Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 9, 2021
Главная » Архив журнала » № 9, 2021

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii septembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс сентября
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Contabilizarea şi impozitarea operaţiunilor de franciză

Preluarea denumirii comerciale, a mărcii sau a altor obiecte de proprietate intelectuală în folosinţă temporară contra plată este deseori o soluţie prielnică pentru întreprinzători, mai ales, atunci când lansează propriile afaceri. Astfel, cu scopul de a reduce la minimum riscurile asociate intrării pe piață, companiile recurg la astfel de operaţiuni care permit să obţină în folosinţă un brand recunoscut la un preţ rezonabil și să activeze pe o pistă deja bătătorită. Oportunitatea de a activa sub o marcă recunoscută și de a folosi know-how-urile proprietarului în scopul generării unui profit poate fi realizată în cadrul unui contract de franciză.

În contextul celor menţionate mai sus, autorii articolului dezvăluie baza juridică a desfășurării activității de franciză în Republica Moldova, particularitățile contabilizării operațiunilor de franciză și implicațiile fiscale ale unor astfel de operaţiuni la francizor şi la francizat

Александр НЕДЕРИЦА, Артур ВЫРТОСУ
Учет и налогообложение рекламных материалов: практические аспекты

Рекламные материалы включают ценности, используемые субъектом в целях рекламы и продвижения реализуемой продукции/товаров и услуг. Они приобретаются за плату, поступают безвозмездно или изготавливаются самим субъектом и могут использоваться как за пределами (например, для осуществления рекламных мероприятий, участия в различных выставках, ярмарках, передачи магазинам, ресторанам и другим лицам), так и внутри субъекта (например, для организации экскурсий, конкурсов и др.).

В данной статье авторы раскрывают особенности документирования операций, связанных с приобретением, использованием и возвратом рекламных материалов, применения НДС по рекламным материалам, налогообложения расходов и доходов, признанных при использовании и возврате рекламных материалов. Особое внимание уделено вопросам учета и налогообложения рекламных материалов, приобретенных за плату (в том числе по импорту), безвозмездно полученных рекламных материалов, рекламных материалов собственного изготовления, рекламных материалов, использованных в рамках субъекта, а также операций, связанных с возвратом рекламных материалов

Mihai POPOVICI
Contabilizarea şi deducerea cheltuielilor aferente amenajării teritoriilor adiacente sediului entităţii

Aspectul estetic contează mult în afaceri. La fel cum în popor se spune că „ești întâlnit după înfățișare și petrecut după cunoștințe”, în afaceri forma este nu mai puţin importantă decât conținutul. Pentru a atrage cât mai mulți clienți, entitățile recurg adesea la diferite forme de amenajare a teritoriilor adiacente sediului: schimbarea pavajului, semănarea şi cosirea ierbii, plantarea de flori şi arbuști, amplasarea băncilor sau, chiar, repararea stațiilor din apropiere ale transportului public.

Teritoriile adiacente sediului în care entitatea îşi desfăşoară activitatea pot aparține nemijlocit entității, pot fi închiriate împreună cu sediul sau pot aparține autorităților publice locale. Fiecare din cazurile posibile în acest sens prezintă, sub aspect contabil și fiscal, anumite particularități care sunt examinate în prezentul articol. Astfel, autorul dezvăluie modul de contabilizare a cheltuielilor aferente amenajării teritoriilor adiacente sediului propriu şi aspectele fiscale privind aceste cheltuieli, specificul contabilizării cheltuielilor aferente amenajării teritoriilor adiacente sediului primit în locațiune şi aspectele fiscale respective, particularităţile amenajării teritoriului public adiacent subdiviziunii entității

Людмила ЗГЕРЯ
Способы оплаты в интернет-магазинах: особенности учета

Продажа товаров и услуг через интернет по сравнению с традиционной торговлей обладает рядом преимуществ как для покупателей, так и для продавцов: первым это позволяет совершать покупки, не выходя из дома, а вторым – дает возможность сэкономить на численности персонала и аренде площадей.

Современные технологии предлагают различные способы оплаты заказов в интернет-магазинах: наличными деньгами, банковской картой, электронным кошельком, наложенным платежом при доставке товаров по почте. В данной статье автором рассмотрены особенности учета оплаты при каждом из указанных способов

Andrei JIZDAN
Cum se impozitează veniturile persoanelor fizice obţinute în străinătate, în funcţie de locul prestării muncii

Un element distinctiv pentru forța de muncă din Republica Moldova îl constituie cunoașterea limbilor română, rusă, engleză sau franceză. Perioada de migrație după anii 90 a generat cunoașterea de către conaționalii noștri a limbilor italiană, spaniolă, germană, greacă, portugheză etc. Acești factori au favorizat cetățenii din Republica Moldova să activeze în calitate de operatori call-centru în cele mai diverse țări ale lumii.

În prezentul articol sunt analizate aspectele fiscale ale cazului în care o persoană fizică-cetățean al Republicii Moldova a încheiat un contract de muncă cu o companie din Filipine (prin intermediul mijloacelor electronice) şi în cursul anului 2020 a prestat munca în calitate de operator call-centru. Persoana respectivă a activat și s-a aflat atât în Filipine, cât şi în Republica Moldova (în perioada concediului). Salariul a fost virat de către angajator pe un cont bancar deschis la o bancă comercială din Republica Moldova pentru activitatea desfășurată în Filipine (situaţia 1) şi pe un cont bancar deschis la o bancă comercială din Filipine pentru activitatea desfășurată în Republica Moldova (situaţia 2)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь СТАВИНСКИЙ
О заполнении декларации по НДС при возврате импортированного товара
О регистрации отделения иностранного юридического лица в качестве плательщика НДС
Valeriu SEVERIN
Când apare dreptul la stornarea sumei TVA calculate pe faptul primirii plăţii prealabile
Venitul achitat persoanei fizice la procurarea semiremorcii frigorifice nu se impozitează la sursa de plată
Pentru plăţile prealabile primite de la nerezidenţi nu se calculează TVA
Privind emiterea facturii fiscale electronice cu depăşirea termenului de 10 zile de la data livrării
Ce sancţiune se aplică pentru completarea incorectă a facturii fiscale
Petru GRICIUC
Restituirea impozitului pe venit reţinut eronat din veniturile sub formă de royalty
Determinăm cuantumul scutirii personale la plecarea şi revenirea din concediul de maternitate pe parcursul anului
Trecem în cont impozitul pe venit achitat în SUA pentru serviciile de consultanţă
Impozitul pe venit la sursa de plată nu se reţine de către casele de amanet (lombarduri)
Privind obligaţiile fiscale la transmiterea în locaţiune a unui imobil misiunii diplomatice de către o persoană fizică
Jana GRICIUC
Impozităm indemnizaţia pentru concediul nefolosit de către lucrătorii sezonieri
Impozităm indemnizaţia de concediere la încetarea activităţii de întreprinzător
Transmiterea în locaţiune a spaţiului comercial reprezintă obiect al impunerii cu IVAO
Se reţine sau nu impozitul pe venit la achitarea profitului net de către întreprinderea de stat
Documentăm procurarea lotului de pământ de la un nerezident
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Об изменениях в порядке применения местных сборов с 14 сентября 2021 г.
Лица, осуществляющие профессиональную врачебную деятельность, не уплачивают сбор на благоустройство территорий
Налог на недвижимое имущество за объекты инженерно-технической инфраструктуры не начисляется
Об обязательстве по налогу на недвижимое имущество физического лица, приобретающего землю и получившего во владение участок, находящийся в общем пользовании
О порядке применения земельного налога для участков, прилегающих к агротуристическому пансиону
О порядке исчисления налога на недвижимое имущество продавцом в случае, если покупатель не зарегистрировал право собственности
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Oxana ZĂNOAGĂ
Particularităţi ale onorării obligaţiei de repatriere a mijloacelor băneşti

Repatrierea mijloacelor bănești presupune încasarea de la nerezidenţi, în termenele stabilite, a mijloacelor băneşti aferente exportului de mărfuri, prestării de servicii/lucrări nerezidenţilor, precum şi altor operaţiuni şi tranzacţii externe în conturile deschise la băncile licenţiate din Republica Moldova.

Autorul prezentului articol explică dacă se va considera onorată sau nu obligaţia de repatriere a mijloacelor bănești în 2 situații.

În prima din ele, potrivit contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu un agent economic nerezident, o persoană juridică rezidentă a efectuat export de mărfuri. Plata pentru mărfurile exportate a fost efectuată în numerar, iar mijloacele bănești respective au fost introduse în Republica Moldova de către reprezentantul agentului economic nerezident, fiind declarate la Serviciul Vamal și transmise persoanei juridice rezidente.

În cea dea doua, la data de 05.02.2015 o persoană juridică rezidentă a acordat unei persoane juridice nerezidente un împrumut pe un termen de 2 ani. Ulterior, părțile au semnat un acord adițional prin care scadența împrumutului a fost prelungită până în anul 2018. La data de 07.05.2021, debitorul a informat creditorul că nu poate rambursa împrumutul şi reprezentantul creditorului a luat decizia de a renunța la rambursarea împrumutului și achitarea dobânzilor aferente. În acest sens a fost încheiat un nou acord cu debitorul extern

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Asigurarea socială a persoanelor angajate la entităţile care au aderat la parcul IT – aspecte importante

Asigurarea socială a persoanelor angajate la entităţile rezidente ale parcului IT este reglementată prin Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei nr. 77/2016. Astfel, salariaţii rezidenţilor parcului beneficiază de toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat finanţate din mijloacele BASS, conform legislaţiei în vigoare. Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi constituie 68 % din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv (pentru anul 2021 acesta este în mărime de 8 716 lei). Salariaţii menţionaţi obţin statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza informaţiei actualizate şi prezentate în darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de AOAM reţinute şi contribuţiile de ASSO calculate, potrivit legislaţiei în vigoare.

Deşi Legea nr. 77/2016 a intrat în vigoare la 01.01.2017, în practică continuă să apară diverse întrebări referitoare la asigurarea socială a angajaţilor rezidenţilor parcurilor IT. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol autorul propune explicaţii pe marginea aspectelor abordate cel mai frecvent de către angajatorii respectivi

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Светлана СЛОБОДЯНУ
Безвозмездная передача подарочных сертификатов: проблемы учета и налогообложения

Проблемы бухгалтерского учета и налогообложения операций с подарочными сертификатами (ваучерами) долгое время обсуждаются представителями бухгалтерского сообщества и регулирующих органов, рассматриваются в различных профессиональных публикациях. И если продажа и последующее отоваривание подарочных сертификатов уже не вызывают особых вопросов, то оказание спонсорской помощи и прочие операции по безвозмездной передаче подарочных сертификатов третьим лицам требуют отдельного рассмотрения.

Применение бухгалтерских и налоговых норм в данной области зависит от того, кто безвозмездно передает подарочный сертификат - его эмитент или покупатель сертификата, а также от того в рамках какой безвозмездной сделки передаются ваучеры - благотворительности/ спонсорства, прочих видов дарений, в рамках рекламной деятельности/ продвижения продаж, премирования работника и пр.

Тонкости применения соответствующих норм рассмотрены в данной статье. Для начала же автор напоминает читателям азы налогообложения сделок с подарочными сертификатами

Ghenadie NEGARĂ
Impozitarea pierderii forţate a proprietăţii şi compensaţiile primite pentru această pierdere: aspecte nerezolvate

Aspectele legate de impozitarea pierderii forțate a proprietății și compensațiile primite pentru această pierdere au fost abordate deja în literatura de specialitate. Totuși, în mediul contabil apar diverse întrebări principiale ce ţin de interpretarea subiectului în cauză. Pornind de la prevederile cadrului legal în vigoare, autorul prezentului articol îşi exprimă propriul punct de vedere asupra problemelor nesoluţionate

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Veaceslav CIOBANU
Operaţiuni cu active de capital: aspecte fiscale noi pentru entităţi

Începând cu 1 ianuarie 2020, entităţile ce practică activitate de întreprinzător nu cad sub incidența prevederilor CF care reglementează operațiunile cu activele de capital. Astfel, potrivit art. 37 din CF, din această dată, subiecți ai creșterii sau pierderii de capital sunt persoanele fizice rezidente și nerezidente care nu practică activitate de întreprinzător. Totodată, excluderea entităţilor care practică activitate de întreprinzător din categoria subiecților creșterii sau pierderii de capital au creat impedimente privind impozitarea în continuare a tranzacțiilor cu activele de capital.

În prezentul articol autorul explică de ce activele de capital au un regim special de impozitare, generalizează explicațiile din baza generalizată a practicii fiscale, îşi expune propriul punct de vedere asupra problematicii abordate

Valentina PANUŞ
Limitarea plăţilor/încasărilor efectuate în numerar: incertitudini şi sugestii

În practică, aplicarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845/1992 generează diverse incertitudini. Acestea vizează, în special, limitarea plăților și încasărilor efectuate în numerar în cadrul activității entităților. Dat fiind acest fapt, autorul prezentului articol oferă explicaţii pe marginea următoarelor aspecte: cum pot fi interpretate și aplicate noțiunile "tranzacție" și " numerar" în sensul Legii nr. 845/1992; cum va fi tratată emiterea bonului de casă (bonului fiscal) de echipamentul de casă și control în cazul acceptării cardurilor de plată; cum pot fi abordate tranzacțiile realizate prin intermediul titularilor de avans în cazul achitărilor cu cardul personal al titularului sau cu cardul entității; poate oare returnarea mijloacelor bănești în numerar fi tratată prin prisma Legii nr. 845/1992

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Изменение условий индивидуального трудового договора

В продолжении темы оформления трудовых отношений, начатой в предыдущем номере журнала, автор статьи разъясняет, как в процессе трудовой деятельности при соблюдении принципа стабильности может быть изменен индивидуальный трудовой договор, заключенный между работником и работодателем

Tudor CAPŞA
Reparăm rebutul produs din vina salariatului
Poate fi concediat sau nu salariatul care refuză transferul în alt sector din cadrul companiei
Acordăm concediul de odihnă suplimentar părintelui care are doi sau mai mulţi copii
Тудор КАПША
Об оплате времени задержки работника на проходной по вине службы охраны
Об оплате учебного отпуска в случае заключения договора о непрерывной профессиональной подготовке для получения высшего образования
Об особенностях применения положений коллективного трудового договора предприятия в зависимости от членства в профсоюзе
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на октябрь 2021 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса