Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 8, 2021
Главная » Архив журнала » № 8, 2021

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii august
Павел ТОСТОГАН
Пульс августа
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Александр НЕДЕРИЦА, Артур ВЫРТОСУ
Учет и налогообложение торгового оборудования, переданного другим субъектам в целях продажи товаров и продукции

В целях продажи товаров и продукции поставщики могут передавать во временное пользование магазинам, ресторанам и другим субъектам различное торговое оборудование. Оно, как правило, содержит информацию о торговой марке, логотип (символику) производителя/поставщика продукции/товаров и др.

В данной статье авторами рассмотрены основные аспекты, на которые необходимо обратить внимание при учете и налогообложении торгового оборудования, а также порядок учета и налогообложения операций, связанных с приобретением, использованием и возвратом торгового оборудования в случае его первоначального признания у ссудодателя в составе основных средств и МБП

Mihai POPOVICI
Contabilizarea şi deducerea creditelor nebancare – aspecte aplicative

În perioadele de criză, atunci când se confruntă cu o insuficienţă stringentă de lichidități, entitățile pot apela la credite. Pentru contractarea creditelor de la instituțiile bancare, entităților li se cere prezentarea setului de documente care poate să includă situațiile financiare anuale precedente, situațiile trimestriale din anul de gestiune curent, descifrările unor conturi contabile, balanța de verificare pe anumite perioade etc. Altfel spus, în funcţie de politica de creditare a băncii, setul respectiv de documente trebuie să corespundă unor anumite cerinţe riguroase.

Destul de frecvent, deşi entităţile prezintă întregul set de documente solicitat de bancă, cererile de acordare a creditelor sunt respinse din cauza situației financiare nefavorabile a potenţialilor beneficiari de credite. Dat fiind acest fapt, entitățile recurg la serviciile organizațiilor de creditare nebancară, procedurile de creditare ale cărora sunt cu mult mai „blânde”, dar nu și dobânzile și comisioanele, care pot depăşi cu mult cele aplicate de bănci.

În prezentul articol autorul expune prevederile de bază ale actelor legislative referitoare la creditarea nebancară, precum şi aspectele aplicative ce ţin de contabilizarea şi deducerea cheltuielilor aferente operaţiunilor respective. în baza unui exemplu convenţional, este dezvăluit modul de contabilizare a creditelor nebancare și consecințele fiscale ale acestora

Андрей ЖИЗДАН
Онлайн-магазины против стационарных магазинов: сравнительный анализ

В условиях пандемии онлайн-магазины стали стремительно развиваться. Одновременно с их появлением возникло множество вопросов, связанных с бухгалтерскими и налоговыми аспектами операций, осуществленных посредством таких магазинов.

Отечественное законодательство не содержит прямых ответов на возникающие вопросы. Так как бизнес-среда и практикующие бухгалтеры не могут ждать, пока оно будет адаптировано под новые реалии, и в то же время учитывая, что данный процесс достаточно длительный и непредсказуемый, в данной статье автор предлагает некоторые решения для наиболее часто возникающих вопросов. В частности, проведен сравнительный анализ онлайн-магазинов и традиционных магазинов с физическим местонахождением

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Об изменениях местных сборов на территории муниципия Кишинэу в 2021 году

В данной статье представлены комментарии к Решению Муниципального совета Кишинэу № 7/1 от 27 июля 2021 года, которым были внесены изменения и дополнения в Решение № 25/1 от 29 декабря 2020 года «Об установлении и введении в действие местных сборов на 2021 год». Оно коснулось таких местных сборов, действующих на территории муниципия (города) Кишинэу, как сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров, рыночный сбор, сбор на санитарную очистку, а также сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Valeriu SEVERIN
Deducem suma TVA aferentă procurărilor efectuate în scopul unei donaţii filantropice
Determinăm baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului
Deducem cheltuielile de reparaţie suportate în perioada de garanţie
Documentăm operaţiunile de transportare a mărfurilor de la o subdiviziune dezintegrată la alta
Documentăm procurarea terenurilor agricole de la persoane fizice cetăţeni şi stabilim obligaţiile fiscale
Impozităm biletele de odihnă achitate angajaţilor
Roman VIERU
În cadrul controlului fiscal stocurile de mărfuri pot fi supuse inventarierii
Cum se impozitează venitul din vânzarea autoturismului importat de către persoana fizică
Cum se refacturează serviciile comunale în cazul contractului de locaţiune
Petru GRICIUC
Care document serveşte drept temei pentru deducerea cheltuielilor de transport aerian
Impozităm imobilul vândut de către o persoană fizică unei autorităţi publice locale
Donaţiile în scopuri filantropice efectuate de către subiecţii sectorului ÎMM nu se impozitează
Convertirea împrumutului în aport la capitalul social pentru acoperirea pierderilor nu se impozitează
Jana GRICIUC
Deducem cheltuielile aferente asigurării medicale a salariatului detaşat în străinătate
Care documente confirmă beneficierea de serviciile prestate de către un nerezident
Salariatul divorţat are dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute
La achitarea dobânzii în folosul persoanei fizice nu se acordă scuturi
Impozităm ajutorul material acordat unui membru al sindicatelor
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Продажа лотерейных билетов облагается сбором за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг
О налогооблагаемой базе сбора за объекты торговли при осуществлении в одном помещении нескольких видов деятельности
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Oxana ZĂNOAGĂ
Condiţiile de acordare a reducerii cu 50 % a amenzilor aplicate pentru încălcările fiscale

Potrivit art. 234 alin. (2) din CF, în cazul în care contribuabilul a săvârșit o încălcare fiscală și acestuia urmează să-i fie aplicată o amendă în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale, el poate beneficia de reducerea cu 50% a amenzii în anumite circumstanţe. Comentarii şi recomandări pe marginea acestora sunt oferite de către autor în prezentul articol

Елена ЯВОРСКАЯ
Виды налоговой накладной и разные правила их применения

В последние годы помимо «классического» бланка с типографским нанесением табличной части появились и другие виды налоговой накладной: типографский бланк, имеющий лишь название, серию и номер; накладная, серия и номер которой присваивается предприятием на основании выданного ГНС диапазона; электронная форма, генерируемая на сайте servicii.fisc.md.

Поскольку все указанные виды налоговой накладной вовсе не равнозначны, в данной статье автором раскрыты их различия

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
De ce este important să verificăm datele din carnetele de muncă care se conţin în contul personal

Potrivit prevederilor HG nr. 426/2018, în scopul completării conturilor personale de asigurări sociale cu informații privind stagiul de muncă realizat până la 01.01.1999, în perioada 15 mai – 15 decembrie 2018 CNAS a efectuat scanarea informației din carnetele de muncă prezentate de către angajatori, persoanele fizice care desfășurau activitate de întreprinzător şi nu aveau statut de angajat, dar dețineau carnete de muncă, sau de către persoanele fizice care nu beneficiau de pensii. Actualmente, continuă scanarea informaţiei din carnetele de muncă ale persoanelor fizice care până acum nu au fost supuse procedurii menţionate.

În prezentul articol autorul argumentează importanţa verificării datelor din carnetele de muncă care se conţin în contul personal pentru stabilirea corectă a prestaţiilor de asigurări sociale

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Акцизы в суде

Акциз – налог нечасто применяемый, но доставляющий много хлопот налогоплательщикам. Связано это с тем, что его регулирование осуществляется двумя нормативными актами – разделом IV Налогового кодекса и Законом о введении в действие раздела IV Налогового кодекса № 1054/2000.

В данной статье автором рассмотрены два судебных дела по акцизам: в первом предприятие проиграло Налоговой службе просто потому, что закон в справедливой формулировке был принят позже, во втором – Налоговая служба проиграла, хотя и пыталась доказать, что ее левая рука не ведает, что делает правая…

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела ДИМА
Анализ показателей оборачиваемости при принятии экономических решений

Основное назначение анализа хозяйственной деятельности предприятий заключается в обосновании различного рода экономических решений. В данной статье на конкретных примерах авторы рассматривают возможности применения результатов анализа показателей оборачиваемости при принятии решений относительно дисконтной политики предприятия, определения потребности в оборотном капитале, выявления и устранения причин снижения рентабельности активов, а также идентификации операционного цикла, требующих осуществления срочных мер по ускорению оборачиваемости

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Andrei ROMANCIUC, Angela CHIŞLARU
Silozul din porumb pentru boabe: contabilizare, verificare, impozitare
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Svetlana SLOBODEANU
Calculăm salariul mediu: diverse situaţii

Calcularea salariului mediu este o parte inerentă a lucrului oricărui contabil care activează în sectorul retribuirii muncii. Procedura de calculare a salariului mediu prezintă diverse particularități în funcție de perioada de decontare, vechimea în muncă, veniturile care se includ/nu se includ în calcul, situațiile în care urmează a fi determinat salariul mediu etc.

În prezentul articol autorul dezvăluie, în baza unor exemple convenţionale, particularitățile includerii premiilor trimestriale, semianuale și anuale în salariul mediu, calculării salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, păstrării salariului mediu pentru zilele aflării angajatului în deplasare în interes de serviciu etc.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Еще раз о порядке оформления индивидуального трудового договора

Многие относятся формально к процедуре оформления индивидуального трудового договора (ИТД). Однако, при возникновении разногласий между работниками и работодателями как представители Государственной инспекции труда, так и судебные инстанции основное внимание уделяют именно положениям ИТД.

Письменное оформление трудовых отношений является обязательным условием допуска работника на рабочее место. Заключение ИТД позволяет обезопасить обе стороны в различных спорных ситуациях, возникающих в процессе трудовых отношений.

В данной статье автором представлены разъяснения, касающиеся основных видов ИТД, документов, необходимых для заключения

Tudor CAPŞA
Privind concedierea salariatului în cazul revenirii la locul de muncă după expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani
Privind schimbarea temporară a locului şi a specificului muncii salariatului fără acordul acestuia cu anularea unilaterală a sporului la salariu
Privind calcularea concediului în avans pentru anul de muncă nelucrat integral în legătură cu acordarea concediului de maternitate
Privind determinarea şi remunerarea orelor suplimentare lucrate de cumulard în cazul evidenţei globale a timpului de muncă
Тудор КАПША
О размере должностного оклада в случае временного перевода работника на нижеоплачиваемую должность
О порядке передачи обязанности одного сотрудника другому
Правомерна ли компенсация за работу в выходные дни отгулами без оплаты
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на сентябрь 2021 год
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса