Журнал “Contabilitate şi audit” » №9, 2020 » ИНТЕРВЬЮ
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=8928

Iuri LICHII, directorul adjunct al SFS, răspunde la întrebările cititorilor revistei „Contabilitate şi audit“


 

1 De la data de 1 mai 2020, a fost abrogată lit. c) din art. 102 alin. (10) al Codului fiscal (în continuare – CF), ceea ce nu a soluţionat neclarităţile în privinţa momentului deducerii TVA la importul de servicii, ci, din contra, au apărut păreri contradictorii privind acest subiect. Astfel, unii specialişti sunt de părere că deducerea TVA în cazul importului de servicii se efectuează la procurarea serviciului sau achitarea acestuia, în funcţie de ce a avut loc mai înainte, iar alţii consideră că dreptul la deducerea TVA apare doar în momentul procurării serviciului. Totuşi, care este momentul în care contribuabilul are dreptul la deducerea TVA în cazul importului de servicii, în special, în cazul achitării plăţii în avans?

 

Începând cu 1 mai anul curent, după operarea modificărilor în art. 102 alin.  (10) din CF, pentru asigurarea dreptului la deducerea TVA aferente importului de servicii, nu mai este necesară existenţa documentului care confirmă achitarea sumei TVA la buget. Modificările menţionate au fost determinate de faptul că redacţia anterioară a CF crea anumite probleme privind momentul apariţiei dreptului de deducere a TVA în situaţia în care TVA era achitată cu întârziere.

Totodată, menţionăm că specificul declarării TVA la importul de servicii este de aşa natură încât obligaţiile aferente sunt independente şi vor fi înregistrate în evidenţa SFS pentru perioada fiscală în care a apărut obligaţia fiscală. Dat fiind acest fapt, SFS asigură monitorizarea şi controlul asupra încasării taxei chiar şi în cazul în care aceasta a fost calculată şi trecută la deduceri, dar încă nu a fost achitată de către contribuabil.

Din considerentele enunţate mai sus, în răspunsul la întrebarea 28.21.38 din BGPF se menţionează că dreptul la deducerea TVA pentru serviciile importate apare în perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor, achitarea serviciilor sau achitarea la buget a TVA aferente acestor servicii, în funcţie de ce a avut loc mai înainte.

 

2 При действующем с 2020 года обратном налогообложении необходимо ли уплатить НДС в тот же день, когда предприниматель или профессионал в области юстиции или здравоохранения получил или оплатил имущество предприятия, находящегося в процессе несостоятельности? Ожидаются ли какие-либо изменения в сроках уплаты НДС и в порядке предоставления права на его вычет по факту декларирования налога приобретателями имущества несостоятельных предприятий?

 

На момент приобретения имущества несостоятельных предприятий сумму НДС необходимо уплатить в бюджет в связи с тем, что это требование предусмотрено Налоговым кодексом. Что касается переноса даты уплаты НДС по данным операциям на 25-е число следующего месяца, думаю, что данный вопрос будет рассматриваться в ходе обсуждения предложений налоговой политики на 2021 год.

 

3 Entităţile ce importă produse de patiserie congelate achită TVA în vamă la cota-standard în mărime de 20 %, cu toate că ulterior acestea vor fi comercializate ca produse de panificaţie (codul 190590900), aplicându-se, conform art. 96 lit. b) din  CF, cota redusă a TVA în mărime de 8 %. De ce nu se calculează direct în vamă cota redusă de 8 % la produsele de patiserie congelate enunţate dacă art. 96 lit. b) din CF prevede expres acest fapt? Care este procedura de restituire a sumei TVA acumulate în cont şi ce regulament urmează a fi aplicat în acest caz? În cazul în care suma TVA nu poate fi returnată sau recuperată, aceasta poate fi transferată pentru stingerea altor impozite sau nu?

 

Articolul 96 lit. b) prima liniuţă din CF stabileşte cota redusă a TVA în mărime de 8 % la pâinea şi produsele de panificaţie şi în special pentru produsele atribuite la poziţia tarifară 190590900, care se livrează pe teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare, articolul în cauză nu specifică aplicarea cotei reduse a TVA pentru operaţiunile de import al unor astfel de mărfuri, ci doar pentru livrările efectuate pe teritoriul republicii.

În ceea ce priveşte restituirea soldului debitor al creanţei bugetului privind TVA condiţionată de aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a cotei reduse a TVA, este de menţionat că art. 101 alin. (3) din CF specifică exercitarea dreptului la restituirea TVA de către întreprinderile ce produc pâine şi produse de panificaţie în cazul depăşirii sumei TVA la valorile materiale şi la serviciile procurate faţă de suma TVA aferente livrărilor de pâine, produse de panificaţie, în limitele diferenţei dintre cota-standard şi cea redusă, înmulţită cu valoarea livrării ce se impozitează la cota redusă a TVA.

Astfel, beneficierea de restituirea TVA este condiţionată de atribuirea statutului de producător al produselor de panificaţie subiectului care din produsele congelate, atribuite la poziţia tarifară menţionată mai sus, produce produse de panificaţie fără ca poziţia tarifară a produsului finit să sufere modificări.

 

4 В ситуации, сложившейся в результате распространения вируса COVID-19, налогоплательщики испытывают особую нехватку средств, имея при этом замороженные суммы НДС в качестве исторического дебетового сальдо. Предполагается ли принятие каких-либо мер по их разблокированию?

 

Как известно, возмещение дебетового сальдо НДС уже давно осуществляется в странах Европейского союза. Это предусмотрено Директивой № 2006/112/CE/28.11.2006.

Согласно Соглашению об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским сообществом, Республика Молдова должна в определенные сроки поэтапно гармонизировать свое законодательство по косвенным налогам, в т.ч. и по указанной Директиве.

На мой взгляд, первым шагом в этом направлении является принятие Парламентом Закона об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской деятельности и о внесении изменений в некоторые нормативные акты №  60/2020. Так, Глава II «Программа возмещения НДС» устанавливает право на возмещение дебетового сальдо НДС, не обусловленного применением нулевой или пониженной ставки.

В соответствии с указанным Законом возмещение НДС осуществляется по периодам, начиная с мая и по декабрь 2020 года включительно.

Будем надеяться, что по мере применения мер по гармонизации молдавского налогового законодательства с европейским и Республика Молдова придет к этому.

 

5 În ultima perioadă, furnizorii de energie electrică, gaze naturale, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă etc., în ziua eliberării facturii fiscale pe suport de hârtie, expediază şi o copie a acesteia pe poşta electronică a clientului. În unele cazuri însă facturile fiscale emise în original se pierd şi nu ajung la destinaţie. Unii furnizori acceptă să elibereze repetat factura fiscală în original cu anumite condiţii (cereri adresate la sediile acestora etc.), alţii, precum este furnizorul de energie electrică Premier Energy  SRL, refuză să emită repetat factura în original şi emit o copie cu ştampilă. Are oare dreptul contribuabilul la deducerea TVA în baza facturilor fiscale (copiilor) primite pe e-mail de la furnizorii de servicii comunale?

 

Dreptul la deducerea TVA este stabilit de art. 102 din CF. În special, în alin. (10) din acest articol este indicată lista documentelor primare în baza cărora subiectul impozabil poate beneficia de dreptul la deducerea TVA. Astfel, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pentru care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA.

Totodată, este de menţionat că, în conformitate cu art. 11 alin. (5) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.    287/2017, documentele primare întocmite atât pe suport de hârtie, cât şi în formă electronică au aceeaşi putere juridică. Astfel, ţinând cont de situaţia expusă în întrebare, relatăm că, potrivit prevederilor legii specificate, facturile fiscale recepţionate prin intermediul poştei electronice servesc ca document primar în baza căruia TVA aferentă poate fi trecută la deduceri.

 

6 Налогоплательщик не отразил в Декларации по НДС обязательство по импорту услуг, но вовремя уплатил НДС в бюджет. Необходимо ли в данном случае пересдать отчет с указанием НДС по импорту услуг к начислению и вычету или можно отразить данную операцию как корректировку в Декларации по НДС за следующий месяц?

 

Отличие этих двух подходов заключается в том, что при пересдаче Декларации по НДС изменения в исчислении НДС отражаются в учете налоговой службы в том налоговом периоде, когда они имели место.

При использовании корректировочной строки в Декларации по НДС изменения в величине обязательства перед бюджетом по НДС отразятся в учете ГНС в месяце сдачи отчета. Считаю, что налогоплательщику необходимо стремиться к тому, чтобы начисление НДС в учете предприятия совпало с данными учета налоговой службы. Поэтому первый подход представляется мне более корректным.

 

7 În anul 2020, entitatea a adoptat o hotărâre de judecată definitivă şi irevocabilă privind nulitatea actului juridic. Potrivit acesteia, în luna iulie 2018, au fost livrate bunuri pentru care suma TVA a fost achitată la buget. În acest context, apare întrebarea referitoare la perioada fiscală în care trebuie prezentată declaraţia privind TVA corectată pentru tranzacţia anulată din anul 2018. Dar cum se procedează în cazul când avem rezoluţiunea actului juridic?

 

Potrivit art. 353 alin. (1) din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 1107/2002, efectele juridice care depind de o condiţie rezolutorie se sting la momentul îndeplinirii acelei condiţii, în cazul raporturilor contractuale aplicându-se dispoziţiile legale privind efectele rezoluţiunii.

Astfel, consecinţele fiscale privind perioada fiscală în care urmează a fi efectuate ajustările în rapoartele fiscale aferente TVA sunt legate de consecinţele efectelor juridice constatate prin hotărârea/decizia instanţei de judecată, adică atunci când din actul juridic rezultă expres că o anumită condiţie rezolutorie operează retroactiv sau intră în vigoare din data pronunţării deciziei /hotărârii instanţei de judecată.

Dat fiind faptul că, în urma adoptării hotărârii instanţei de judecată s-a constatat nulă tranzacţia din momentul în care a avut loc actul juridic, factura fiscală emisă se consideră nulă din data eliberării. Prin urmare, entitatea poate depune darea de seamă corectată pentru luna iulie 2018, în baza deciziei instanţei de judecată, pentru perioadele ulterioare până în prezent.

 

8 Entitatea agricolă „X” a livrat entităţii crescătoare de păsări/animale „Y” 20 de tone de grâu. Entitatea „Y”, înainte de a primi grâul, a calculat în laborator umiditatea şi procentul de impurităţi al acestuia şi a constatat că de facto au fost recepţionate 19,5 tone de grâu. Ca rezultat, entitatea „X” a fost obligată să anuleze factura fiscală şi să emită o nouă factură fiscală pentru cantitatea de 19,5 tone de grâu. Cum urmează a fi tratate cele 0,5 tone de grâu constatate lipsă: ca pierderi supranormative cu recalcularea TVA sau această cantitate de grâu este deductibilă în scopuri fiscale în limita normelor stabilite de conducătorul entităţii „X”?

 

În conformitate cu art. 1171 alin. (11) din CF, în cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor de consum ale mărfurilor, la expedierea acestora se eliberează factura fiscală/avizul de însoţire a mărfurilor fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sunt indicaţi.

După stabilirea valorii impozabile a livrării respective, în baza avizului de însoţire a mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se reflectă numerele şi seriile avizelor de însoţire a mărfurilor, şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza avizelor de însoţire a mărfurilor, eliberează cel puţin o dată pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.

În contextul prevederilor enunţate mai sus, stabilirea valorii impozabile cu TVA a mărfurilor livrate ca rezultat al determinării masei la momentul primirii lor de către cumpărător nu poate fi calificată ca lipsă a acestora. Respectiv, acest caz nu condiţionează obligaţia de restabilire a TVA aferente masei produselor agricole constatate ca nerecepţionate în momentul primirii acestora.

 

9 Будет ли актуализирован и опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova Приказ ГНС № 320/2019, которым утверждена Инструкция по проведению налогового контроля? В частности, предполагается ли ограничить требования контролеров к налогоплательщикам по предоставлению дополнительной информации?

 

Такие ограничения могут негативно повлиять на возможности налоговых служащих получать в ходе проверки сведения, необходимые для ее осуществления. К тому же, они сузят норму Налогового кодекса, установленную в статье 8 НК. Напомню, что данная статья устанавливает, что налогоплательщик обязан при проведении проверок соблюдения налогового законодательства по первому требованию представлять должностным лицам органов, осуществляющих полномочия по налоговому администрированию, учетные документы, налоговые отчеты и другие документы и сведения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, исчислением и уплатой налогов (пошлин) и сборов в бюджет и с предоставлением льгот, разрешать в случае ведения компьютерного учета доступ к электронной системе бухгалтерского учета.

Актуализация же инструкций осуществляется по мере необходимости, например в связи с изменением действующего законодательства.

 

10 Недавно ГНС обновила список экономических агентов, обязанных использовать электронные налоговые накладные. При этом ожидается, что данный список будет в дальнейшем расширяться. Каким образом, кроме как опубликованием указанного списка на сайте ГНС, будут уведомляться налогоплательщики о его обновлении? Планируется ли внедрить проверку налоговых накладных, полученных от налогоплательщиков, включенных в указанный список, на этапе заполнения покупателем Декларации по НДС, учитывая риск потери права на вычет НДС при использовании бумажных налоговых накладных взамен электронных?

 

Хочу отметить, что предложения по доработке программного продукта, позволяющие покупателю при заполнении Декларации по НДС устанавливать факт выписки налоговой накладной на бумажном носителе вместо е-фактуры, и ранее передавались ГНС в Центр информационных технологий в финансах. По информации, которой я владею, данная функция была реализована в рамках программного продукта. К сожалению, удобство ее использования ГНС оценить не представляется возможным в силу того, что доступ к программе имеют только налогоплательщики. Однако если есть какие-либо предложения по оптимизации указанной функции, их можно представить в ГНС.

Что касается самого списка, отмечаем, что ГНС не стремится к его расширению. Данный перечень формируется с учетом имеющихся рисков в деятельности плательщиков НДС согласно Приказу ГНС № 645 от 30.11.2018 г.

 

11 Какие меры планирует предпринять ГНС для того, чтобы упростить взаимодействие с налогоплательщиками?

 

Я вижу два направления, которые необходимо развивать в рамках взаимодействия с налогоплательщиками. Первое из них определяет обеспечение государством своевременного и понятного доведения налоговых норм до сведения налогоплательщиков. Второе касается создания налогоплательщикам необходимых условий для исполнения ими своих обязанностей.

Сегодня в практике администрирования налогов в некоторых странах существуют формы взаимодействия государства с налогоплательщиками, не обременяющие их дополнительными нагрузками, а стимулирующие плательщиков к исполнению обязанностей перед бюджетом. Это достижимо только путем использования разумных налоговых нагрузок в сочетании с привлекательными формами администрирования (например, когда все общение налогоплательщика с государством осуществляется посредством одного приложения в мобильном телефоне). К таким подходам выстраивания отношений между государством и налогоплательщиками по моему глубокому убеждению и следует стремиться. Обращаем внимание, что ГНС изучает передовой опыт других стран, и ожидается, что в ближайшем будущем будут внесены соответствующие предложения.


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции