită, adesea, efectuarea inventarierii de către personalul acestora. Dat fiind acest fapt, autorii prezentului articol oferă explicații pe marginea următoarelor aspecte: sunt obligate sau nu entităţile să efectueze inventarierea la solicitarea funcționarilor fiscali; modul de documentare, evaluare și contabilizare a rezultatelor inventarierii în cazul controlului fiscal; aspecte fiscale privind rezultatele inventarierii efectuate în astfel de situaţii

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
НДС по услугам, импортируемым для поставки товаров в рамках реализации проекта технической помощи
Рефактурирование коммунальных услуг нанимателю – бенефициару проекта инвестиционной помощи
Подоходный налог с беспроцентного займа работнику резидента ИТ-парка
Вычет НДС не корректируется при безвозмездной передаче товаров для демонстрации потенциальным клиентам
НДС предприятию в процедуре ликвидации не возмещается
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Deducerea cheltuielilor aferente procurării echipamentelor de lucru destinate angajaţilor entităţii
Игорь ЛАЗАРЬ, Ирина ТРОЧИН
Льгота по ст. 49 п. а) при продаже доли участия резидентом СЭЗ не применяется
О порядке применения резидентами СЭЗ льгот по ст. 49 НК
Об условиях повторного использования резидентами СЭЗ льгот по ст. 49 НК
О корректировке Декларации о подоходном налоге при невыполнении условий повторного применения льготы резидентом СЭЗ
Александр НЕДЕРИЦА
Могут ли применяющие НСБУ субъекты осуществлять переоценку нематериальных активов
О порядке списания дооценки нематериальных активов, переоцененных до 1 января 2020 года
Об учете капитализированных последующих затрат, связанных с нематериальными активами
Mihai POPOVICI
Contabilizăm taxele de import recalculate în urma modificării codului poziţiei tarifare
Contabilizăm modificarea valorii în vamă a mărfurilor
Petru GRICIUC
Aplicarea sancţiunilor pentru lipsa documentelor justificative aferente serviciilor de asigurare primite
Cheltuielile pentru hrana zilierilor şi documentarea acestora
Prezentarea formei IALS18 corectate de către agenţii economici a căror activitate de bază este realizarea de programe
Valeriu SEVERIN
Până la 1 iulie 2021, instalăm terminale POS în subdiviziuni, chiar dacă volumul total al vânzărilor nu a depăşit 2 milioane de lei
Impozitele calculate suplimentar în urma controlului diminuează venitul impozabil
Entitatea poate solicita restituirea TVA aferentă investiţiilor capitale, chiar şi pentru activele care nu au fost puse în funcţiune
Sancţiunile aplicate în cazul pierderii Registrului MCC şi termenul de prescripţie al acestora
Jana GRICIUC
Privind modul de impozitare şi de deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind hrana şi cazarea nerezidentului
La donarea imobilului de către o persoană fizică nerezidentă rudelor de gradul I nu apar obligaţii privind impozitul pe venit
Privind documentul eliberat de către executorul judecătoresc la încasarea onorariilor pentru serviciile prestate
La încasarea unei datorii compromise deduse anterior nu se prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit corectată
Subvenţionarea locurilor de muncă în raport cu un angajat
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О начислении обязательства по уплате налога на недвижимое имущество некоторым категориям пенсионеров
Об освобождении пенсионера – собственника приватизированной квартиры от налога на недвижимое имущество при наличии сособственников
О расчете налога на недвижимое имущество жилого назначения в случае, когда оцененная стоимость превышает освобожденный предел
Об уплате налога на недвижимое имущество при получении статуса пенсионера в течение года
О сроке уплаты земельного налога за 2021 год для крестьянского (фермерского) хозяйства – плательщика НДС
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Particularităţile declarării plăţilor de stimulare în diverse situaţii

Pentru a evita cazurile în care este afectat dreptul angajatului la diferite prestaţii de asigurări sociale, în prezentul articol autorul examinează modul de declarare a plăţilor de stimulare în anumite situaţii, în funcţie de statutul beneficiarului în perioada pentru care se acordă aceste plăţi: activează pe parcursul lunii ori se află în concediul medical sau de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, concediul paternal, concediul ordinar plătit, concediul neplătit

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
Ограничение расчетов наличными между предприятием и гражданином

С 1 мая 2021 года вступило в силу еще одно ограничение для экономических агентов: теперь они не имеют права принимать оплату наличными, если она превышает установленный лимит. Так, предприятие может получать от граждан платежи наличными в сумме, не превышающей 100 000 леев по каждой операции, связанной с реализацией товаров или оказанием услуг.

Новое ограничение вызывает множество вопросов, а ответы Минфина на некоторые из них неоднозначны. В связи с этим, автор данной статьи разъясняет: что конкретно ограничено; на что нет ограничений; какие сделки не являются услугами; работы и услуги – разные понятия; мена – это тоже купля-продажа или нет; суммы по POS-терминалу – это нал или безнал; распространяются ли ограничения на иностранцев; каково наказание за прием наличных от граждан; касается ли ограничение внесения денег клиентом на расчетный счет предприятия; каковы возможности оплаты в рамках ограничений и др.

POS-терминалы: час икс все ближе, а неясности остались

1 июля 2021 года наступает срок исполнения обязательства по установке терминалов безналичной оплаты (POS-терминалов) для предприятий, у которых в 2020 году по любому из подразделений доходы от продаж товаров и/или оказания услуг с использованием ККО превысили 500 тысяч леев. Согласно новому правилу в 2021 году, в отличие от прошлых лет, POS-терминалы придется устанавливать и неплательщикам НДС (ранее порогом являлась сумма в 2 млн. леев продаж за год). Однако, до сих пор возникает множество вопросов, на которые обращает внимание и по которым высказывает свою точку зрения автор данной статьи

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Roman VIERU
Tratamentul fiscal al veniturilor din tranzacţiile cu monede virtuale (criptomonede)

Actualmente, o răspândire tot mai largă capătă diverse platforme de tranzacționare a monedelor virtuale. Moneda virtuală este o reprezentare digitală a valorii și nu este emisă sau garantată de către o bancă centrală sau o autoritate publică. Aceasta nu este atașată, în mod obligatoriu, unei monede naționale, fiind utilizată ca alternativă a monedei tradiționale. Ea poate fi transferată, stocată sau tranzacționată în mod electronic.

Utilizarea monedelor virtuale în Republica Moldova la moment nu este reglementată. Acestea nu reprezintă o formă de monedă electronică, iar activitatea privind emiterea și tranzacționarea lor nu este supusă supravegherii de către organul abilitat.

Necătând la poziţia incertă al monedei virtuale, nu este exclus că persoanele care tranzacționează astfel de monede pot obține anumite venituri. Altfel spus, dacă un cetățean al Republicii Moldova efectuează tranzacții cu valute virtuale pe platforme din afara teritoriului naţional și în urma acestor operațiuni obține careva venituri, survine necesitatea achitării impozitului pe veniturile respective, ţinând cont de prevederile legislaţiei fiscale.

În prezentul articol, în baza unor situaţii/exemple convenţionale, este examinat modul de determinare şi de declarare a impozitului pe venitul obţinut în urma vânzării monedelor virtuale de către persoanele fizice

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Andrei ROMANCIUC, Tatiana CHIRA
Evidenţa primară a costurilor de bază directe în cultura plantelor de câmp (sfârşit, începutul vezi în nr. 5/2021)

În prezentul articol autorii continuă (începutul a fost plasat în numărul precedent al revistei) prezentarea formularelor de documente şi a recomandărilor privind modul de aplicare a lor. Astfel, pentru fiecare formular sunt dezvăluite destinaţia, numărul de exemplare şi particularităţile întocmirii, precum şi etapele prelucrării acestuia în contabilitate

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Андрей ТЭРЫЦА
Приобретательная давность права вопреки содержанию публичного реестра

Приобретательная давность, как основание возникновения права собственности, используется крайне редко, однако в некоторых случаях ее установление может быть единственным способом узаконивания права на имущество. Суть приобретательной давности заключается в том, что лицо, владеющее каким-либо имуществом/вещью на протяжении определенного периода времени, может рассчитывать в дальнейшем на признание права собственности на это имущество. На практике же не все так просто и, чтобы стать собственником, соответствующему лицу необходимо соблюдать определенные условия.

В данной статье автором рассмотрены общие положения, касающиеся приобретательной давности, условия применения приобретательной давности, возможности объединения владений, порядок признания права по приобретательной давности

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Судебное дело: прав ли Совет по решению споров?

Года три назад НК был дополнен оригинальной процедурой – рассмотрением жалоб Советом по решению споров. Суть процедуры заключается в том, что предприятие, ущемленное ГНС в каком-либо своем праве, может подать жалобу в указанный Совет, если сумма начисленных ему налоговых обязательств превышает 500 тысяч леев. При этом, налогоплательщик может обжаловать в суде решение, принятое Советом.

Именно так поступил экономический агент «A», жалоба которого не была удовлетворена Советом, состоящим из начальников управлений и юристов ГНС, а также из трех представителей объединения предпринимателей. Основная претензия предприятия: решение Совета об отказе и обжалуемый акт были подписаны одним и тем же налоговым служащим. Отказ был расценен предприятием как препятствие справедливому внесудебному разбирательству.

В суде предприятие просило признать ничтожными как решение Совета, так и само решение о налоговом нарушении. Произошедшие после этого судебные события напоминают детектив: первая инстанция отказала истцу, зато вторая – полностью признала его правоту и аннулировала оба обжалованных решения.

В тонкостях судебных дел разбирался автор данной статьи

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Сверхурочная работа и работа в выходные и нерабочие праздничные дни: порядок оформления и оплата

Работники предприятий привлекаются к работе сверхурочно или в выходные/праздничные нерабочие дни, если необходимо закончить работу, незавершение которой может привести к критической ситуации (аварии, срыву поставок и т. д.), или для подмены отсутствующего работника, чтобы избежать остановки производственного процесса.

Автором в данной статье рассмотрены особенности документального оформления и отличия в оплате сверхурочной работы и работы в выходные и нерабочие праздничные дни

Tudor CAPŞA
Plătim indemnizaţia de eliberare din serviciu salariatului aflat în concediul social în cazul lichidării entităţii
Realizăm concediile de odihnă anuale nefolosite în anii precedenţi
Cum pot fi folosite concediile sociale, care i se cuvin femeii salariate, de către soţul acesteia
Cum modificăm statele de personal ale entităţii
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июль 2021 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса