Журнал “Contabilitate şi audit” » №10, 2014 » ИНТЕРВЬЮ
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=6082

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Dl Ion Prisăcaru răspunde la întrebările cititorilor revistei „Contabilitate şi audit“


ÎNTREBARE: Se va introduce oare în anul viitor obligativitatea înregistrării tuturor facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare – RGEFF), indiferent de valoarea acestora? În cazul unui răspuns afirmativ, s-au luat în consideraţie posibilităţile financiare şi tehnice ale agenţilor economici de a înregistra toate facturile fiscale în RGEFF?

 

În proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală pentru anul 2015, propus de Ministerul Finanţelor pentru consultări şi expunere societăţii civile, a fost prevăzută modificarea care presupune stabilirea obligaţiei de înregistrare în RGEFF a tuturor facturilor fiscale eliberate.

Totodată, ţin să menţionez că la elaborarea acestui proiect de lege s-au luat în consideraţie posibilităţile agenţilor economici în ceea ce priveşte dotarea tehnică a acestora pentru utilizarea serviciilor electronice, deoarece, în prezent, toţi subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA deja depun dările de seamă în formă electronică, fără a întîmpina dificultăţi majore.

Pe lîngă aceasta, contribuabilii dispun de un termen de 10 zile lucrătoare pentru asigurarea înregistrarii facturilor fiscale în RGEFF, ceea ce constituie un termen suficient. Profitînd de ocazie, aş dori să Vă informez că, începînd cu 03.11.2014, toţi agenţii economici vor avea posibilitatea de a beneficia gratuit de servicii fiscale electronice. Astfel, va fi facilitată interacţiunea persoanelor fizice şi juridice cu Serviciul Fiscal de Stat privind aspectele ce ţin de raportarea fiscală. Pornind de la cele expuse, neplătitorii de TVA vor beneficia de acces la toate serviciile fiscale electronice, ca o metodă alternativă a mecanismului clasic de interacţiune şi raportare fiscală (pe suport de hîrtie), utilizarea serviciilor electronice nefiind, însă, obligatorie.

  

 

ÎNTREBARE: Va fi obligatorie sau nu, începînd cu 01.01.2015, utilizarea Sistemului informaţional automatizat „e-Factura” (în continuare – SIA „e-Factura”) la emiterea facturilor/facturilor fiscale sau agenţii economici vor beneficia în continuare de dreptul utilizării facturilor/facturilor fiscale atît în formă electronică, cît şi pe suport de hîrtie, ceea ce ar fi echitabil faţă de întreprinderile mici care nu dispun neapărat de tehnică de calcul şi acces la reţeaua Internet?

 

Deşi la etapa lansării SIA „e-Factura” se preconiza ca utilizarea acestuia să aibă un caracter benevol şi opţional, începînd cu 01.09.2014, potrivit completărilor operate prin Hotărîrea Guvernului nr. 461 din 16.06.2014 în pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998, a fost stabilită obligaţia de utilizare exclusivă a facturilor/facturilor fiscale electronice de către anumite categorii de subiecţi (ministere, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi instituţii publice autonome).

La moment, nu există iniţiative legislative care ar prevedea stabilirea, începînd cu 01.01.2015, a obligaţiei de utilizare a facturilor/facturilor fiscale electronice pentru toţi agenţii economici.

Vă informez că, susţinînd iniţiativa de utilizare benevolă şi opţională a facturilor/facturilor fiscale electronice, IFPS a elaborat şi a prezentat spre avizare un proiect de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998, care prevede excluderea caracterului obligatoriu de utilizare a SIA „e-Factura”. După avizarea acestui proiect de către instituţiile de resort, proiectul va fi remis spre examinare Guvernului.

 

ÎNTREBARE: Cum se va proceda cu stocurile de facturi/facturi fiscale aflate la contribuabili în momentul în care aceştia devin utilizatori ai SIA „e-Factura”? Se va permite utilizarea facturilor/facturilor fiscale pe suport de hîrtie cu însemne de protecţie pînă la epuizarea totală a stocurilor sau acestea urmează a fi lichidate?

 

Completarea prevederilor pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 nu a fost însoţită de introducerea unor prevederi noi referitoare la restituirea de către contribuabili a formularelor procurate anterior. Prin urmare, pentru situaţia examinată nu există prevederi care ar stabili o astfel de procedură.

Este de menţionat, de asemenea, că prevederile actuale care reglementează modul de utilizare a facturilor/facturilor fiscale electronice nu limitează dreptul utilizatorilor (cu excepţia celor specificaţi în pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998) la documentarea unor tranzacţii prin facturi/facturi fiscale electronice, iar a altor tranzacţii – prin facturi/facturi fiscale pe suport de hîrtie, utilizînd modalitatea clasică.

Totuşi, potrivit pct. 8 prima liniuţă din Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014, documentarea unei livrări poate fi asigurată doar într-o singură modalitate: fie prin document electronic, fie prin formular de document pe suport de hîrtie cu însemne de protecţie.

 

ÎNTREBARE: Ce funcţie trebuie să deţină persoana care are dreptul să aplice semnătura digitală pe facturile/facturile fiscale generate în SIA „e-Factura”? În condiţiile în care, actualmente, de semnături digitale dispun doar directorul şi contabilul-şef, iar facturile fiscale sînt semnate de către alte persoane împuternicite, este necesară sau nu obţinerea semnăturilor digitale şi pentru aceste persoane?

 

Regulamentul, aprobat prin Ordinul IFPS nr.  562 din 04.04.2014, nu conţine prevederi care stabilesc cerinţe suplimentare faţă de statutul persoanelor ce urmează să aplice semnătura digitală pe facturi/facturi fiscale electronice. Prin urmare, în acest domeniu se aplică aceleaşi principii ca şi pentru formularele emise pe suport de hîrtie.

În ceea ce priveşte delegarea atribuţiilor de semnare a documentelor electronice comunic că din prevederile art. 19 alin. (6) lit. g), alin. (11) şi (12) ale Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 rezultă că pentru persoanele împuternicite de către conducătorul entităţii pot fi obţinute semnături digitale.

Numărul de semnături digitale care pot fi procurate de către contribuabili nu este limitat. La discreţia contribuabilului, pot fi asigurate cu semnături digitale toate persoanele din cadrul entităţii, care au responsabilităţi ce presupun utilizarea lor.

 

ÎNTREBARE: Este oare necesară imprimarea pe suport de hîrtie a facturilor/facturilor fiscale eliberate şi primite în mod electronic?

 

Nu, nu este necesar, deoarece SIA „e-Factura” dispune şi de funcţia de arhivare a documentelor electronice, ceea ce scuteşte utilizatorii de necesitatea imprimării acestora pe suport de hîrtie cu scopul stocării lor. Această scutire rezultă şi din art. 19 alin. (4) al Legii contabilităţii.

Totodată, în cazul ciclului de viaţă scurt al documentului creat în SIA „e-Factura”, care presupune că factura/factura fiscală electronică va dobîndi statutul de „finisată” după semnarea acesteia cu cea de-a doua semnătură a furnizorului, imprimarea ei pe suport de hîrtie este necesară pentru prezentarea cumpărătorului care nu este înregistrat în calitate de utilizator al SIA „e-Factura”.

O astfel de necesitate este determinată şi de faptul că, în cazul ciclului scurt de viaţă al facturii/facturii fiscale electronice, în SIA „e-Factura”, inclusiv şi în arhiva acestuia, lipseşte confirmarea prin semnătura digitală a cumpărătorului, aceasta fiind aplicată doar în formă olografă („de mînă”) pe suportul de hîrtie imprimat. Prin urmare, atît furnizorul, cît şi cumpărătorul urmează să asigure arhivarea documentelor pe suport de hîrtie pe care sînt aplicate semnăturile olografe ale părţilor.

Pe lîngă aceasta, imprimarea facturii pe suport de hîrtie este obligatorie în cazul documentării prin factura generată în SIA „e-Factura” a transportării mărfurilor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii, fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora. Această obligaţie este expres specificată în pct. 9 din Regulamentul, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014.

 

ÎNTREBARE: Ce document va însoţi mărfurile pe durata transportării lor, dacă livrarea în cauză a fost perfectată prin factura fiscală cu ciclul de viaţă lung generată în SIA „e-Factura” şi expediată cumpărătorului în mod electronic, fără a fi imprimată pe suport de hîrtie?

 

Pînă la dotarea agenţilor de control cu echipament tehnic pentru verificarea informaţiilor reflectate în documentele electronice, recomandăm utilizatorilor SIA „e-Factura” să asigure însoţirea transportării mărfurilor cu facturi/facturi fiscale electronice imprimate pe suport de hîrtie, ceea ce va permite evitarea situaţiilor de conflict şi de reţinere a mărfurilor în cadrul transportării lor.

 

ÎNTREBARE: Poate oare contribuabilul care a optat pentru utilizarea SIA „e-Factura” la generarea facturilor fiscale să documenteze şi în continuare prin facturi pe suport de hîrtie specială cu însemne de protecţie procurate de la organul fiscal transportarea mărfurilor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii, dar fără transmiterea dreptului de proprietate?

 

Subiecţii, pentru care nu este stabilită obligaţia de utilizare exclusivă a facturilor/facturilor fiscale electronice, avîndu-se în vedere subiecţii specificaţi în pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998, nu sînt limitaţi în ce priveşte utilizarea formularelor pe suport de hîrtie chiar dacă aceştia s-au înregistrat în calitate de utilizatori ai SIA „e-Factura”.

 

ÎNTREBARE: Articolul 4 alin. (22) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal nr.  408-XV din 26.07.2001 prevede că nu se aplică amenzi pentru încălcarea modului de eliberare a facturii fiscale faţă de contribuabilii care implementează SIA „e-Factura” la stadiul de testare, pe perioada testării acestui produs stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Care perioadă se va considera perioadă de testare a SIA e-Factura”?

 

Conform Planului de acţiuni privind lansarea în exploatare a SIA „e-Factura” din 22.11.2013, coordonat şi contrasemnat şi de Centrul de guvernare electronică, lansarea oficială în exploatare industrială a acestuia a fost stabilită pentru data de 01.01.2015.

În cazul în care nu vor fi modificate termenele de realizare a acţiunilor stabilite în Planul menţionat, lansarea în exploatare industrială a SIA „e-Factura” va semnifica încheierea etapei de testare a acestuia.

 

ÎNTREBARE: Conform art. 108 din CF, obligaţia fiscală privind TVA în cazul livrării de bunuri imobiliare apare la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare. Cum poate fi prezentată factura fiscală la această dată, dacă certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobiliare se eliberează, de regulă, în termen de 10 zile din data depunerii cererii, iar în el figurează data depunerii cererii? În astfel de situaţii, respectarea cerinţelor CF nu este posibilă din motive care nu depind de contribuabil.

 

Potrivit proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală pentru anul 2015, se propune expunerea art. 108 alin. (3) din CF în următoarea redacţie: „În cazul livrării de bunuri imobiliare, data livrării se consideră data înregistrării contractului de vînzare-cumpărare la notar”. Această modificare va exclude dificultăţile menţionate în întrebarea Dvs.

 

ÎNTREBARE: Solicităm explicaţii referitoare la perioada fiscală în care cumpărătorul urmează să reflecte în Declaraţia privind TVA facturile fiscale primite în altă perioadă fiscală, decît perioada în care acestea au fost eliberate, luînd în consideraţie faptul că trecerea în cont a TVA cu întîrziere nu prejudiciază bugetul de stat. Odată cu implementarea SIA „e-Factura”, drept dată a eliberării facturii fiscale se va considera data aplicării celei de-a doua semnături de către furnizor, iar drept dată a primirii acestora şi a trecerii în cont a TVA – data aplicării de către cumpărător a primei semnături digitale sau electronice de autentificare. Astfel, există o mare probabilitate ca aceeaşi factură fiscală să fie declarată de către furnizor şi cumpărător în diferite perioade fiscale din motive obiective (deplasare, concediu de odihnă, incapacitate temporară de muncă, defectarea computerului etc.). În astfel de cazuri, se vor aplica faţă de cumpărător sancţiunile fiscale, prevăzute în art. 260 alin. (3) din CF, pentru prezentarea dării de seamă care conţine informaţie neautentică?

 

Poziţia oficială a IFPS bazată pe prevederile Codului fiscal vizavi de acest subiect este expusă în Baza generalizată a practicii fiscale (răspunsurile la întrebările 28.21.18 şi 28.23.15).

Astfel, potrivit prevederilor art. 102 alin. (6) lit. a) din CF, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de factura fiscală eliberată de furnizor.

Prin urmare, facturile fiscale, eliberate în perioadele fiscale anterioare şi primite de către cumpărător cu întîrziere într-o altă perioadă fiscală, se vor reflecta în Declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală în care acestea au fost primite.

În acest sens, menţionăm că, în cazul în care cumpărătorul va declara facturile fiscale în acest mod, faţă de el nu se vor aplica sancţiuni.

În ce priveşte modalitatea confirmării de către cumpărător a datei primirii facturii fiscale ţin să menţionez că, potrivit art. 118 din CF, înregistrarea facturilor fiscale în Registrul de evidenţă a procurărilor se efectuează în mod cronologic, în ordinea primirii lor. Astfel, drept confirmare a faptului primirii de către cumpărător a facturii fiscale la o anumită dată serveşte data înregistrării acesteia în Registrul de evidenţă a procurărilor.

De asemenea, este de menţionat că Codul fiscal nu conţine prevederi care ar obliga contribuabilul să prezinte alte probe întru confirmarea datei primirii facturii fiscale.


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции