Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 4, 2022
Главная » Архив журнала » № 4, 2022

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii aprilie
Павел ТОСТОГАН
Пульс апреля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Iuliana ŢUGULSCHI
Reguli de impozitare pentru subiecţii sectorului ÎMM în anul 2022

Întreprinderile mici și mijlocii sunt o categorie de entități care prezintă un interes aparte din partea statului, întrucât au o pondere semnificativă în numărul total de întreprinderi. În această categorie se includ entitățile cu cifra de afaceri (venitul din vânzări) și numărul de salariați sub limita stabilită prin legislaţia în vigoare.

La nivel național, sunt adoptate diverse programe pentru a crește competitivitatea ÎMM-urilor prin cercetare și inovare, precum și pentru a îmbunătăți accesul acestora la diverse surse de finanțare. În acest context, Legea cu privire la întreprinderile mici și mijlocii stabilește cadrul legal de activitate al întreprinderilor micro, mici și mijlocii, măsurile de suport din partea statului pentru crearea și dezvoltarea lor.

Statul acordă facilități fiscale pentru dezvoltarea ÎMM-urilor în conformitate cu prevederile CF. La aplicarea/neaplicarea regimului prevăzut în CF pentru subiecţii sectorului ÎMM, accentul se pune pe faptul dacă entitatea este sau nu înregistrată ca plătitor de TVA. Totodată, este prevăzut și dreptul întreprinderilor de a alege între regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit și regimul fiscal al subiecților sectorului ÎMM.

În contextul celor menţionate mai sus, prezentul articol dezvăluie aspectele legate de baza impozabilă, returul de mărfuri şi reducerile de preţ, componenţa veniturilor impozabile, experienţa altor ţări în acest domeniu, determinarea impozitului pe venit (în baza unui exemplu concret) etc.

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Majorarea capitalului social din surse interne ale societăţii comerciale

Entitățile recurg la majorarea capitalului social din diferite motive, cum ar fi: fortificarea încrederii din partea creditorilor; suplinirea activelor circulante, mai ales în condițiile accesului limitat la credite și împrumuturi; participarea la concursuri, tendere, licitații și alte proceduri în cadrul cărora mărimea capitalului social demonstrează capacitatea investițională a pretendentului; desfășurarea activităților pentru care legislația în vigoare stabilește anumite cerințe privind mărimea minimă a capitalului social etc. Actualmente, de exemplu, societățile pe acțiuni trebuie să se conformeze cerințelor legale privind creșterea graduală a capitalului social. Astfel, la finele anului în curs capitalul social al acestora nu poate fi mai mic de 360 000 de lei, iar la finele anului următor – nu poate fi mai mic de 600 000 de lei.

În prezentul articol sunt examinate aspectele contabile și efectele fiscale aferente operațiunilor de majorare ale capitalului social al societății comerciale prin autofinanțare. În practică, o astfel de majorare poate fi realizată pe seama profitului net, rezervelor formate din profitul net şi/sau a primelor de capital

Svetlana SLOBODEANU
Tranzacţia între părţi: aspecte contabile şi fiscale

În practica de judecare a cauzelor civile ale mai multor entități apar situații în care se convine cu cealaltă parte participantă la proces să se încheie o tranzacție (denumită și tranzacție de împăcare), prin care părțile convin asupra unor condiții care, în final, permit evitarea procesului judiciar sau finalizarea procesului judiciar început anterior. Conținutul tranzacțiilor poate fi diferit, în funcție de înțelegerile părților în privința pretențiilor reciproce.

Dacă din punct de vedere procedural-juridic conținutul și esența tranzacției sunt lăsate la discreția părților, atunci din punct de vedere contabil și fiscal pot apărea mai multe întrebări și incertitudini legate de „procesarea” efectelor tranzacției. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol sunt trecute în revistă reglementările generale civile, care se referă la procedura în cauză și care au sau pot avea efect asupra momentului și temeiului de recunoaștere a unor sume în contabilitate, sunt dezvăluite aspectele contabile și fiscale ale tranzacției, precum și consecințele fiscale respective

Mihai POPOVICI
Anularea delegării peste hotarele ţării a salariatului entităţii: consecinţe contabile şi fiscale

Delegarea unui salariat peste hotarele țării, de obicei, se planifică și se pregătește din timp. Potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, delegarea salariatului se efectuează de către conducătorul entităţii sau altă persoană împuternicită prin emiterea ordinului respectiv, cu indicarea scopului şi a termenului delegării, precum şi a ţării gazdă. În practică, pregătirea delegării presupune stabilirea unei anumite date de plecare, care se coordonează cu entitatea-gazdă, procurarea biletelor de transport internațional sau a Certificatului de asigurare „Carte Verde” (dacă deplasarea va avea loc cu automobilul entității sau al delegatului), rezervarea sau achitarea în avans a hotelului sau a unei locuințe (de obicei, prin intermediul aplicațiilor sau site-urilor specializate) etc.

Din cauza unor circumstanțe neprevăzute, cum ar fi conflictul militar, calamitatea naturală, pandemia etc., sau din alte motive obiective (îmbolnăvire, solicitarea partenerului etc.), delegarea salariatului poate fi anulată, chiar dacă în acest sens deja au fost suportate careva cheltuieli. Deși ar fi logic ca, în cazul anulării delegării, entitatea să-și restituie cheltuielile suportate, în practică nu întotdeauna există această posibilitate.

În prezentul articol, în baza unui exemplu concret, sunt dezvăluite consecinţele contabile (modul de contabilizare a operațiunilor) şi fiscale în situaţia în care delegarea peste hotarele ţării a salariatului entităţii este anulată

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
Проблемные решения в условиях чрезвычайной ситуации

Ситуация в стране и в мире в последние несколько недель требует от властей быстрого реагирования. Однако, принимаемые ими решения не всегда продуманы до конца, а на возникающие вопросы они, к сожалению, реагируют не оперативно. Хорошо, если ответ решил проблему, пусть даже не так быстро. Хуже, когда в решении ответа нет, и с «ворохом» оставшихся неясностей остаются наедине предприниматель и его главный бухгалтер.

В данной статье автор высказывает свою точку зрения относительно неясностей, связанных с принятыми властями решениями, касающимися расширения списка социально значимых товаров, частичной компенсации населению и экономическим агентам стоимости газа, провоза товаров через Украину, подтверждения форс-мажорных обстоятельств, пересчета НДС в сельском хозяйстве и др.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Deducem şi declarăm TVA în cazul mijlocului fix introdus în capitalul social şi transmis ulterior în locaţiune
Cum aplicăm scutirea personală şi scutirea pentru persoanele întreţinute în funcţie de mărimea venitului impozabil
Declarăm veniturile obţinute în străinătate în Declaraţia CET 18
Cum se confirmă rezidenţa de către cetăţenii străini care deţin permis de şedere şi obţin venituri în Republica Moldova
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
Приобретение собственности в рамках обратного налогообложения и определение порога для регистрации в качестве плательщика НДС
Супруга или супруг не может считаться иждивенцем налогоплательщика
Потери капитала можно не отражать в Декларации о подоходном налоге (форма CET 18)
Как рассчитывается налоговый результат от продажи капитальных активов в иностранной валюте
Определяем налоговые обязательства при продаже автомобиля физическим лицом
Alexandru NEDERIŢA
Contabilizarea în instituţiile medico-sanitare a indemnizaţiei unice în mărime de 16 000 de lei, acordate angajaţilor vaccinaţi şi infectaţi cu COVID-19
Valeriu SEVERIN
Nu se reţine impozitul pe venit la sursă în cazul mărfurilor procurate peste hotarele ţării
Deducem cheltuielile aferente reparaţiei depozitului nou-procurat
Prezentăm darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor în cazul automobilelor vândute
Pentru stivuitoare nu se întocmesc foi de parcurs
Diminuarea impozitului pe venit de către persoana fizică atrage după sine şi răspundere penală
Petru GRICIUC
Cum înregistrăm contractele de comodat încheiate cu o persoană fizică nerezidentă
Asociaţia de economii şi împrumut reţine impozitul pe venit din suma dobânzii capitalizate
Impozitul pe venit achitat din repartizarea prealabilă a dividendelor se ia în calcul la determinarea sumei impozitului pe venit în rate
Transmiterea bunurilor fondatorului gospodăriei ţărăneşti după lichidarea acesteia nu se impozitează
Jana GRICIUC
Cum impozităm donaţia efectuată unei persoane fizice – fost angajat al entităţii
Plăţile primite pentru subvenţionarea locurilor de muncă se impozitează
Cum aplicăm scutirile pentru persoanele angajate în domeniul IT, care, pe perioada suspendării contractului de muncă, obţin venituri din prestări servicii
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Об изменениях в порядке уплаты и декларирования налога на недвижимое имущество
Об обязательстве по налогу на недвижимое имущество за дороги, расположенные между участками сельскохозяйственного назначения
О порядке применения налога на недвижимое имущество покупателем при его полной уплате до момента продажи продавцом
Об обязательстве по сбору за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при торговой деятельности на ярмарке
О сборе за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при сдаче автомобилей в аренду
О ставке сбора за объекты торговли для зала с электронными игровыми автоматами для детей
Как исчислить сбор за воду при добыче питьевой воды из скважины для разных целей
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă: întrebări şi răspunsuri

În prezentul articol este examinată situaţia în care o persoană, în luna martie 2020, a întrunit condiţiile prevăzute în legislaţie pentru stabilirea pensiei. Aceasta a continuat să activeze, deşi i-a fost stabilită pensia.

Pornind de la cele menţionate mai sus, autorul oferă explicaţii pe marginea următoarelor întrebări: va avea sau nu persoana respectivă dreptul la reexaminarea pensiei peste doi ani, adică în luna aprilie 2022; de câte ori va putea beneficia de dreptul la reexaminarea pensiei dacă va continua să lucreze; în cazul în care pensia după reexaminare ar fi mai mică decât cea primită anterior se va păstra sau cuantumul pensiei până la reexaminare;  ce documente urmează a fi depuse pentru reexaminarea pensiei; există sau nu posibilitatea depunerii cererii în formă electronică

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Oxana ZĂNOAGĂ
Condiţiile de repatriere a mijloacelor băneşti din exportul de mărfuri în cazul înaintării pretenţiilor

În prezentul articol este examinată situaţia în care un agent economic rezident, în baza contractului de vânzare-cumpărare, a exportat fructe în Germania. Conform condițiilor contractuale, plata pentru marfă urma a fi efectuată după recepționarea acesteia. Cumpărătorul însă a refuzat să achite o parte din valoarea facturată, invocând faptul că marfa nu corespunde cerințelor de calitate (în timpul transportării o parte din marfă s-a alterat).

Pornind de la cele menţionate mai sus, autorul explică cum trebuie onorate corect obligaţiile de repatriere în acest caz

Ce sancţiuni se aplică pentru alegerea eronată a regimului fiscal

În prezentul articol este examinată situaţia în care, în urma controlului fiscal, s-a constatat că pentru perioada fiscală A/2021 un agent economic a prezentat Darea de seamă SIMM20 și a achitat impozitul pe venit aferent perioadei fiscale respective. Contribuabilul respectiv însă urma să aplice regimul de impozitare în modul general stabilit și să prezinte Declarația VEN12.

Pornind de la cele menţionate mai sus, autorul explică ce sancțiuni vor fi aplicate faţă de contribuabil pentru aplicarea incorectă a regimului fiscal şi, ca urmare, diminuarea impozitului pe venit

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Alexandru NEDERIŢA
Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare prescurtate pentru anul 2021

În prezentul articol sunt examinate particularitățile întocmirii și prezentării situațiilor financiare prescurtate, precum și interconexiunea acestora cu conturile contabile. Reamintim că, potrivit art. 21 alin. (2) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, astfel de situații includ bilanţul prescurtat, situaţia de profit şi pierdere prescurtată, nota explicativă

Александр НЕДЕРИЦА
Об учете и отражении в финансовых отчетах НКО процентов по депозитным счетам

В данной публикации на конкретном примере автор разъясняет порядок отражения в бухгалтерском учете и финансовых отчетах НКО процентов, начисленных по банковским депозитным счетам

Об учете и отражении фонда долгосрочных активов в финансовых отчетах НКО

В данной публикации на конкретном примере автор разъясняет порядок учета операций, связанных с созданием (увеличением) и уменьшением фонда долгосрочных активов, а также отражения в финансовых отчетах НКО информации об указанном фонде

Aliona BÎRCĂ
Organizarea, evaluarea şi prezentarea procedeelor controlului intern în raportul conducerii (sfârşit, începutul vezi în nr. 3/2022)

Sistemul descentralizat de organizare a activității entității determină conducerea să revizuiască structura controlului intern sau să introducă noi procedee ale acestuia. Perspectiva contabilă este legată de necesitatea asigurării realității datelor în situațiile financiare, justificate prin declarația de responsabilitate a administrației.

Practicienii confundă deseori controlul intern cu mediul de control, procedeele controlului intern cu auditul intern. Dat fiind acest fapt, în numărul precedent al revistei autorul publicaţiei a dezvăluit prevederile cadrului reglementativ utilizat în organizarea controlului intern, precum şi particularităţile organizării procedeelor sistemului de control intern. Partea a doua a articolului, propusă acum atenţiei cititorilor, este consacrată evaluării procedeelor sistemului de control intern şi modului de prezentare a informației privind sistemul de controlul intern în raportul conducerii

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
В поиске неконституционности

В данной статье автором проанализированы некоторые постановления Конституционного суда, посредством которых были признаны неконституционными отдельные положения действующих нормативных актов. Они коснулись социально значимых товаров, информирования Налоговой службой посредством личного кабинета налогоплательщика, применения к электроэнергии ставки НДС в размере 20 %, срока давности по налогам и др.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Любовь МУРСА
Прием на работу беженцев из Украины: вопросы и ответы

Как известно, связи с военными событиями в соседней стране Республика Молдова принимает беженцев и предоставляет им разнообразную помощь. Ввиду того, что растет количество украинских граждан, остающихся на территории нашей страны, возникает все больше вопросов относительно процедуры их трудоустройства.

Распоряжением КЧС Республики Молдова № 4/2022 в период действия чрезвычайного положения гражданам Украины предоставлена возможность трудоустроиться на предприятиях Молдовы по упрощенной процедуре на основании срочного индивидуального трудового договора. Однако, при этом необходимо учитывать определенные особенности трудоустройства. Чтобы разобраться в них, автор данной статьи подготовила ответы на вопросы, которые читатели задают чаще всего

Tudor CAPŞA
Cum poate fi instituit şomajul tehnic ca urmare a declarării stării de urgenţă
Тудор КАПША
О правомерности установления работодателем льгот для работников-беженцев
О возможности работы государственного служащего на дому или дистанционно
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на май 2022 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса