Сегодня: Воскресение 24 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
Указатель статей, опубликованных в 2015 году
Главная » Указатель статей, опубликованных в 2015 году

 

 

Автор и название статьи

стр.

ИНТЕРВЬЮ

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Ion Prisăcaru răspunde la întrebările cititorilor revistei „Contabilitate şi audit“

8

5

Юрий Ликий, заместитель начальника ГГНИ, отвечает на вопросы читателей журнала Contabilitate şi audit

10

6

Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению
ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Александр НЕДЕРИЦА

О формах финансовых отчетов за 2014 год

1

5

Alexandru NEDERIŢA

Noile formulare de situaţii financiare: conţinutul de bază şi interconexiunea cu conturile contabile

1

2

7

5

Ирина Захарченко, Светлана Слободяну

Особенности заполнения Декларации о подоходном налоге (VEN 12) за 2014 год

2

15

Елена Чиреш

Заполняем таблицы по износу и ремонту основных средств в налоговых целях

2

41

Людмила АБЛИНА

О новом формуляре Единого налогового отчета (Декларации) UNIF 14

2

47

Александр НЕДЕРИЦА

Методическое пособие по составлению финансовых отчетов: практические рекомендации по применению

5

29

Olga Golban, Veronica Vragaleva

Completarea notelor de informare privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut pentru anul 2015

12

8

Alexandru NEDERIŢA

Aspecte contabile şi fiscale privind lucrările premergătoare întocmirii noilor formulare de situaţii financiare

12

14

Подоходный налог

Veronica Vragaleva, Olga Golban

Comentarii la prevederile Codului fiscal privind aplicarea impozitului pe venit în anul 2015

5

16

Вероника Врагалева, Ольга Голбан

О порядке перерасчета подоходного налога с заработной платы

6

5

Светлана Мороз

Об определении режима обложения подоходным налогом субъектов сектора малых и средних предприятий

8

8

О налогообложении государственных ценных бумаг

8

9

Светлана Мороз

О подразделениях, должностях и автомобилях

10

10

Аурелия Кантемир

О налоговых последствиях списания основных средств

10

24

Елена ЧИРЕШ

О соответствии долгосрочных материальных активов, признаваемых в бухгалтерском и налоговом учете

11

24

Елена ЧИРЕШ

О вычете амортизации основных средств стоимостью менее 6 000 леев

12

21

Вопросы – ответы

об определении категории учета застроенного земельного участка

1

23

о периоде калькулирования себестоимости произведенной продукции/оказанных услуг

1

23

об отражении себестоимости услуг без применения счетов 8-го класса

1

24

о распределении расходов между отчетными периодами

1

24

о списании просроченной дебиторской задолженности, погашенной в следующем году

1

24

о специальных правилах исчисления подоходного налога при продаже продукции взаимозависимым лицам

1

28

о неотражении в отчете IALS 14 информации о доходах, из которых подоходный налог в 2014 г. был удержан окончательно

1

29

privind regimul de impozitare a veniturilor obţinute de instituţiile medico-sanitare

1

31

privind neincluderea plăţilor efectuate în folosul avocaţilor şi notarilor în nota de informare (forma IALS 14)

1

31

о налоговом режиме, применяемом предприятием, находящимся в процессе ликвидации

1

32

об отсутствии взаимосвязи между оцененной стоимостью недвижимого имущества и его стоимостным базисом, используемым для начисления износа в налоговых целях

1

33

privind obligaţiile fiscale în legătură cu majorarea capitalului statutar din rezerve

1

35

privind modul de achitare a impozitului pe venit din activitatea operaţională

1

35

privind aplicarea facilităţii pentru crearea locurilor de muncă noi

1

36

privind determinarea şi achitarea obligaţiilor fiscale aferente vînzării proprietăţii ce aparţine persoanelor care s-au stabilit cu traiul peste hotare

1

37

privind trecerea scutirilor nefolosite dintr-un an fiscal în altul

1

39

privind utilizarea scutirii acordate soţului – cetăţean al României

1

40

privind stingerea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit din salariu care nu a fost reţinut corect

1

40

privind impozitarea veniturilor obţinute de către cetăţenii Republicii Moldova care sînt angajaţi ai ambasadelor străine

1

41

privind imposibilitatea obţinerii de către notari a altor venituri decît cele din activitatea notarială

1

41

privind dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute în cazul instituirii tutelei şi curatelei

1

42

privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu, fără prezentarea cererii

1

43

privind nereţinerea impozitului pe venit la sursa de plată la repartizarea profitului întreprinderilor de stat

1

44

privind modul de aplicare a sancţiunilor pentru neachitarea impozitului pe venit în rate

2

55

privind modul de deducere a cheltuielilor aferente combustibilului şi lubrifianţilor

2

57

privind dreptul părinţilor divorţaţi la scutirea pentru persoanele întreţinute

2

57

privind impozitarea veniturilor obţinute de la transmiterea în locaţiune a automobilelor

2

58

privind impozitarea plăţii pentru arenda terenurilor agricole

2

59

о скидках на топливо и определении базы обложения IVAO

3

31

privind majorarea bazei valorice a categoriei de proprietate în mărimea consumurilor de restabilire a utilităţii mijlocului fix conservat anterior

3

31

о процентных ставках НБМ, используемых при применении статей 19 и 25 НК

3

33

privind impozitarea dobînzilor obţinute de persoanele fizice rezidente

3

34

privind deducerea cheltuielilor aferente salariilor menţinute în perioada sărbătorilor de Paşte

3

37

privind impozitarea veniturilor de la transmiterea în locaţiune a imobilului persoanei fizice rezidente, amplasat peste hotarele Republicii Moldova

3

38

privind deducerea cheltuielilor aferente cotizaţiilor sindicale

3

38

privind modul de declarare a veniturilor obţinute de către fondatorii gospodăriilor ţărăneşti

3

40

privind impozitarea veniturilor sub formă de royalty, obţinute în anul 2014

3

41

privind lipsa obligaţiei de prezentare a Declaraţiei (forma CET 08) în cazul obţinerii pierderilor de capital     

3

41

privind documentele confirmative pentru beneficierea de scutirea personală majoră

3

42

удержание налога согласно ст. 90 Налогового кодекса

5

36

privind impozitarea sumelor de asigurare primite de către cetăţeni de peste hotarele Republicii Moldova

5

38

privind termenul de restituire a impozitului pe venit reţinut în plus de la persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător

5

39

privind impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice cetăţeni din vînzarea nucilor

5

40

privind impozitarea compensaţiei pentru concediul nefolosit

5

41

privind impozitarea plăţilor pentru asigurarea facultativă de sănătate a foştilor angajaţi ai întreprinderii

5

41

privind impozitarea veniturilor din darea în locaţiune a subsolurilor de către APLP

5

42

privind facilităţile fiscale la vînzarea apartamentului de către persoana fizică

5

43

privind impozitarea veniturilor obţinute de către persoanele fizice nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova

5

44

об удержании подоходного налога из выплат, осуществленных в пользу физических лиц за оказанные ими услуги

5

45

privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată la procurarea cîinilor de pază de la persoane fizice

6

19

privind responsabilitatea pentru achitarea impozitului pe venit reţinut la sursa de plată

6

20

privind aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit de către beneficiarii care efectuează livrări de mărfuri şi servicii în cadrul Programului „Compact”

6

20

о налогообложении выходных пособий

6

24

об обязанности информирования работников о допущенных ранее ошибках при удержании подоходного налога у источника выплаты

6

25

privind reţinerea impozitului pe venit din plăţile încasate prin executare silită de către executorii judecătoreşti în favoarea persoanelor fizice

6

26

privind modul de deducere a cheltuielilor de asigurare

7

32

privind modul de declarare a veniturilor la schimbarea regimului de impozitare pe parcursul anului

7

32

privind impozitarea veniturilor obţinute de persoana fizică la schimbarea domiciliului permanent în altă ţară

7

33

privind utilizarea de către soţ a scutirii personale a soţiei aflate în concediu de maternitate

7

35

privind acordarea scutirilor şi reţinerea impozitului pe venit la reorganizarea întreprinderii prin absorbţie

7

37

privind condiţiile de beneficiere de scutirea acordată soţului – cetăţean străin

7

37

privind acordarea scutirii pentru persoana întreţinută care este angajată în cîmpul muncii

7

38

privind impozitarea indemnizaţiei unice achitate persoanei fizice la eliberarea din locurile de detenţie

7

40

privind beneficierea de facilitatea stabilită la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

7

41

об исправлении ошибок, выявленных после представления Информации IALS 14

8

19

privind impozitarea diurnelor achitate peste limita stabilită de legislaţia în vigoare

8

20

о порядке применения ч. (3) ст. 92 Налогового кодекса

8

21

privind impozitarea veniturilor obţinute de către persoanele fizice cetăţeni din comercializarea plantelor medicinale şi aromatice

8

22

privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată la procurarea produselor alimentare de la persoane fizice cetăţeni

8

23

privind regimul de impozitare a caselor de schimb valutar

8

24

privind impozitarea indemnizaţiilor de concediere

9

25

privind impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice de la prestarea serviciilor unor companii nerezidente

9

26

privind imposibilitatea deducerii cheltuielilor în lipsa actelor de achiziţie a mărfurilor

9

27

о поиске информации о процентных ставках НБМ, используемых при применении ст. 25 НК

9

28

о порядке декларирования доходов авторизованными управляющими

9

28

о сохранении режима налогообложения в процессе ликвидации экономического агента

9

29

о налогообложении доходов в виде процентных начислений

10

38

privind impozitarea dividendelor achitate companiilor nerezidente

10

40

privind impozitarea dividendelor achitate unei persoane rezidente în baza contractului de uzufruct încheiat cu o persoană nerezidentă

10

41

privind scutirea veniturilor obţinute în cadrul Acordului „Compact”

10

41

privind tipurile de venituri reflectate în Nota de informare (forma IALS 14)

10

42

о действиях работника в случае внесения корректировок в Информацию о подоходном налоге, удержанном из его заработной платы

10

44

privind contabilizarea operaţiunilor de vînzare a OMVSD aflate în exploatare

11

48

privind calcularea uzurii OMVSD cu valoarea unitară nu mai mare de 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie

11

49

privind calcularea uzurii OMVSD aflate în exploatare

11

49

о налогообложении и декларировании непогашенной кредиторской задолженности ликвидируемого предприятия перед учредителем

11

56

privind restituirea impozitului pe venit în cazul utilizării parţiale a scutirii personale

11

58

privind deducerea cheltuielilor de sponsorizare în folosul primăriei

11

59

privind modul de aplicare a impozitului pe venit din activitatea operaţională

11

59

privind imposibilitatea trecerii în cont a impozitului pe venit reţinut în Transnistria

11

62

privind pierderea dreptului la scutirea pentru persoana întreţinută în cazul cînd veniturile acesteia depăşesc mărimea scutirii personale

11

63

о санкциях за использование дохода, полученного от хозяйственной деятельности общественного  объединения, в целях, не предусмотренных уставом

12

47

о налоговом режиме, применяемом к компенсациям и пособиям за снижение трудоспособности в результате несчастного случая на производстве

12

48

о документировании представительских расходов

12

49

о налогообложении льготы, оказанной работодателем работникам-программистам

12

52

о вычете сумм взносов ОГСС, начисленных на материальную помощь

12

52

privind impozitarea cadourilor oferite angajaţilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă

12

53

privind deducerea valorii lipsurilor depistate în urma inventarierii şi a sumei TVA aferente acestora

12

45

privind impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice în urma înstrăinării bunurilor gajate la instituţiile financiare

12

46

privind aplicarea impozitului pe venit din activitatea operaţională la înstrăinarea unui imobil

12

54

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Татьяна ГРИНИК

Подоходный налог с заработной платы: старые и новые проблемы
(Продолжение. Начало в № 11/2014 г.)

1

61

Татьяна ГРИНИК

Подоходный налог с заработной платы: старые и новые проблемы (Продолжение. Начало в № 1/2015 г.) 

3

56

Елена ЧИРЕШ

О налоговых последствиях дарения имущества

3

62

Елена ЧИРЕШ

Об исчислении подоходного налога с заработной платы с 1 мая 2015 г

5

62

Елена ЧИРЕШ

Куда нас „привезет“ одно авто по подразделению

5

64

Павел Тостоган

Возможен ли зачет НДС по налоговой накладной, выписанной поставщиком после утраты статуса плательщика НДС?

6

60

Елена Чиреш

Зачет НДС и смена режима налогообложения

7

51

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА

О курсовых разницах по валютным вкладам в уставный капитал

9

16

Вячеслав ЧОБАНУ

О признании доходов и исчислении НДС к зачету при строительстве жилых домов

11

67

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Acordarea perioadei de graţie în cadrul contractului de leasing operaţional (locaţiune)

12

36

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Alexei SECRIERU

Despre interpretarea actelor normative

1

84

Елена ЧИРЕШ

Льгота по приросту численности: спорные вопросы применения

3

55

Veaceslav Ciobanu

Evidenţa contabilă şi fiscală a TVA în cadrul unui contract de locaţiune

10

56

Геннадий Негарэ

Суммовые разницы: быть или не быть (происхождение и последствия)

12

30

Налог на добавленную стоимость и акцизы

Игорь Ставинский

Новое в порядке применения НДС и акцизов

5

6

Наталья Закерничная

О неприменении ст. 100 НК при реализации импортированных товаров ниже таможенной стоимости и передаче их без оплаты

6

11

Анна Закерничная

О применении НДС и подоходного налога при оказании услуг нерезидентом резиденту Республики Молдова

7

25

Геннадий Негарэ

Об учете возмещаемых нанимателями затрат и НДС по коммунальным услугам

9

6

Елена ЧИРЕШ

НДС и поставки по цене ниже рыночной стоимости

10

9

Alexandru NEDERIŢA

Aspecte practice privind decontarea, contabilizarea şi impozitarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat

10

18

Игорь Ставинский

Особенности освобождения от НДС и таможенной пошлины долгосрочных материальных активов, включенных в уставный капитал

11

29

Вопросы – ответы

об определении НДС к зачету за декабрь по смешанным поставкам на основании годового условного коэффициента

1

26

о расчете условного коэффициента для зачета НДС и правилах округления

1

27

privind lipsa obligaţiilor fiscale la anularea înregistrării în calitate de plătitor de TVA pentru bunurile procurate pînă la înregistrare

1

36

privind determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada de pînă la/după anularea înregistrării ca plătitor de TVA

1

37

об учете поставок, не являющихся объектом обложения НДС

3

30

privind corectitudinea declarării TVA în cazul importului de mărfuri

3

35

privind modul de restabilire a facturii fiscale pierdute

5

38

privind modul de completare a Declaraţiei privind TVA

5

42

о праве на зачет НДС по налоговым накладным, не зарегистрированным в ГЭРНН

6

18

об отсутствии объекта обложения НДС при выплате неустойки

6

18

о праве применения общеустановленного налогового режима без добровольной регистрации в качестве плательщика НДС

6

24

о предоставлении налоговой накладной на сумму авансовой платы за наем

8

18

о праве на зачет НДС при импорте услуг вне зависимости от факта их оказания

9

21

о необходимости накладной на бумажном носителе при перевозке товаров

9

21

о зачете НДС на основании договора купли-продажи заложенного имущества

9

22

о праве на зачет НДС по сверхнормативным представительским расходам

9

22

об исчислении условного коэффициента зачетного НДС без учета безвозмездных поставок

9

23

об исчислении НДС от полной стоимости импортируемой услуги

9

23

о корректировке обязательства по НДС и права на его зачет при нерегистрации сторнировочной налоговой накладной по возврату товара в ГЭРНН

9

24

о праве на возмещение НДС, уплаченного цессионарию

9

24

о регистрации предприятия в качестве плательщика НДС по поставкам маркетинговых услуг нерезидентам за пределами РМ

10

36

о налоговых последствиях экспорта основного средства, ранее импортированного и внесенного в уставный капитал с применением льготы на основании п. 29) ч. (1) ст. 103 НК

10

36

privind aplicarea TVA în cazul repartizării dividendelor în formă de bunuri

10

37

privind calcularea TVA la comercializarea mărfurilor la un preţ mai mic decît preţul lor de procurare

10

39

о документировании расчета условного коэффициента для отнесения НДС на зачет при смешанных поставках

11

50

о возврате товаров в последующие годы и расчете условного коэффициента для зачета НДС при смешанных поставках

11

52

о неправомерности зачета НДС по налоговой накладной, выписанной и полученной после регистрации в качестве плательщика НДС, по приобретенным ранее услугам

11

52

о праве на зачет НДС по налоговой накладной, выписанной поставщиком до аннулирования его регистрации в качестве плательщика НДС

11

53

об отсутствии права на возмещение НДС при поставке сырого молока

11

53

о возмещении НДС по экспортируемой сельскохозяйственной продукции, приобретенной в Приднестровье

11

54

о документальном подтверждении права на возмещение НДС и акцизов по поставкам товаров на экспорт

11

54

о возмещении НДС по объектам капитальных инвестиций, полученных на основании договора финансового лизинга

11

55

о налогообложении и декларировании непогашенной кредиторской задолженности ликвидируемого предприятия перед учредителем

11

56

о применении НДС к полученным при реорганизации основным средствам в случае аннулирования регистрации в качестве плательщика НДС

12

42

о праве на получение разрешения конечного потребителя винного дистиллята

12

42

об определении максимально допустимого порога НДС к возмещению по поставкам на экспорт продукции, полученной в рамках таможенного режима переработки на таможенной территории

12

43

privind impozitarea cu TVA a livrărilor de produse din biomasă

12

45

ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Людмила Гропа (Мицова)

Об изменениях в разделах VIIX НК и в Законе о введении в действие раздела VI НК

5

23

Людмила Гропа (Мицова)

О новом формуляре Расчета по налогу на недвижимое имущество (форма
BIJ-15)

6

7

Calculăm taxa pentru dispozitivele publicitare

8

31

Вопросы – ответы

о порядке исчисления земельного налога по арендованным объектам недвижимого имущества

3

43

о порядке определения базы налогообложения крестьянских хозяйств сбором на благоустройство территории

3

45

об осуществлении деятельности в области фотографии на основании предпринимательского патента

3

45

о видах деятельности, которые можно осуществлять на основании предпринимательского патента

3

46

о применении сбора за рекламные устройства во втором квартале 2015 года

8

27

о рекламе и информации на оконном стекле и сборе за рекламные устройства

8

28

об информационных панно при входе на строительные площадки

8

28

о субъектах обложения сбором за рекламные устройства

8

29

о невозможности ремонта мобильных телефонов и торговли зарядными устройствами на основании предпринимательского патента

8

30

об исчислении сбора за рекламные устройства

9

31

об исчислении налога на недвижимое имущество за объекты сельскохозяйственного назначения

9

32

privind scutirea organizaţiilor necomerciale de taxa pentru dispozitivele publicitare

10

45

privind lipsa obligaţiei de achitare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii în cazul livrării produselor direct în magazinele clienţilor

10

46

privind calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru încăperile cu destinaţie locativă, utilizate în scopuri comerciale

10

47

privind calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru terenurile neevaluate ale asociaţiilor de locatari, pe care este amplasat fondul de locuinţe din localităţile urbane

10

48

privind lipsa obiectului impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare la amplasarea panoului informaţional al şantierului de construcţii

12

55

privind modul de determinare a obiectului impunerii cu taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

12

56

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Alexei Sochirca

privind efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea MCC în activitatea agentului bancassurance

1

45

Alexei Sochirca

privind documentele primare cu regim special eliberate la prestarea serviciilor notariale

2

63

о легализации ЖККМ

2

64

Олег МИТКОВ

Об упрощении сдачи электронных налоговых отчетов

2

65

Олег МИТКОВ

В помощь пользователям услуги «e-Facturа»

5

46

Алексей СОКИРКА

о применении ККМ при получении процентов по займу и штрафных санкциях за превышение установленного лимита расчетов наличными

5

49

о переходе на летнее время и штрафе за неисправную ККМ

5

50

о штрафных санкциях, предусмотренных ст. 2931 КП

5

50

privind aplicarea sancţiunilor pentru încălcările în domeniul transporturilor auto de călători în regim de taxi

5

51

privind modificările legate de art. 254 din CF şi de clasificarea încălcărilor fiscale

5

52

Alexei Sochirca

privind sancţionarea contravenţiilor în domeniul jocurilor de noroc (hazard)

6

28

об изменениях в ответственности за нарушения при расчетах за нефтепродукты

6

29

Людмила Аблина

Об изменениях, внесенных в раздел V Налогового кодекса

7

46

Irina Cebaniuc

Unele aspecte privind efectuarea controlului fiscal la întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate

7

49

Петру Гричук, Валериу Северин

о применении санкции за несвоевременную регистрацию налоговых накладных в ГЭРНН

8

33

privind aplicarea sancţiunilor în funcţie de nivelul de semnificaţie al încălcărilor fiscale

8

34

Alexei Sochirca

privind utilizarea MCC la primirea arvunei

8

35

о документах строгой отчетности, оформляемых при ремонте изделий из драгоценных камней

8

36

об изменениях, касающихся розничной торговли нефтепродуктами

8

37

Александр Станишевский

Значительно ли повторное нарушение?

9

34

Петру Гричук, Валериу Северин

о порядке вызова в налоговый орган

9

36

privind sancţiunile pentru distrugerea sigiliilor aplicate de către organul fiscal

9

37

privind modul de iniţiere a controlului fiscal

9

38

Victoria Belous

privind calificarea încălcărilor fiscale ca semnificative şi nesemnificative

9

39

privind sancţiunile pentru neinformarea inspectorului fiscal despre procurările efectuate în perioada instituirii postului fiscal

9

41

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

privind motivele şi modul de instituire a posturilor fiscale

10

49

Алексей Сокирка

о правилах осуществления розничной торговли

10

51

privind obligativitatea ţinerii Registrului de reclamaţii

10

52

Вопросы – ответы

privind prezentarea certificatului de rezidenţă în formă electronică

1

32

privind obligaţiile fiscale ale nerezidentului care efectuează lucrări de instalare a utilajului pe teritoriul Republicii Moldova

1

38

privind nededucerea diferenţei nefavorabile de curs valutar aferentă materialelor utilizate în scopuri personale

2

56

privind modul de iniţiere a controlului fiscal

2

59

privind modul de efectuare a controlului fiscal la agenţii economici care dispun de certificatul de credibilitate

2

61

privind mărimea penalităţii aplicabile în anul 2015

2

62

privind modul de instituire a posturilor fiscale şi de sistare a activităţii acestora

3

36

privind efectuarea controlului fiscal repetat

3

39

о видах деятельности, которые можно осуществлять на основании предпринимательского патента

3

46

privind necesitatea obţinerii autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător

3

47

privind evidenţa specială a sumelor obligaţiilor fiscale la întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate

3

49

privind unele aspecte ce ţin de efectuarea controlului fiscal la întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate

3

50

privind reportarea pierderilor fiscale la schimbarea regimului de impozitare

6

21

privind sancţiunile pentru neprezentarea sau lipsa documentelor de provenienţă a mărfurilor

6

22

об отмене обязанности представления информации о непогашенных займах, предоставленных физическим лицам ломбардами

6

26

privind evidenţa fiscală a persoanelor care practică activităţi profesionale licenţiate

7

34

privind documentarea serviciilor de asistenţă juridică

7

39

privind declararea obligaţiilor fiscale aferente subdiviziunilor amplasate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială în care se află sediul contribuabilului

9

30

privind sancţiunile pentru distrugerea sigiliilor aplicate de către organul fiscal

9

37

о невозможности вычета расходов при отсутствии актов закупки услуг по сдаче внаем имущества и связанных с ними расходов

10

38

privind regimul fiscal aplicat de către persoanele juridice aflate în proces de lichidare

11

60

privind necesitatea deţinerii autorizaţiei de funcţionare de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în baza patentei de întreprinzător

11

61

privind informaţia despre contribuabili, care poate fi furnizată de către organele cu atribuţii de administrare fiscală

11

61

privind documentele care confirmă baza valorică a bunurilor înstrăinate de către persoanele fizice

11

63

Социальное и медицинское страхование

Парасковья Чеботаренко

Применение ставок подоходного налога и тарифов взносов ОГСС и ОМС в 2015 году

1

46

Парасковья Чеботаренко, Алла Колибан

Декларирование взносов ОГСС в 2015 году

1

47

Ольга Гриневич

о выплатах, положенных незаконно уволенному работнику, заболевшему в день увольнения

1

49

о праве застрахованного лица получать бесплатную медицинскую помощь на территории всей страны

1

50

о неисчислении взносов ОГСС и ОМС из компенсации за износ автомобиля, выплачиваемой на основании договора имущественного найма

1

51

о порядке исчисления взносов социального и медицинского страхования при удержании алиментов

1

51

о начислении взносов ОГСС и ОМС из выплат, произведенных за сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни

1

52

о базе расчета пособия по временной нетрудоспособности для лиц, занятых разработкой программного обеспечения

1

52

Ольга Гриневич

об основе для исчисления пособия по материнству лицу, имеющему общий страховой стаж менее 9 месяцев

2

68

о порядке замены полиса обязательного медицинского страхования при смене фамилии

2

68

о пособиях при увольнении руководителя предприятия

2

69

о порядке направления для прохождения курса профессиональной подготовки и об особенностях начисления взносов ОГСС и ОМС

2

70

о периоде, за который может быть назначено пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

3

51

о непредставлении отчетов формы МЕD при отсутствии обязательств по взносам ОМС

3

51

об основе для исчисления пособия по уходу за ребенком лицу, имеющему страховой стаж менее 12 месяцев

3

52

о порядке возврата пособия по временной нетрудоспособности, выплаченного с нарушением действующего законодательства

3

53

о неприостановлении действия полисов обязательного медицинского страхования при неуплате взносов ОМС в срок

3

54

Parascovia Cebotarenco

Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în anul 2015

5

53

Ольга Гриневич

о порядке исчисления страхового стажа

5

56

о применении административных санкций за неуплату взносов ОГСС

5

57

о штрафе за занижение или сокрытие базы расчета взносов ОГСС

5

57

об обязательном медицинском страховании пенсионера, сдающего в имущественный наем транспортное средство

5

58

о базе расчета пособия по беременности и родам для лиц, работавших по совместительству

5

59

о порядке включения премий по итогам работы за год в застрахованный доход работников

5

59

Клара Сорочан

о представлении деклараций REV 5 на учредителей индивидуальных предприятий

5

60

об отражении в Декларации REV 5 сумм пособия по временной нетрудоспособности, выплаченного за счет работодателя

5

60

о полях в Декларации REV 5, подлежащих обязательному заполнению

5

61

Ирина Захарченко

Об особенностях исчисления взносов ОМС работодателя в 2015 году

6

13

Парасковья Чеботаренко

о лицах, находящихся в трудовых отношениях на основании административного акта

6

30

об исчислении взносов ОМС и ОГСС из сумм материальной помощи, оказываемой лицам, работающим по совместительству

6

31

о вычетах сумм взносов ОМС, исчисленных работодателем в установленных законодательством размерах

6

31

о порядке заполнения Отчета об исчислении суммы взносов ОМС (форма МЕД 08) за второй квартал 2015 г.

6

32

privind calcularea primelor de AOAM şi a contribuţiilor de ASSO din facilitatea acordată de către patron angajaţilor săi sub formă de asigurare facultativă de asistenţă medicală

6

32

Ольга Гриневич

о порядке отражения базы расчета взносов ОГСС в декларации формы БГСС

6

34

о неначислении взносов ОГСС на выплаты в пользу обладателей предпринимательского патента на основании договоров об оказании услуг

6

35

о порядке исчисления взносов ОГСС в связи с новой редакцией понятия «другие выплаты»

7

42

об исчислении взносов ОМС за апрель 2015 года

7

42

о порядке применения порога для исчисления взносов ОГСС в случае не полностью отработанного года

7

43

о порядке аннулирования задолженностей по взносам ОГСС собственников сельскохозяйственных земель

7

44

о размере и сроках действия льготы на приобретение полиса обязательного медицинского страхования в 2015 году

7

44

об условиях предоставления пособия по материнству по месту работы мужа

7

45

Людмила АБЛИНА, Ольга ГРИНЕВИЧ

о подоходном налоге и взносах ОГСС и ОМС из сумм, списанных со счета предприятия для выплаты незаконно уволенному работнику

8

25

Clara Sorocean

Corelarea datelor din declaraţiile persoanelor asigurate cu prestaţiile de asigurări sociale stabilite

8

38

Ольга Гриневич

о порядке медицинского страхования работающего по ИТД студента

8

40

о выплате пособия по воспитанию ребенка до достижения им возраста 3 лет при смене места работы получателя пособия

8

41

об основе для исчисления пособия по материнству в случае, когда не все месяцы расчетного периода отработаны

8

42

о порядке исчисления пособия по временной нетрудоспособности, если месяцы расчетного периода не отработаны полностью в связи со сменой места работы

8

42

о порядке восстановления утерянного больничного листка

8

43

о рассрочке погашения задолженности по пене перед бюджетом государственного социального страхования

9

51

о порядке оплаты беременным женщинам периода решения вопроса о предоставлении им более легкой работы

9

52

о гарантиях лицам, осуществляющим уход за детьми в отсутствие материнского ухода

9

52

о включении в страховой стаж периодов, за которые начисленные взносы ОГСС не были уплачены

9

53

об основе расчета пособия по материнству неработающей жене, находящейся на содержании у мужа, стаж работы которого на предприятии составляет менее 12 месяцев

9

53

о случаях, когда лица, уплатившие взносы ОГСС, считаются незастрахованными

10

53

об оплате периода временной нетрудоспособности, в течение которого застрахованное лицо работало

10

54

об условиях предоставления пособий при рождении ребенка на территории другого государства

10

55

о периодах, включаемых в страховой стаж при назначении пенсии по возрасту

11

65

о порядке исчисления страхового стажа при работе в режиме неполного рабочего дня

11

65

Parascovia Cebotarenco

Calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din plăţile efectuate pentru serviciile prestate de către titularii patentei de întreprinzător

12

57

Ольга Гриневич

о праве Национальной медицинской страховой компании проверять соблюдение работодателями законодательства при включении работников в списки поименного учета работающих лиц

12

59

о невозможности назначения пособия по временной нетрудоспособности при отсутствии необходимого страхового стажа

12

59

о праве лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на возобновление работы с неполным рабочим днем

12

60

Отраслевой учет

Елена ЧИРЕШ

Учет субсидий в сельском хозяйстве

1

54

Елена ЧИРЕШ

Учет в плодоводстве

5

66

Елена ЧИРЕШ

Учет в овцеводстве

8

44

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Татьяна Присакар, Лидия Фоаля

Об изменениях в ведении бухгалтерского учета в некоммерческих организациях

3

66

Alexandru NEDERIŢA, Elena TABAN

Noile Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale: conţinutul de bază şi modul de implementare

6

36

Александр НЕДЕРИЦА

Формирование учетных политик некоммерческих организаций в соответствии с новыми Методическими указаниями

7

56

Александр НЕДЕРИЦА

Рабочий план счетов некоммерческих организаций: порядок разработки и применения

9

55

Alexandru NEDERIŢA

privind aplicarea noilor conturi de evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor în ONC

9

61

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Наталья Цирюльникова, Людмила АБЛИНА

Учет и налогообложение операций с изъятым капиталом хозяйственного общества

3

6

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Tranzacţii de procurare-vînzare a mărfurilor în afara Republicii Moldova

3

12

Alexandru NEDERIŢA, Ludmila Grabarovschi

Recomandări practice privind contabilitatea şi impozitarea creanţelor compromise

3

14

Наталья Цирюльникова

Об амортизации обесцененных активов

5

34

Наталья Цирюльникова, Марчела Дима

Oб учете и налогообложении внесения активов в уставный капитал с последующим отчуждением доли

6

14

Александр НЕДЕРИЦА, Людмила ГРАБАРОВСКАЯ

Об учете и налогообложении безнадежной дебиторской задолженности

7

5

Lidia Foalea, Pavel Tostogan

Tratamentul contabil şi fiscal al operaţiunilor de concesiune la concesionar

7

17

Alexandru NEDERIŢA

Recomandări practice privind determinarea şi aplicarea pragului de semnificaţie conform noilor SNC

8

11

Ghenadie Negară

Aspecte contabile privind modelul de reevaluare a imobilizărilor corporale

9

9

Ion Sturzu

Clasificarea şi regimul de notificare a împrumuturilor/creditelor externe

9

13

Елена Чиреш

Дарение или материальная помощь?

9

42

Наталья Цирюльникова, Людмила АБЛИНА

Учет и налогообложение операций по отчуждению хозяйственным обществом изъятых долей (акций)

10

29

Александр НЕДЕРИЦА

Особенности учета имущества публичной сферы, полученного в хозяйственное ведение

11

7

Наталья Цирюльникова

Обесценение активов в вопросах и ответах

11

18

Елена ЧИРЕШ

О соответствии долгосрочных материальных активов, признаваемых в бухгалтерском и налоговом учете

11

24

Mariana Buga, Andrei Mantea

Esenţa şi particularităţile aplicării diferenţelor de sumă în diverse situaţii

11

12

33

24

Вопросы – ответы

о капитализации курсовых валютных разниц по кредитам и займам, полученным для создания/приобретения квалифицируемых активов

3

27

об учете процентов при получении автотранспортного средства по договору финансового лизинга

3

28

о прекращении капитализации затрат по займам

3

29

об учете операций, связанных с увеличением уставного капитала за счет нераспределенной прибыли

3

29

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА. КОММЕНТАРИИ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ

Liuba MURSA

Greşeli frecvente la completarea carnetelor de muncă

1

82

Люба Мурса

Готовимся к проверке инспекцией труда

5

75

Люба Мурса

О расчете дней ежегодного оплачиваемого отпуска

6

79

Светлана Мороз

Об оплате нерабочих праздничных дней

8

52

Liuba Mursa

Întocmirea, completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă

10

87

Александр Станишевский

Коротко о существенных изменениях Трудового кодекса

12

67

Любовь МУРСА

Составляем и утверждаем График ежегодных оплачиваемых отпусков на 2016 год

12

75

Вопросы – ответы

Tudor CAPŞA

Legislaţia muncii – întrebări şi răspunsuri

5

7

10

83

71, 72

68, 69, 70

Тудор Капша

Трудовое законодательство – вопросы и ответы

5

7

8

9

10

11

12

79, 80, 81, 82

68

54, 55, 56, 57

68, 69 70

77, 78

82, 83

68, 69, 70

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Radu ŢURCANU, Lilia DABIJA

Aplicarea mecanismului de amînare a determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate

2

71

Раду ЦУРКАНУ

oб изменениях в процедуре таможенного оформления товаров, подлежащих

санитарно-ветеринарному контролю

3

74

Radu ŢURCANU, Lilia Dabija

Amendamente recente la legislaţia vamală

6

54

Судебная практика

Елена ЧИРЕШ

Налоговая накладная как объект судебного спора

6

63

Elena CIREŞ

Subvenţionarea producătorilor agricoli: litigii şi soluţionarea acestora

8

58

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Александр Станишевский

Договор лизинга и сопутствующие риски

1

68

Ольга ДОНЧу

О претензионной работе на предприятии (Окончание. Начало в №11 – №12/2014 г.)

1

75

Александр Станишевский

Требуются деньги или договор займа

2

76

Александр Станишевский

Договор подряда

6

70

Александр Станишевский

Страхование автотранспорта – обязательное и добровольное

8

62

Александр Станишевский

О договорах цессии и принятия долга

9

62

Александр Станишевский

Залог – право на чужую вещь

10

69

Александр Станишевский

Об увольнении работника за дисциплинарный проступок

11

75

Александр Станишевский

Как снизить некоторые риски при заключении договоров на 2016 год

12

61

об исправлении ошибки, допущенной наймодателем при выписке налоговых накладных в прошлом году

12

65

тонкости

Любовь Мурса, Анжела Голубишина

Как главному бухгалтеру уволиться и передать дела

9

73

Natalia Belous

Stilul corespondenţei de afaceri

9

79

Елена ЧИРЕШ

Учет таможенных платежей

10

61

Светлана МОРОЗ

О периоде начисления амортизации долгосрочных активов

11

43

КАЛЕНДАРЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

1

86

2

82

3

75

5

85

6

84

7

75

8

74

9

84

10

82

11

92

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Инструкции, письма, разъяснения

CODUL FISCAL

Titlul I. DISPOZIŢII GENERALE

4

4

Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT

4

10

Titlul III. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

4

37

Titlul IV. ACCIZELE

4

54

Titlul V. ADMINISTRAREA FISCALĂ

4

63

Titlul VI. IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE

4

115

Titlul VII. Taxele locale

4

120

Titlul VIII. Taxele pentru resursele naturale

4

125

Titlul IX. Taxele rutiere

4

129

Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

4

140

Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

4

150

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

4

154

Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal

4

156

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal

4

159

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal

4

162

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal

4

163

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal

4

163

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4

164

Раздел II. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

4

172

Раздел III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

4

203

Раздел IV. АКЦИЗЫ

4

222

Раздел V. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

4

232

Раздел VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

4

290

Раздел VII. МЕСТНЫЕ СБОРЫ

4

295

Раздел VIII. СБОРЫ за природные ресурсы

4

300

Раздел IX. Дорожные СБОРЫ

4

304

Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса

4

315

Закон о введении в действие раздела III Налогового кодекса

4

328

Закон о введении в действие раздела IV Налогового кодекса

4

331

Закон о введении в действие раздела V Налогового кодекса

4

334

Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса

4

338

Закон о введении в действие раздела VII Налогового кодекса

4

341

Закон о введении в действие раздела VIII Налогового кодекса

4

342

Закон о введении в действие раздела IX Налогового кодекса

4

342

Подоходный налог

Comunicat cu privire la acordarea scutirilor la impozitul pe venit stabilite prin art. 33–35 din Codul fiscal, precum şi unele particularităţi privind completarea dării de seamă fiscale (forma IALS 14)

1

88

Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 26-08/1-1-3912/761 din 03.02.2015

1

118

Приказ ГГНИ об утверждении Единого налогового отчета (Декларации) (форма UNIF 14) № 1804 от 30.12.2014 г. (№ 1804 от 30 декабря 2014 г.)

2

84

Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea completărilor la Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 119 din 6 august 2013 (nr. 26 din 4 martie 2015)

3

112

Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 14/3-06/46 din 16.03.2015

3

116

Serviciul Fiscal de Stat comunică

3

116

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Formularului-tip „Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc” şi a modului de completare a acestuia (nr. 72 din 25 mai 2015)

6

93

Comunicatul informativ al Ministerului Finanţelor privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 (nr. 14/3-07/170 din 9 iunie 2015)

6

96

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 72 din 25 mai 2015 (nr. 97 din 30 iunie 2015)

7

116

Приказ министра финансов об утверждении типового формуляра форма IVAO15 «Отчета по налогу на доход от операционной деятельности» (№ 110 от 28 июля 2015 г.)

8

87

Информационное сообщение

9

87

Ordinul IFPS nr. 767 din 17.09.2015

10

116

Ordinul IFPS nr. 771 din 18.09.2015

10

117

Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 14/3-06/393 din 25.11.2015

12

104

налог на добавленную стоимость

Ordinul IFPS privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA (nr. 392 din 30 aprilie 2015)

5

112

Cu privire la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor TVA conform art. 112 alin. (2) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 71 din 12.04.2015

5

115

Об отражении цены на социально значимые товары в налоговой накладной

5

116

Постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в Положение о возмещении налога на добавленную стоимость, утвержденное Постановлением Правительства № 93 от 1 февраля 2013 г. (№ 401 от 16 июня 2015 г.)

6

111

Ordinul IFPS nr. 600 din 21.07.2015

8

116

Ordinul IFPS nr. 602 din 22.07.2015

8

116

Ordinul IFPS nr. 612 din 27.07.2015

8

116

Ordinul IFPS nr. 681 din 10.08.2015

8

117

Cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010 (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 199 din 10.12.2015)

12

104

ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Ordinul IFPS privind aprobarea formularului tipizat al Сalculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) şi instrucţiunea privind modul de completare a acestuia (nr. 495 din 10 iunie 2015)

6

100

Решение Муниципального Совета Кишинэу № 3/1 от 28.03.2013 г.

6

112

Решение Муниципального Совета Кишинэу № 3/2 от 29.03.2013 г.

6

114

Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 17 martie 2015

6

117

Hotărîrea Parlamentului cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2015 (extras)(nr. 104 din 28 mai 2015)

7

104

Ordinul IFPS privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (nr. 521 din 23 iunie 2015)

7

110

Privind aplicarea corectă a taxei pentru dispozitivele publicitare urmare a modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015.

8

114

Ordinul IFPS nr. 669 din 31.07.2015

8

117

Приказ ГГНИ о внесении изменений в некоторые приказы ГГНИ (№ 1001 от 19 ноября 2015 г.)

12

97

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale şi completarea Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 119 din 06.08.2013 (nr. 188 din 30 decembrie 2014)

1

98

Ordinul IFPS cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012 (nr. 1642 din 26 noiembrie 2014)

2

113

Ordinul IFPS privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 113 din 12 februarie 2015)

2

117

Приказ Министра финансов об утверждении Методического пособия по составлению финансовых отчетов (№ 28 от 6 марта 2015 г.)

3

78

Приказ ГГНИ об изменении и дополнении Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 1170 от 1 августа 2014 г. (№ 1734 от 18 декабря 2014 г.)

3

105

Ordinul IFPS privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 157 din 27 februarie 2015)

3

114

Ordinul IFPS cu privire la eliberarea certificatelor de rezidenţă şi certificatului despre sumele veniturilor obţinute în Republica Moldova şi impozitele achitate (reţinute) de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale şi DGAMC (nr. 230 din 20 martie 2015)

5

113

Ordinul IFPS referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (nr. 129 din 24 februarie 2015)

6

87

Informaţiа Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 15 mai 2015 (nr. 05/26-964 din 14 mai 2015)

6

92

Приказ Министерства финансов о внесении изменений в Приказ министра финансов № 92 от 24 июня 2013 г. об утверждении Типовой учетной политики государственных учреждений (№ 69 от 22 мая 2015 г.)

6

109

Приказ Министерства финансов о внесении изменения в Приказ министра финансов № 185 от 23 декабря 2013 г. об утверждении и отмене ежемесячных, квартальных и годовых отчетов (№ 70 от 22 мая 2015 г.)

6

109

Закон о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты (№ 108 от 28 мая 2015 г.)

6

109

Lege pentru completarea articolului 7 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 109 din 28 mai 2015)

6

110

Закон об электронной подписи и электронном документе (окончание) (№ 91 от 29 мая 2014 г.)

7

77

Ordinul IFPS privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 481 din 5 iunie 2015)

6

110

Legea bugetului de stat pe anul 2015 (extras) (nr. 72 din 12 aprilie 2015)

7

88

Приказ Министерства финансов об утверждении Положения о порядке регистрации и осуществления контроля за использованием контрольно-кассовых машин (№ 146 от 23 октября 2014 г.)

7

91

Ordinul ministrului finanţelor privind acceptarea, publicarea şi modificarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (extras) (nr. 105 din 17 iulie 2015)

8

84

Постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 294 от 17 марта 1998 г. (№ 455 от 24 июля 2015 г.)

8

93

Instrucţiune privind evidenţa contribuabililor (aprobată prin Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012)

8

95

Приказ ГГНИ об утверждении Положения о функционировании налоговых постов (№ 409 от 18 мая 2015 г.)

9

88

Ordinul IFPS cu privire la actualizarea anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 70 din 31.03.2004 (nr. 596 din 13 iulie 2015)

9

103

Ordinul IFPS cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere (nr. 402 din 13 mai 2015)

9

113

Ordinul IFPS privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare şi desigilare (nr. 611 din 24 iulie 2015)

10

84

Posibilitatea contribuabililor de a depune dări de seamă fiscale/declaraţii în orice organ fiscal

11

94

Ordinul IFPS referitor la actualizarea anexei nr. 3 a Ordinului IFPS nr. 65 din 12.04.2006 privind executarea art. 229 din titlul V al Codului fiscal (nr. 848 din 12 octombrie 2015)

11

103

Приказ Министра финансов о внесении дополнений и изменений в Приказ Министерства финансов № 110 от 28 июля 2015 г. (№ 187 от 4 ноября 2015 г.)

11

104

Hotărîrea Guvernului cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (nr. 294 din 17 martie 1998)

11

105

Приказ ГГНИ об утверждении Инструкции о порядке использования электронной услуги „e-Cerere(№ 1106 от 4 декабря 2015 г.)

12

94

Социальное страхование

Приказ НКСС об утверждении типовой формы REV 5 «Декларация застрахованного лица» и инструкции по ее заполнению (№ 322 А от 27 ноября 2014 г.)

1

92

Privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi a declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN), aprobată prin ordinul CNAS nr. 263-A din 03.10.2014 (Ordinul CNAS nr. 21-A din 10.02.2015)

3

117

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

5

87

Закон о бюджете государственного социального страхования на 2015 год

5

97

Приказ НКСС об утверждении Положения о рассрочке погашения задолженности по пене перед бюджетом государственного социального страхования (№ 98-А от 15 мая 2015 г.)

7

106

Interpelarea redacţiei revistei „Contabilitate şi audit” din 29.05.2015 adresată CNAS

7

117

Răspunsul CNAS nr. II-03/04-6026 din 10.07.2015 la interpelarea redacţiei revistei „Contabilitate şi audit”.

7

118

Медицинское страхование

Lеgea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015

5

109

Закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2015 год

5

110

Privind aplicarea tarifelor la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în legătură cu intrarea în vigoare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 (nr. 74 din 12.04.2015)

5

118

Cu privire la corectitudinea completării Raportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (forma MED 08) pentru trimestrul II 2015

7

118

Приказ НМСК о предоставлении освобождения для некоторых категорий населения от уплаты недоимок в фонды обязательного медицинского страхования за предшествующий 2015 году период
(№ 318-А от 24 июля 2015 г.)

11

95

Ordinul CNAM despre aprobarea formularelor listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
(nr. 368-A din 19 august 2015)

11

96

таможенное законодательство

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanţilor şi titularilor Certificatului AEO şi a Autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate (nr. 483-O din 13 noiembrie 2014)

3

101

Постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в приложение № 1 к Постановлению Правительства № 1140 от 2 ноября 2005 г.
(№ 279 от 20 мая 2015 г.)

6

108

Постановление Правительства о введении в действие положений главы342 Таможенного кодекса Республики Молдова (№ 385 от 16 июня 2015 г.)

8

76

Другие официальные материалы

Informaţiа Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2014

3

100

Приказ Министра финансов об утверждении изменений и дополнений к Приказу № 83 от 7 июля 2011 г. (№ 1734 от 18 декабря 2014 г.)

3

105

Приказ ГГНИ об изменении и дополнении Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 1170 от 1 августа 2014 г. (№ 1734 от 18 декабря 2014 г.)

3

105

Приказ Министра финансов об утверждении изменений и дополнений к Приказу № 83 от 7 июля 2011 г. (№ 1734 от 18 декабря 2014 г.)

3

105

Постановление АС НБМ об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы (извлечение)
(№ 190 от 25 сентября 2014 г.)

3

115

Comunicatul informativ al Ministerului Finanţelor din 15.05.2015

5

114

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 (nr. 219 din 29 aprilie 2015)

5

114

Privind posibilitatea utilizării (descărcării) de către agenţii economici a formularelor tipizate de documente primare cu regim special de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat

5

117

Ordinul IFPS despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti (nr. 396 din 6 mai 2015)

7

100

Приказ министра финансов о принятии и опубликовании Международных стандартов финансовой отчетности (извлечение) (№ 105 от 17 июля 2015 г.)

8

85

Ordinul ministrului finanţelor cu privire la abrogarea Indicaţiilor metodice nr. 10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor comunale (nr. 117 din 5 august 2015)

8

89

Коллективное соглашение Правительства, патронатов и профсоюзов (национальный уровень) об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Коллективное соглашение (национальный уровень) № 2 от 9 июля 2004 г. «Рабочее время и время отдыха» (№ 15 от 9 июня 2015 г.)

8

90

Постановление Административного совета НБМ об утверждении Регламента о счетах резидентов за рубежом (№ 216 от 20 августа 2015 г.)

10

91

Regulamentul cu privire la transferul de credit (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 157 din 1 august 2013)

10

105

Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 15-08/553 din 21.10.2015

10

115

Баланс рабочего времени на 2016 год

11

104

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016 (nr. 180 din 12 octombrie 2015)

12

82

Закон о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова № 154-XV от 28 марта 2003 года (№ 205 от 20 ноября 2015 г.)