Сегодня: Четверг 5 октября 2023 | EUR: 19.1420 | USD: 18.2270
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 7, 2021
Главная » Архив журнала » № 7, 2021

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii iulie
Павел ТОСТОГАН
Пульс июля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Mihai POPOVICI
Înregistrarea şi utilizarea mărcilor – subtilităţi care merită atenţie

Marca reprezintă un semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Totodată, marca se consideră obiect de proprietate intelectuală și face parte din categoria obiectelor de proprietate industrială. Atât în actele normative, cât şi în literatura de specialitate întâlnim adesea noțiunile „marcă comercială” şi „brand”, deşi definiții ale acestora nu se regăsesc în legislația națională.

În contextul celor menţionate mai sus, autorul prezentului articol dezvăluie modul de înregistrare a mărcilor, responsabilitatea pentru utilizarea ilegală a unei mărci, aspectele contabile şi fiscale aferente utilizării mărcilor

Dorel NOROC
În ce condiţii poate fi aplicată cota TVA în mărime de 6 % în sectorul HORECA?

În conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2021, pe perioada stării de urgenţă şi/sau pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, prin derogare de la prevederile art. 96 din CF, a fost stabilită cota TVA în mărime de 6 % la unele livrări de mărfuri şi servicii realizate în cadrul activităţilor atribuite la secţiunea I din CAEM.

Întrucât Legea nr. 76/2021 nu conține norme speciale în partea ce ține de intrarea ei în vigoare, autorul prezentului articol îşi expune propriul punct de vedere asupra acestui aspect, bazându-se pe prevederile art. 56 alin. (2) din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017. Totodată, este prezentată o analiză comparativă a stării de urgenţă şi a stării de urgenţă în sănătate publică

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Înstrăinăm autoturismul procurat şi reparat: aspecte contabile şi fiscale

În practică adesea apar situații în care procurările, predestinate inițial pentru efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, ulterior sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere. În astfel de cazuri, entitățile se confruntă cu anumite dificultăți legate de aplicarea prevederilor art. 102 alin. (6) din CF, care prevăd ajustarea TVA la modificarea destinației utilizării mărfurilor aşa cum a fost menţionat mai sus.

În prezentul articol, în baza unui exemplu concret, autorii examinează o tranzacţie de vânzare a mijlocului fix în cadrul relațiilor dintre persoanele interdependente. Accentul este pus pe aplicarea normelor fiscale în cazul modificării destinaţiei utilizării achiziției din impozabilă cu TVA în scutită de TVA fără drept de deducere

Александр НЕДЕРИЦА
Бухгалтерская справка: порядок составления и образцы

Бухгалтерская справка составляется для документального подтверждения хозяйственных фактов при отсутствии форм первичных документов (типовых и/или самостоятельно разработанных), а также для пояснения уже отраженных в первичных документах хозяйственных фактов. Она не имеет статуса обязательного документа, а носит вспомогательный характер. Отраженная в ней информация записывается в бухгалтерском регистре за период (месяц, квартал), в котором она была составлена.

В данной статье автор раскрывает требования по оформлению­, исправлению и хранению бухгалтерских справок, а также особенности бухгалтерских справок для исправления ошибок, для осуществления расчетов и о списании безнадежной дебиторской задолженности и просроченных обязательств

Valentina PANUŞ, Angela LUPU
Reevaluarea imobilizărilor corporale: aspecte specifice

În conformitate cu prevederile SNC „Imobilizări necorporale și corporale”, entitatea poate alege unul dintre cele doua modele de evaluare ulterioară a imobilizărilor modelul bazat pe cost sau modelul reevaluării, ori poate aplica ambele modele.

În cazul aplicării modelului reevaluării, apar numeroase întrebări la care oferă răspunsuri autorii prezentului articol: pentru care tipuri de imobilizări poate fi aplicat acest model; cine efectuează reevaluarea activelor imobilizate: entitatea de sine stătător sau evaluatorul independent; care este periodicitatea efectuării reevaluării; cum se determină valoarea reevaluată în cazul existenței activelor conexe; cum se determină varianta optimă a modelului de reflectare în contabilitate a rezultatului reevaluării (prin anularea amortizării sau prin ajustarea valorii contabile); poate entitatea sau nu să modifice duratele de utilizare a imobilizărilor în procesul reevaluării; cum se prezintă informațiile aferente reevaluării în situațiile financiare şi, în special, în notele explicative etc.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Pentru mijloacele fixe complet amortizate şi ulterior vandute lipseşte obligaţia de excludere a TVA de la deducere
Locurile de muncă ale persoanelor angajate pentru prima dată se subvenţionează
Plata pentru abonamentul la sala de sport al angajatului care a achitat în mod individual asigurarea medicală nu se deduce
Impozităm venitul din neachitarea datoriei formate în cazul aplicării altui regim fiscal
Igor LAZARI
Facilităţile prevăzute în art. 49 din CF nu se aplică de către subiecţii sectorului ÎMM
Facilitatea fiscală prevăzută în art. 49 din CF poate fi utilizată repetat
Care sunt condiţiile utilizării repetate a facilităţii fiscale prevăzute în art. 49 din CF
Utilizarea facilităţii repetate în dependenţă de anul efectuării investiţiilor
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Об учете субсидий, полученных от органов публичного управления
Petru GRICIUC
Stabilim perioada de acordare a subvenţiei pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi
Deducem cheltuielile de logistică neconfirmate documentar
Depăşirea limitelor pentru cheltuielile de deplasare la rezidenţii parcului IT nu se impozitează
Reflectăm plăţile achitate persoanelor fizice – zilieri în darea de seamă IPC 21
Impozităm premierea unei echipe sportive cu mijloace financiare de către autoritatea publică locală
Documentăm donaţiile de bunuri acordate organizaţiilor necomerciale
Jana GRICIUC
Deducem cheltuielile aferente achitării taxei de stat
Deducem pierderile tehnologice inerente activităţii de întreprinzător
Determinăm valoarea de ieşire a mijloacelor fixe în cazul reorganizării entităţii prin dezmembrare (separare)
Venitul din vânzarea imobilului de către instituţia de învăţământ privată se impozitează
Reţinem impozitul pe venit la sursa de plată în cazul locaţiunii imobilului de la persoana fizică devenită nerezidentă
În cazul colectării reziduurilor de hârtie şi de carton de la persoane fizice impozitul pe venit la sursa de plată nu se reţine
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Наем здания у органа публичной власти: есть ли обязательство по налогу на недвижимое имущество
О неприменении сбора за использование недр при наличии гаражей и других подвальных помещений
Об обязательстве по налогу на недвижимое имущество при приобретении заложенных объектов
Roman VIERU
Când se aplică sancţiuni pentru nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a Declaraţiei privind TVA
Când se aplică taxarea inversă la procurarea proprietăţii entităţilor declarate în proces de insolvabilitate
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Particularităţile acordării unor prestaţii de asigurări sociale

Autorul prezentului articol explică dacă este obligat sau nu angajatorul să perfecteze ordinul de acordare a concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani şi 2 luni (conform cererii recepționate) şi să declare perioada respectivă în Informaţia IRM19 ori acesta poate declara perioada până în ziua în care copilul va împlini vârsta de 3 ani. Totodată, sunt oferite explicații privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate în cazul în care angajatorul are datorii la BASS

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
Мнения госорганов и возникающие проблемы

У законодательства Республики Молдова есть большой минус: многие нормы настолько непонятны и неоднозначны, что нередко приходится путем переписки с компетентными органами узнавать «истину в последней инстанции». А этот процесс иногда растягивается на многие месяцы, так как не всегда с первого раза дается внятный и правильный ответ.

В контексте вышесказанного автор данной статьи рассматривает случаи, касающиеся ставки НДС на рефактурирование газа; применения в секторе HoReCa ставки НДС в размере 6 %; права на труд единственного в ООО учредителя; соотношения дивиденды – зарплата

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Iuliana ŢUGULSCHI
Sistemul „depozit” aplicat bateriilor şi acumulatorilor auto: cum contabilizăm?

Regulamentul privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori, care include cerințe noi, a intrat în vigoare la 28 februarie 2021. Odată cu implementarea acestuia s-au structurat diverse abordări privind modul de documentare a sistemului „depozit” şi de transmitere a deșeurilor de baterii și acumulatori uzaţi, precum şi modul de contabilizare a valorii „depozitului” la furnizor și la cumpărător.

În contextul celor menționate mai sus, în prezentul articol este dezvăluit tratamentul contabil şi fiscal al acestui subiect în vederea accentuării aspectelor problematice şi identificării posibilelor soluţii

Elena IAVORSCAIA, Alexandr STANIŞEVSCHII
Налогообложение виноделов

С 14 мая 2021 года вступили в силу существенные изменения в Закон о винограде и вине № 57/2006. Среди них есть и поправки, касающиеся отчетности по взносам в Фонд винограда и вина и, в частности, перечня плательщиков, освобождения от уплаты взноса, объекта обложения, ставок взноса и сроков представления отчетов.

Как следствие указанных изменений недавно был утвержден новый налоговый отчет по начислению взносов в Фонд винограда и вина. В данной статье авторы раскрывают особенности нового отчета и отдельные положения Инструкции по его заполнению, включая допущенные неясности и неточности. Отдельное место в статье отведено результатам рассмотрения Конституционным судом запроса виноградарей о признании неконституционными некоторых законодательных положений, касающихся уплаты сбора

АУДИТ
Вера БАЧУ
Почему аудиторы настаивают на необходимости начисления резервов?

На практике аудиторы нередко сталкиваются с ситуациями, когда предприятия не начисляют резервы, аргументируя это по-разному: резервы не обязательны и не предусмотрены в учетных политиках предприятия; это дополнительная работа, от которой сумма налогов не меняется и т. д.

В данной статье автор разъясняет, почему аудиторы настаивают на начислении резервов и их отражении в финансовой отчетности

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Svetlana SLOBODEANU
Calculăm salariul mediu: diverse situaţii

Calcularea salariului mediu este o parte inerentă a lucrului oricărui contabil care activează în sectorul retribuirii muncii. Procedura de calculare a salariului mediu prezintă diverse particularități în funcție de perioada de decontare, vechimea în muncă, veniturile care se includ/nu se includ în calcul, situațiile în care urmează a fi determinat salariul mediu etc.

În prezentul articol autorul dezvăluie aspectele generale și particularitățile calculării salariului mediu în diferite situații în baza unor exemple convenţionale

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Сменный режим работы и работа по графику: особенности применения

Сменный режим работы и работа по графику с чередованием рабочих и нерабочих дней встречаются на производственных, торговых и обслуживающих предприятиях, т. е. там, где не представляется возможным осуществление организационных и технологических процессов в так называемое стандартное рабочее время. Рекомендации по применению указанных режимов работы представлены автором в данной статье

Tudor CAPŞA
О применении условия об оплате труда, если оно не установлено в индивидуальном трудовом договоре
Privind eliberarea din funcţie din cauza absenţelor frecvente la locul de muncă pe motiv de boală
Privind garanţiile pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat de către salariatul companiei
Тудор КАПША
О правовых последствиях увольнения работника за прогул в период его нахождения в медицинском отпуске
О возможности выплаты заработной платы на банковскую карту: необходимо ли письменное согласие работника
О порядке исправления ошибочных данных, выявленных в листке о медицинском отпуске
О порядке прекращения трудовых отношений с пенсионером в период его нахождения в отпуске по уходу за внуком до трех лет
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на август 2021 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса