Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 11, 2022
Главная » Архив журнала » № 11, 2022

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii noiembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс ноября
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
Освобождение от НДС без права вычета: сомнения и разъяснения

Одной из самых «продуктивных» по количеству возникающих у налогоплательщиков вопросов является статья 103 НК. Возможно, причина в том, что написана она давно и не содержит подробного описания освобождаемых от НДС без права вычета поставок, а это зачастую приводит к спорам при проверках, и даже к судебным разбирательствам. Поэтому сомнения в освобождении от НДС той или иной поставки лучше устранять заранее. Тем более, что ответы, полученные от Минфина на задаваемые вопросы, не всегда полностью исчерпывают проблему. В контексте вышесказанного автор статьи излагает свою точку зрения применительно к ситуациям, связанным с уступкой права на квартиру, отдыхом детей и услугами по охране здоровья, туристической деятельностью, оплатой через PayPal, наладкой освобожденного от НДС оборудования, отражением освобожденных поставок в налоговой накладной и др.

Veaceslav CIOBANU
Dificultăţi la determinarea locului livrării serviciilor în cazul impozitării cu TVA

Stabilirea corectă a locului livrării serviciilor sub aspectul impozitării acestora cu TVA reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile compartimente din legislația fiscală. Locul livrării este reglementat în art. 111 din CF, care conține patru alineate. În alin. (1)–(3) este stabilit locul livrării pentru unele categorii de servicii asemănătoare după conținutul lor economic, iar în alin. (4) – pentru serviciile care nu sunt enumerate în celelalte alineate și pentru care locul livrării este sediul (reședința) prestatorului de servicii.

În linii mari, conținutul art. 111 din CF este convergent cu legislația UE în partea ce ține de stabilirea locului livrării serviciilor în scopul impozitării acestora cu TVA. În același timp, problema constă în faptul că legislația națională privind acest subiect, constituită dintr-un singur articol compus din patru alineate, nu prezintă soluții viabile conforme legislației UE pentru unele categorii de servicii, inclusiv pentru cele apărute pe parcursul anilor, care sunt legate de digitalizarea domeniilor activităților economice etc. De exemplu, CF nu oferă soluții conforme legislației europene pentru astfel de situații, cum ar fi impozitarea cu TVA a serviciilor de intermediere în afaceri, a serviciilor de instruire prin intermediul internetului, a serviciilor de marketing, altele decât cele de studiere a pieței etc.

 În prezentul articol dezvăluie aspectele problematice menționate mai sus

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Вера БАЧУ, Юрий ЧИЧИБАБА, Владимир МЕЛЬНИК
Порядок применения конвенций при осуществлении выплат в адрес нерезидентов

Договор (соглашение, конвенция) об избежании двойного налогообложения представляет собой двустороннее международное соглашение, призванное путем принятия согласованных правил регулировать вопросы прямого налогообложения доходов и имущества компаний и физических лиц – резидентов одного государства на территории другого. Как установлено в ст. 793 НК, положения международных договоров превалируют над налоговым законодательством Республики Молдова и в случае наличия различных ставок налогообложения в международных договорах и в национальном налоговом законодательстве применяются более благоприятные ставки налогообложения. Поскольку на практике не каждый предприниматель или бухгалтер знает, как правильно применять конвенции об избежании двойного налогообложения, в данной статье освещены вопросы, касающиеся налогообложения доходов нерезидентов и правильного применения конвенций в соответствующей области

Ghenadie NEGARĂ
Contabilizăm operaţiunile aferente locaţiunii spaţiilor aflate în proprietate comună

În prezenta publicație este examinată situația în care o entitate, împreună cu altă entitate, dețin în proprietate comună un bun imobil (centru comercial). Cotele-părţi ale celor doi coproprietari constituie, respectiv, 1/3 şi 2/3. Ambele entităţi intenționează să transmită în locațiune mai multor locatari spațiile/suprafeţele din incinta centrului comercial. Întrucât actele normative naționale nu reglementează expres aspectele contabile în astfel de situaţii, autorul explică cum vor fi contabilizate de către coproprietari operațiunile aferente transmiterii în locațiune a spațiilor/suprafețelor aflate în proprietate comună

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Ajustarea amortizării la reevaluarea şi deprecierea activelor

Potrivit reglementărilor contabile naționale, la finele perioadei de gestiune, se efectuează operațiunile de reevaluare și depreciere pentru prezentarea activelor în situațiile financiare la valorile contabile care nu diferă substanțial de valorile juste ale activelor reevaluate și nu depășesc valorile juste ale activelor depreciate.

În urma reevaluării sau deprecierii activelor amortizabile, apare necesitatea ajustării amortizării cumulate care este contabilizată pentru obiectele respective la data efectuării operațiunilor menționate.

Actualmente, contabilizarea ajustării amortizării la reevaluarea și deprecierea activelor este reglementată în SNC doar în linii mari. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol, în baza unor exemple, se ilustrează cum se determină sumele aferente ajustării amortizării cumulate, se prezintă variantele de înregistrări contabile, precum și se examinează principalele deosebiri între modalităţile de contabilizare a ajustării amortizării în cazul reevaluării și, respectiv, al deprecierii activelor

 

Александр НЕДЕРИЦА
Об учете и налогообложении затрат, связанных с изготовлением, установкой и списанием вывески предприятия

Большинство субъектов, особенно занятых торговлей и оказанием услуг, устанавливают при входе или на фасаде своих зданий вывески с целью привлечения внимания покупателей (заказчиков). Такие вывески различаются по форме, размеру и другим параметрам, но, как правило, содержат эмблему (логотип), наименование субъекта, а также вид его основной деятельности.

Учет затрат на изготовление, установку и порядок списания вывески предприятия зависят от ее первоначаль­ной стоимости и срока полезного использования. Если первоначальная стоимость вывески превышает предусмотренный в законодательстве стоимостный предел или установленный в учетных политиках порог существенности, а срок ее полезного использования – более 12 месяцев, то она отражается как отдельный объект основных средств. Если же первоначальная стоимость вывески не превышает стоимостный предел или установленный в учетных политиках порог существенности, независимо от срока использования, или, если срок использования не более 12 месяцев, независимо от стоимости, вывеска учитывается как малоценный быстроизнашивающийся предмет (МБП).

В данной статье на конкретных примерах рассмотрен порядок отражения в учете опера­ций, связанных с изготовлением (приобретением), установкой и списанием вывески пред­приятия в случае ее отнесения к основным средствам и МБП

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Valeriu SEVERIN
Impozitarea cu TVA a mărfurilor procurate şi livrate peste hotare
Reflectăm în Declaraţia privind TVA procurările care nu sunt utilizate în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător
Întocmim facturi fiscale la prestarea serviciilor către nerezidenţi
Termenul-limită de emitere a facturii fiscale în baza avizelor de însoţire a mărfurilor
Entitatea nu poate iniţia anularea înregistrării ca plătitor de TVA
Jana GRICIUC
Cum impozităm plăţile efectuate în folosul zilierului-persoană fizică nerezidentă
Entitatea rezidentă a zonei economice libere este subiect al sectorului ÎMM: ce regim fiscal va aplica aceasta
Înstrăinarea bijuteriilor de către persoana fizică reprezintă o creştere de capital
Venitul obţinut sub formă de donaţie reprezintă obiect al impunerii pentru subiecţii sectorului ÎMM
Cum se impozitează donaţia sub formă de mijloace băneşti în folosul unei persoane fizice nerezidente
În cazul schimbării numelui, angajatul este obligat să prezinte cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Cu privire la posibilitatea completării datelor din conturile personale de asigurări sociale

Prin Legea nr. 242/2022 au fost operate modificări în Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999. Astfel, art. 5 alin. (6) este expus în redacţie nouă şi stabileşte posibilitatea efectuării înscrierilor în contul personal de asigurări sociale în baza declaraţiei persoanei asigurate despre contribuţiile de asigurări sociale pentru perioadele anilor 1999–2017. În contextul celor menționate mai sus, autorul prezentului articol explică ce presupune noua modificare în legislaţie şi cum ea va fi aplicată în practică. Totodată, entităţile vor afla ce acţiuni urmează să întreprindă, potrivit prevederilor articolului menţionat, pentru a completa perioadele de lipsă a informaţiei în conturile persoanelor asigurate

Cu privire la recuperarea de către angajator a sumelor achitate nejustificat ca prestaţie de asigurări sociale

În prezenta publicație este examinată situația în care o entitate nu înregistrează datorii la plata impozitelor şi taxelor, iar dările de seamă le prezintă în termenele prevăzute de legislaţie. Recent, aceasta a primit un aviz privind plata la BASS a unor sume aferente persoanelor care au beneficiat de indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă din mijloacele bugetului (începând cu a şasea zi de îmbolnăvire). În contextul celor menționate mai sus, autorul explică care este temeiul legal pentru a obliga entitatea să achite sumele respective

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Alexandru NEDERIŢA
Aspecte practice privind contabilizarea şi impozitarea veniturilor şi cheltuielilor din activitatea economică a ONC

În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ONC-urile pot desfăşura şi activitate economică. O astfel de activitate generează diverse venituri şi cheltuieli, care se înregistrează conform contabilităţii de angajamente, în baza regulilor generale stabilite în SNC. În prezentul articol sunt examinate particularitățile contabilității și impozitării veniturilor și cheltuielilor din diferenţele de sumă, din evenimentele excepționale, din rezultatele inventarierii bunurilor, din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat și a creanțelor compromise aferente activității economice a ONC

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Проценты за просрочку, неустойка и «амнистия» должника

Начисление процентов за просрочку платежа – обычная практика в хозяйственной деятельности. Так,  если должник не выплачивает долг, то он несет дополнительные издержки. При этом следует иметь ввиду, что после модернизации в 2019 году Гражданского кодекса правила по процентам за просрочку стали другими. В статье автором рассмотрены требования действующего законодательства в данной области, а также некоторые случаи из судебной практики по взысканию долга

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Andrei ROMANCIUC, Angela CHIŞLARU
Evaluarea şi calculaţia costului efectiv al produselor vegetale şi animaliere: dileme metodologice

Problemele legate de evaluarea și calculația costului efectiv al produselor vegetale și animaliere fabricate la entităţile agricole sunt reglementate sub aspect normativ de SNC „Particularitățile contabilității în agricultură”. Însă situația care   s-a creat în practică demonstrează că prevederile actului normativ în cauză sunt încălcate sistematic, deoarece acesta generează mai multe incertitudini provocate de reglementările incomplete şi pe alocuri incorecte. În contextul celor menționate mai sus, autorii examinează aspectele problematice legate de noțiunile necesare pentru fundamentarea metodologiei determinării costurilor, de evaluarea produselor recoltate din plantațiile perene tinere și estimarea prevederilor oficiale aferente calculației costului efectiv

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Liuba MURSA
Programul flexibil de muncă: reguli noi de aplicare

Actualmente, programul flexibil de muncă a devenit un beneficiu de nelipsit din oferta majorităţii companiilor multinaționale. În Republica Moldova un astfel de program se aplică, în mare parte, pentru angajații care își desfășoară munca la distanță sau care au un program mobil de muncă.

Programul de muncă flexibil a început să fie implementat la entități în perioada stării de urgență, declarate în legătură cu criza pandemică COVID-19. Acestea au fost încurajate, iar în unele cazuri chiar nevoite să creeze de urgență angajaților condiții pentru munca de acasă, implementând și regimul flexibil de muncă. Mulți angajatori au păstrat noul beneficiu în pachetul salarial și după încetarea stării de urgență.

Codul muncii al Republicii Moldova prevede posibilitatea aplicării programului flexibil de muncă în cadrul programului de lucru integral (40 de ore/săptămână), timpului de muncă parțial, timpului de muncă redus etc. În acest sens, începând cu 01.09.2022 în codul menționat au fost operate mai multe modificări. Totodată, art. 1001 este expus într-o nouă redacție care reglementează implementarea formulelor flexibile de muncă pentru salariați la entităţi.

Pornind de la cele expuse mai sus, autorul dezvăluie regulile noi de aplicare a programul flexibil de muncă

 

Tudor CAPŞA
Care sunt condiţiile acordării concediului de odihnă anual înainte de concediul de maternitate
Este legitim sau nu refuzul angajatorului de a-i acorda pensionarului concediul de odihnă în perioada convenabilă lui
Este legitim sau nu ordinul de eliberare a angajatei care a renunţat la demisia sa
Care sunt condiţiile acordării concediului neplătit salariatului cu mulţi copii
Care sunt condiţiile acordării concediului de odihnă anual suplimentar nefolosit la timp
Тудор КАПША
Пользуется ли лицо, оформившее гражданский договор, правом на ежегодный оплачиваемый отпуск?
О спорных аспектах при ведении воинского учета на предприятии
Об удержании взносов ОГСС и ОМС из начисленного совместителю выходного пособия
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на декабрь 2022 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса