Журнал “Contabilitate şi audit” » №1, 2013 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=5286

Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal


Prin prezenta lege organică, Parlamentul adoptă titlul V al Codului fiscal.

 

Articolul 1. Intrarea în vigoare

Titlul V al Codului fiscal intră în vigoare la 1 iulie 2002.

 

Articolul 2. Abrogarea

La data intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal, se abrogă:

Legea nr. 876-XII din 22 ianuarie 1992 cu privire la Serviciul fiscal de stat;

Legea nr. 1198-XII din 17 noiembrie 1992 privind bazele sistemului fiscal;

Legea nr. 633-XIII din 10 noiembrie 1995 cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi;

capitolele I şi II din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal;

alineatele (2) şi (3) ale articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal;

alineatele (4), (6)–(9) ale articolului 4 din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal;

alineatele (8)–(10) ale articolului 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

 

Articolul 3. Modificarea unor acte normative

 

(1) Preşedintelui Republicii Moldova i se propune să aducă actele sale normative în concordanţă cu titlul V al Codului fiscal.

 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul V al Codului fiscal;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul V al Codului fiscal;

c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului V al Codului fiscal.

 

(3) În legătură cu abrogarea Legii cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi, autorităţile publice centrale şi locale în comun cu persoanele care beneficiază de credite vor revedea contractele privind acordarea creditelor şi a garanţiilor pentru creditele bancare.

 

Articolul 4. Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

(1) Raporturile fiscale şi alte raporturi legate de acestea din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal se reglementează conform legislaţiei care era în vigoare în perioada respectivă, dacă prezentul articol nu prevede altfel.

 

(2) Pentru impozitele şi taxele a căror perioadă fiscală în anul 2002 nu a expirat la 1 iulie 2002, prezentul titlu se aplică asupra obligaţiilor fiscale a căror mărime se determină din raportul perioadei fiscale de după 1 iulie 2002 faţă de perioada fiscală totală pe anul 2002.

 

(3) Determinarea mărimii obligaţiei fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal are loc în conformitate cu legislaţia care era în vigoare în perioada respectivă, în limita termenelor de prescripţie prevăzute la art. 264 din titlul V al Codului fiscal, care încep să curgă:

a) pentru impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalităţi) – de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii), în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;

b) pentru sancţiunile fiscale aferente unor impozite şi taxe concrete – de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale privind impozitul şi taxa menţionată sau pentru plata impozitului şi taxei în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;

c) pentru sancţiunile fiscale neaferente unor impozite şi taxe concrete – de la data săvîrşirii încălcării fiscale.

 

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) din prezentul articol, în cazul impozitului pe venit, determinarea obligaţiei fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal are loc în conformitate cu legislaţia care era în vigoare în perioada respectivă, pe parcursul a 3 ani de la data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale sau de la data prezentării ultimei declaraţii fiscale (dacă a fost necesară concretizarea sau completarea documentelor prezentate anterior), cu excepţia cazurilor de diminuare a impozitului pe venit ca rezultat al prezentării informaţiei false sau a informaţiei care induce în eroare. În acest ultim caz nu se aplică termene de determinare a obligaţiei fiscale privind impozitul pe venit. În cazul în care organul fiscal a stabilit că contribuabilul la impozitul pe venit persoană fizică a lipsit mai mult de 3 ani din Republica Moldova, termenul de 3 ani de determinare a sumei impozitului pe venit se prelungeşte cu perioada de absentare a contribuabilului.

 

(5) Obligaţiile fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal nestinse, total sau parţial, se sting în conformitate cu procedura prevăzută de Codul fiscal, în limitele termenelor de prescripţie stabilite la art. 265 din titlul V al Codului fiscal, care încep să curgă după determinarea obligaţiei fiscale.

 

(6) Acţiunile de stingere a obligaţiei fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal sînt continuate în conformitate cu procedura prevăzută de Codul fiscal.

 

(7) Prevederile art. 234 alin. (2) din titlul V al Codului fiscal se aplică şi în cazul amenzilor pentru perioadele de pînă la 1 iulie 2002 dacă decizia asupra cazului de încălcare fiscală a fost adoptată după data intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal.

 

(8) Restituirea sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmau a fi restituite pînă la data intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal, dar nu au fost restituite, se efectuează conform prevederilor titlului V al Codului fiscal şi cu condiţia neexpirării termenelor de restituire a sumelor, prevăzute de legislaţia care era în vigoare în perioada respectivă.

 

(9) Pînă la intrarea în vigoare a legislaţiei respective, organul fiscal, suplimentar la atribuţiile prevăzute de legislaţia fiscală, exercită următoarele atribuţii:

a) organizează evidenţa, evaluarea şi vînzarea bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor;

b) gestionează registrul recipiselor trezoreriale de creanţe ale Ministerului Finanţelor şi efectuează stingerea datoriilor istorice, cesionate statului, ale întreprinderilor agricole faţă de alţi creditori, conform art. 18 din Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr. 392-XIV din 13 mai 1999;

c) percepe, în modul stabilit de executare silită a obligaţiei fiscale neonorate în termen:

primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;

veniturile din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public;

împrumuturile interne şi externe cu destinaţie specială acordate agenţilor economici prin intermediul Ministerului Finanţelor, dobînzile aferente acestora;

mijloacele dezafectate de la buget pentru stingerea împrumuturilor acordate agenţilor economici cu garanţie de stat sau cu garanţia autorităţilor administraţiei publice locale;

c1) aplică, în modul stabilit de legislaţie, sancţiuni pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat;

c2) aplică măsurile de administrare fiscală a defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale, precum şi a dividendelor la cota-parte a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

d) realizează alte acţiuni prevăzute de lege.

 

(10) Organul fiscal este în drept să suspende operaţiunile la conturile bancare ale contribuabililor, în modul stabilit de legislaţia fiscală, în cazurile neachitării sau nerambursării sumelor enumerate la alin. (9) lit. c) din prezentul articol. Pentru neexecutarea deciziei de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare sau pentru efectuarea operaţiunilor la conturile bancare fără luarea lor la evidenţă de organul fiscal, acesta va aplica instituţiei financiare (în caz de necesitate, se indică sucursala sau filiala acesteia) amenzi în mărimea şi în modul stabilite de legislaţia fiscală.

 

(11) Contribuabilii vor utiliza numărul de identificare de stat în calitate de cod fiscal de la data primirii certificatului de înregistrare, care atestă identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal.

 

(12) Nu se efectuează control al corectitudinii calculării şi achitării impozitelor, taxelor, altor plăţi, majorărilor de întîrziere şi amenzilor aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, majorărilor de întîrziere şi amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2007. Organele cu atribuţii de administrare fiscală îşi exercită pe deplin funcţiile, verificînd respectarea legislaţiei privind obligaţiile fiscale apărute începînd cu 1 ianuarie 2007. Pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2007, organele cu atribuţii de administrare fiscală efectuează controale la cererea contribuabilului şi/sau în caz de solicitare a restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus.

 

(13) Prin derogare de la prevederile art.188 din Codul fiscal, nu se vor accepta dări de seamă fiscale corectate, prezentate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2007.


Alineatul (14) este abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

(15) Începînd cu 1 ianuarie 2010, decontările între băncile comerciale licenţiate din Republica Moldova aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri bancare, inclusiv prin intermediul terminalelor POS, se efectuează numai în monedă naţională.

 

(16) Dezacordurile şi contestaţiile aflate în examinare şi nesoluţionate pînă la 1 ianuarie 2010 vor fi examinate de la această dată potrivit procedurii stabilite la art. 216 alin. (8) şi la art. 270 alin. (2) din Codul fiscal.

 

(17) La cererea contribuabililor, în cazul prezentării documentelor confirmative, organele fiscale recalculează majorarea de întîrziere (penalitatea) pentru perioada de la data emiterii deciziei pentru plata subvenţiei la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie şi pînă la data achitării obligaţiilor fiscale, în limita sumelor redirecţionate, în ziua operaţională imediat următoare, în contul achitării acestor obligaţii.

 

(18) În cazul în care se admite tergiversarea achitărilor mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, la cererea contribuabililor şi în urma prezentării documentelor confirmative, organele fiscale sînt în drept să aplice acţiuni de executare silită doar în valoarea necesară şi suficientă pentru stingerea diferenţei dintre suma obligaţiei fiscale restante şi suma subvenţiei beneficiate la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie neachitată în termen.

 

(19) La cererea contribuabililor, în cazul prezentării documentelor confirmative, organele fiscale recalculează majorarea de întîrziere (penalitatea) pentru perioada de la data prezentării cererii privind efectuarea transferului mijloacelor băneşti la contul bancar şi pînă la data achitării obligaţiilor fiscale, în limita sumelor redirecţionate, în ziua operaţională imediat următoare, în contul achitării acestor obligaţii. Recalcularea majorării de întîrziere (penalităţii) nu atrage după sine achitarea dobînzii reglementate de art. 176 din Codul fiscal.

 

(20) Faţă de instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut nu se aplică amenzi pentru neîntocmirea documentelor primare cu regim special în scopuri fiscale, la prestarea serviciilor financiare, în perioada de la 1 ianuarie 2008 pînă la 31 decembrie 2009.

 

(21) Faţă de contribuabilii care aplică cota zero la impozitul pe venit nu se aplică amenzi pentru micşorarea (diminuarea) venitului impozabil declarat, ca urmare a lipsei documentelor primare cu regim special în scopuri fiscale, pentru justificarea serviciilor financiare prestate de instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut, în perioada de la 1 ianuarie 2008 pînă la 31 decembrie 2009.

 

Preşedintele Parlamentului              Eugenia OSTAPCIUC

Nr. 408-XV. Chişinău, 26 iulie 2001.

 

__________________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 408-XV din 26.07.2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială.

Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 111-XVI din 27.04.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 64–6, art. 300; nr. 113-XVI din 22.05.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103–105, art. 395; nr. 289-XVI din 19.12.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 894; nr. 108-XVIII din 17.12.09 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 609; nr. 267 din 23.12.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.  13–14, art. 32.

 


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции