Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 9, 2022
Главная » Архив журнала » № 9, 2022

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii septembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс сентября
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
Горячие законы прошедшего лета

В данной статье представлены комментарии к изменениям, внесенным в последнее время в нормативные акты. В частности, они касаются нижнего порога взносов ОГСС на работников, новых обязанностях работодателей в отношении оплаты труда поденщиков, особенностях фискальных монополий, изменениях в порядке обжалования решений налоговых органов, новых положениях Трудового кодекса по оплате труда, «колючих» штрафах согласно Кодексу о правонарушениях, предстоящих изменениях в законодательстве о рекламе

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Ghenadie NEGARĂ
Dobânzile legale de întârziere: aspecte juridice, contabile şi fiscale

În practica contabilă destul de frecvent se întâlnesc situații în care entităţile calculează dobânzi de întârziere, acestea urmând a fi primite ori plătite ca rezultat al datoriilor provenite din operațiunile economice precedente. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol autorul dezvăluie sursa unor astfel de dobânzi, precum și modul de contabilizare și impozitare a lor

Mihai POPOVICI, Vera BACIU
Calcularea şi achitarea TVA de către neplătitorii taxei

În legislaţia fiscală a Republicii Moldova nu întâlnim noțiunea „neplătitor de TVA”. Totuși, conform datelor statistice, din totalul de 60,3 mii de agenți economici înregistrați la finele anului 2021 doar 30,7 mii erau plătitori de TVA. Respectiv, circa 50 % din entitățile autohtone sunt neplătitoare de TVA, însă în anumite cazuri acestea au obligaţia calculării și achitării TVA la buget, dar și prezentării Declarației privind TVA.

În contextul celor menţionate mai sus autorul prezentului articol dezvăluie situațiile în care entităţile fără statut de plătitori ai TVA urmează să calculeze și să achite taxa, iar în baza unor exemple concrete analizează cazurile respective sub aspect contabil și fiscal. Este vorba despre importul de mărfuri şi servicii, taxarea inversă cu TVA, pierderea/anularea dreptului la unele facilități fiscale

 

Iuliana ŢUGULSCHI
Determinarea venitului din subvenţionarea mijloacelor fixe în cazul modificării duratei de exploatare

În prezentul articol este examinată situaţia în care o entitate a beneficiat de subvenții pentru mijloacele fixe utilizate în activitatea de bază. Pe parcursul utilizării acestora, la unele obiecte de mijloace fixe subvenționate a fost modificată, din diverse motive, durata de exploatare față de cea stabilită inițial: în legătură cu suportarea costurilor ulterioare, cu revizuirea regimului de exploatare a obiectului etc. În contextul celor menţionate mai sus autorul explică modalitatea corectă de determinare a sumei venitului provenit din subvenții: pornind de la perioada de exploatare a mijlocului fix stabilită în momentul recunoașterii subvenției sau luând în considerare perioada de exploatare revizuită

Andrei JIZDAN
Contabilizarea sumelor retrase temporar de către PayPal la validarea cardurilor business

PayPal este un operator al unui sistem de plăți on-line, care poate fi utilizat la achitarea, cumpărarea și vânzarea mărfurilor, produselor și serviciilor în cadrul comerțului electronic. Persoanele juridice care vor să-și extindă posibilitățile de plată oferite clienților pot utiliza sistemul PayPal, ataşând cardul business la un cont PayPal Business. Această opțiune oferă oricărei companii locale posibilitatea de a atrage mai mulți clienți din țară și de peste hotare, având un instrument adițional pentru a-și vinde on-line produsele și serviciile.

O situație interesantă din punct de vedere contabil și fiscal o reprezintă „testarea” contului PayPal pentru prima dată. În cazul deschiderii contului PayPal și atașarea la acesta a cardului business al persoanei juridice din Republica Moldova, pentru validare se retrage o sumă „test” de mijloace bănești. Majoritatea contabililor tratează această sumă fie ca comision PayPal (calificându-l drept import de servicii cu calcularea TVA), fie chiar ca un comision bancar ordinar.

În prezentul articol autorul oferă explicaţiile de rigoare pe marginea acestui subiect

 

Тудор КАПША
Об особенностях выплаты выходного пособия при увольнении в связи с ликвидацией предприятия

Ликвидация предприятия – явление не такое уж редкое и всегда вызывает немало вопросов у руководителей и бухгалтеров, так как влечет расходы, связанные с выплатой увольняемым сотрудникам выходного пособия и других компенсаций. Кроме того, при несоблюдении установленной законодательством процедуры увольнения возможны нежелательные правовые последствия. В данной статье автором рассмотрены ключевые аспекты выплаты выходного пособия в случаях, связанным с увольнением сотрудников ликвидируемых предприятий

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
НДС по импорту услуг, уплаченный после регистрации в качестве субъекта налогообложения, не вычитается
Упаковка для ветеринарных медикаментов освобождается от сбора за загрязнение окружающей среды
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Aplicarea TVA la darea în locaţiune a mijloacelor de transport utilizate pentru prestarea serviciilor de transport internaţional de mărfuri
Cum beneficiem de restituirea TVA aferente activelor procurate de la întreprinderile aflate în procedura de insolvabilitate
Valeriu SEVERIN
Prezentăm cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată
Solicităm restituirea TVA după efectuarea controlului fiscal
Anulăm factura fiscală emisă prin ciclul lung în SIA „e-Factura”
Privind sancţionarea entităţii pentru terminalul POS aflat în regim „temporar defectat”
Jana GRICIUC
Privind deducerea cheltuielilor aferente premiilor pentru performanţă şi ajutorului material cu ocazia noului an şcolar
Cum impozităm plăţile în folosul bloggerului pentru serviciile de promovare a produselor
Granturile internaţionale destinate dezvoltării învăţământului şi cercetării nu sunt obiect al impunerii pentru subiecţii sectorului ÎMM
Veniturile de la înstrăinarea terenurilor de către subiecţii sectorului ÎMM se impozitează
În ce condiţii entitatea-rezident al ZEL poate beneficia de facilitatea fiscală prevăzută în art. 49 lit. a) din CF
Жанна ГРИЧУК
О сроке многократного использования субъектом – резидентом ЗСП льготы, предусмотренной ст. 49 п. а) НК
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
У кого возникают обязательства по исчислению и уплате сбора за рекламные устройства при сдаче внаем рекламных щитов
Как исчислить налог на недвижимое имущество на приобретенную собственность при отсутствии оцененной стоимости
Об обязательстве администратора рынка по рыночному сбору и сбору за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг
О применяемой базе исчисления налога на недвижимое имущество для незавершенного строительства
У нерезидента – юридического лица, являющегося собственником недвижимого имущества, возникают обязательства по исчислению и уплате налога на недвижимое имущество
О порядке предоставления услуг обладателями предпринимательских патентов
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Oxana ZĂNOAGĂ
Care sancţiuni pot fi aplicate pentru diminuarea obligaţiilor depistată în cadrul controlului fiscal
Se aplică sau nu sancţiuni pentru încălcările depistate în cadrul controlului fiscal repetat
Repatriem mijloacele bănești în cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare trilaterale
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Declarăm perioadele de incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele BASS

În prezentul articol este examinată situaţia în care гnul din angajaţii entităţii a prezentat la locul de muncă certificatul medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă 8 ani, care se achită din prima zi din mijloacele BASS. Anterior, perioadele respective erau reflectate în Darea de seamă IPC21 cu codul categoriei persoanei asigurate 15332 şi suma zero. La completarea Dării de seamă IPC21 pentru luna iulie 2022 nu a fost posibilă selectarea codului menţionat. În contextul celor menţionate mai sus autorul explică cum vor fi declarate perioadele de incapacitate temporară de muncă pentru care indemnizaţiile se stabilesc şi se plătesc din prima zi din mijloacele BASS

Declarăm contribuţiile de asigurări sociale pentru persoanele care desfăşoară activitate de zilier

În prezentul articol autorul explică cum vor fi reflectate corect în tabelul nr. 2 din Darea de seamă IPC 21 perioadele lucrate de către persoanele care desfăşoară activitate de ziler şi argumentează de ce, potrivit reglementărilor în vigoare, este obligatorie declararea fiecărei zile separat

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Svetlana SLOBODEANU
Remedierea defecţiunilor la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare: aspecte contabile şi fiscale

În practică apar situații în care, în urma unor erori comise de către angajaţi, agentul economic deteriorează reţeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare. Operatorul care gestionează rețelele respective efectuează reparația lor, iar costurile aferente urmează să le suporte persoana vinovată. În contextul celor menţionate mai sus autorul explică ce statut are pretenția monetară înaintată de operator: compensare a daunei materiale sau venit din prestarea de servicii. Totodată, este dezvăluit modul de reflectare a acesteia în contabilitate și consecinţele fiscale pentru părțile implicate

Елена АВДЕЕВА
Пропорциональный расчет дней отпуска противоречит положениям Трудового кодекса

В данной статье представлены ответы на вопросы, поступившие от читателей и касающиеся применения недавно внесенной в Трудовой кодекс статьи 1141 «Порядок исчисления продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска пропорционально отработанному времени за год работы». В частности, речь идет о следующих аспектах: применяется ли положения указанной статьи при расчете дней неиспользованного отпуска только в период увольнения работника или при определении продолжительности ежегодного отпуска любого работника; учитываются ли при расчете компенсации за отпуск периоды работы, включаемые в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск; при расчете дней отпуска пропорционально отработанному времени необходимо определять количество дней, отработанных работником за его рабочий год или за текущий календарный год; как определить среднемесячное количество рабочих дней в году и др.

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Unele particularităţi privind conformarea cu cerinţele stabilite în vederea scutirii de plata impozitului pe venit în ONC

Este ştiut faptul că, potrivit legislației în vigoare, organizațiile necomerciale (în continuare – ONC) sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund cerinţelor prevăzute în art. 52 alin. (2) din CF. Dacă condiţiile stabilite în articolul menționat nu se respectă, ONC-urile riscă să fie supuse impozitării, adică vor fi obligate să calculeze şi să achite impozitul pe venit în modul general stabilit.

Pentru atingerea scopurilor statutare, ONC-urile suportă adesea anumite cheltuieli al căror mod de documentare şi contabilizare nu este reglementat prin actele normative în vigoare. În astfel de situații practicieni se confruntă cu anumite dificultăţi ce ţin de documentarea operațiunilor respective în vederea respectării cerințelor CF.

În prezentul articol, în baza unui exemplu concret, sunt abordate aspectele principale privind documentarea și contabilizarea decontării combustibilului livrat de beneficiar și utilizat de prestator la prestarea serviciilor. Accentul este pus pe conformarea acestora cu cerințele stabilite pentru a beneficia de scutirea de plata impozitului pe venit

 

Alexandru NEDERIŢA
Contabilizarea jantelor procurate separat de mijlocul de transport în ONC

În procesul desfășurării activităților statutare, ONC-urile efectuează operațiuni de procurare a jantelor separat de mijloacele de transport. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol autorul oferă explicaţiile de rigoare pe marginea următoarelor subiecte: cum trebuie contabilizate operaţiunile de procurare şi de instalare a jantelor, care este modul de decontare a valorii jantelor transmise în exploatare, ce formule contabile urmează a fi întocmite în cazul demontării jantelor vechi de pe mijlocul de transport

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Людмила ЗГЕРЯ
Оптимизация учетных процессов в магазинах-салонах

Магазин-салон это магазин, предназначенный для реализации мебели, ковров и других товаров, образцы которых выставлены в торговом зале, а реализация осуществляется со склада на основе принятых от покупателей заказов. Как правило, товарооборот розничного магазина можно разделить на три этапа: поступление товаров, перемещение товаров, выбытие/продажа товаров. Упрощенный порядок оформления хозяйственных операций обеспечивает сокращение трудовых затрат и увеличение эффективности бизнес-процессов. В данной статье рассмотрены некоторые возможности оптимизации документооборота и временных затрат на оформление хозяйственных операций, составляющих товарооборот розничного магазина

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Моральный ущерб работникам

В данной статье рассмотрены случаи из судебной практики, связанные с возмещением морального ущерба, нанесенного работникам

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Liuba MURSA
Reglementări noi privind acordarea concediului paternal

Pentru a putea participa efectiv la îngrijirea copilului nou-născut legislația muncii îi oferă tatălui acestuia dreptul la concediul paternal, cu condiția că este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol autorul oferă explicaţiile de rigoare pe marginea  subiect, inclusiv în partea ce ţine de calcularea și achitarea indemnizației pentru concediul paternal

Тудор КАПША
О возможности увольнения нарушителя трудовой дисциплины в случае его отказа дать письменные объяснения
Освобождение от занимаемой должности беременной женщины, работающей по срочному ИТД вместо основной работницы
О возможности взыскания с работодателя компенсации за отказ в трудоустройстве
О допустимости заключения договора о коллективной материальной ответственности с работниками оптовой базы
Tudor CAPŞA
Privind aplicarea corectă a cerinţelor legale referitoare la calcularea salariului mediu al angajaţilor entităţii
Privind modul de întocmire a acordului scris al părţilor despre demisia contabilului-şef înainte de expirarea termenului de o lună
Privind plata despăgubirilor în caz de restabilire a salariatului la locul de muncă
Privind posibilitatea acordării concediului de odihnă anual în afara programării concediilor
Privind specificul angajării în companie a studenţilor şi elevilor pe parcursul întregului an calendaristic
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на октябрь 2022 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса