Журнал “Contabilitate şi audit” » №5, 2022 » ОБЗОР СОБЫТИЙ
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=9805
Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"
 

Pulsul lunii mai


CNAS atenţionează plătitorii de contribuţii

 

CNAS informează că, începând cu data de 1 august 2022, noua versiune a Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021) urmează a fi utilizată de către entităţi la completarea tabelului nr. 2 al Dării de seamă IPC 21 pentru luna iulie 20221. În vederea actualizării sistemelor informaţionale contabile, Clasificatorul poate fi accesat pe site-ul www.cnas.md, rubrica „Pentru plătitorii de contribuţii”, subrubrica „Clasificatoare”.

 

Se aşteaptă modificări în utilizarea formularului tipizat „Factura fiscală”

Ministerul Finanţelor a prezentat pentru consultări publice2 proiectul de ordin prin care va fi modificat Ordinul MF nr. 118/20173. Astfel, va fi simplificată procedura de eliberare/tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, inclusiv a facturilor fiscale.

Principalele modificări propuse prevăd:

utilizarea în calitate de semne de protecţie ale formularelor facturilor fiscale imprimate tipografic doar a codului cu bare;

renunţarea la gama coloristică pentru exemplarele formularelor facturilor fiscale executate tipografic;

imprimarea de sine stătător de către entităţi a facturilor fiscale pe hârtie cu semne de protecţie stabilite prin ordinul intern conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii. Seriile şi diapazoanele de numere pentru formularele facturilor fiscale vor fi comandate gratuit, prin intermediul SIA „Comandarea on-line a formularelor tipizate”, care este accesibil pe portalul www.servicii.sfs.md.

 

Deciziile SFS vor fi contestate altfel

Guvernul a aprobat4 proiectul de lege prin care va fi modificată procedura de contestare a actelor emise de organele fiscale, prevăzută în CF. Astfel, potrivit noii redacţii a art. 267, decizia SFS sau acţiunea funcţionarului fiscal va putea fi contestată în conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018. Totodată, pentru a elimina normele care vin în contradicţie cu Codul administrativ şi cele care dublează procedura de contestare a actelor administrative, vor fi abrogate articolele 268–270 şi 274 din CF.

 

Plată egală pentru muncă egală: noi prevederi ale Codului muncii

Prin Legea nr. 107/20225, Codul muncii a fost completat cu prevederi menite să asigure plata egală între femei şi bărbaţi pentru o muncă egală sau pentru o muncă de valoare egală.

Principalele modificări prevăd:

dreptul salariatului la obţinerea informaţiilor cu privire la nivelurile de remunerare după criteriul de sex, la informarea deplină şi veridică privind condiţiile de retribuire a muncii;

obligaţia angajatorului de a asigura o remunerare egală pentru o muncă egală sau o muncă de valoare egală, precum şi de a informa salariaţii despre remuneraţia medie pe categorie de salariaţi sau de funcţii stabilită după criteriul de sex;

evaluarea de către angajatori a faptului că salariaţii prestează o muncă de valoare egală pornind de la gradul de răspundere, nivelul de calificare şi de experienţă, efortul şi natura sarcinilor implicate, condiţiile de muncă;

obligaţia angajatorilor întreprinderilor mijlocii şi mari de a informa periodic, dar nu mai rar decât o dată pe an, salariaţii şi/sau reprezentanţii lor cu privire la diferenţa de gen de salarizare pe categorie de salariaţi şi de funcţii.

Totodată, Legea salarizării nr. 847/2002 a fost completată  cu art. 34, potrivit căruia angajatorii trebuie să utilizeze un sistem de evaluare şi clasificare a funcţiilor pentru stabilirea nivelurilor de salarizare.

 

Guvernul susţine o nouă modificare în Codul fiscal

Guvernul a acceptat6 iniţiativa legislativă7 menită să simplifice procesul de deducere a cheltuielilor neconfirmate documentar, care au fost achitate prin intermediul cardului bancar corporativ. În acest sens, art. 24 din CF va fi completat cu alin. (101), potrivit căruia limita prevăzută în alin. (10) nu se va aplica în cazul cheltuielilor ordinare şi necesare, neconfirmate documentar, achitate prin intermediul cardului bancar menţionat. Reamintim că limita respectivă constituie 0,2  % din venitul impozabil.

 

Noi reglementări privind întreprinderile cu statut de monopol fiscal

Ministerul Economiei a prezentat pentru consultări publice8 proiectul de lege prin care Legea nr. 845/19929 va fi completată cu prevederi ce detaliază şi reglementează procedura de atribuire şi de retragere a statutului de monopol fiscal10. Pot deţine un astfel de statut doar întreprinderile (persoanele juridice, întreprinderile de stat sau societăţile comerciale) cu capital majoritar public ce desfăşoară activităţi pentru care este desemnat acest statut, dispun de capacităţi tehnice şi utilaje, aplică tehnologii performante în domeniul activităţilor respective.3 Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.

 

5 Vezi p. 104.

 

9 Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

 

10 Potrivit Legii concurenţei nr. 183/2012, întreprinderea care prezintă caracter de monopol fiscal este o întreprindere căreia i s-au atribuit drepturi exclusive de a desfăşura o activitate specifică cu scopul de a obţine venituri pentru stat.


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции