Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 7, 2022
Главная » Архив журнала » № 7, 2022

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii iulie
Павел ТОСТОГАН
Пульс июля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Iuliana ŢUGULSCHI
Aplicarea TVA la taxarea inversă în cazul emiterii eronate a facturii fiscale

În prezentul articol este examinată situaţia în care, în luna mai 2022, pentru marfa procurată entitatea a primit de la un furnizor e-factura cu mențiunea „Taxare inversă”, suma fiind indicată cu TVA. La începutul lunii iunie datoria față de furnizor a fost achitată parțial, iar la întocmirea declarației privind TVA pentru luna mai curent entitatea a constatat că furnizorul este insolvabil și a solicitat de la el anularea facturii fiscale primite. În contextul celor menţionate, autorul explică care este momentul obligației privind TVA într-o astfel de situație şi în care lună suma TVA aferentă taxării inverse urmează a fi reflectată în Declarația privind TVA

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Privind TVA aferentă investiţiilor capitale în mijloacele fixe importate şi folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere

În cazul importului de bunuri realizat de entități plata TVA la buget este o parte inerentă a procesului de vămuire. Deducerea TVA respective se permite sau nu în funcție de destinația utilizării bunurilor importate. La impozitarea și contabilizarea operațiunilor aferente investițiilor (cheltuielilor) capitale în activele importate și utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere entităţile se confruntă cu anumite dificultăţi. Recomandări pe marginea principalelor dintre acestea sunt oferite de către autorii prezentului articol

Mihai POPOVICI, Vasile BENDERSCHI
Contabilizăm operaţiunile aferente arendei terenurilor agricole: aspecte aplicative

Actualmente, majoritatea entităților din agricultură utilizează atât terenuri agricole proprii, cât și terenuri agricole luate în arendă de la persoane fizice. Relațiile de arendă dintre entități (arendași) și persoanele fizice cu drept de proprietate asupra terenurilor agricole (arendatori) se stabilesc în contractul de arendă.

Plata pentru arenda terenurilor agricole, în conformitate cu art. 1300 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, se stabilește în unități monetare, dar poate fi efectuată în diferite forme, potrivit acordului dintre părțile contractante: în natură, în bani sau în natură și în bani ori într-o altă formă. Totodată, se prevede că plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabilește într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un anumit procent din volumul producției, iar produsele cu care se plătește arenda (precum şi termenele, calitatea și locul livrării lor) se stabilesc de către părți, în funcție de specificul activității agricole și de zona geografică.

Dat fiind faptul că în luna iulie pentru entitățile din agricultură începe perioada recoltării cerealelor din prima grupă și a efectuării plăţii în natură pentru arenda terenurilor agricole, în prezentul articol autorii elucidează mai multe situații problematice cu care entităţile respective se confruntă

 

Svetlana SLOBODEANU
Contabilitatea leasingului financiar: abordări practice şi situaţii specifice

Prezentul articol, în baza unor exemple concrete, elucidează aspectele principale ale contabilităţii operațiunilor aferente leasingului financiar din punct de vedere atât al locatarului, cât și al locatorului, luând în considerare complexitatea acestor tranzacții. În continuarea publicaţiei din numărul precedent al revistei, autorul dezvăluie particularităţile reflectării în contabilitate a leasingului financiar la locator şi ale preluării datoriei în cadrul contractului de leasing financiar, îşi exprimă opinia proprie în ceea ce priveşte problemele care necesită a fi soluționate de către organele de reglementare în domeniul contabilității și auditului în legătură cu cesiunea leasingului financiar (este vorba despre documentare, aplicarea TVA şi a impozitului pe venit, deducerea dobânzilor de leasing financiar)

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
Налогообложение доходов граждан: спорные ситуации

Налогообложение доходов граждан – достаточно обширная тема. В данной статье автором рассмотрены некоторые из спорных вопросов, по которым получены разъяснения Министерства финансов. Речь идет, в частности, о льготном личном освобождении при больших доходах, об участии талонов на питание в средней заработной плате, о командировках в … Молдову, о странности правил по путевкам и т. д.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Ce cotă a TVA se aplică la serviciile aferente accesului la bazinul şi foişoarele amplasate pe teritoriul unui hotel
Care cotă de impozitare se aplică dacă cota stabilită în tratatul internaţional este mai mare faţă de cea prevăzută de legislaţia naţională
Taxa în fondul rutier achitată pentru autoturismul radiat din Registrul de stat nu se restituie
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
На постоянные представительства распространяется режим налогообложения субъектов сектора малых и средних предприятий
Экспертиза товаров за рубежом не является импортом услуг
Когда возникает обязательство по удержанию подоходного налога за услуги патентообладателя
О порядке применения НДС при сдаче автомобиля в имущественный наем резиденту зоны свободного предпринимательства
Jana GRICIUC
Determinăm perioada de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a persoanei fizice cetăţean al Ucrainei
Care venituri ale administraţiei parcului IT nu se impozitează
Deducem cheltuielile aferente transportului organizat şi hranei organizate a zilierilor
Impozităm venitul obţinut de rezidenţii ZEL din înstrăinarea cotelor de participaţie în capitalul social al persoanelor juridice
Care sunt condiţiile de deducere a cheltuielilor aferente achitării taxei de stat
Александр ЭЗБИЧАК
Наем жилья для беженцев за счет гранта: налоговые последствия
Налоговые последствия реализации сельхозпродукции, полученной в оплату сданных в аренду земель
Продажа автомобиля представительством румынской компании в Молдове: документирование сделки, уплата налога и отчетность
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Valeriu SEVERIN
În cazul încălcării fiscale nesemnificative entitatea va fi sancţionată cu avertizare
Completarea neregulată a Registrului MCC/IF se sancţionează
Termenul de prescripţie aferent încălcării contravenţionale este de un an
Când neachitarea deplină a impozitului pe venit în rate nu se sancţionează
Când entitatea nu este sancţionată pentru prezentarea tardivă a dărilor de seamă
Oxana ZĂNOAGĂ
Când contribuabilul este sancţionat pentru eschivarea de la calculul şi stingerea obligaţiilor fiscale
Care sunt termenele stabilite pentru semnarea şi comunicarea actului de control şi a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală
Care este modalitatea de autorizare a acţiunilor de control ale funcţionarilor fiscali
Sancţiunea prevăzută în art. 253 alin. (7) din CF se aplica în raport cu suma declarată
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Cum poate fi perfectată asigurarea socială de stat benevolă

Aspectele ce ţin de perfectarea asigurării sociale de stat benevole în prezentul articol sunt examinate prin prisma a două situaţii concrete.

În prima din ele, până în anul 1997 persoana a avut o activitate neîntreruptă pe teritoriul Republicii Moldova, iar ulterior a plecat la muncă peste hotare. În acest context autorul explică dacă există sau nu posibilitatea achitării unor sume pentru anii în care persoana dată nu a activat în ţară în vederea beneficierii de pensie în Republica Moldova.

În situaţia a doua, persoana este angajată la o entitate de pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta activează în condiţiile timpului de muncă parţial, are un salariu calculat destul de modest, iar în curând împlineşte vârsta de pensionare. Respectiv, autorul explică dacă poate sau persoana în cauză să achite careva sume suplimentare la BASS pentru a beneficia de o pensie mai mare

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Aspecte contabile şi fiscale privind vânzarea-cumpărarea bunurilor imobile

Tranzacțiile imobiliare reprezintă procese destul de complexe, care generează diverse întrebări atât din partea juriştilor, cât și a contabililor. Majoritatea acestora este destul de costisitoare şi, ca rezultat, gradul de responsabilitate, inclusiv al contabililor, este deosebit de înalt. Dat fiind acest fapt, se impune acordarea unei atenții sporite tuturor aspectelor ce caracterizează astfel de tranzacții, inclusiv celor de ordin juridic, contabil și fiscal. În prezentul articol sunt abordate problemele care, în opinia autorului, sunt importante și caracterizează cel mai bine tranzacțiile imobiliare. Este vorba, printre altele, despre prevederile şi forma contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile, modalităţile de plată și de garantare a plăţii, clauza de rezervă a proprietăţii, normele contabile naţionale privind tranzacţiile de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, contabilizarea ieșirii/intrării bunului imobil până la înregistrarea dreptului de proprietate, normele fiscale în raport cu contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil

Дмитрий ПАНТЕЛЕЙЧУК
Парадоксы применения конвенций

Проблемы регулирования двойного налогообложения возникают в силу различия норм международного и национального права в каждом отдельном государстве. Несмотря на заключенный международный договор, гарантирующий нерезиденту налогообложение в государстве его постоянного местонахождения, а не в государстве-источнике дохода, иногда применяется национальный закон, предусматривающий налогообложение в государстве-источнике дохода.

Конвенции и соглашения об избежании двойного налогообложения содержат нормы, ограничивающие действие национальных законов, и вступают в конфликт с нормами национального налогового права. С одной стороны, национальное законодательство требует облагать подоходным налогом доходы нерезидентов, полученные из источников внутри страны, а также резидентов, получивших доход из источников из-за рубежа, а с другой стороны, международное соглашение ограничивает действие национального закона.

В вопросах двойного налогообложения логичным представляется приоритет международных договоренностей над действием национального закона. Иначе пропадает смысл заключения конвенций. Однако, на практике нормы, предусмотренные в соглашениях об избежании двойного обложения, по мнению автора зачастую просто игнорируются либо не замечаются.

В данной статье указанный парадокс рассмотрен на примере выплаты дивидендов молдавским экономическим агентом резиденту Румынии, с которой была подписана Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Andrei TĂRÎŢA
Gestionăm eficient datoriile debitoriale: sfaturi juridice

Datoriile sunt flagelul principal al businessului modern. Motivele apariției lor țin atât de specificul desfășurării afacerilor, cât și de sistemul de management acceptat la fiecare entitate în parte.

În goana după profituri rapide și consistente, oamenii de afaceri sunt dispuși să își asume riscuri, uneori exagerate, devenind adesea ținta diverșilor escroci. În plus, practica demonstrează că majoritatea entităților nu acordă atenția cuvenită organizării unui sistem eficient de management pentru a preveni formarea datoriilor debitoriale (creanțelor), favorizând astfel creșterea necontrolată a acestora.

Nu este de trecut cu vederea nici faptul că recuperarea datoriilor debitoriale reprezintă un proces complicat și îndelungat, care necesită anumite costuri financiare. Conștientizând dificultățile cu care se pot confrunta creditorii în procesul de recuperare a datoriilor debitoriale, mulți debitori preferă să tergiverseze achitările până în ultimul moment, chiar dacă dispun de mijloacele necesare.

În contextul celor menţionate, autorul prezentului articol îşi expune propriul punct de vedere asupra acțiunilor care urmează a fi întreprinse de entităţi pentru a minimiza probabilitatea neexecutării de către cealaltă parte contractantă a obligațiilor de plată care îi revin

 

Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Судебная практика по зарплате

В последние годы Налоговая служба стала применять практику доначислений по зарплате – совершенно новый вид административных принудительных расчетов, который не только спорен, но и непонятен в отношении декларирования таких доначислений в отчетах. Список применяемых за занижение зарплаты санкций довольно внушительный: это и доначисление взносов ОГСС, взносов ОМС и подоходного налога и пени за их неуплату этих налогов по разным ставкам, и штрафы за занижение суммы взносов и предоставление неверных отчетов. Даже при небольших начислениях по всем этим пунктам общая сумма получается достаточно большой.

А каково правовое основание для этих доначислений? В изученных автором данной публикации делах указывается статья 189 часть (2) НК. Однако, по его мнению, указанная статья не подходит для большинства рассмотренных дел, поскольку бухучет на предприятиях имелся и велся надлежащим образом, а проверяющим были представлены все документы. Налоговая служба же утверждала, что собирала информацию из других источников. Так вот, именно эта информация и не соответствовала учету.

В контексте вышесказанного в представленной публикации рассмотрены некоторые случаи из судебной практики по заработной плате

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Любовь МУРСА
Личное дело работника: оформление, ведение, хранение
Liuba MURSA
Caracteristica şi modul de acordare a concediilor
Tudor CAPŞA
Concediul social nu se include în termenul de preavizare în legătură cu reducerea numărului/statelor de personal
Privind stabilirea pensiei de urmaş în cazul în care persoana decedată a beneficiat de pensie specială
Privind evacuarea din locuinţa de serviciu a salariatului entităţii care a demisionat
Cum pot fi modificate clauzele contractului colectiv de muncă referitoare la salarizare
Тудор КАПША
Каковы сроки предупреждения работников предприятия о введении технического простоя
О порядке отставки работника в случае его поступления на учебу за рубежом
О порядке оплаты простоя совместителям
О предоставлении отпусков без сохранения заработной платы
Об особенностях оформления краткосрочных ИТД
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на август 2022 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса