Сегодня: Воскресение 10 декабря 2023 | EUR: 19.0999 | USD: 17.7310
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 12, 2021
Главная » Архив журнала » № 12, 2021

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii decembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс декабря
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Svetlana SLOBODEANU
Întrebări frecvente privind tranziţia la metoda de amortizare fiscală conform art. 26.1 din Codul fiscal în anul 2021

În prezentul articol autorul răspunde la diverse întrebări ce țin de tranziția în anul 2021 la noua metodă de amortizare fiscală: cum va fi determinată durata de funcționare utilă rămasă a mijloacelor fixe proprii; cum se determină la data tranziției durata de funcționare utilă rămasă pentru obiectele constatate în conformitate cu art. 26 alin. (3) din CF (în redacțiile de până la 31.12.2018); cum vor fi aplicate prevederile punctelor 12 și 13 din Catalogul mijloacelor fixe în contextul tranziției la prevederile art. 261 din CF în anul 2021 etc.

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Vânzarea bunului imobil salariatului la un preţ mai mic decât valoarea contabilă: aspecte contabile şi fiscale

În mediul privat există o practică larg răspândită, în care angajatorul oferă salariaților, pe lângă salariu, o serie de beneficii, inclusiv vânzarea de bunuri la prețuri avantajoase. Atât pentru salariat, cât și pentru angajator cele mai utile sunt facilitățile al căror regim fiscal aplicabil nu generează consecințe fiscale suplimentare.

În prezentul articol, în baza unui exemplu, este examinat tratamentul contabil în corelare cu prevederile fiscale aferente vânzării de către o entitate a unui bun imobil salariatului său la un preţ mai mic decât valoarea  contabilă

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Учет и налогообложение приобретения актива за счет кредита и гранта ЕБРР

В данной статье рассматривается ситуация, в которой для приобретения основного средства предприятие получило банковский кредит в рамках кредитной линии EU4Business-EBRD. Согласно условиям кредитной  линии банк предоставляет финансовую помощь в виде гранта в размере 10 % от стоимости осуществленной инвестиции после покупки объекта.

Автор публикации разъясняет, как следует отразить в учете сумму полученного гранта, а также следует ли на эту сумму откорректировать стоимость основного средства в налоговых целях

Mihai POPOVICI
Contabilizăm bunurile transmise/primite spre prelucrare: aspecte aplicative

Ciclul de producție cuprinde diverse etape care se realizează consecutiv, până la obținerea produsului finit. O entitate producătoare poate realiza de sine stătător toate etapele sau poate apela la entitățile terțe, atunci când nu are posibilitate să realizeze unele dintre acestea. Într-o astfel de situație conlucrează doi subiecți: entitatea producătoare și entitatea prestatoare de servicii suplimentare.

În practică, diverse situații problematice apar la contabilizarea operaţiunilor în cazul deteriorării bunurilor primite spre prelucrare/reparare sau prestării necalitative a serviciilor. Astfel de situații pot atrage după sine costuri suplimentare, consecințe fiscale, precum şi pretenții înaintate de către partenerii de afaceri în anumite cazuri.

În prezentul articol este examina o situație reală întâlnită la un producător autohton și propuse mai multe soluții de alternativă sub aspect contabil şi fiscal, inclusiv modul de contabilizare a operațiunilor economice

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Deducem suma TVA aferentă mărfurilor importate cu titlu gratuit
Determinăm obligaţiile fiscale privind TVA şi impozitul pe venit la procurarea unui soft licenţiat de la un nerezident
Stabilim obligaţiile fiscale în cazul prestării de către un nerezident a serviciilor de transport internaţional
Determinăm regimul fiscal pentru entitatea care în perioada precedentă a înregistrat doar venituri din dobânzi şi dividende
Executarea obligaţiilor de către un nerezident în baza contractului individual de muncă nu reprezintă un import de servicii
Se aplică sau nu taxa pentru poluarea mediului în cazul ambalajelor compuse din carton şi acoperite cu peliculă de polietilenă
Obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la achitarea plăţilor către fondatori în cazul micşorării capitalului social lipseşte
Din suma mijloacelor băneşti moştenite de persoana fizică-cetăţean al Republicii Moldova impozitul pe venit nu se reţine
Valeriu SEVERIN
La livrarea mărfurilor nu este necesară emiterea unei facturi fiscale separate pentru ambalaj
Completăm corect adresa în factura fiscală
Cheltuielile aferente serviciilor prestate de titularii patentei de întreprinzător nu se deduc în scopuri fiscale
Calculăm impozitul pe avere aferent bunurilor imobiliare divizate în cote-părţi pentru fiecare dintre soţi
Petru GRICIUC
Impozitul pe venitul din dobânzi al persoanei fizice care nu este angajat al entităţii nu se reţine
Determinăm facilitatea privind plata impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător
Cum determinăm facilitatea la impozitul pe venit dacă angajatul în unele perioade nu a avut venituri
Reţinem şi declarăm impozitul pe venit din plăţile efectuate în folosul ucenicilor
Jana GRICIUC
Impozităm cadourile acordate persoanelor fizice-cetăţeni în cadrul campaniei promoţionale
Ce document prezintă angajatul din regiunea transnistreană cu dizabilităţi severe pentru primirea scutirii la impozitul pe venit
Angajatul care este şi asistent parental profesionist nu are dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О подаче уведомления о торговой деятельности при продаже сельскохозяйственной продукции
Об уплате грузоперевозчиком сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг
Какие сборы обязаны уплачивать автозаправочные станции, владеющие пунктами вулканизации и магазинами
О сборе за пользование автомобильными дорогами при покупке автомобилей, по которым сбор не был уплачен
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Despre declararea în Informaţia IRM 19 a motivelor eliberării din câmpul muncii
Despre dreptul persoanelor aflate în concediu neplătit la indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă
Cum se declară în Darea de seamă IPC 21 sumele stabilite conform HG nr. 316/2021
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Елена ЯВОРСКАЯ
Новый отчет с безобидным названием…

В ноябре текущего года были опубликованы требования к отчету, утвержденному на основании Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017. По мнению автора данной публикации, это малопонятный отчет, который предписывает многим лицам заниматься некоей следовательской деятельностью на предмет изучения клиентов и даже разрешает отказывать им в продаже товаров или оказании услуг, если есть какие-то сомнения.

В статье представлены разъяснения о том, кто должен сдавать отчет; когда, куда и как представляется отчет; каково содержание отчета; какой штраф налагается за непредставление отчета и др.

Елена АВДЕЕВА
О признании расходов на подписку на периодические издания

В данной статье рассматривается ситуация, в которой для целей предпринимательской деятельности фирма в ноябре оформила подписку на ряд периодических изданий. Некоторые издательства и агентства выдали фирме налоговые накладные на дату оплаты подписки, другие сообщили, что предоставят налоговые накладные вместе с последним номером журнала. При этом некоторые налоговые накладные были выписаны с НДС, а другие – без.

Автор публикации разъясняет, как правильно следует учесть и признать вычеты по расходам на подписку, а также нужно ли отражать в учете получение каждого номера журнала

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Право на труд единственного учредителя

Рассмотренная в статье история началась в нынешнем году, когда ГНС разместила в рубрике ОБНП на своем официальном портале  очень странный ответ на вопрос под номером 29.1.6.2.24. По сути, вопрос о том, обязано ли ООО представлять отчет о зарплате при отсутствии работников, если администратор к тому же является и единственным учредителем. Но ответ затронул и глобальное право единственного учредителя заключать со своим ООО трудовой договор.

Автор данной публикации комментирует сложившуюся ситуацию

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Александр НЕДЕРИЦА
Особенности формирования учетных политик на 2022 год в некоммерческих организациях

В данной статье рассмотрены особенности формирования учетных политик НКО на 2022 год, а также представлен их образец, составленный с учетом требований Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, Методических указаний об особенностях бухгалтерского учета в некоммерческих организациях/представительствах субъектов-нерезидентов, НСБУ и других нормативных актов по бухгалтерскому учету

О порядке корректировки результатов прошлых лет, относящихся к целевым средствам НКО

В ноябре нынешнего года бухгалтер НКО установил, что при составлении финансовых отчетов за 2020 год не была учтена выписанная в декабре 2020 года налоговая накладная. В ней были отражены услуги стоимостью 5 300 леев, полученные при осуществлении одного из проектов.

Автор публикации разъясняет, как и когда нужно исправить допущенную ошибку, а также необходимо ли при этом списать средства целевого финансирования и поступления, относящиеся к понесенным в 2020 году, но не отраженным в бухгалтерском учете расходам

Об учете и отражении фонда самофинансирования в финансовых отчетах НКО

Автор публикации разъясняет, как нужно учитывать операции, связанные с формированием  (увеличением) и использованием (уменьшением) фонда самофинансирования в НКО, и каким образом отражается в финансовых отчетах НКО информация об этом фонде

Alexandru NEDERIŢA
Evaluarea şi contabilizarea rezultatelor inventarierii activelor în ONC

Pornind de la rezultatele inventarierii activelor, efectuate în cadrul unei asociații obștești, autorul prezentului articol explică când și cum trebuie documentate, evaluate și contabilizate plusurile și lipsurile de active constatate, care este modul de determinare, de recuperare și de contabilizare a prejudiciului material, trebuie reflectat sau nu în contabilitate prejudiciul material în cazul în care persoana vinovată nu a fost identificată

Compensarea reciprocă a plusurilor cu lipsurile de bunuri constatate în urma inventarierii

Continuând examinarea aspectelor problematice aferente contabilizării rezultatelor inventarierii, autorul explică dacă se permite sau nu compensarea reciprocă a plusurilor cu lipsurile de bunuri și ce formule contabile urmează a fi întocmite în cazul identificării diferențelor de valoare dintre plusurile și lipsurile constatate

Privind casarea în ONC a OMVSD transmise în exploatare până la 1 ianuarie 2020

Pornind de la o situație concretă, autorul explică cum se contabilizează operațiunile aferente casării OMVSD transmise în exploatare în anul 2019 și trebuie calculată sau nu uzura rămasă a acestor obiecte în mărime de 50 % din valoarea lor și decontate mijloacele cu destinație specială aferente uzurii calculate la casarea OMVSD

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Valentina PANUŞ, Angela LUPU
Închiderea anului: acţiuni premergătoare

Activitățile de închidere a anului depind de tipul entității și dimensiunile acesteia, de particularitățile activității și, nu în ultimul rând, de persoana responsabilă. Acestea însă pot fi mai relevante și decisive în cazul în care sunt inițiate din timp. În acest context, întotdeauna este util a avea la îndemână o listă de activităţi pentru verificarea pașilor, acțiunilor etc. care pot fi necesare în procesul de încheiere a perioadei financiare (anului de gestiune), în vederea evitării unor situații care ar putea fi prevenite din timp.

În prezentul articol sunt recomandate unele activități care pot fi efectuate sau, după caz, trebuie efectuate în cadrul încheierii perioadei de gestiune

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Прекращение трудовых отношений: основания и условия

Каждый гражданин имеет право на труд, который свободно выбирает или на который соглашается без принуждения, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий.  Свое право на труд граждане реализуют, вступая с предприятиями в трудовые отношения, которые рано или поздно могут прекратиться по разным причинам или основаниям.

 Прекращение действия индивидуального трудового договора прерывает трудовые правоотношения, ранее возникшие из данного договора. В трудовом законодательстве при этом используются три понятия: прекращение индивидуального трудового договора, отставка и увольнение, которые комментирует автор данной статьи

Тудор КАПША
Предприятие не вправе взыскивать расходы на медицинский осмотр с лица, отказавшегося оформиться на работу
О порядке предоставления финансовой помощи работникам с сокращенным режимом работы
Об особенностях режима труда и отдыха лиц, работающих посменно
О правомерности сохранения или упразднения вакантной должности в штатном расписании
Как оплачивается служебная командировка в случае выезда и возвращения откомандированных работников в выходные дни
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОТ РЕДАКЦИИ
Баланс рабочего времени на 2022 год
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на январь 2022 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса